Siswati 1996 (SWA96)
26

Lithende lebukhona baNkulunkulu

(Eks. 36:8-38)

261

26:1
Eks. 36:8
“Lingekhatsi lelithende lekukhontela ubolakha ngetindvwangu letilishumi. Ubotenta ngemitiya yelineni leyephotselwe ngalokucolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nangalebukhwebeletane, nangalebovu ngalokutopele, loko ngukuhlobise ngemakherubhi; kube ngumsebenti wengcweti lenebuciko. 2Leyo naleyo ndvwangu ibe ngemamitha langaba li-14 budze, nemamitha langaba mabili bubanti; tonkhe letindvwangu tilingane. 3Ubotihlanganisa ngekutitfungela ndzawonye letisihlanu, naleti letinye letisihlanu utente njalo. 4Wente tinkintjo ngendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka tibesemaphetselweni aleyo naleyo ndvwangu leseyihlanganisiwe. 5Yenta tinkintjo letingema-50 endvwangwini yekucala, wente njalo futsi nakulena yesibili, tinkintjo ticondzane njengekulandzelana kwato. 6Yenta emahhuka egolide langema-50, wentele kuhlanganisa letindvwangu, lithende lekukhontela libe yintfo yinye.

7

26:7
Eks. 36:14
“Tindvwangu tekumbonya lelithende lekukhontela ubotenta ngeboya betimbuti, setitonkhe letindvwangu kufanele tibe li-11. 8Tonkhe letindvwangu ubotenta tilingane, iyinye ibe ngemamitha langaba li-15 budze, ibe ngemamitha langaba mabili bubanti. 9Letisihlanu utihlanganise ngekutitfungela ndzawonye, naleti letisitfupha nato tibe yintfo yinye. Lena yesitfupha uyigoce ngekuyiphindza kabili ngembili kwalelithende. 10Ubofaka tinkintjo letingema-50 emaphetselweni aleyo naleyo ndvwangu. 11Wakhe emahhuka ngelitfusi abe ngema-50, bese letindvwangu utihlanganisa ngalamahhuka, khona lithende litawuba yintfo yinye. 12Lengisa sigamu salendvwangu lenye ngemuva kwalelithende lekukhontela. 13Budze bekugabanca kwayo kulelithende bube ngemasentimitha langaba ngema-50 ngala nangale, loko lokusele kuyawugabanca ngetulu kulenge emihlubulweni yelithende kwentele kulembesa.

14“Ubenta simbonyo salelithende ngetikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu, nesetikhumba temahhashi aselwandle“temahhashi aselwandle” nome “temanhlengetfwa” etulu kwato letihhanca.

15

26:15
Eks. 36:20
“Ubentela lelithende lekukhontela tinsikabhaluko temgamba, letitakuma tilisimise lithende lekukhontela. 16Nguleyo naleyo nsikabhaluko ibe nebudze lobungemamitha langaba mahlanu, nebubanti lobungemasentimitha langaba ngema-66, 17tibe netiphongwana letifananako khona titewuhlanganiseka ngato. Tonkhe letinsikabhaluko talelithende lekukhontela kufanele tentiwe njalo. 18Ubenta tinsikabhaluko letingema-20 ngaseningizimu yelithende lekukhontela, 19nemaseko esiliva langema-40 abe ngaphansi kwetinsikabhaluko, abe mabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko, entelwe kubamba tisimiso tayo letimbili. 20Nangasemhlubulweni wesibili longasenyakatfo nakhona wente tinsikabhaluko letingema-20, 21kanye nemaseko esiliva langema-40, abe mabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko. 22Lingemuva lelithende lekukhontela lelingasenshonalanga lona ubolentela tinsikabhaluko letisitfupha. 23Emakona langemuva kwelithende lekukhontela ubowentela tinsikabhaluko letimbili. 24Tinsikabhaluko kufanele tibhancwe kusukela phansi, kuze kuyewufika etulu kuhlanganiswe kulelijiva lekucala. Totimbili letinsikabhaluko letenta lamakona lamabili kufanele tentiwe njalo. 25Ngako-ke kusho kutsi kufanele kube tinsikabhaluko letisiphohlongo nemaseko ato esiliva lali-16, lamabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko.

26“Ubenta emakabha abe li-15 ngemgamba, lasihlanu abe ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni welithende, 27lasihlanu abe ngewetinsikabhaluko kulomunye umhlubulo, lasihlanu abe ngewetinsikakhaluko ngemuva ngasenshonalanga. 28Lelikabha lelisemkhatsini lelibhukula lensikabhaluko kufanele lisuke ngale ekugcineni lize lifike ngale ekugcineni. 29Tinsikabhaluko ubotembesa ngegolide, ushayele kuto emajiva egolide ekufaka lamakabha; nawo kufanele embeswe ngegolide. 30

26:30
Eks. 25:9,40
Lelithende lekukhontela kufanele ulakhe ngaleyo ndlela lengakukhombisa yona entsabeni.

31

26:31
Eks. 36:35
“Ubenta indvwangu ngemitiya yelineni leyephotselwe ngalokucolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele. Uboyihlobisa ngemakherubhi, lentiwe yingcweti lenebuciko. 32Uboyilengisa etinsikeni temgamba letine letembeswe ngegolide tafakwa emahhuka lamane egolide, tasinyiswa etikwemaseko esiliva lamane. 33Lendvwangu uboyikhaceka kulamahhuka lavalekako laseluphahleni, bese uletsa lelibhokisi lesivumelwane lelinetibhelekeca letimbili tematje, ulifake ngemuva kwalendvwangu. Lendvwangu itakwehlukanisa indzawo lengcwele endzaweni lengcwelengcwele. 34Lesihlalo semusa utakwembonya ngaso libhokisi lesivumelwane kulendzawo lengcwelengcwele. 35Ngaphandle kwendvwangu beka litafula ngasenyakatfo kwelithende, ubeke lutsi lwesibane ngaseningizimu libhekane nalelitafula.

36“Emnyango walelithende ubenta sivalo sendvwangu ngalokuluhlata njengesibhakabhaka, nangalokubukhwebeletane, nangalokubovu ngalokutopele, usente nangemitiya yelineni leyephotselwe yacolisakala; konkhe loko kube ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa. 37Yenta emahhuka egolide alendvwangu. Lendvwangu uyentele tinsika temgamba letisihlanu letembeswe ngegolide; leti-ke ubotibumbela emaseko elitfusi lasihlanu.”