Siswati 1996 (SWA96)
25

Kunikelela indzawo lengcwele

(Eks. 35:4-9)

251Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

25:2
Eks. 35:5
“Khuluma esiveni saka-Israyeli kutsi asingiletsele umnikelo, ukhishwe ngibo bonkhe bantfu labanenhlitiyo levumako, wena uwemukele egameni lami. 3Leminikelo lotawuyemukela kufanele kube ngulena: yigolide, nesiliva, nelitfusi, 4nensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, nendvwangu yelineni lecolisakele, neboya bembuti, 5netikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, netikhumba temahhashi aselwandle,“temahhashi aselwandle” nome “temanhlengetfwa” netingodvo temgamba, 6nemafutsa ekukhanyisa tibane, netinongo temafutsa ekugcobisa, netemphepho lenuka kamnandzi, 7nematje e-oniksi, nalamanye ematje laligugu ekufakwa esidziyeni nasesembatfweni sesifuba semPhristi Lomkhulu. 8
25:8
Heb. 9:2
Labantfu kufanele bangentele indlu lengcwele, khona ngitawuhlala emkhatsini wabo. 9Nawakha lendlu lengcwele nato tonkhe timphahla tayo, ubokwenta konkhe ngendlela lengitakukhombisa yona.”

Libhokisi lesivumelwane

(Eks. 37:1-9)

10

25:10
Eks. 37:1
“Kufanele bangakhele libhokisi lesivumelwane ngemgamba: budze balo bube ngemasentimitha langaba li-110, bubanti bube ngemasentimitha langaba ngema-66, kuphakama kube ngemasentimitha langaba ngema-66. 11Ulembese ngegolide lecengekile ngekhatsi nangephandle; ulephetse ngegolide. 12Utakwakha emajiva egolide ekuletfwala lekufanele ashayelwe kulo etinyaweni talo, abe mane, abe mabili nganhlanye, nanganhlanye abe mabili. 13Ubenta timboko tekuletfwala tibe temgamba, bese utembesa ngegolide. 14Letimboko utifake ekhatsi kulamajiva lasetinhlangotsini talelibhokisi; tisetjentiswe ekwetfwaleni lelibhokisi. 15Tiyawuhlala ekhatsi emajiveni alelibhokisi, tingakhishwa kulo. 16
25:16
Eks. 40:20
1 Khos. 8:9
Ekhatsi kwalelibhokisi ubofaka letibhelekeca tematje letimbili lengitakunika tona.

17“Simbonyo salo lesisihlalo semusa, usente ngegolide lecengekile: budze baso bube ngemasentimitha langaba li-110, bubanti bube ngemasentimitha langaba ngema-66. 18Uyawukwenta emakherubhi lamabili ngegolide legcotjiwe uwabetsele lelinye likherubhi libe ngala, lelinye libe ngale. 19Yenta lelinye likherubhi libe ngale ngekugcineni kwesihlalo semusa, lelinye libe ngala ekugcineni, bese kuba yintfo yinye nesimbonyo. 20

25:20
Heb. 9:5
Lamakherubhi kufanele avule emaphiko awo engamele lesihlalo semusa abukane, abheke lesihlalo semusa. 21Letibhelekeca tematje letimbili ubotifaka ekhatsi kulelibhokisi, bese ulimbonya ngalesihlalo semusa. 22
25:22
Eks. 29:42
Num. 7:89
Ngitawuhlangana nawe lapho, ngikhulume nawe ngisetikwalesihlalo semusa emkhatsini walamakherubhi lamabili lasetikwelibhokisi. Ngulapho ngitakunika khona yonkhe imitsetfo yami yesive sema-Israyeli.”

Litafula lesinkhwa lesinikelwe kuNkulunkulu

(Eks. 37:10-16)

23

25:23
Eks. 37:10
“Ubenta litafula ngemapulango emgamba: budze balo bube ngemasentimitha langaba ngema-88, bubanti bube ngemasentimitha langaba ngema-44, kuphakama kube ngemasentimitha langaba ngema-66. 24Ubolembesa ngegolide lecengekile, ulephetse ngegolide. 25Lapha emaceleni wakhe emaphetselo lanebubanti besandla, alitungelete ndzawo tonkhe, bese uwahlobisa ngelugebhezi lwegolide. 26Lelitafula ubolentela emajiva egolide lamane, lamajiva uwabophele emakoneni omane alemilente yalo. 27Lamajiva ekufaka letimboko tekwetfwala kufanele abesedvute nemaphetselo alelitafula. 28Uyakwenta timboko ngemgamba, utembese ngegolide, lelitafula liyakwetfwalwa ngato. 29Ubenta emapulede, netindzebe, nemajeke, netindishi temnikelo wewayini; tonkhe letintfo kufanele tentiwe ngegolide lecengekile. 30
25:30
Lev. 24:5
1 Sam. 21:6
Etikwalelitafula kufanele ubeke sinkhwa lesinikelwe kimi, lekufanele sibesembikwami ngaso sonkhe sikhatsi.”

Lutsi lwetibane

(Eks. 37:17-24)

31

25:31
Eks. 37:17
“Yenta lutsi lwetibane ngegolide lecengekile; sibunu salo nesicu salo nako kwentiwe ngegolide legcotjiwe. Imihlobiso yalo ibe njengetimbali letisengimidvumba nalesetichakazile, ukwente kube sikhatsa sinye nalolutsi. 32Kuboba nemagala lasitfupha esicwini salo, lamatsatfu abe nganhlanye, nalamatsatfu abe nganhlanye. 33Lelo nalelo gala kufanele libe nemihlobiso lemitsatfu lenesimo setimbali te-alimondi, letinye tibe nguletisengimidvumba, letinye tibe ngulesetichakazile. 34Lolutsi lwetibane kufanele lube nemihlobiso lemine leyentiwe yaba njengetimbali te-alimondi, letisengimidvumba nalesetichakazile. 35Ngako kusho kutsi kutawuba nalesengumdvumba ngaphansi kwemagala lamabili ekucala lesuka esicwini, kulandzele lenye lesengumdvumba ngaphansi kwemagala lamabili lalandzelako, kanjalo nakulawo lamabili ekugcina. Leto totintsatfu titawucondzana nalamagala lasitfupha. 36Letimbali letisengimidvumba, nalamagala, nelutsi lwesibane kufanele kube sikhatsa sinye segolide lecengekile legcotjiwe. 37
25:37
Num. 8:2
Yenta tibane letisikhombisa kulesicu utimise titewukhanyisa ngembili kwalesicu. 38Tijubantsambo netitsebe talo utente ngegolide lecengekile. 39Ubosebentisa igolide lecengekile lengemakhilogremu langaba ngema-35, nawakha lolutsi lwetibane nako konkhe lokuhambisana nalo. 40
25:40
Heb. 8:5
Ucaphele kutsi letintfo utakha ngaleyo ndlela lengakukhombisa yona entsabeni.”

26

Lithende lebukhona baNkulunkulu

(Eks. 36:8-38)

261

26:1
Eks. 36:8
“Lingekhatsi lelithende lekukhontela ubolakha ngetindvwangu letilishumi. Ubotenta ngemitiya yelineni leyephotselwe ngalokucolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nangalebukhwebeletane, nangalebovu ngalokutopele, loko ngukuhlobise ngemakherubhi; kube ngumsebenti wengcweti lenebuciko. 2Leyo naleyo ndvwangu ibe ngemamitha langaba li-14 budze, nemamitha langaba mabili bubanti; tonkhe letindvwangu tilingane. 3Ubotihlanganisa ngekutitfungela ndzawonye letisihlanu, naleti letinye letisihlanu utente njalo. 4Wente tinkintjo ngendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka tibesemaphetselweni aleyo naleyo ndvwangu leseyihlanganisiwe. 5Yenta tinkintjo letingema-50 endvwangwini yekucala, wente njalo futsi nakulena yesibili, tinkintjo ticondzane njengekulandzelana kwato. 6Yenta emahhuka egolide langema-50, wentele kuhlanganisa letindvwangu, lithende lekukhontela libe yintfo yinye.

7

26:7
Eks. 36:14
“Tindvwangu tekumbonya lelithende lekukhontela ubotenta ngeboya betimbuti, setitonkhe letindvwangu kufanele tibe li-11. 8Tonkhe letindvwangu ubotenta tilingane, iyinye ibe ngemamitha langaba li-15 budze, ibe ngemamitha langaba mabili bubanti. 9Letisihlanu utihlanganise ngekutitfungela ndzawonye, naleti letisitfupha nato tibe yintfo yinye. Lena yesitfupha uyigoce ngekuyiphindza kabili ngembili kwalelithende. 10Ubofaka tinkintjo letingema-50 emaphetselweni aleyo naleyo ndvwangu. 11Wakhe emahhuka ngelitfusi abe ngema-50, bese letindvwangu utihlanganisa ngalamahhuka, khona lithende litawuba yintfo yinye. 12Lengisa sigamu salendvwangu lenye ngemuva kwalelithende lekukhontela. 13Budze bekugabanca kwayo kulelithende bube ngemasentimitha langaba ngema-50 ngala nangale, loko lokusele kuyawugabanca ngetulu kulenge emihlubulweni yelithende kwentele kulembesa.

14“Ubenta simbonyo salelithende ngetikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, nesetikhumba temahhashi aselwandle“temahhashi aselwandle” nome “temanhlengetfwa” etulu kwato letihhanca.

15

26:15
Eks. 36:20
“Ubentela lelithende lekukhontela tinsikabhaluko temgamba, letitakuma tilisimise lithende lekukhontela. 16Nguleyo naleyo nsikabhaluko ibe nebudze lobungemamitha langaba mahlanu, nebubanti lobungemasentimitha langaba ngema-66, 17tibe netiphongwana letifananako khona titewuhlanganiseka ngato. Tonkhe letinsikabhaluko talelithende lekukhontela kufanele tentiwe njalo. 18Ubenta tinsikabhaluko letingema-20 ngaseningizimu yelithende lekukhontela, 19nemaseko esiliva langema-40 abe ngaphansi kwetinsikabhaluko, abe mabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko, entelwe kubamba tisimiso tayo letimbili. 20Nangasemhlubulweni wesibili longasenyakatfo nakhona wente tinsikabhaluko letingema-20, 21kanye nemaseko esiliva langema-40, abe mabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko. 22Lingemuva lelithende lekukhontela lelingasenshonalanga lona ubolentela tinsikabhaluko letisitfupha. 23Emakona langemuva kwelithende lekukhontela ubowentela tinsikabhaluko letimbili. 24Tinsikabhaluko kufanele tibhancwe kusukela phansi, kuze kuyewufika etulu kuhlanganiswe kulelijiva lekucala. Totimbili letinsikabhaluko letenta lamakona lamabili kufanele tentiwe njalo. 25Ngako-ke kusho kutsi kufanele kube tinsikabhaluko letisiphohlongo nemaseko ato esiliva lali-16, lamabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko.

26“Ubenta emakabha abe li-15 ngemgamba, lasihlanu abe ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni welithende, 27lasihlanu abe ngewetinsikabhaluko kulomunye umhlubulo, lasihlanu abe ngewetinsikakhaluko ngemuva ngasenshonalanga. 28Lelikabha lelisemkhatsini lelibhukula lensikabhaluko kufanele lisuke ngale ekugcineni lize lifike ngale ekugcineni. 29Tinsikabhaluko ubotembesa ngegolide, ushayele kuto emajiva egolide ekufaka lamakabha; nawo kufanele embeswe ngegolide. 30

26:30
Eks. 25:9,40
Lelithende lekukhontela kufanele ulakhe ngaleyo ndlela lengakukhombisa yona entsabeni.

31

26:31
Eks. 36:35
“Ubenta indvwangu ngemitiya yelineni leyephotselwe ngalokucolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele. Uboyihlobisa ngemakherubhi, lentiwe yingcweti lenebuciko. 32Uboyilengisa etinsikeni temgamba letine letembeswe ngegolide tafakwa emahhuka lamane egolide, tasinyiswa etikwemaseko esiliva lamane. 33Lendvwangu uboyikhaceka kulamahhuka lavalekako laseluphahleni, bese uletsa lelibhokisi lesivumelwane lelinetibhelekeca letimbili tematje, ulifake ngemuva kwalendvwangu. Lendvwangu itakwehlukanisa indzawo lengcwele endzaweni lengcwelengcwele. 34Lesihlalo semusa utakwembonya ngaso libhokisi lesivumelwane kulendzawo lengcwelengcwele. 35Ngaphandle kwendvwangu beka litafula ngasenyakatfo kwelithende, ubeke lutsi lwesibane ngaseningizimu libhekane nalelitafula.

36“Emnyango walelithende ubenta sivalo sendvwangu ngalokuluhlata njengesibhakabhaka, nangalokubukhwebeletane, nangalokubovu ngalokutopele, usente nangemitiya yelineni leyephotselwe yacolisakala; konkhe loko kube ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa. 37Yenta emahhuka egolide alendvwangu. Lendvwangu uyentele tinsika temgamba letisihlanu letembeswe ngegolide; leti-ke ubotibumbela emaseko elitfusi lasihlanu.”

27

Lilati leminikelo yekushiswa

(Eks. 38:1-7)

271

27:1
Eks. 38:1
“Ubenta lilati ngemgamba, libe nemihlubulo lelinganako: budze balo libe ngemamitha langaba mabili nemasentimitha langema-20, bubanti libe ngemamitha langaba mabili nemasentimitha langema-20, nekuphakama libe ngulelingaba yimitha nemasentimitha langema-30. 2Lamakona lamane ubowenta abe netimphondvo lapha ngetulu, tihlangane tibe yintfo yinye nelilati, konkhe loku ubokwembesa ngelitfusi. 3Ubolentela emabhodo ekucitsa umlotsa, ulentele nemafosholo, nemigezelo, netindishi, netintsi tekuhloma inyama, nemakesi; tonkhe letitja ubotenta ngelitfusi. 4Ubolentela umhlobiso welitfusi losasisefo, etikwawo ubokwenta emajiva lamane elitfusi emakoneni awo omane. 5Ubowuvunulisa ngaphansi kwalomtsandvo welilati loselukhalweni lwelilati. 6Lelilati ubolentela timboko ngemgamba, uyembese ngelitfusi. 7Uyawutifaka emajiveni ngala nangala kwelilati njalo nje naletfwalwako. 8Lelilati ubolenta ngemapulango libe nemhubhe, ulakhe ngaleyo ndlela lengakukhombisa yona entsabeni.”

Sibuya selithende laSimakadze

(Eks. 38:9-20)

9

27:9
Eks. 38:9
“Lelithende lekukhontela ubolibiyela ngesibuya; lesibuya ubosakha ngetindvwangu telineni lecolisakele. Ngaseningizimu lesibuya kufanele sibe nebudze lobungemamitha langaba ngema-46, 10sibe netinsika letingema-20 letimiswe emasekweni elitfusi langema-20, letinsika tibe nemahhuka nemigcala yesiliva. 11Kufanele kwentiwe njalo futsi nangasemhlubulweni longasenyakatfo; lesibuya sibe nebudze lobungemamitha langaba ngema-46, letindvwangu tesibuya kufanele tilengiswe etinsikeni letingema-20 letimiswe emasekweni elitfusi langema-20. Letinsika tibe nemahhuka nemigcala yesiliva. 12Ngasenshonalanga kufanele kube nesibuya setindvwangu lesingemamitha langaba ngema-23 budze, letinsika tisinyiswe emasekweni lalishumi. 13Bubanti balesibuya ngembili kwaso, ngasemphumalanga, kufanele bube ngemamitha langaba ngema-23. 14Kulenga kwato letindvwangu ngala kwemnyango kufanele kube ngemamitha langaba sitfupha nemasentimitha langema-60 bubanti, tihhukwe etinsikeni letintsatfu letisinyiswe emasekweni lamatsatfu. 15Nangale kwemnyango kufanele kulenge tindvwangu letingemamitha langaba sitfupha nemasentimitha langema-60 bubanti, tihhukwe etinsikeni letintsatfu letisinyiswe emasekweni lamatsatfu. 16Lomnyango wesibuya kufanele ube nesivalo lesentiwe ngendvwangu yelineni lecolisakele lehlotjiswe nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele; kube ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa, bubanti balendvwangu bube ngemamitha langaba yimfica. Kufanele ihhukwe etinsikeni letine letisinyiswe emasekweni lamane. 17Tonkhe tinsika letitungelete lesibuya kufanele tibe nemigcala yesiliva nemahhuka esiliva, emaseko ato entiwe ngelitfusi. 18Lesibuya kufanele sibe nebudze lobungemamitha langaba ngema-46, nebubanti lobungemamitha langaba ngema-23, nekuphakama kwetindvwangu lokungemamitha langaba mabili nemasentimitha langema-20. Letindvwangu kufanele tentiwe ngemitiya yelineni leyephotselwe yacolisakala, emaseko ato letinsika entiwe ngelitfusi. 19Tonkhe timphahla letitawusetjentiswa kulelithende ekukhonteni ngisho netiphunti talelithende kanye netesibuya kufanele kwentiwe ngelitfusi.”

Kunakekelwa kwetibane

(Lev. 24:1-4)

20

27:20
Lev. 24:2
“Uyale ema-Israyeli kutsi akakuletsele emafutsa lacengekile ekukhanyisa tibane lentiwe ngemncumo. Letibane kufanele tihlale tikhanya. 21Aroni nemadvodzana akhe kufanele balinakekele lelithende lekuhlangana ngekulikhanyisa kusukela kusihlwa kuze kube ngusekuseni; lolutsi lwetibane kufanele lubekwe ngaphandle kwendvwangu lesembikwelibhokisi lesivumelwane, lapho ngikhona khona. Lomtsetfo kufanele wentiwe ngema-Israyeli titukulwane ngetitukulwane.”