Siswati 1996 (SWA96)
23

Kwenta tintfo ngaphandle kwekukhetsa

231

23:1
Eks. 20:16
Lev. 19:16
“Ungatandzisi tindzaba letingemanga. Ungatihlanganisi nemuntfu lomubi ngekumfakazela. 2Ungalilandzeli linyenti lelenta lokubi; nawenta bufakazi ecaleni, ungawephuli umtsetfo ngekuvumelana nelinyenti. 3
23:3
Lev. 19:15
Dut. 1:17
Ungakhetsi muntfu nakutekwa licala lalomphofu.

4“Nawuhlangana nenkhomo nome imbongolo yesitsa sakho ilahlekile, yikhawule uyibuyisele kuso. 5

23:5
Dut. 22:4
Nawubona imbongolo yemuntfu lokutondzako ipatalaliswa ngumtfwalo, ungamshiyi, kodvwa msite ekuyisukumiseni nasekuyetfwaliseni kahle.

6“Umuntfu lomphofu ungamlahli ngelicala ngalokungasimtsetfo. 7Ungacali kubeka licala ngemanga. Umuntfu lote licala nalolungile ungambulali, ngobe loyawukwenta njalo uyakubulawa ngimi. 8

23:8
Dut. 16:19
27:25
Ungadizelwa, ngobe kudizelwa kwenta bantfu bavaleke emehlo bangete babone, kuphambukise labacotfo ekukhulumeni liciniso.

9

23:9
Eks. 22:21
Lev. 19:33
Dut. 10:19
“Ungasiphatsi kabi sihambi; nawe uyati kutsi utiva unjani nangabe usihambi, ngobe nani nake naba tihambi eGibhithe.”

Umnyaka wesikhombisa nelilanga lesikhombisa

10

23:10
Lev. 25:3
“Uyawulima insimi yakho uyivune iminyaka lesitfupha; 11kodvwa ngemnyaka wesikhombisa uyawuyiphumuta ungayilimi, ungavuni lutfo loluhlume kuyo, kuze kutsi labaphuyile besive sakho badle kuyo, lokusele kuyo kudliwe tilwane tesiganga. Uyawukwenta njalo nasesivinini sakho kanye nasensimini yakho yemincumo.

12

23:12
Eks. 20:8
“Uyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa ungasebenti, kuze kutsi tifuyo takho, netigcili letitalelwe kakho, kanye nebetive labasebenta kakho batewuphumula.

13

23:13
Eks. 20:3
Josh. 23:7
“Kulalele konkhe loku lengikushito kuwe. Ungawadvumisi emabito alabanye bonkulunkulu, ungawaphatsi ngisho nangemlomo wakho.”

Imikhosi lemitsatfu lemikhulu

(Eks. 34:18-26; Dut. 16:1-17)

14

23:14
Eks. 34:23
Lev. 23:4
Dut. 16:16
“Uyawungidvumisa ngekugubha imikhosi lemitsatfu ngemnyaka. 15
23:15
Eks. 12:14
34:18
Ubogubha uMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso. Ngenyanga lengu-Abibi, lenaphuma ngayo eGibhithe, uyakudla sinkhwa lesingenambiliso kuze kuphele emalanga lasikhombisa, njengobe ngakuyala. Kufanele kubete lovela embikwami angakaphatsi lutfo etandleni.

16“Ubogubha uMkhosi Wesivuno ngesivuno setilinga tekucala tensimi yakho.

“Ubogubha uMkhosi Wekubutsa ekupheleni kwemnyaka, nase ubutsa sivuno lesititfukutfuku takho. 17Yonkhe iminyaka, katsatfu ngemnyaka, bonkhe labadvuna bafanele bete kutewukhonta mine, iNkhosi Simakadze.

18

23:18
Eks. 12:10,15
34:25
“Unganikeli kimi ngengati yemhlatjelo nangemnikelo nome wani lonembiliso. Emafutsa aletilwane lasele natinikelwa kulemigubho kufanele angahlali kuze kube ngungakusasa ekuseni.

19

23:19
Eks. 34:26
Dut. 14:21
26:1
“Tilinga letinhle tetilimo takho tekwendvulelisa ubotiletsa endlini yaSimakadze longuNkulunkulu wakho.

“Ungalipheki lizinyane lemvu nome lembuti elubisini lwenina.”

Tetsembiso nemiyalo

20

23:20
Eks. 32:34
33:2
Dut. 31:3
Isa. 63:9
“Ngitawutfumela ingilosi ihambe ngembili kwenu inilondvolote nisahamba, inifikise endzaweni lenginilungiselele yona. 21
23:21
Josh. 24:19
Yilaleleni, niyihloniphe, ningayivukeli; ngobe ingeke initsetselele naniyivukela, ngobe libito lami likuyo nje. 22Kodvwa nangabe nililalelisisa kahle livi layo nente konkhe lengikushoko, ngiyawuba sitsa setitsa tenu ngilwe nalabalwa nani. 23Lengilosi yami iyawuhamba ngembili kwenu iningenise eveni lema-Amori, nelemaHethi, nelemaPheresi, nelemaKhenani, nelemaHivi, nelemaJebhusi, mine-ke ngibacotfule baphele nya. 24
23:24
Eks. 20:5
34:13
Dut. 7:5
Ningabakhotsameli bonkulunkulu babo, ningabakhonti, ningayenti nemikhuba yabo yekukhonta. Bonkulunkulu babo nibobabhidlita kanye netinsika tabo tematje. 25
23:25
Eks. 15:26
Dut. 7:15
Nanikhonta mine Simakadze longuNkulunkulu wenu, ngitawunibusisa ngekudla nangemanti, ngikususe konkhe kugula kwenu. 26
23:26
Dut. 7:14
Kute umfati lotawuphunyelwa sisu nalotawuba yinyumba eveni lenu, ngitanipha imphilo lendze.

27

23:27
Dut. 11:25
“Bantfu labaphambene nani ngitabenta besabe; ngibente badzidzeke bonkhe bantfu labalwa nani, ngente netitsa tenu tonkhe tinibalekele. 28
23:28
Dut. 7:20
Josh. 24:12
Ngiyawutfumela bomanyovu embikwenu; ngibo labayawunicoshela letitsa tenu letingemaHivi, nemaKhenani, nemaHethi. 29Ngingeke ngitikhiphe tonkhe ngamnyaka munye; ngobe nangingenta njalo, lelive litawube seliba sikhotsa, netilwane tesiganga tandze bese tiba yingoti kini. 30Esikhundleni saloko letitsa tenu ngitatikhipha kancane kancane, nize nitsi ningandza, bese niyalitsatsa-ke lonkhe live. 31
23:31
Gen. 15:18
Dut. 11:24
1 Khos. 4:21
Hla. 80:11
Iminyele yenu ngitayibeka isuke eLwandle Lolubovu kuye eLwandle lwemaFilisti, kuye ehlane, kuze kufike emfuleni.“ehlane kuze kufike emfuleni” nome “eHlane lase-Arabiya kuze kufike emfuleni iYufrathe” Takhamiti talelive ngiyawutinikela esandleni senu, niyawubacitsa nibakhiphele ngephandle. 32
23:32
Eks. 34:12
Dut. 7:2
Josh. 23:12
Khu. 2:2
Ningasenti sivumelwane nabo, ngisho nabonkulunkulu babo imbala. 33Ningabavumeli kutsi bakhelane nani eveni lenu, ngobe phela bangahle banente none kimi ngekukhonta labonkulunkulu babo; loko kuyakwenta lugibe kini.”