Siswati 1996 (SWA96)
24

Sivumelwane sibekwa luphawu

241Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenyuka, ukhuphukele kuSimakadze, wena, na-Aroni, naNadabi, na-Abihu kanye nebaholi bema-Israyeli labangema-70 nikhotsame nikhonte nisesekhashane. 2Wena-ke Mosi, ubosondzela kuSimakadze, kodvwa laba labanye bangacali basondzele kimi. Bantfu kufanele bangenyuki nawe.”

3

24:3
Eks. 19:8
Dut. 5:27
Mosi wahamba wafike wabatjela yonkhe imiyalo nemitsetfo yaSimakadze. Bonkhe bantfu baphendvula kanyekanye batsi: “Onkhe emavi lawakhulumile Simakadze siyakuwenta.” 4Mosi wawabhala phansi onkhe emavi aSimakadze. Wavuka ekuseni ngeluvivi wakha lilati phansi kwentsaba, ngematje lali-12, labemele tive tema-Israyeli. 5Watfuma emajaha etive tema-Israyeli, anikela iminikelo yekushiswa, ngemihlatjelo ngetinkunzana taba ngiminikelo yekuthula kuSimakadze. 6Mosi watsatsa incenye yalengati wayifaka emigezelweni, lenye yayo wayinyenyeta etikwelilati. 7Wase utsatsa incwadzi yesivumelwane, wayifundza, bonkhe bantfu balalela, bakhuluma batsi: “Konkhe lokushiwo nguSimakadze siyawukwenta sikulalele.”

8

24:8
Mat. 26:28
1 Khor. 11:25
Heb. 9:19
1 Phet. 1:2
Mosi wase utsatsa lengati leyayisemigezelweni wanyenyeta ngayo labantfu, akhuluma atsi: “Lena yingati yesivumelwane Simakadze lasente nani macondzana nalamavi.”

9Mosi na-Aroni, naNadabi, na-Abihu kanye nebaholi bema-Israyeli lababengema-70 benyuka baya entsabeni, 10

24:10
Hez. 1:26
bafike babona Nkulunkulu wema-Israyeli. Ngaphansi kwetinyawo takhe kwabonakala lokwakufanana nendlela yelitje lesafire lelalingumbala loluhlata njengesibhakabhaka. 11Nkulunkulu akazange abatsintse, baholi besive sema-Israyeli; babona Nkulunkulu. Banatsa, badla ndzawonye.

Mosi eNtsabeni iSinayi

12Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenyuka ukhuphukele kimi entsabeni uhlale khona; ngitakunika tibhelekeca tematje letinemiyalo lengiyibhalele kutsi ibe ngimiyalo yebantfu.” 13Mosi kanye nemsiti wakhe labenguJoshuwa batilungiselela; benyuka baya eNtsabeni yaNkulunkulu. 14Mosi wakhuluma kulabaholi, watsi: “Ase nisimele la, size sibuye futsi. Aroni naHure batawusala nani. Nakukhona lonesikhalo, akaye kubo.”

15Mosi wenyuka intsaba iSinayi, lifu layisibekela yonkhe intsaba. 16Inkhatimulo yaSimakadze yahlala etikweNtsaba iSinayi, lifu layembesa kwaze kwaphela emalanga lasitfupha; kwatsi ngelilanga lesikhombisa Simakadze wamemeta Mosi asekhatsi efini. 17

24:17
Dut. 4:24
Heb. 12:29
Ema-Israyeli lenkhatimulo yaSimakadze leyayembese leNtsaba ayibona ayifanisa nemlilo locotfulako. 18
24:18
Eks. 34:28
Dut. 9:9,18
Mosi wangena kulelifu, wenyuka waya entsabeni. Wahlala lapho emalanga langema-40 kanye nebusuku bawo.