Siswati 1996 (SWA96)
22

Imitsetfo macondzana nenkhokhelo

221

22:1
2 Sam. 12:6
“Nangabe umuntfu ebe inkhomo nome imvu bese uyayibulala uyayitsengisa, kufanele akhiphe inkhokhelo yalenkhomo ibe tinkhomo letisihlanu, inkhokhelo yemvu ibe timvu letine. 2Nangabe lisela libanjwe ligcekeza lashaywa laze lafa, lowo lolibulele akanacala lengati; 3kodvwa nangabe loko kwenteke“nangabe loko kwenteke” nome “nakalibulele” emvakwekuphuma kwelilanga, uyawuba nelicala lengati.

“Lisela kufanele likhiphe inhlawulo; kodvwa nangabe lite, kufanele litsengiswe, khona kutewutfolakala inhlawulo yaloko lelikwebile.

4“Nangabe lesilwane lelisebile lelisela sitfolakale kulo sisaphila, nome yimbongolo, nome yimvu, liyawukwenana ngalokuphindvwe kabili.

5“Nangabe umuntfu atsite aselusile tinkhomo, taphunyuka tangena ensimini tadla emabele ebantfu, kufanele akhiphe kudla kwakhe kube yinkhokhelo yalamabele ladliwe.

6“Nangabe umuntfu atsite uyababela ensimini nome efusini lakhe, kwaphunyuka lomlilo washisa emabibi nome emabele alomunye nome yonkhe insimi yalomunye, kufanele lokudla akukhiphele inkhokhelo lephelele.

7“Nangabe umuntfu avumile kulondvolotela lomunye imali nome letinye nje tintfo, bese letintfo tiyebiwa la endlini, lelisela nalitfolakele litawutenana ngalokuphindvwe kabili. 8Kodvwa nangabe lelisela alikatfolakali, lomuntfu bekalondvolote letimphahla kufanele aletfwe embikwaNkulunkulu,“embikwaNkulunkulu” nome “embikwebehluleli” lapho atawufike afungiswe kutsi akayebi yini lemphahla.

9“Nangabe kukhona kubangisana ngetimphahla nome ngetinkhomo, nome ngetimbongolo, nome ngetimvu, nome ngekwekwembatsa, nome ngabe yini lelahlekile, ngulowo nalowo atsi kwakhe, leyontfo kufanele iletfwe embikwaNkulunkulu.“embikwaNkulunkulu” nome “embikwebehluleli” Lona lotawulahlwa nguNkulunkulu ngelicala, lenkhokhelo utayenana ngalokuphindvwe kabili.

10“Nangabe umuntfu avume kulomunye kutsi asiselwe imbongolo, nome inkhabi, nome imvu, nome ngusiphi nje sifuyo, bese lesifuyo siyafa, nome siyalimala, nome sitfunjwe, kubete nafakazi, 11lowo muntfu kufanele aye embikwaSimakadze afunge kutsi lesifuyo asikebiwa nguye. Nangabe lesifuyo akasebi, lomnikati kufanele alale ngelinceba, lomlahlekelwa angakhishiswa lutfo. 12Kodvwa nangabe lesifuyo sebiwe kuye lomlahlekelwa akhona, kufanele akhiphe inkhokhelo kulomnikati. 13

22:13
Gen. 31:39
Nangabe lesifuyo sidliwe tilwane, lomlahlekelwa kufanele aletse leticucu taso tibe bufakazi. Akukafaneli lomlahlekelwa akhiphe inkhokhelo, nangabe lesifuyo sidliwe tilwane le etsafeni.

14“Nangabe umuntfu eboleka sifuyo kulomunye, bese siyalimala nome siyafa, angekho lomnikati waso, lomeboleki utawuyikhipha ngalokuphelele inkhokhelo yaso. 15Kodvwa nangabe loko kwenteka akhona lomnikati waso, lona loyebolekile akukafaneli ayikhiphe inkhokhelo yaso. Nangabe besicashiwe, tindleko tekucashwa kwaso titawuba yinkhokhelo yaso.”

Imitsetfo lecondzene nesimilo nenkholo

16

22:16
Dut. 22:28
“Nangabe indvodza iwunga intfombi lengaketsembisi, idzimate ilale nayo, kufanele lendvodza iyilobole bese iyayiteka. 17Nangabe uyise uyala kutsi iyitsatse iyiteke, kufanele lendvodza ikhiphe letindleko letifanele lentfombi, itinike uyise walentfombi.

18

22:18
Lev. 20:27
“Umfati longumtsakatsi kufanele nimbulale, ningamvumeli kutsi aphile.

19

22:19
Lev. 18:23
20:15
Dut. 27:21
“Wonkhe umuntfu lolala nesilwane uyawubulawa.

20“Lonikela imihlatjelo esithicweni anganikeli kuSimakadze, nimbulale.

21

22:21
Eks. 23:9
Lev. 19:33
Dut. 24:17
“Ningacali nisiphatse kabi nome nisigcilate sihambi, ngobe nani nake naba tihambi eveni laseGibhithe. 22
22:22
Zak. 7:10
Ningamphatsi dlephu umfelokati nome intsandzane. 23
22:23
Dut. 10:18
Nanibahlupha, bese bakhala kimi, mine ngiyawukuva kukhala kwabo; 24intfukutselo yami iyawunivutsela, nginibulale ngenkemba. Bafati benu bayawuba bafelokati, nebantfwabenu babe tintsandzane.

25

22:25
Lev. 25:36
Dut. 23:19
Hla. 15:5
“Nanebolekise ngemali kulomunye webantfu bami labamphofu labahlala nani, ningalingisi umbolekisi ngekukhokhisa intalo.“intalo” nome “intalo lenkhulu” 26Nawutsetse ingubo yamakhelwane yaba sibambiso, uboyibuyisela kuye lilanga lisengakashoni; 27ngobe nguko kodvwa latembesa ngako. Angabuye alale ngani nje ngaphandle kwayo? Nakakhala kimi acela lusito, mine ngiyakuva, ngobe nginguNkulunkulu lonesihawu.

28“Ungakhulumi kabi ngaNkulunkulu,“ngaNkulunkulu” nome “ngebehluleli” ungamcalekisi umholi wesive sakho.

29

22:29
Eks. 13:2
34:19
“Ungayekeli kunikela ngesivuno sakho semabele neseliwayini nasekuvunwa.

“Ungiphe litubulo lemadvodzana akho. 30

22:30
Lev. 22:27
Ungiphe nematubulo etinkhomo newetimvu takho. Libotsi litubulo lingahlala nenina emalanga lasikhombisa bese ungipha lona ngelilanga lesiphohlongo.

31

22:31
Eks. 19:6
Lev. 22:8
Hez. 44:31
“Niyawuba bantfu labehlukaniselwe mine; ngako-ke akukafaneli niyidle inyama yesifuyo lesibulewe tilwane tesiganga, niyawuyilahla, idliwe tinja.”