Siswati 1996 (SWA96)
31

Lubito lwaBesaleli na-Oholiyabi

(Eks. 35:30 – 36:1)

311Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

31:2
Eks. 35:30
36:1
38:22
1 Khr. 2:20
“Bheka, ngitikhetsele Besaleli, umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, wesive sakaJuda; 3ngamgcwalisa ngaMoya waNkulunkulu. Ngimuphe likhono nekuhlakanipha, nelwati emisebentini yonkhe yebungcweti: 4kutsi akwati kwenta tinhlobonhlobo temihlobiso ngegolide, nesiliva, nelitfusi, 5nekucopha nekufaka ematje laligugu, nekubata lugodvo, nekwenta nome ngabe ngumuphi umsebenti webungcweti. 6Ngetulu kwaloko ngikhetse na-Oholiyabi, umsa wa-Ahisamaki, wesive sakaDani, kutsi asebente naye. Bonkhe laba labanelikhono nabo ngibengetele, khona batewukwati kwenta loku lengikuyale ngako: 7
31:7
Eks. 35:11
39:33
lithende lekuhlangana, nelibhokisi lesivumelwane, nesihlalo semusa, netimphahla tonkhe telithende, 8nelitafula, netimphahla letihambisana nalo, nelutsi lwetibane lolwentiwe ngegolide lecengekile, netimphahla letihambisana nalo, nelilati lemphepho, 9nelilati lemnikelo wekushiswa kanye netimphahla letihambisana nalo, nemgezelo, nesibunu sawo, 10netembatfo letihlotjiswe kahle ta-Aroni, umphristi, kanye netemadvodzana akhe tekutsi batembatse nabenta inkonzo yabo yebuphristi, 11nemafutsa emgcobo, nemphepho lenuka kamnandzi yendzawo lengcwele. Konkhe loku bafanele bakwente njengobe ngikuyalile.”

LiSabatha“loningcwelisako”nome “lonihlukanisela mine, Nkulunkulu wenu” liluphawu

12Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 13

31:13
Gen. 2:2
Eks. 20:8
Hez. 20:12
“Khuluma kuma-Israyeli utsi ngitsi: ‘Gcinani emaSabatha ami, loku kuyawuba luphawu emkhatsini wenu nami titukulwane ngetitukulwane, kuze nati kutsi nginguNkulunkulu wenu loningcwelisako.“loningcwelisako” nome “lonihlukanisela mine, Nkulunkulu wenu” 14
31:14
Num. 15:22
Mat. 12:1
Kufanele nigcine liSabatha“liSabatha” nome “lilanga lekuphumula” ngobe lingcwele kini; wonkhe umuntfu longaligcini kufanele abulawe. Lowo losebenta ngalelo langa kufanele ancunywe kubantfu bami. 15
31:15
Eks. 23:12
Niyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha lekuphumula, lingcwele kuSimakadze; wonkhe umuntfu losebentako ngalo kufanele abulawe. 16Ngako-ke ema-Israyeli leliSabatha kufanele aligcine titukulwane ngetitukulwane kube sivumelwane saphakadze naphakadze. 17Liluphawu lwaphakadze naphakadze emkhatsini wema-Israyeli nami, kutsi ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, kwatsi ngelilanga lesikhombisa waphumula emsebentini wakhe.’ ”

18

31:18
Eks. 32:16
Dut. 4:13
9:10
Watsi kube Nkulunkulu acedze kukhuluma naMosi eNtsabeni yaseSinayi, wase umnika letibhelekeca letimbili tematje temiyalo,“tematje temiyalo” ngesiHebheru “tematje tebufakazi” lapho umuno wakhe Nkulunkulu wawubhale khona imiyalo nemitsetfo.

32

Litfole legolide

(Dut. 9:6-29)

321Batsi kube bantfu babone kutsi Mosi sewutsetse sikhatsi lesidze angasehli entsabeni, babutsana ndzawonye beta ku-Aroni bakhuluma kuye batsi: “Kota, usentele nkulunkulu“nkulunkulu” nome “bonkulunkulu” nome “sithico” lotawuhamba embikwetfu, ngobe phela asati kutsi sekwente njani kulendvodza lenguMosi leyasikhipha eveni laseGibhithe.”

2Aroni wakhuluma kubo watsi: “Khumulani lamacici egolide lasetindlebeni tebafati benu, netemadvodzana enu, netemadvodzakati enu, niwaletse lapha kimi.” 3Ngako bonkhe bantfu bakhipha emacici abo etindlebeni tabo, bawaletsa ku-Aroni. 4

32:4
Hla. 106:19
Wawatsatsa wawancibilikisa, wase ubumba litfole lelidvuna legolide.

Bantfu bamemeta batsi: “Israyeli! Nangu-ke nkulunkulu wakho“nkulunkulu wakho” nome “bonkulunkulu bakho” nome “tithico takho” lowakukhipha eveni laseGibhithe!”

5Watsi kube Aroni akubone loku, wase wakha lilati embikwalelitfole, wamemetela watsi: “Kusasa kutawuba nesibhimbi sekudvumisa Simakadze.” 6

32:6
1 Khor. 10:7
Ngakusasa bavuka ekuseni ngeluvivi baletsa iminikelo yekushiswa kanye neminikelo yekuthula. Bantfu bahlala phansi, badla, banatsa, basukuma badlala.“badlala” nome “balalana”

7

32:7
Dut. 9:12
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Ncandzeka wewuke, ngobe labantfu bakho lowabakhipha eveni laseGibhithe sebonakele. 8Sebaphambuke ngekushesha kuloko lengabayala ngako; sebancibilikise igolide benta litfole lelidvuna. Balikhotsamela balikhonta, badzimate batsi: ‘Israyeli! Nangu-ke nkulunkulu wakho“nkulunkulu wakho” nome “bonkulunkulu bakho” nome “tithico takho” lowakukhipha eveni laseGibhithe.’ ” 9
32:9
Eks. 33:3
Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: “Sengibabonile labantfu kutsi basive lesinentsamo lelukhuni. 10Ngako-ke ase ungiyekele kutsi lulaka lwami lutewubahashula lubabhubhise. Wena-ke ngitakwenta ube sive lesikhulu.”

11

32:11
Dut. 9:26
Hla. 106:23
Kodvwa Mosi wancenga Simakadze longuNkulunkulu wakhe watsi: “Hhawu Simakadze, lulaka lwakho lusivutselelani lesive sakho lowasikhipha eveni laseGibhithe ngesandla sakho lesinemandla lamakhulu? 12
32:12
Num. 14:15
Hla. 85:3
Gen. 12:7
15:5
22:16
26:4
28:13
Heb. 6:13
Pho, kudzingeke ngani kutsi emaGibhithe abe asatsi: ‘Wabakhipha ngebucili eGibhithe wabe sewubabulala ngekubacitsa ebusweni bemhlaba baphelela etintsabeni bonkhe’? Mane uluyekele lulaka lwakho loluvutsako, ucole, ungasehliseli imbhubhiso lesive sakho. 13Khumbula Abrahama, na-Isaka, na-Israyeli, tinceku takho, lowafunga kuto ngelibito lakho watetsembisa, watsi: ‘Ngiyawunandzisa, titukulwane tenu tibe ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. Lelive lenginitsembisa lona ngiyawulipha titukulwane tenu, liyawuba ngelabo phakadze naphakadze.’ ” 14Ngako Simakadze wagucula umcondvo wakhe, wangabe asababhubhisa bantfu bakhe.

15

32:15
Eks. 34:29
Mosi wancandzeka, wehla entsabeni, etfwele tibhelekeca tematje letimbili letatibhalwe imiyalo ndzawo totimbili ngemuva nangembili. 16
32:16
Eks. 31:18
Letibhelekeca tematje tatibatwe nguNkulunkulu, tabhalwa nguye ngekuticopha ngesandla sakhe.

17Joshuwa watsi kube eve bantfu bamemeta, wakhuluma kuMosi watsi: “Kunemsindvo wemphi enkambu.”

18Mosi waphendvula watsi: “Loko akufanani nemsindvo wekuncoba nome kukhala kwekwehlulwa, kodvwa ngiva kungumsindvo wekuhlabela.”

19

32:19
Dut. 9:17
Watsi kube Mosi asondzele enkambu, abone lelitfole nebantfu bagidza, watfukutsela wabilelana. Letibhelekeca labetetfwele watilahla phansi, tephukela khona lapho phansi kwentsaba. 20
32:20
Dut. 9:21
Watsatsa lelitfole lelase lakhiwe, walishisa ngemlilo, waligaya, lacolisakala laba yimphuphu, walibhuca ngemanti, watsi onkhe ema-Israyeli akalinatse. 21Wakhuluma ku-Aroni watsi: “Labantfu benteni kuwe, uze ubaholele kulesono lesikhulu kangaka?”

22Aroni waphendvula watsi: “Ungangitfukutseleli, nkhosi yami, nawe uyati kutsi labantfu babutsambele kanjani bubi. 23Ngobe bakhulume kimi batsi: ‘Sentele nkulunkulu,“nkulunkulu” nome “bonkulunkulu” nome “sithico” lotawuhamba embikwetfu; ngobe asati kutsi sekwente njani kulendvodza lenguMosi leyasikhipha eGibhithe.’ 24Mine ngatsi kubo: ‘Wonkhe lonegolide akayiletse lapha kimi.’ Ngako banginika igolide, ngayifaka emlilweni, kwase kuphuma nali litfole lelidvuna.”

25Mosi wabona kutsi bantfu sebangumhlambi kazelusile, ngobe Aroni abesabayekelele batentela matsandza, batihlazisa ngisho nasembikwetitsa tabo. 26Mosi wema esangweni lenkambu wamemeta watsi: “Lowo longakuSimakadze akete lapha kimi.” Onkhe emadvodzana aLevi abutsana ndzawonye eta kuye. 27

32:27
Dut. 33:9
Wakhuluma kuwo watsi: “Simakadze longuNkulunkulu wa-Israyeli utsi: ‘Ngulowo nalowo emkhatsini wenu akatsatse inkemba yakhe, angene ngalelisango adzimate ayewuphuma ngale, ahambe abulala bomnakabo, nebangani bakhe, nabomakhelwane bakhe.’ ” 28EmaLevi enta njengekusho kwaMosi, abulala emadvodza labengaba ti-3 000 ngalelo langa. 29Mosi wakhuluma kumaLevi watsi: “Lamuhla senitehlukanisele Simakadze ngentsengo yekubulala lowo nalowo indvodzana yakhe nemnakabo. Ngako-ke lamuhla sewunibusisile.”

30Ngakusasa Mosi wakhuluma kubantfu, watsi: “Nente sono lesikhulu lesesabekako. Kodvwa sengitakwenyuka ngiye kuSimakadze entsabeni; mhlawumbe nginganentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze ngalokona kwenu.” 31Ngako Mosi wancandzeka wabuyela kuSimakadze, wafike watsi: “Labantfu sebatentele sono lesikhulu lesesabekako. Sebente nkulunkulu“nkulunkulu” nome “sithico” ngegolide base bayamkhonta. 32

32:32
Hla. 69:28
Rom. 9:3
Kodvwa ngiyakucela umane ubatsetselele; nangabe awubatsetseleli, kuncono nami wesule libito lami encwadzini yakho loyibhalile.”

33Simakadze wamphendvula watsi: “Ngulowo lowonile kimi lengiyakwesula libito lakhe encwadzini yami. 34

32:34
Eks. 23:20
Hamba-ke uyewuhola labantfu ubayise kulendzawo lengikhulume ngayo kuwe, ingilosi yami itawuhamba embikwakho. Kodvwa siyeta sikhatsi lapho ngitawubajezisa ngenca yekona kwabo.”

35Ngako Simakadze watfumela sifo kubantfu, ngobe babecindzetele Aroni kutsi ababumbele litfole legolide.

33

Simakadze ubatjela kutsi abatfutse

331

33:1
Gen. 12:7
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tfutsa kulendzawo wena nebantfu lobakhiphe eveni laseGibhithe, niye eveni lengafunga ngetsembisa kulinika Abrahama, na-Isaka, na-Jakobe, ngatsi: ‘Lelive ngiyawulipha titukulwane tenu.’ 2
33:2
Eks. 23:20
32:34
Ngitawutfumela ingilosi yami ihambe embikwenu ngikhiphe emaKhenani, nema-Amori, nemaHethi, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 3
33:3
Eks. 32:9
Dut. 9:13
Hambani niye kulelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi; kodvwa mine ngingeke ngihambe nani ngenca yebulukhuni benhloko yenu; ngingahle nginibhubhise nonkhana endleleni.”

4Batsi kube bantfu beve onkhe lamavi labuhlungu, bakhala bonkhe, bayikhumula imihlobiso yabo. 5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Khuluma kulama-Israyeli utsi ngitsi: ‘Nine nibantfu labanenhlitiyo lelukhuni; nangingake ngihambe nani umzuzu ube munye nje, nginganibhubhisa niphele nya. Khumulani lemihlobiso yenu, khona ngitanitjela kutsi ngitakwentani ngani!’ ” 6Ngako batsi kube batfutse eNtsabeni iSinayi abaphindzanga bayegabe imihlobiso futsi.

Lithende lekuhlangana

7Mosi abevame kumisa lithende ngephandle kwenkambu, abelibita ngekutsi lithende lekuhlangana. Ngulowo nalowo labefuna kubuta intsandvo yaSimakadze abevele aphumele ngaphandle kwenkambu ethendeni lekuhlangana. 8Abetsi Mosi nakaya kulo, bonkhe bantfu bavuke, beme eminyango yemathende abo bambuke aze ayewungena kulo. 9Abetsi Mosi angangena kulo, bese kwehla insika yelifu, ifike ime ekungeneni kwalelithende lekuhlangana, bese-ke Simakadze ukhuluma naMosi. 10Bonkhe bantfu babetsi bangayibona lensika yelifu ime ekungeneni kwelithende lekuhlangana bakhotsame, bakhonte, ngulowo nalowo emnyango welithende lakhe. 11

33:11
Num. 12:8
Simakadze abekhuluma naMosi buso nebuso, njengemuntfu akhuluma nemngani wakhe.

Mosi nasabuyele enkambu, lelibhungu lelalingumsiti wakhe, lelalinguJoshuwa, umsa waNuni, lalisala lingesuki kulelithende lekuhlangana.

Simakadze wetsembisa kuhamba nesive sakhe

12Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: “Wena watsi kimi: ‘Khipha labantfu,’ kodvwa awuzange ungilayele kutsi utangitfuma nabani. Yebo, washo kona kimi watsi: ‘Ngiyalati libito lakho, futsi uzuze umusa emehlweni ami.’ 13

33:13
Eks. 19:6
Hla. 103:7
Ngako-ke, nangabe ngizuze umusa emehlweni akho, ngiyakucela kutsi ungikhombise tindlela takho, kuze wena ngikwati kahle, ngichubeke kuzuza umusa emehlweni akho. Ukhumbule futsi kutsi labantfu basive sakho.”

14Simakadze wamphendvula watsi: “Ngiyawuhamba nawe, ngikuphe kuphumula.”

15Mosi waphendvula watsi: “Nangabe ungeke uhambe natsi, ungacali usitfutse lapha. 16Nawungahambi natsi, kutawubonakala kanjani kutsi ngizuze umusa emehlweni akho, mine nalesive sakho? Kuhamba kwakho nami nalesive sakho ngiko lokufanele kusente sehluke emkhatsini wetive tonkhe temhlaba.”

17Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngitakwenta loku lokushito, ngobe uzuze umusa emehlweni ami, futsi ngikwati kahle.”

18Mosi wakhuluma watsi: “Ngicela ungikhombise inkhatimulo yebukhosi bakho.”

19

33:19
Eks. 34:6
Rom. 9:15
Simakadze waphendvula watsi: “Ngitakwenta kutsi inkhatimulo yebuhle bami bendlule embikwakho ngimemetele libito lami, Simakadze.“Simakadze” nome “Jehova” nome “Ngikhona” Ngimentela umusa lowo lengimentela umusa, ngimhawukele lowo lengimhawukelako. 20
33:20
Khu. 13:22
Kodvwa ungeke ububone buso bami, ngobe kute umuntfu longabona buso bami abuye aphile. 21Buka la: kunendzawo lapha ngakimi, lapho utakuma khona, etikwalelidvwala. 22Nakwendlula inkhatimulo yami, ngitakufaka lapha emkhocweni walelidvwala, ngikumbonye ngesandla sami ngesikhatsi ngendlula. 23Ngitabe sengiyasisusa lesandla sami, ungibone lingemuva, kodvwa buso bami ungeke ububone.”