Siswati 1996 (SWA96)
34

Ematje esibili labetibhelekeca

(Dut. 10:1-5)

341

34:1
Dut. 10:1
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Bata tibhelekeca letimbili tematje letifanana naleta takucala. Ngitawubhala kuto wona lawo mavi labesetibhelekeceni tekucala lowatiphihlita. 2Tilungiselele likusasa ekuseni, wenyuke ute lapha eNtsabeni iSinayi, utewutetfula lapha kimi esicongweni sentsaba. 3Ungeti namuntfu, futsi kubete umuntfu lobonakala kulentsaba yonkhe. Timvu, netimbuti, netinkhomo tingeluselwa phansi kwayo lentsaba.” 4Ngako-ke Mosi watibata letibhelekeca letimbili tematje, tafanana netekucala; wavuka lokwa ngeluvivi ngakusasa wenyuka iNtsaba iSinayi aphetse leto tibhelekeca letimbili ngetandla takhe, njengobe Simakadze abemyalile.

5Simakadze wehla ngelifu wema naye khona lapho, wamemeta libito laSimakadze. 6

34:6
Eks. 33:19
Num. 14:18
Neh. 9:17
Hla. 86:15
103:8
145:8
Jow. 2:13
Jona 4:2
Simakadze wendlula embikwakhe wamemeta watsi: “Simakadze, Simakadze, Nkulunkulu lonesihawu nemusa; uyephuta kutfukutsela andze ngemusa nangekwetsembeka, 7
34:7
Eks. 20:5
Dut. 5:9
7:9
24:16
Jobe 9:2
Jer. 32:18
Nah. 1:3
ubentela umusa labatinkhulungwane, atsetselele emaphutsa, nalokubi, netono. Kodvwa ngingeke ngihlale ngingamjezisi lonelicala; ngijezisa bantfwana nebatukulu ngetono tebatali babo, kuze kufikele esitukulwaneni sesitsatfu nesesine.”

8Mosi washeshisa wakhotsamisa inhloko yakhe akhonta. 9Wakhuluma watsi: “Simakadze, nangabe ngizuze umusa emehlweni akho, ngicela kutsi uhambe natsi, nome sisive lesinenhloko lelukhuni. Tsetselela kona netono tetfu, usente sibe lifa lakho.”

Kuvusetelwa kwesivumelwane

(Eks. 23:14-19; Dut. 7:1-5; 16:1-17)

10

34:10
Dut. 5:2
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngenta sivumelwane-ke manje. Ngitakwenta imimangaliso embikwaso sonkhe sive sakho, lengazange seyentiwe emhlabeni nome ngukusiphi sive. Tonkhe tive lohlala emkhatsini wato tiyawubona tintfo letinkhulu letitakwentiwa ngimi, mine Simakadze, ngobe ngitanentela tintfo letesabekako emehlweni ato. 11Lalelani lemiyalo lengininika yona lamuhla. Ngitatidvungulula ngitikhiphe kulelive tonkhe letive: ema-Amori, nemaKhenani, nemaHethi, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 12
34:12
Eks. 23:32
Dut. 7:2
Nicaphele ningenti sivumelwane nebantfu labakulelive leniya kulo, ngobe loko kungahle kube lugibe kini. 13
34:13
Eks. 23:24
Emalati abo nibowabhidlita, nephule tinsika tawo tematje, nibhidlite konkhe kwalo-Ashera longunkulunkulukati“nkulunkulukati” nome “sithicokati” wabo.

14

34:14
Eks. 20:5
Nah. 1:2
“Ningamkhonti lomunye nkulunkulu,“nkulunkulu” nome “bonkulunkulu” nome “sithico” ngobe loSimakadze lobitwa ngekutsi nguSikhwele unguNkulunkulu lonesikhwele.“unguNkulunkulu lonesikhwele” nome “unguNkulunkulu lofuna lutsandvo loluphelele” 15Ningenti ngisho nesivumelwane nalabantfu balelo live, ngobe nabagwadla ngekukhonta letithico tabo, banikele umhlatjelo kuto, batanimema bese nidla leminikelo yemihlatjelo yabo. 16
34:16
Num. 25:1
Khu. 3:6
1 Khos. 11:2
Emadvodzana enu ningawatsatseli bafati emadvodzakatini abo, ngobe uma labantfu sebaphinga nome bagwadla ngekukhonta letithico tabo, nalamadvodzana enu atawudvonseleka kuloko.

17

34:17
Eks. 20:4
Lev. 19:4
“Ningatenteli bonkulunkulu lababatwe ngensimbi.

18

34:18
Eks. 12:15
Dut. 16:1
“Ubowugcina uwugubhe uMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso. Uyakudla sinkhwa lesite imbiliso emalanga lasikhombisa njengobe ngakuyala. Ubokwenta kusukela kulelo langa lelimisiwe ngenyanga ya-Abibi, lenaphuma ngayo eveni laseGibhithe.

19

34:19
Eks. 13:2,12
22:29
Num. 18:15
Luk. 2:23
“Onkhe ematubulo labafana ngewami, ngisho ematubulo lamadvuna etifuyo: tinkhomo, netimvu kwami. 20
34:20
Dut. 16:16
Litubulo lelidvuna lembongolo uyawulihlenga ngekunikela lizinyane lemvu esikhundleni salo; nangabe awulihlengi, ubolephula intsamo. Onkhe emadvodzana langematubulo uyakuwahlenga.

“Kufanele kubete lovela embikwami angakaphatsi lutfo etandleni.

21

34:21
Eks. 23:12
31:15
35:2
Dut. 5:12
Luk. 13:14
“Uyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa uyawuphumula, ngisho nangesikhatsi sekulima nesekuvuna.

22

34:22
Eks. 23:16
Dut. 16:10
“Ubowugubha uMkhosi Wekuvuna Kolo, lokunguMkhosi Wemaviki. Ubowugubha neMkhosi Wekubutsa ekupheleni kwemnyaka.

23

34:23
Eks. 23:17
Dut. 16:16
“Katsatfu ngemnyaka bonkhe labadvuna bakho bayawutibonakalisa eNkhosini lenguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 24Ngobe ngiyawucitsa tive embikwakho ngandzise neminyele yakho; kute loyawuhawukela live lakho, ngetikhatsi tekwenyuka kwakho katsatfu ngemnyaka nawuyekutibonakalisa kuSimakadze, longuNkulunkulu wakho.

25

34:25
Eks. 12:10
23:18
“Unganikeli kimi ngengati yemhlatjelo nangemnikelo nome wani lonembiliso. Kubete inyama yemhlatjelo weliPhasika leyawusala ibe libhadlela.

26

34:26
Eks. 23:19
Dut. 14:21
26:1
“Tilinga letinhle kakhulu temasimi akho tekwendvulelisa ubotiletsa endlini yaSimakadze longuNkulunkulu wakho.

“Ungalipheki lizinyane lembuti nome lemvu elubisini lwenina.”

27

34:27
Eks. 24:4
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wabhale lamavi, ngobe lesivumelwane lesengisente nawe nema-Israyeli sisime kulamavi.” 28
34:28
Eks. 24:18
Dut. 4:13
9:9,18
Mosi wahlala naSimakadze emalanga langema-40 nebusuku bawo; abengadli anganatsi. Wawabhala kuletibhelekeca tematje emavi alesivumelwane, laba ngimiyalo lelishumi.

Mosi wehla eNtsabeni iSinayi

29

34:29
2 Khor. 3:7
Ngesikhatsi Mosi ehla eNtsabeni iSinayi abephetse letibhelekeca letimbili tematje tinemiyalo lelishumi; abengati kutsi sikhumba sebuso bakhe siyakhatimula, ngobe phela abekhulume naNkulunkulu. 30Watsi kube Aroni nawo onkhe ema-Israyeli babone Mosi kutsi sikhumba sebuso bakhe siyakhatimula, besaba kusondzela kuye. 31Kodvwa Mosi wababita, abita Aroni nebaholi bonkhe; bancandzeka babuyela kuye, Mosi wakhuluma nabo. 32Emvakwaloko onkhe ema-Israyeli asondzela kuye, wase uwanika lemiyalo labeyinikwe nguSimakadze eNtsabeni iSinayi. 33
34:33
2 Khor. 3:13
Watsi kube Mosi acedze kukhuluma kubo, wabe sewumbonya buso bakhe ngendvwangu. 34Njalo nje Mosi abetsi nakangena ebukhoneni baSimakadze, lendvwangu ayisuse, aze aphume. Abetsi angaphuma, awatjele ema-Israyeli konkhe labetfunywe kutsi akwente. 35Ema-Israyeli abebona kutsi buso baMosi buyakhatimula, ngako Mosi abebumbonya ngendvwangu lobuso bakhe, aze aphindze angene kuyawukhuluma naSimakadze.

35

Imiyalo macondzana neliSabatha

351Mosi wasihlanganisa sonkhe sive sema-Israyeli, wakhuluma kuso watsi: “Naku-ke Simakadze laniyale ngako kutsi nikwente: 2

35:2
Eks. 20:9
23:12
31:15
Kufanele nente imisebenti yenu emalanga lasitfupha, kodvwa lilanga lesikhombisa nilingcwelise kube liSabatha, lilanga lekuphumula, lilanga lelinikelwe kuSimakadze. Losebenta ngalelo langa kufanele abulawe. 3Ningawubasi ngisho nemlilo emitini yenu ngelilanga leSabatha.”

Iminikelo yelithende lelingcwele

(Eks. 25:1-9)

4Mosi wakhuluma kuso sonkhe sive sema-Israyeli, watsi: “Naku-ke Simakadze laniyale ngako kutsi nikwente: 5

35:5
Eks. 25:2
Tsatselani Simakadze umnikelo kuloko leninako. Wonkhe lonenhlitiyo levumako akaletse umnikelo kuSimakadze: umnikelo wegolide, newesiliva, newelitfusi, 6newensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, newendvwangu yelineni lecolisakele, neweboya bembuti, 7newetikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, newetikhumba temahhashi aselwandle, newetingodvo temgamba, 8newemafutsa ekukhanyisa tibane; newetinongo temafutsa ekugcobisa, newemphepho lenuka kamnandzi, 9newematje e-oniksi, nawelamanye ematje laligugu ekuhleliswa esidziyeni nasesembatfweni sesifuba semPhristi Lomkhulu.”

Timphahla telithende lekukhontela

(Eks. 39:32-43)

10“Onkhe emadvodza lanelikhono lasemkhatsini wenu kufanele ente naku Simakadze latsite akwentiwe: 11

35:11
Eks. 31:7
39:33
lithende lekukhontela, nelithende lalo, nesimbonyo salo, nemahhuka alo, netinsikabhaluko talo, nemakabha alo, netinsika talo, nemaseko alo; 12libhokisi lesivumelwane, netimboko talo, nesimbonyo salo lesisihlalo semusa, nendvwangu levimbe libhokisi lesivumelwane; 13litafula netimboko talo, nako konkhe lokuhambisana nalo, nesinkhwa sebukhona; 14lutsi lwetibane kanye netimphahla letihambisana nalo, netibane kanye nemafutsa ekukhanyisa tibane; 15nelilati lemphepho, netimboko talo, nemafutsa ekugcoba, nemphepho lenuka kamnandzi, nendvwangu lelengiswa ekungeneni kwelithende lekukhontela; 16nelilati lemnikelo wekushiswa, nemhlobiso walo welitfusi losasisefo, netimboko talo, netimphahla letihambisana nalo, nemgezelo nesibunu sawo, 17netindvwangu tesibuya, netinsika taso, kanye nemaseko ato, nendvwangu lelengiswa emnyango wesibuya, 18netiphunti, netintsambo telithende lekukhontela netesibuya; 19netembatfo letihlotjiswe kahle letisetjentiswa ekukhonteni endzaweni lengcwele, lekutembatfo letingcwele ta-Aroni, umphristi, kanye netembatfo temadvodzana akhe labatisebentisa nabenta inkonzo yabo yebuphristi.”

Bantfu baletsa iminikelo yabo

20Onkhe ema-Israyeli esuka kuMosi, ahamba. 21Ngulowo nalowo lonelikhono kanye nabo bonkhe labatsintseka etinhlitiyweni nasemoyeni wabo baletsa umnikelo kuSimakadze wekutsi usetjentiswe ethendeni lekuhlangana nasekukhonteni kanye nasekwelukeni tembatfo letingcwele. 22Beta bonkhe lababenetinhlitiyo letivumako, labadvuna nalabasikati: baletsa tonkhe tinhlobo temhlobiso, letatentiwe ngegolide, baletsa ticobosho temhlobiso, nemacici, netindandatho, nebuhlalu bekwegaba. Bonkhe baletsa igolide yabo, kwaba ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. 23Bonkhe labo lababenensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, nendvwangu yelineni lecolisakele, neboya bembuti, netikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, netikhumba temahhashi aselwandle, bakuletsa. 24Bonkhe labo lababenemandla ekunikela ngesiliva nangelitfusi bakuletsa, kwaba ngumnikelo kuSimakadze, bonkhe lababenemgamba lewawungaba lusito bakuletsa. 25Bonkhe labasikati lababenelikhono lekwephotsa baletsa insontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, netindvwangu telineni lecolisakele. 26Bonkhe labasikati lababenetinhlitiyo letitsintsekile lababenelikhono bephotsa boya betimbuti. 27Baholi baletsa ematje layi-oniksi nalamanye ematje laligugu kutsi atewufakwa esidziyeni nasesembatfweni sesifuba, 28netinongo, nemafutsa ekukhanyisa, newekugcoba, newemphepho lenuka kamnandzi. 29Onkhe ema-Israyeli, labadvuna nalabasikati, lababenetinhlitiyo letivumako tekunikelela wonkhe lomsebenti, Simakadze labeyale Mosi kutsi awente, bakuletsa kuSimakadze, kwaba ngumnikelo wesihle.

Bantfu labanelikhono lekwakha lithende lekuhlangana

(Eks. 31:1-11)

30

35:30
Eks. 31:2
Mosi wakhuluma kuma-Israyeli, watsi: “Simakadze ukhetse Besaleli umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, wesive sakaJuda. 31Nkulunkulu umgcwalise ngaMoya wakhe; wamupha likhono, nekuhlakanipha, nelwati emisebentini yonkhe yebungcweti, 32kutsi akwati kwenta tinhlobonhlobo temihlobiso ngegolide, nangesiliva, nangelitfusi, 33nekusika ematje, nekubata lukhuni, nekwenta nome ngabe ngumuphi umsebenti webungcweti. 34Simakadze uphe yena na-Oholiyabi, umsa wa-Ahisamaki, wesive sakaDani, kutsi bakwati kufundzisa labanye bantfu. 35Ubaphe likhono lekutsi bakwati kwenta yonkhe inhlobo yemisebenti leyentiwa ngetandla, tingcweti, nebahlobisi, nebeluki betindvwangu letelukwe ngensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, kanye nangemitiya yelineni lecolisakele. Bayakwati kwenta yonkhe inhlobo yemsebenti, kantsi futsi bonkhe sebanebungcweti.”

36

361“BoBesaleli, na-Oholiyabi, nawo onkhe emadvodza lanelikhono laphiwe nguNkulunkulu bungcweti nekuhlakanipha ekwakheni lendzawo lengcwele, kufanele bawente wonkhe lomsebenti njengobe Simakadze ashito.”

Bantfu baletsa tipho letinyenti

2Mosi wabita Besaleli, na-Oholiyabi, nawo onkhe emadvodza labenelikhono nalabephiwe nguSimakadze bungcweti nekuhlakanipha nalabetimisele kuwenta lomsebenti. 3Batsatsa kuMosi tonkhe timphahla tekwakha indzawo lengcwele. Letimphahla nguleto letatinikelwe ngema-Israyeli, wona abechubeka aletsa iminikelo kuMosi onkhe emalanga ekuseni. 4Ngako-ke nguleyo naleyo ndvodza leyayinelikhono lekusebenta leyayakha indzawo lengcwele, yasukuma phansi yashiya umsebenti wayo, 5yaya kuMosi yafike yatsi: “Labantfu sebaletse umnikelo lomnyenti kakhulu kunalowo lodzingekile emsebentini lobekatsite Simakadze awentiwe.”

6Ngako-ke Mosi wakhipha lomyalo kutsi akumenyetelwe esiveni sonkhe lesasisenkambu simemetelo lesitsi: “Sale kubate muntfu loletsa umnikelo, indvodza nemfati, ningabe nisatsintsa lutfo lwendzawo lengcwele,” 7ngobe loko bebakuletsile kwase kwenele kwaze kwendlula kutsi kungawucedza wonkhe lomsebenti.

Kwakha lithende lebukhona baSimakadze

(Eks. 26:1-37)

8

36:8
Eks. 26:1
Onkhe emadvodza labenelikhono emkhatsini walababenta lomsebenti welithende lekukhontela balakha ngetindvwangu letilishumi. Tatentiwe ngelineni lecolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, tase tihlotjiswa ngemakherubhi lentiwe yingcweti lenebuciko. 9Tonkhe letindvwangu tatilingana: iyinye budze yayingemamitha labengaba li-12, bubanti bungemamitha labengaba mabili. 10Batitfunga ngekuhlanganisa letisihlanu taba yindvwangu yinye, naleti letinye letisihlanu batenta njalo. 11Benta tinkintjo ngendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka lapha emaphetselweni aleyo naleyo ndvwangu leseyihlanganisiwe. 12Batfungela tinkintjo letingema-50 kulenye; baphindze batfungela letinye futsi taba ngangato, tacondzana nato njengekulandzelana kwato. 13Base benta emahhuka egolide langema-50 ekuhlanganisa letindvwangu; ngako-ke lithende lekukhontela laba yintfo yinye.

14

36:14
Eks. 26:7
Base benta simbonyo selithende lekukhontela ngetindvwangu letili-11 letatentiwe ngeboya betimbuti. 15Letindvwangu letili-11 tatilingana: iyinye indvwangu budze bayo babungemamitha labengaba li-13, bubanti bungemamitha labengaba mabili. 16Batitfunga bahlanganisa letisihlanu taba yindvwangu yinye, kwase kutsi leti letisitfupha nato tahlanganiswa taba yindvwangu yinye. 17Batfungela tinkintjo letingema-50 emaphetselweni alendvwangu lesekugcineni ngala. Baphindze batfungela tinkintjo letingema-50 emaphetselweni alendvwangu lesekugcineni ngale. 18Benta emahhuka elitfusi langema-50 ekuhlanganisa letindvwangu, khona atekwenta lithende yintfo yinye. 19Benta naletinye timbonyo letimbili, lesinye sasentiwe ngetikhumba tetihhanca letatishukwe taguculwa taze taba bovu, nalesinye saba ngetemahhashi aselwandle. Totimbili tatentelwe kuba simbonyo selithende lekuhlangana.

20

36:20
Eks. 26:15
Babata tinsikabhaluko letatema tasimisa lelithende lekukhontela, batenta ngesihlahla semgamba. 21Leyo naleyo yayinebudze lobabungemamitha labengaba sihlanu, bubanti bungemasentimitha labengaba ngema-66, 22aba netiphongwana letimbili tekuhlanganiswa. Tonkhe tinsikabhaluko talelithende lekukhontela tentiwa njalo. 23Babata tinsikabhaluko letingema-20 ngaseningizimu yelithende lekukhontela, 24kanye nemaseko esiliva langema-40 ngaphansi kwaleto tinsikabhaluko, emaseko lamabili ngaphansi kwaleyo nsikabhaluko ekusimisa letiphongwana. 25Babata tinsikabhaluko letingema-20 ngasenyakatfo yelithende lekukhontela 26kanye nemaseko elisiliva langema-40, emaseko lamabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko. 27Lingemuva lelithende lekukhontela lelingasenshonalanga balentela tinsikabhaluko letisitfupha. 28Benta tinsikabhaluko letimbili emakoneni ngasemuva. 29Letinsikabhaluko letimbili betibhanciwe kusukela phansi kuze kuyewufika etulu kuhlanganiswe kulelijiva. Tinsikabhaluko letimbili letatibhanciwe kwakwakhiwe ngato emakona omabili ngalokufananako. 30Ngako-ke bekunetinsikabhaluko letisiphohlongo nemaseko esiliva lali-16; emaseko lamabili abengaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko.

31Babata emakabha emgamba lali-15, lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni welithende lekukhontela, 32lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko temhlubulo lobhekene nawo, nalawa lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni longasenshonalanga ngemuva. 33Lelikabha lelisemkhatsini lavundliswa lase lishayelwa kuletinsikabhaluko, lesuka ngala laze layawufika ngale. 34Letinsikabhaluko batembesa ngegolide, bashayela kuto emajiva egolide ekufaka lamakabha awo. Nemakabha abembeswe ngegolide.

35

36:35
Eks. 26:31
Benta indvwangu ngemitiya yelineni leyayephotselwe yacolisakala, nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nangalebovu ngalokutopele, bayihlobisa ngemakherubhi, lentiwe yingcweti lenebuciko. 36Bakha tinsika temgamba letine letatembeswe ngegolide, taba tekulengisa lendvwangu, batifaka emahhuka egolide. Base bakha emaseko lamane esiliva ekusimisa letinsika. 37Umnyango walelithende lekuhlangana bawentela sivalo sendvwangu ngalokuluhlata njengesibhakabhaka, nangalokubukhwebeletane, nangalokubovu ngalokutopele, basenta nangemitiya yelineni leyayephotselwe yacolisakala; konkhe loko kwaba ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa. 38Benta tinsika temgamba letatisihlanu nemahhuka ato; tihloko tetinsika nemakabha bakwembesa ngegolide. Benta nemaseko ato lasihlanu ngelitfusi.