Siswati 1996 (SWA96)
31

Lubito lwaBesaleli na-Oholiyabi

(Eks. 35:30 – 36:1)

311Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

31:2
Eks. 35:30
36:1
38:22
1 Khr. 2:20
“Bheka, ngitikhetsele Besaleli, umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, wesive sakaJuda; 3ngamgcwalisa ngaMoya waNkulunkulu. Ngimuphe likhono nekuhlakanipha, nelwati emisebentini yonkhe yebungcweti: 4kutsi akwati kwenta tinhlobonhlobo temihlobiso ngegolide, nesiliva, nelitfusi, 5nekucopha nekufaka ematje laligugu, nekubata lugodvo, nekwenta nome ngabe ngumuphi umsebenti webungcweti. 6Ngetulu kwaloko ngikhetse na-Oholiyabi, umsa wa-Ahisamaki, wesive sakaDani, kutsi asebente naye. Bonkhe laba labanelikhono nabo ngibengetele, khona batewukwati kwenta loku lengikuyale ngako: 7
31:7
Eks. 35:11
39:33
lithende lekuhlangana, nelibhokisi lesivumelwane, nesihlalo semusa, netimphahla tonkhe telithende, 8nelitafula, netimphahla letihambisana nalo, nelutsi lwetibane lolwentiwe ngegolide lecengekile, netimphahla letihambisana nalo, nelilati lemphepho, 9nelilati lemnikelo wekushiswa kanye netimphahla letihambisana nalo, nemgezelo, nesibunu sawo, 10netembatfo letihlotjiswe kahle ta-Aroni, umphristi, kanye netemadvodzana akhe tekutsi batembatse nabenta inkonzo yabo yebuphristi, 11nemafutsa emgcobo, nemphepho lenuka kamnandzi yendzawo lengcwele. Konkhe loku bafanele bakwente njengobe ngikuyalile.”

LiSabatha“loningcwelisako”nome “lonihlukanisela mine, Nkulunkulu wenu” liluphawu

12Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 13

31:13
Gen. 2:2
Eks. 20:8
Hez. 20:12
“Khuluma kuma-Israyeli utsi ngitsi: ‘Gcinani emaSabatha ami, loku kuyawuba luphawu emkhatsini wenu nami titukulwane ngetitukulwane, kuze nati kutsi nginguNkulunkulu wenu loningcwelisako.“loningcwelisako” nome “lonihlukanisela mine, Nkulunkulu wenu” 14
31:14
Num. 15:22
Mat. 12:1
Kufanele nigcine liSabatha“liSabatha” nome “lilanga lekuphumula” ngobe lingcwele kini; wonkhe umuntfu longaligcini kufanele abulawe. Lowo losebenta ngalelo langa kufanele ancunywe kubantfu bami. 15
31:15
Eks. 23:12
Niyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha lekuphumula, lingcwele kuSimakadze; wonkhe umuntfu losebentako ngalo kufanele abulawe. 16Ngako-ke ema-Israyeli leliSabatha kufanele aligcine titukulwane ngetitukulwane kube sivumelwane saphakadze naphakadze. 17Liluphawu lwaphakadze naphakadze emkhatsini wema-Israyeli nami, kutsi ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, kwatsi ngelilanga lesikhombisa waphumula emsebentini wakhe.’ ”

18

31:18
Eks. 32:16
Dut. 4:13
9:10
Watsi kube Nkulunkulu acedze kukhuluma naMosi eNtsabeni yaseSinayi, wase umnika letibhelekeca letimbili tematje temiyalo,“tematje temiyalo” ngesiHebheru “tematje tebufakazi” lapho umuno wakhe Nkulunkulu wawubhale khona imiyalo nemitsetfo.