Siswati 1996 (SWA96)
29

Imiyalo mayelana nekugcotjwa kwebaphristi

(Lev. 8:1-36)

291

29:1
Lev. 8:2
“Naku lofanele ukwente nawunikela bo-Aroni nemadvodzana akhe kulenkonzo yekuba baphristi: Ubotsatsa inkunzana, netihhanca letimbili letingenasiyela. 2Sebentisa sinkhwa lesite imbiliso, nemipotongwane lete imbiliso lahlanganiswe nemafutsa, kanye nemacebelengwane lagcotjiswe ngemafutsa; konkhe loko kwentiwe ngemphuphu yakolo lecolisakele. 3Konkhe loko ukufake esitjeni ukunikele kimi kanye nalenkunzana naletihhanca letimbili.

4

29:4
Eks. 40:12
“Uboletsa bo-Aroni kanye nemadvodzana akhe bete ekungeneni kwelithende lekuhlangana, bese ubageza ngemanti. 5Ubobe sewembatsisa Aroni ngaletembatfo takhe tebuphristi: ingubo lete imikhono, nesidziya, nemjiva longetulu kwesidziya, nesembatfo sesifuba kanye nelibhande. 6Ubomfaka lomshuculo wenhloko, ucoboshele kuwo loluphawu lwebungcwele lolungungcwengcwe lobhalwe kutsi: ‘Kwehlukaniselwe Nkulunkulu’. 7Ubotsatsa lamafutsa emgcobo, uwatsele enhloko yakhe, umgcobe ngawo.

8“Ubobe sewuletsa emadvodzana akhe, uwagcokise letingubo letingenamkhono, 9uwabophe ngemabhande etinkhalweni tawo, uwafake nemishuculo etinhloko. Utamgcoba kanjalo-ke Aroni kanye nemadvodzana akhe. Bona netitukulwane tabo bayawuba baphristi bami phakadze naphakadze.

10

29:10
Lev. 8:14
“Ubobe sewuletsa lenkunzana embikwalelithende lekuhlangana, Aroni nemadvodzana akhe bayawube sebabeka tandla tabo etikwenhloko yayo. 11Lenkunzana uboyihlabela embikwaSimakadze, ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 12Ubotsatsa litsantana lalengati ngemuno ulibhoce etimphondvweni telilati; lengati lesele uyitsele esisekelweni selilati. 13
29:13
Lev. 3:3
Emvakwaloko tsatsa onkhe lamanoni lembese kwangekhatsi, nemanoni lambonye sibindzi, nemanoni lembese tinso totimbili kanye nato, bese ukushisela etikwelilati. 14
29:14
Lev. 4:12
Heb. 13:11
Kodvwa inyama yalenkunzana, nesikhumba sayo, nemswane wayo ukushisele ngephandle kwenkambu, ngobe kungumnikelo wesono.

15

29:15
Lev. 8:18
“Tsatsa lesinye setihhanca, bo-Aroni nemadvodzana akhe babeke tandla tabo etikwalenhloko yaso. 16Sihlabe, utsatse ingati yaso uyifafate ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 17Usisike ngekusihlahlela sibe ticucu; ugeze kwangekhatsi kwaso kanye nemilente yaso, ukubeke ndzawonye neticucu, nenhloko yaso. 18Sonkhe lesihhanca usishisele etikwelilati sibe ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze. Lelo liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

19

29:19
Lev. 8:22
“Ubotsatsa lesinye setihhanca, bo-Aroni nemadvodzana akhe babeke tandla tabo etikwenhloko yaso. 20Sihlabe, utsatse litsantana lengati yaso ubhoce lihwandza lendlebe ya-Aroni yangesekudla, uphindze ubhoce emahwandza etindlebe tangesekudla temadvodzana a-Aroni, uphindze ubhoce netitfupha tangesekudla, uphindze ubhoce naboqukulu bangesekudla, lengati letawusala uboyifafata ndzawo tonkhe kutungeleta lilati. 21Ubotsatsa lengati leselatini kanye nemafutsa emgcobo ufafate bo-Aroni nemadvodzana akhe kanye netingubo tabo; ngaloko bo-Aroni nemadvodzana akhe batawube sebanikelwe kimi kanye netingubo tabo.

22“Kulesihhanca ubosika konkhe lokungemanoni: umsila, nemanoni lasetibilinini, nemanoni lambonye sibindzi, nemanoni lambonye tinso totimbili kanye nato letinso, nemlente wangesekudla; ngobe lesihhanca semgcobo. 23Kulesitja lesinetinkhwa letite imbiliso letisembikwaSimakadze, ubotsatsa sinkhwa sibe sinye, nempotongwane munye wesinkhwa lesinemafutsa, nelicebelengwane libe linye. 24Konkhe lokudla kwetfule etandleni ta-Aroni nasetandleni temadvodzana akhe, bakujikitisele kimi njengemnikelo lojikitiselwe kuSimakadze. 25Ubobe sewuyakutsatsa kubo ukushisele etikwemnikelo wekushiswa loselatini. Lelo liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

26“Ubotsatsa umganga walesihhanca sekugcotjwa kwa-Aroni uwujikitisele kuSimakadze; kube ngumnikelo wekujikitiswa. Lomganga-ke usabelo sakho.

27“Kufanele ungehlukanisele umganga lonikelwe ngekujikitiswa, nemlente lonikelwe ngekujikitiswa; yebo, wona lowo mganga nemlente lonikelwe ngekujikitiswa ngesikhatsi kugcotjwa bo-Aroni kanye nemadvodzana akhe. 28

29:28
Lev. 7:31
10:14
Loko kutawuhlala kusabelo sa-Aroni nemadvodzana akhe ngesimiso saphakadze kuma-Israyeli. Njalo nje nakwentiwa umnikelo wekuthula, umganga nemlente kuyawuba kwebaphristi. Leso-ke sipho sebantfu labasinika mine, Simakadze.

29“Tembatfo ta-Aroni letingcwele tiyawuba temadvodzana akhe, nasafile; ayawutembatsa nasagcotjiwe. 30Indvodzana ya-Aroni leyawumlandzela itsatse inkonzo yebuphristi iyawutembatsa emalanga lasikhombisa, nayita kutewukhonta endzaweni lengcwele lesethendeni lekuhlangana.

31“Ubotsatsa lenyama yesihhanca semgcobo wa-Aroni nemadvodzana akhe uyiphekele endzaweni lengcwele. 32

29:32
Lev. 8:31
24:9
Bo-Aroni nemadvodzana akhe baboyidla kanye nesinkhwa lesisesitjeni, ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 33Loko bekukwemsimeto wenhlawulo nabagcotjwa, banikelwa, kubodliwa ngibo bodvwana; longesiye umphristi angakudli, ngobe kungcwele. 34Nakwenteka lenyama yemgcobo, nome sinkhwa kusala kuze kube ngakusasa ekuseni, ubobe sewukushisa ngemlilo loku lokulibhadlela. Akukafaneli kudliwe, ngobe kungcwele.

35“Lemisimeto yemgcobo uboyenta ku-Aroni nakumadvodzana akhe njengobe ngikuyalile, iyawutsatsa emalanga lasikhombisa. 36Onkhe emalanga ubonikela ngenkunzi ibe ngumnikelo wetono, khona titawutsetselelwa; ngekwenta njalo utawuhlambulula lilati, uligcobe ngemafutsa ulingcwelise bese uyalinikela. 37Loku ubokwenta onkhe lamalanga lasikhombisa. Lelilati litawuba ngcwele ngalokuphelele; lowo nome loko lokulitsintsako kutawulinyatwa ngemandla ebungcwele balo.”“kutawulinyatwa ngemandla ebungcwele balo” kwakukholwa kutsi bantfu nje nome tintfo tatingalimala uma titsintsa intfo lengcwele

Iminikelo yemalanga onkhe

(Num. 28:1-8)

38

29:38
Num. 28:3
“Naku-ke lotawunikela ngako elatini njalo ngemalanga onkhe: Uyawunikela emazinyane etimvu lamabili lanemnyaka munye budzala. 39Lizinyane lelinye utabolinikela ekuseni, lelinye ulinikele entsambama nakushona lilanga. 40Lelizinyane lelitabonikelwa ekuseni libohambisana nemphuphu yakolo locolisakele leyikhilogremu yinye, lebhicwe nelitha yinye yemafutsa emncumo. Utsele ilitha yinye yeliwayini ibe ngumnikelo wesinatfo. 41Niyawunikela leli lelinye lizinyane entsambana kanye nalowo mnikelo walokutinhlavu nemnikelo wawo wesinatfo njengasekuseni. Lelo liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze.

42

29:42
Eks. 25:22
“Kuyawuhlala kungumnikelo wekushiswa titukulwane ngetitukulwane, wentiwe ekungeneni kwelithende lekuhlangana embikwaSimakadze; kulapho ngitabohlangana khona nebantfu bami, ngikhulume kuwe. 43
29:43
Eks. 40:34
Ngitabohlangana lapho nema-Israyeli; lendzawo bese ingcweliswa yinkhatimulo yami.

44“Lelithende lekuhlangana nelilati ngitawukungcwelisa; bo-Aroni nemadvodzana akhe ngitabehlukanisela inkonzo yekuba baphristi. 45

29:45
Lev. 26:11
2 Khor. 6:16
Ngitawuhlala emkhatsini wema-Israyeli, ngibe nguNkulunkulu wabo. 46Bayawukwati kutsi nginguSimakadze longuNkulunkulu wabo, lowabakhipha eveni laseGibhithe, ngentela kuhlala emkhatsini wabo. NginguSimakadze longuNkulunkulu wabo.”