Siswati 1996 (SWA96)
35

Imiyalo macondzana neliSabatha

351Mosi wasihlanganisa sonkhe sive sema-Israyeli, wakhuluma kuso watsi: “Naku-ke Simakadze laniyale ngako kutsi nikwente: 2

35:2
Eks. 20:9
23:12
31:15
Kufanele nente imisebenti yenu emalanga lasitfupha, kodvwa lilanga lesikhombisa nilingcwelise kube liSabatha, lilanga lekuphumula, lilanga lelinikelwe kuSimakadze. Losebenta ngalelo langa kufanele abulawe. 3Ningawubasi ngisho nemlilo emitini yenu ngelilanga leSabatha.”

Iminikelo yelithende lelingcwele

(Eks. 25:1-9)

4Mosi wakhuluma kuso sonkhe sive sema-Israyeli, watsi: “Naku-ke Simakadze laniyale ngako kutsi nikwente: 5

35:5
Eks. 25:2
Tsatselani Simakadze umnikelo kuloko leninako. Wonkhe lonenhlitiyo levumako akaletse umnikelo kuSimakadze: umnikelo wegolide, newesiliva, newelitfusi, 6newensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, newendvwangu yelineni lecolisakele, neweboya bembuti, 7newetikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, newetikhumba temahhashi aselwandle, newetingodvo temgamba, 8newemafutsa ekukhanyisa tibane; newetinongo temafutsa ekugcobisa, newemphepho lenuka kamnandzi, 9newematje e-oniksi, nawelamanye ematje laligugu ekuhleliswa esidziyeni nasesembatfweni sesifuba semPhristi Lomkhulu.”

Timphahla telithende lekukhontela

(Eks. 39:32-43)

10“Onkhe emadvodza lanelikhono lasemkhatsini wenu kufanele ente naku Simakadze latsite akwentiwe: 11

35:11
Eks. 31:7
39:33
lithende lekukhontela, nelithende lalo, nesimbonyo salo, nemahhuka alo, netinsikabhaluko talo, nemakabha alo, netinsika talo, nemaseko alo; 12libhokisi lesivumelwane, netimboko talo, nesimbonyo salo lesisihlalo semusa, nendvwangu levimbe libhokisi lesivumelwane; 13litafula netimboko talo, nako konkhe lokuhambisana nalo, nesinkhwa sebukhona; 14lutsi lwetibane kanye netimphahla letihambisana nalo, netibane kanye nemafutsa ekukhanyisa tibane; 15nelilati lemphepho, netimboko talo, nemafutsa ekugcoba, nemphepho lenuka kamnandzi, nendvwangu lelengiswa ekungeneni kwelithende lekukhontela; 16nelilati lemnikelo wekushiswa, nemhlobiso walo welitfusi losasisefo, netimboko talo, netimphahla letihambisana nalo, nemgezelo nesibunu sawo, 17netindvwangu tesibuya, netinsika taso, kanye nemaseko ato, nendvwangu lelengiswa emnyango wesibuya, 18netiphunti, netintsambo telithende lekukhontela netesibuya; 19netembatfo letihlotjiswe kahle letisetjentiswa ekukhonteni endzaweni lengcwele, lekutembatfo letingcwele ta-Aroni, umphristi, kanye netembatfo temadvodzana akhe labatisebentisa nabenta inkonzo yabo yebuphristi.”

Bantfu baletsa iminikelo yabo

20Onkhe ema-Israyeli esuka kuMosi, ahamba. 21Ngulowo nalowo lonelikhono kanye nabo bonkhe labatsintseka etinhlitiyweni nasemoyeni wabo baletsa umnikelo kuSimakadze wekutsi usetjentiswe ethendeni lekuhlangana nasekukhonteni kanye nasekwelukeni tembatfo letingcwele. 22Beta bonkhe lababenetinhlitiyo letivumako, labadvuna nalabasikati: baletsa tonkhe tinhlobo temhlobiso, letatentiwe ngegolide, baletsa ticobosho temhlobiso, nemacici, netindandatho, nebuhlalu bekwegaba. Bonkhe baletsa igolide yabo, kwaba ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. 23Bonkhe labo lababenensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, nendvwangu yelineni lecolisakele, neboya bembuti, netikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, netikhumba temahhashi aselwandle, bakuletsa. 24Bonkhe labo lababenemandla ekunikela ngesiliva nangelitfusi bakuletsa, kwaba ngumnikelo kuSimakadze, bonkhe lababenemgamba lewawungaba lusito bakuletsa. 25Bonkhe labasikati lababenelikhono lekwephotsa baletsa insontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, netindvwangu telineni lecolisakele. 26Bonkhe labasikati lababenetinhlitiyo letitsintsekile lababenelikhono bephotsa boya betimbuti. 27Baholi baletsa ematje layi-oniksi nalamanye ematje laligugu kutsi atewufakwa esidziyeni nasesembatfweni sesifuba, 28netinongo, nemafutsa ekukhanyisa, newekugcoba, newemphepho lenuka kamnandzi. 29Onkhe ema-Israyeli, labadvuna nalabasikati, lababenetinhlitiyo letivumako tekunikelela wonkhe lomsebenti, Simakadze labeyale Mosi kutsi awente, bakuletsa kuSimakadze, kwaba ngumnikelo wesihle.

Bantfu labanelikhono lekwakha lithende lekuhlangana

(Eks. 31:1-11)

30

35:30
Eks. 31:2
Mosi wakhuluma kuma-Israyeli, watsi: “Simakadze ukhetse Besaleli umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, wesive sakaJuda. 31Nkulunkulu umgcwalise ngaMoya wakhe; wamupha likhono, nekuhlakanipha, nelwati emisebentini yonkhe yebungcweti, 32kutsi akwati kwenta tinhlobonhlobo temihlobiso ngegolide, nangesiliva, nangelitfusi, 33nekusika ematje, nekubata lukhuni, nekwenta nome ngabe ngumuphi umsebenti webungcweti. 34Simakadze uphe yena na-Oholiyabi, umsa wa-Ahisamaki, wesive sakaDani, kutsi bakwati kufundzisa labanye bantfu. 35Ubaphe likhono lekutsi bakwati kwenta yonkhe inhlobo yemisebenti leyentiwa ngetandla, tingcweti, nebahlobisi, nebeluki betindvwangu letelukwe ngensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, kanye nangemitiya yelineni lecolisakele. Bayakwati kwenta yonkhe inhlobo yemsebenti, kantsi futsi bonkhe sebanebungcweti.”