Siswati 1996 (SWA96)
33

Simakadze ubatjela kutsi abatfutse

331

33:1
Gen. 12:7
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tfutsa kulendzawo wena nebantfu lobakhiphe eveni laseGibhithe, niye eveni lengafunga ngetsembisa kulinika Abrahama, na-Isaka, na-Jakobe, ngatsi: ‘Lelive ngiyawulipha titukulwane tenu.’ 2
33:2
Eks. 23:20
32:34
Ngitawutfumela ingilosi yami ihambe embikwenu ngikhiphe emaKhenani, nema-Amori, nemaHethi, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 3
33:3
Eks. 32:9
Dut. 9:13
Hambani niye kulelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi; kodvwa mine ngingeke ngihambe nani ngenca yebulukhuni benhloko yenu; ngingahle nginibhubhise nonkhana endleleni.”

4Batsi kube bantfu beve onkhe lamavi labuhlungu, bakhala bonkhe, bayikhumula imihlobiso yabo. 5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Khuluma kulama-Israyeli utsi ngitsi: ‘Nine nibantfu labanenhlitiyo lelukhuni; nangingake ngihambe nani umzuzu ube munye nje, nginganibhubhisa niphele nya. Khumulani lemihlobiso yenu, khona ngitanitjela kutsi ngitakwentani ngani!’ ” 6Ngako batsi kube batfutse eNtsabeni iSinayi abaphindzanga bayegabe imihlobiso futsi.

Lithende lekuhlangana

7Mosi abevame kumisa lithende ngephandle kwenkambu, abelibita ngekutsi lithende lekuhlangana. Ngulowo nalowo labefuna kubuta intsandvo yaSimakadze abevele aphumele ngaphandle kwenkambu ethendeni lekuhlangana. 8Abetsi Mosi nakaya kulo, bonkhe bantfu bavuke, beme eminyango yemathende abo bambuke aze ayewungena kulo. 9Abetsi Mosi angangena kulo, bese kwehla insika yelifu, ifike ime ekungeneni kwalelithende lekuhlangana, bese-ke Simakadze ukhuluma naMosi. 10Bonkhe bantfu babetsi bangayibona lensika yelifu ime ekungeneni kwelithende lekuhlangana bakhotsame, bakhonte, ngulowo nalowo emnyango welithende lakhe. 11

33:11
Num. 12:8
Simakadze abekhuluma naMosi buso nebuso, njengemuntfu akhuluma nemngani wakhe.

Mosi nasabuyele enkambu, lelibhungu lelalingumsiti wakhe, lelalinguJoshuwa, umsa waNuni, lalisala lingesuki kulelithende lekuhlangana.

Simakadze wetsembisa kuhamba nesive sakhe

12Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: “Wena watsi kimi: ‘Khipha labantfu,’ kodvwa awuzange ungilayele kutsi utangitfuma nabani. Yebo, washo kona kimi watsi: ‘Ngiyalati libito lakho, futsi uzuze umusa emehlweni ami.’ 13

33:13
Eks. 19:6
Hla. 103:7
Ngako-ke, nangabe ngizuze umusa emehlweni akho, ngiyakucela kutsi ungikhombise tindlela takho, kuze wena ngikwati kahle, ngichubeke kuzuza umusa emehlweni akho. Ukhumbule futsi kutsi labantfu basive sakho.”

14Simakadze wamphendvula watsi: “Ngiyawuhamba nawe, ngikuphe kuphumula.”

15Mosi waphendvula watsi: “Nangabe ungeke uhambe natsi, ungacali usitfutse lapha. 16Nawungahambi natsi, kutawubonakala kanjani kutsi ngizuze umusa emehlweni akho, mine nalesive sakho? Kuhamba kwakho nami nalesive sakho ngiko lokufanele kusente sehluke emkhatsini wetive tonkhe temhlaba.”

17Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngitakwenta loku lokushito, ngobe uzuze umusa emehlweni ami, futsi ngikwati kahle.”

18Mosi wakhuluma watsi: “Ngicela ungikhombise inkhatimulo yebukhosi bakho.”

19

33:19
Eks. 34:6
Rom. 9:15
Simakadze waphendvula watsi: “Ngitakwenta kutsi inkhatimulo yebuhle bami bendlule embikwakho ngimemetele libito lami, Simakadze.“Simakadze” nome “Jehova” nome “Ngikhona” Ngimentela umusa lowo lengimentela umusa, ngimhawukele lowo lengimhawukelako. 20
33:20
Khu. 13:22
Kodvwa ungeke ububone buso bami, ngobe kute umuntfu longabona buso bami abuye aphile. 21Buka la: kunendzawo lapha ngakimi, lapho utakuma khona, etikwalelidvwala. 22Nakwendlula inkhatimulo yami, ngitakufaka lapha emkhocweni walelidvwala, ngikumbonye ngesandla sami ngesikhatsi ngendlula. 23Ngitabe sengiyasisusa lesandla sami, ungibone lingemuva, kodvwa buso bami ungeke ububone.”

34

Ematje esibili labetibhelekeca

(Dut. 10:1-5)

341

34:1
Dut. 10:1
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Bata tibhelekeca letimbili tematje letifanana naleta takucala. Ngitawubhala kuto wona lawo mavi labesetibhelekeceni tekucala lowatiphihlita. 2Tilungiselele likusasa ekuseni, wenyuke ute lapha eNtsabeni iSinayi, utewutetfula lapha kimi esicongweni sentsaba. 3Ungeti namuntfu, futsi kubete umuntfu lobonakala kulentsaba yonkhe. Timvu, netimbuti, netinkhomo tingeluselwa phansi kwayo lentsaba.” 4Ngako-ke Mosi watibata letibhelekeca letimbili tematje, tafanana netekucala; wavuka lokwa ngeluvivi ngakusasa wenyuka iNtsaba iSinayi aphetse leto tibhelekeca letimbili ngetandla takhe, njengobe Simakadze abemyalile.

5Simakadze wehla ngelifu wema naye khona lapho, wamemeta libito laSimakadze. 6

34:6
Eks. 33:19
Num. 14:18
Neh. 9:17
Hla. 86:15
103:8
145:8
Jow. 2:13
Jona 4:2
Simakadze wendlula embikwakhe wamemeta watsi: “Simakadze, Simakadze, Nkulunkulu lonesihawu nemusa; uyephuta kutfukutsela andze ngemusa nangekwetsembeka, 7
34:7
Eks. 20:5
Dut. 5:9
7:9
24:16
Jobe 9:2
Jer. 32:18
Nah. 1:3
ubentela umusa labatinkhulungwane, atsetselele emaphutsa, nalokubi, netono. Kodvwa ngingeke ngihlale ngingamjezisi lonelicala; ngijezisa bantfwana nebatukulu ngetono tebatali babo, kuze kufikele esitukulwaneni sesitsatfu nesesine.”

8Mosi washeshisa wakhotsamisa inhloko yakhe akhonta. 9Wakhuluma watsi: “Simakadze, nangabe ngizuze umusa emehlweni akho, ngicela kutsi uhambe natsi, nome sisive lesinenhloko lelukhuni. Tsetselela kona netono tetfu, usente sibe lifa lakho.”

Kuvusetelwa kwesivumelwane

(Eks. 23:14-19; Dut. 7:1-5; 16:1-17)

10

34:10
Dut. 5:2
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngenta sivumelwane-ke manje. Ngitakwenta imimangaliso embikwaso sonkhe sive sakho, lengazange seyentiwe emhlabeni nome ngukusiphi sive. Tonkhe tive lohlala emkhatsini wato tiyawubona tintfo letinkhulu letitakwentiwa ngimi, mine Simakadze, ngobe ngitanentela tintfo letesabekako emehlweni ato. 11Lalelani lemiyalo lengininika yona lamuhla. Ngitatidvungulula ngitikhiphe kulelive tonkhe letive: ema-Amori, nemaKhenani, nemaHethi, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 12
34:12
Eks. 23:32
Dut. 7:2
Nicaphele ningenti sivumelwane nebantfu labakulelive leniya kulo, ngobe loko kungahle kube lugibe kini. 13
34:13
Eks. 23:24
Emalati abo nibowabhidlita, nephule tinsika tawo tematje, nibhidlite konkhe kwalo-Ashera longunkulunkulukati“nkulunkulukati” nome “sithicokati” wabo.

14

34:14
Eks. 20:5
Nah. 1:2
“Ningamkhonti lomunye nkulunkulu,“nkulunkulu” nome “bonkulunkulu” nome “sithico” ngobe loSimakadze lobitwa ngekutsi nguSikhwele unguNkulunkulu lonesikhwele.“unguNkulunkulu lonesikhwele” nome “unguNkulunkulu lofuna lutsandvo loluphelele” 15Ningenti ngisho nesivumelwane nalabantfu balelo live, ngobe nabagwadla ngekukhonta letithico tabo, banikele umhlatjelo kuto, batanimema bese nidla leminikelo yemihlatjelo yabo. 16
34:16
Num. 25:1
Khu. 3:6
1 Khos. 11:2
Emadvodzana enu ningawatsatseli bafati emadvodzakatini abo, ngobe uma labantfu sebaphinga nome bagwadla ngekukhonta letithico tabo, nalamadvodzana enu atawudvonseleka kuloko.

17

34:17
Eks. 20:4
Lev. 19:4
“Ningatenteli bonkulunkulu lababatwe ngensimbi.

18

34:18
Eks. 12:15
Dut. 16:1
“Ubowugcina uwugubhe uMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso. Uyakudla sinkhwa lesite imbiliso emalanga lasikhombisa njengobe ngakuyala. Ubokwenta kusukela kulelo langa lelimisiwe ngenyanga ya-Abibi, lenaphuma ngayo eveni laseGibhithe.

19

34:19
Eks. 13:2,12
22:29
Num. 18:15
Luk. 2:23
“Onkhe ematubulo labafana ngewami, ngisho ematubulo lamadvuna etifuyo: tinkhomo, netimvu kwami. 20
34:20
Dut. 16:16
Litubulo lelidvuna lembongolo uyawulihlenga ngekunikela lizinyane lemvu esikhundleni salo; nangabe awulihlengi, ubolephula intsamo. Onkhe emadvodzana langematubulo uyakuwahlenga.

“Kufanele kubete lovela embikwami angakaphatsi lutfo etandleni.

21

34:21
Eks. 23:12
31:15
35:2
Dut. 5:12
Luk. 13:14
“Uyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa uyawuphumula, ngisho nangesikhatsi sekulima nesekuvuna.

22

34:22
Eks. 23:16
Dut. 16:10
“Ubowugubha uMkhosi Wekuvuna Kolo, lokunguMkhosi Wemaviki. Ubowugubha neMkhosi Wekubutsa ekupheleni kwemnyaka.

23

34:23
Eks. 23:17
Dut. 16:16
“Katsatfu ngemnyaka bonkhe labadvuna bakho bayawutibonakalisa eNkhosini lenguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 24Ngobe ngiyawucitsa tive embikwakho ngandzise neminyele yakho; kute loyawuhawukela live lakho, ngetikhatsi tekwenyuka kwakho katsatfu ngemnyaka nawuyekutibonakalisa kuSimakadze, longuNkulunkulu wakho.

25

34:25
Eks. 12:10
23:18
“Unganikeli kimi ngengati yemhlatjelo nangemnikelo nome wani lonembiliso. Kubete inyama yemhlatjelo weliPhasika leyawusala ibe libhadlela.

26

34:26
Eks. 23:19
Dut. 14:21
26:1
“Tilinga letinhle kakhulu temasimi akho tekwendvulelisa ubotiletsa endlini yaSimakadze longuNkulunkulu wakho.

“Ungalipheki lizinyane lembuti nome lemvu elubisini lwenina.”

27

34:27
Eks. 24:4
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wabhale lamavi, ngobe lesivumelwane lesengisente nawe nema-Israyeli sisime kulamavi.” 28
34:28
Eks. 24:18
Dut. 4:13
9:9,18
Mosi wahlala naSimakadze emalanga langema-40 nebusuku bawo; abengadli anganatsi. Wawabhala kuletibhelekeca tematje emavi alesivumelwane, laba ngimiyalo lelishumi.

Mosi wehla eNtsabeni iSinayi

29

34:29
2 Khor. 3:7
Ngesikhatsi Mosi ehla eNtsabeni iSinayi abephetse letibhelekeca letimbili tematje tinemiyalo lelishumi; abengati kutsi sikhumba sebuso bakhe siyakhatimula, ngobe phela abekhulume naNkulunkulu. 30Watsi kube Aroni nawo onkhe ema-Israyeli babone Mosi kutsi sikhumba sebuso bakhe siyakhatimula, besaba kusondzela kuye. 31Kodvwa Mosi wababita, abita Aroni nebaholi bonkhe; bancandzeka babuyela kuye, Mosi wakhuluma nabo. 32Emvakwaloko onkhe ema-Israyeli asondzela kuye, wase uwanika lemiyalo labeyinikwe nguSimakadze eNtsabeni iSinayi. 33
34:33
2 Khor. 3:13
Watsi kube Mosi acedze kukhuluma kubo, wabe sewumbonya buso bakhe ngendvwangu. 34Njalo nje Mosi abetsi nakangena ebukhoneni baSimakadze, lendvwangu ayisuse, aze aphume. Abetsi angaphuma, awatjele ema-Israyeli konkhe labetfunywe kutsi akwente. 35Ema-Israyeli abebona kutsi buso baMosi buyakhatimula, ngako Mosi abebumbonya ngendvwangu lobuso bakhe, aze aphindze angene kuyawukhuluma naSimakadze.

35

Imiyalo macondzana neliSabatha

351Mosi wasihlanganisa sonkhe sive sema-Israyeli, wakhuluma kuso watsi: “Naku-ke Simakadze laniyale ngako kutsi nikwente: 2

35:2
Eks. 20:9
23:12
31:15
Kufanele nente imisebenti yenu emalanga lasitfupha, kodvwa lilanga lesikhombisa nilingcwelise kube liSabatha, lilanga lekuphumula, lilanga lelinikelwe kuSimakadze. Losebenta ngalelo langa kufanele abulawe. 3Ningawubasi ngisho nemlilo emitini yenu ngelilanga leSabatha.”

Iminikelo yelithende lelingcwele

(Eks. 25:1-9)

4Mosi wakhuluma kuso sonkhe sive sema-Israyeli, watsi: “Naku-ke Simakadze laniyale ngako kutsi nikwente: 5

35:5
Eks. 25:2
Tsatselani Simakadze umnikelo kuloko leninako. Wonkhe lonenhlitiyo levumako akaletse umnikelo kuSimakadze: umnikelo wegolide, newesiliva, newelitfusi, 6newensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, newendvwangu yelineni lecolisakele, neweboya bembuti, 7newetikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, newetikhumba temahhashi aselwandle, newetingodvo temgamba, 8newemafutsa ekukhanyisa tibane; newetinongo temafutsa ekugcobisa, newemphepho lenuka kamnandzi, 9newematje e-oniksi, nawelamanye ematje laligugu ekuhleliswa esidziyeni nasesembatfweni sesifuba semPhristi Lomkhulu.”

Timphahla telithende lekukhontela

(Eks. 39:32-43)

10“Onkhe emadvodza lanelikhono lasemkhatsini wenu kufanele ente naku Simakadze latsite akwentiwe: 11

35:11
Eks. 31:7
39:33
lithende lekukhontela, nelithende lalo, nesimbonyo salo, nemahhuka alo, netinsikabhaluko talo, nemakabha alo, netinsika talo, nemaseko alo; 12libhokisi lesivumelwane, netimboko talo, nesimbonyo salo lesisihlalo semusa, nendvwangu levimbe libhokisi lesivumelwane; 13litafula netimboko talo, nako konkhe lokuhambisana nalo, nesinkhwa sebukhona; 14lutsi lwetibane kanye netimphahla letihambisana nalo, netibane kanye nemafutsa ekukhanyisa tibane; 15nelilati lemphepho, netimboko talo, nemafutsa ekugcoba, nemphepho lenuka kamnandzi, nendvwangu lelengiswa ekungeneni kwelithende lekukhontela; 16nelilati lemnikelo wekushiswa, nemhlobiso walo welitfusi losasisefo, netimboko talo, netimphahla letihambisana nalo, nemgezelo nesibunu sawo, 17netindvwangu tesibuya, netinsika taso, kanye nemaseko ato, nendvwangu lelengiswa emnyango wesibuya, 18netiphunti, netintsambo telithende lekukhontela netesibuya; 19netembatfo letihlotjiswe kahle letisetjentiswa ekukhonteni endzaweni lengcwele, lekutembatfo letingcwele ta-Aroni, umphristi, kanye netembatfo temadvodzana akhe labatisebentisa nabenta inkonzo yabo yebuphristi.”

Bantfu baletsa iminikelo yabo

20Onkhe ema-Israyeli esuka kuMosi, ahamba. 21Ngulowo nalowo lonelikhono kanye nabo bonkhe labatsintseka etinhlitiyweni nasemoyeni wabo baletsa umnikelo kuSimakadze wekutsi usetjentiswe ethendeni lekuhlangana nasekukhonteni kanye nasekwelukeni tembatfo letingcwele. 22Beta bonkhe lababenetinhlitiyo letivumako, labadvuna nalabasikati: baletsa tonkhe tinhlobo temhlobiso, letatentiwe ngegolide, baletsa ticobosho temhlobiso, nemacici, netindandatho, nebuhlalu bekwegaba. Bonkhe baletsa igolide yabo, kwaba ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze. 23Bonkhe labo lababenensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, nendvwangu yelineni lecolisakele, neboya bembuti, netikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, netikhumba temahhashi aselwandle, bakuletsa. 24Bonkhe labo lababenemandla ekunikela ngesiliva nangelitfusi bakuletsa, kwaba ngumnikelo kuSimakadze, bonkhe lababenemgamba lewawungaba lusito bakuletsa. 25Bonkhe labasikati lababenelikhono lekwephotsa baletsa insontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, netindvwangu telineni lecolisakele. 26Bonkhe labasikati lababenetinhlitiyo letitsintsekile lababenelikhono bephotsa boya betimbuti. 27Baholi baletsa ematje layi-oniksi nalamanye ematje laligugu kutsi atewufakwa esidziyeni nasesembatfweni sesifuba, 28netinongo, nemafutsa ekukhanyisa, newekugcoba, newemphepho lenuka kamnandzi. 29Onkhe ema-Israyeli, labadvuna nalabasikati, lababenetinhlitiyo letivumako tekunikelela wonkhe lomsebenti, Simakadze labeyale Mosi kutsi awente, bakuletsa kuSimakadze, kwaba ngumnikelo wesihle.

Bantfu labanelikhono lekwakha lithende lekuhlangana

(Eks. 31:1-11)

30

35:30
Eks. 31:2
Mosi wakhuluma kuma-Israyeli, watsi: “Simakadze ukhetse Besaleli umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, wesive sakaJuda. 31Nkulunkulu umgcwalise ngaMoya wakhe; wamupha likhono, nekuhlakanipha, nelwati emisebentini yonkhe yebungcweti, 32kutsi akwati kwenta tinhlobonhlobo temihlobiso ngegolide, nangesiliva, nangelitfusi, 33nekusika ematje, nekubata lukhuni, nekwenta nome ngabe ngumuphi umsebenti webungcweti. 34Simakadze uphe yena na-Oholiyabi, umsa wa-Ahisamaki, wesive sakaDani, kutsi bakwati kufundzisa labanye bantfu. 35Ubaphe likhono lekutsi bakwati kwenta yonkhe inhlobo yemisebenti leyentiwa ngetandla, tingcweti, nebahlobisi, nebeluki betindvwangu letelukwe ngensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, kanye nangemitiya yelineni lecolisakele. Bayakwati kwenta yonkhe inhlobo yemsebenti, kantsi futsi bonkhe sebanebungcweti.”