Siswati 1996 (SWA96)
34

Ematje esibili labetibhelekeca

(Dut. 10:1-5)

341

34:1
Dut. 10:1
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Bata tibhelekeca letimbili tematje letifanana naleta takucala. Ngitawubhala kuto wona lawo mavi labesetibhelekeceni tekucala lowatiphihlita. 2Tilungiselele likusasa ekuseni, wenyuke ute lapha eNtsabeni iSinayi, utewutetfula lapha kimi esicongweni sentsaba. 3Ungeti namuntfu, futsi kubete umuntfu lobonakala kulentsaba yonkhe. Timvu, netimbuti, netinkhomo tingeluselwa phansi kwayo lentsaba.” 4Ngako-ke Mosi watibata letibhelekeca letimbili tematje, tafanana netekucala; wavuka lokwa ngeluvivi ngakusasa wenyuka iNtsaba iSinayi aphetse leto tibhelekeca letimbili ngetandla takhe, njengobe Simakadze abemyalile.

5Simakadze wehla ngelifu wema naye khona lapho, wamemeta libito laSimakadze. 6

34:6
Eks. 33:19
Num. 14:18
Neh. 9:17
Hla. 86:15
103:8
145:8
Jow. 2:13
Jona 4:2
Simakadze wendlula embikwakhe wamemeta watsi: “Simakadze, Simakadze, Nkulunkulu lonesihawu nemusa; uyephuta kutfukutsela andze ngemusa nangekwetsembeka, 7
34:7
Eks. 20:5
Dut. 5:9
7:9
24:16
Jobe 9:2
Jer. 32:18
Nah. 1:3
ubentela umusa labatinkhulungwane, atsetselele emaphutsa, nalokubi, netono. Kodvwa ngingeke ngihlale ngingamjezisi lonelicala; ngijezisa bantfwana nebatukulu ngetono tebatali babo, kuze kufikele esitukulwaneni sesitsatfu nesesine.”

8Mosi washeshisa wakhotsamisa inhloko yakhe akhonta. 9Wakhuluma watsi: “Simakadze, nangabe ngizuze umusa emehlweni akho, ngicela kutsi uhambe natsi, nome sisive lesinenhloko lelukhuni. Tsetselela kona netono tetfu, usente sibe lifa lakho.”

Kuvusetelwa kwesivumelwane

(Eks. 23:14-19; Dut. 7:1-5; 16:1-17)

10

34:10
Dut. 5:2
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngenta sivumelwane-ke manje. Ngitakwenta imimangaliso embikwaso sonkhe sive sakho, lengazange seyentiwe emhlabeni nome ngukusiphi sive. Tonkhe tive lohlala emkhatsini wato tiyawubona tintfo letinkhulu letitakwentiwa ngimi, mine Simakadze, ngobe ngitanentela tintfo letesabekako emehlweni ato. 11Lalelani lemiyalo lengininika yona lamuhla. Ngitatidvungulula ngitikhiphe kulelive tonkhe letive: ema-Amori, nemaKhenani, nemaHethi, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 12
34:12
Eks. 23:32
Dut. 7:2
Nicaphele ningenti sivumelwane nebantfu labakulelive leniya kulo, ngobe loko kungahle kube lugibe kini. 13
34:13
Eks. 23:24
Emalati abo nibowabhidlita, nephule tinsika tawo tematje, nibhidlite konkhe kwalo-Ashera longunkulunkulukati“nkulunkulukati” nome “sithicokati” wabo.

14

34:14
Eks. 20:5
Nah. 1:2
“Ningamkhonti lomunye nkulunkulu,“nkulunkulu” nome “bonkulunkulu” nome “sithico” ngobe loSimakadze lobitwa ngekutsi nguSikhwele unguNkulunkulu lonesikhwele.“unguNkulunkulu lonesikhwele” nome “unguNkulunkulu lofuna lutsandvo loluphelele” 15Ningenti ngisho nesivumelwane nalabantfu balelo live, ngobe nabagwadla ngekukhonta letithico tabo, banikele umhlatjelo kuto, batanimema bese nidla leminikelo yemihlatjelo yabo. 16
34:16
Num. 25:1
Khu. 3:6
1 Khos. 11:2
Emadvodzana enu ningawatsatseli bafati emadvodzakatini abo, ngobe uma labantfu sebaphinga nome bagwadla ngekukhonta letithico tabo, nalamadvodzana enu atawudvonseleka kuloko.

17

34:17
Eks. 20:4
Lev. 19:4
“Ningatenteli bonkulunkulu lababatwe ngensimbi.

18

34:18
Eks. 12:15
Dut. 16:1
“Ubowugcina uwugubhe uMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso. Uyakudla sinkhwa lesite imbiliso emalanga lasikhombisa njengobe ngakuyala. Ubokwenta kusukela kulelo langa lelimisiwe ngenyanga ya-Abibi, lenaphuma ngayo eveni laseGibhithe.

19

34:19
Eks. 13:2,12
22:29
Num. 18:15
Luk. 2:23
“Onkhe ematubulo labafana ngewami, ngisho ematubulo lamadvuna etifuyo: tinkhomo, netimvu kwami. 20
34:20
Dut. 16:16
Litubulo lelidvuna lembongolo uyawulihlenga ngekunikela lizinyane lemvu esikhundleni salo; nangabe awulihlengi, ubolephula intsamo. Onkhe emadvodzana langematubulo uyakuwahlenga.

“Kufanele kubete lovela embikwami angakaphatsi lutfo etandleni.

21

34:21
Eks. 23:12
31:15
35:2
Dut. 5:12
Luk. 13:14
“Uyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa uyawuphumula, ngisho nangesikhatsi sekulima nesekuvuna.

22

34:22
Eks. 23:16
Dut. 16:10
“Ubowugubha uMkhosi Wekuvuna Kolo, lokunguMkhosi Wemaviki. Ubowugubha neMkhosi Wekubutsa ekupheleni kwemnyaka.

23

34:23
Eks. 23:17
Dut. 16:16
“Katsatfu ngemnyaka bonkhe labadvuna bakho bayawutibonakalisa eNkhosini lenguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 24Ngobe ngiyawucitsa tive embikwakho ngandzise neminyele yakho; kute loyawuhawukela live lakho, ngetikhatsi tekwenyuka kwakho katsatfu ngemnyaka nawuyekutibonakalisa kuSimakadze, longuNkulunkulu wakho.

25

34:25
Eks. 12:10
23:18
“Unganikeli kimi ngengati yemhlatjelo nangemnikelo nome wani lonembiliso. Kubete inyama yemhlatjelo weliPhasika leyawusala ibe libhadlela.

26

34:26
Eks. 23:19
Dut. 14:21
26:1
“Tilinga letinhle kakhulu temasimi akho tekwendvulelisa ubotiletsa endlini yaSimakadze longuNkulunkulu wakho.

“Ungalipheki lizinyane lembuti nome lemvu elubisini lwenina.”

27

34:27
Eks. 24:4
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wabhale lamavi, ngobe lesivumelwane lesengisente nawe nema-Israyeli sisime kulamavi.” 28
34:28
Eks. 24:18
Dut. 4:13
9:9,18
Mosi wahlala naSimakadze emalanga langema-40 nebusuku bawo; abengadli anganatsi. Wawabhala kuletibhelekeca tematje emavi alesivumelwane, laba ngimiyalo lelishumi.

Mosi wehla eNtsabeni iSinayi

29

34:29
2 Khor. 3:7
Ngesikhatsi Mosi ehla eNtsabeni iSinayi abephetse letibhelekeca letimbili tematje tinemiyalo lelishumi; abengati kutsi sikhumba sebuso bakhe siyakhatimula, ngobe phela abekhulume naNkulunkulu. 30Watsi kube Aroni nawo onkhe ema-Israyeli babone Mosi kutsi sikhumba sebuso bakhe siyakhatimula, besaba kusondzela kuye. 31Kodvwa Mosi wababita, abita Aroni nebaholi bonkhe; bancandzeka babuyela kuye, Mosi wakhuluma nabo. 32Emvakwaloko onkhe ema-Israyeli asondzela kuye, wase uwanika lemiyalo labeyinikwe nguSimakadze eNtsabeni iSinayi. 33
34:33
2 Khor. 3:13
Watsi kube Mosi acedze kukhuluma kubo, wabe sewumbonya buso bakhe ngendvwangu. 34Njalo nje Mosi abetsi nakangena ebukhoneni baSimakadze, lendvwangu ayisuse, aze aphume. Abetsi angaphuma, awatjele ema-Israyeli konkhe labetfunywe kutsi akwente. 35Ema-Israyeli abebona kutsi buso baMosi buyakhatimula, ngako Mosi abebumbonya ngendvwangu lobuso bakhe, aze aphindze angene kuyawukhuluma naSimakadze.