Siswati 1996 (SWA96)
21

Kuphatfwa kwetigcili

(Dut. 15:12-18)

211“Ema-Israyeli wanike nansi imiyalo lelandzelako: 2

21:2
Lev. 25:40
Dut. 15:12
Jer. 34:14
Nawutsenga sigcili lesingumHebheru, siyakukusebentela iminyaka lesitfupha. Ngemnyaka wesikhombisa uyawusikhulula, ngaphandle kwenkhokhelo. 3Nangabe seta singenamfati, kufanele sihambe singenamfati; nangabe seta sesinemfati, kufanele sihambe nemkaso. 4Nangabe umtsengi waso asinike umfati, sabe sesitala emadvodzana nemadvodzakati, lomfati nebantfwana akusibo baso, bemtsengi waso. Sona sifanele sihambe sodvwana. 5Kodvwa nangabe lesigcili sikhuluma ngewaso umlomo sitsi: ‘Ngiyamtsandza umtsengi wami, nemkami, nebantfwabami, angifuni kukhululeka,’ 6
21:6
Dut. 15:17
ngako umtsengi waso kufanele asitsatse asimikise kuNkulunkulu“kuNkulunkulu” nome “kubehluleli” endzaweni yekukhonta.“endzaweni yekukhonta” nome “emnyango” Utawumenta eme eceleni kwemnyango nome kwensika yemnyango, abhobose indlebe yaso ngelusungulo. Sesiyawumsebentela simkhonte imphilo yaso yonkhe.

7“Nangabe indvodza itsengisa indvodzakati yayo kutsi ibe sigcili, akukafaneli sikhululwe njengetigcili letidvuna. 8Nangabe lendvodzakati itsengiswe endvodzeni lefuna kuyenta umkayo kodvwa lendvodza ingeneliswa ngiyo, lendvodza kufanele ivume kutsi ihlengwe lendvodzakati. Lendvodza ayinalo lilungelo lekuyitsengisa kumuntfu wetive, ngobe ayiketsembeki kulendvodzakati. 9Nangabe lendvodza ikhetsa lesigcilikati isikhetsela indvodzana yaso, kufanele loyise asitsatse njengendvodzakati yakhe. 10Nangabe indvodza itsatsa lomunye umfati, kufanele ingasehlisi sabelo salomfati wekucala macondzana nekudla nekwekwembatsa kanye nemalungelo akhe ebufati. 11Nangabe lendvodza ayitifezi letimfanelo letintsatfu kulomfati, akakhululeke ahambe ngaphandle kwekutsengwa.”

Imitsetfo lecondzene nebudlova

12

21:12
Gen. 9:6
Lev. 24:17
Num. 35:16
“Umuntfu loshaya lomunye umuntfu ambulale, naye kufanele abulawe. 13
21:13
Num. 35:6,22
Dut. 4:41
19:1
Josh. 20:2
Kodvwa nangabe abengakacondzi kumbulala ngekumlalela endleleni, kodvwa kube nguNkulunkulu lomyekelele wawela esandleni sakhe, angabaleka ayewubhaca endzaweni lengitayikhetsa kutsi kube yindzawo yekukhosela. 14
21:14
1 Khos. 2:28
Kodvwa nangabe umuntfu ahlasele lomunye umuntfu wambulala ngemabomu, nome asabaleke wayawukhosela elatini lami, nibomsusa kulo nimbulale.

15“Loshaya“Loshaya” nome “Lobulala” uyise nome unina kufanele abulawe.

16

21:16
Dut. 24:7
“Lotfumba lomunye umuntfu entele kumtsengisa nome kumenta sigcili kufanele abulawe.

17

21:17
Lev. 20:9
Dut. 21:18
27:16
Mat. 15:4
Mak. 7:10
“Localekisa uyise nome unina kufanele abulawe.

18“Nangabe emadvodza atsite ayalwa, bese lenye ishaya lenye ngelitje nome ngesibhakela, kodvwa ingete yafa, ilimale nje ilale phansi, 19kodvwa emvakwaloko isukume ihambe ngekudvondvolotela ngendvuku, lena lemshayile ingeke ibe nelicala. Intfo nje, kufanele ikhiphe inkhokhelo yesikhatsi sayo, iyinakekele ize iphile.

20“Nangabe indvodza ishaye sigcili nome sigcilikati sayo ngendvuku safa khona lapho, kufanele ihlawuliswe; 21kodvwa nangabe lesigcili selulame ngelilanga linye nome mabili, akukafaneli ijeziswe, ngobe phela lesigcili siyimphahla yayo lendvodza.

22“Nangabe emadvodza atsite ayalwa alimata umfati lotetfwele, wadzimate wonakalelwa sisu, kodvwa yena wangete walimala ndzawo, lona lomlimatile kufanele ahlawuliswe. Inhlawulo itakuya ngekutsi indvodza yalomfati ijubeni; kuye ngekutsi behluleli bona bayayemukela yini leyo nhlawulo. 23

21:23
Lev. 24:20
Dut. 19:21
Mat. 5:38
Kodvwa nangabe lomfati ulimele, kufanele kwenanwe kuphila ngekuphila, 24liso ngeliso, litinyo ngelitinyo, sandla ngesandla, lunyawo ngelunyawo, 25kushiswa ngekushiswa, linceba ngelinceba, umvimba ngemvimba.

26“Nangabe umuntfu ashaye liso lesigcili nome lesigcilikati sakhe laze lalimala langabe lisabona, kufanele asikhulule sihambe, ngenca yaleliso. 27Nangabe usishaye wasikhipha litinyo lesigcili nome lesigcilikati, kufanele asikhulule kube yinkhokhelo yaso yalelitinyo.”

Timfanelo tebanikati

28“Nangabe inkhomo ihlabe umuntfu wafa, kufanele igcotjwe ngematje ibulawe, inyama yayo ingadliwa; kodvwa umnikati kufanele angajeziswa. 29

21:29
Gen. 9:5
Kodvwa nangabe inkhomo beyinemkhuba wekuhlabana, nemnikati wayo wacwayiswa ngaloko, kodvwa wangete wayifundzisa, nakwenteka-ke ihlaba umuntfu afe, lenkhomo iyawugcotjwa ngematje ibulawe; nemnikati wayo kufanele abulawe. 30Nakwenteka lomnikati avunyelwa kutsi akhiphe yonkhe inhlawulo yekuhlenga kuphila kwakhe, kufanele akhokhe yonkhe leyo nhlawulo lefunekako. 31Nangabe lenkhomo igwaze umfana nome intfombatane, lendzaba iyawulungiswa ngawo lowo mtsetfo. 32Nangabe lenkhomo igwaze sigcili lesidvuna nome lesisikati safa, umnikati wayo uyawukhipha tinhlavu tesiliva letingaba ngema-30, yona igcotjwe ize ife.

33“Nangabe umuntfu ashiye umgodzi lovulekile nome embe washiya lomgodzi ungakavalwa, bese kugcumkela kuwo inkhomo nome imbongolo, 34kufanele akhiphe inkhokhelo yalesifuyo. Lemali kufanele ayinike umnikati, lomhlawuli asale asatsatsa lesilwane sibe sakhe. 35Nangabe inkhomo yalomunye umuntfu ihlabe lenye inkhomo yayibulala, kufanele labanikati baletinkhomo batsengise lena lephilako behlukaniselane lentsengo ngalokulinganako; ngalokufananako kufanele behlukaniselane lenyama yalena lefile.

36“Kodvwa nangabe bekwatiwa kutsi lenkhomo beyivele inemkhuba wekuhlabana, nemnikati wangete wayivalela, kufanele ayenane ngalenye lephilako, lomhlawuli atsatse lena lefile ibe yakhe.”

22

Imitsetfo macondzana nenkhokhelo

221

22:1
2 Sam. 12:6
“Nangabe umuntfu ebe inkhomo nome imvu bese uyayibulala uyayitsengisa, kufanele akhiphe inkhokhelo yalenkhomo ibe tinkhomo letisihlanu, inkhokhelo yemvu ibe timvu letine. 2Nangabe lisela libanjwe ligcekeza lashaywa laze lafa, lowo lolibulele akanacala lengati; 3kodvwa nangabe loko kwenteke“nangabe loko kwenteke” nome “nakalibulele” emvakwekuphuma kwelilanga, uyawuba nelicala lengati.

“Lisela kufanele likhiphe inhlawulo; kodvwa nangabe lite, kufanele litsengiswe, khona kutewutfolakala inhlawulo yaloko lelikwebile.

4“Nangabe lesilwane lelisebile lelisela sitfolakale kulo sisaphila, nome yimbongolo, nome yimvu, liyawukwenana ngalokuphindvwe kabili.

5“Nangabe umuntfu atsite aselusile tinkhomo, taphunyuka tangena ensimini tadla emabele ebantfu, kufanele akhiphe kudla kwakhe kube yinkhokhelo yalamabele ladliwe.

6“Nangabe umuntfu atsite uyababela ensimini nome efusini lakhe, kwaphunyuka lomlilo washisa emabibi nome emabele alomunye nome yonkhe insimi yalomunye, kufanele lokudla akukhiphele inkhokhelo lephelele.

7“Nangabe umuntfu avumile kulondvolotela lomunye imali nome letinye nje tintfo, bese letintfo tiyebiwa la endlini, lelisela nalitfolakele litawutenana ngalokuphindvwe kabili. 8Kodvwa nangabe lelisela alikatfolakali, lomuntfu bekalondvolote letimphahla kufanele aletfwe embikwaNkulunkulu,“embikwaNkulunkulu” nome “embikwebehluleli” lapho atawufike afungiswe kutsi akayebi yini lemphahla.

9“Nangabe kukhona kubangisana ngetimphahla nome ngetinkhomo, nome ngetimbongolo, nome ngetimvu, nome ngekwekwembatsa, nome ngabe yini lelahlekile, ngulowo nalowo atsi kwakhe, leyontfo kufanele iletfwe embikwaNkulunkulu.“embikwaNkulunkulu” nome “embikwebehluleli” Lona lotawulahlwa nguNkulunkulu ngelicala, lenkhokhelo utayenana ngalokuphindvwe kabili.

10“Nangabe umuntfu avume kulomunye kutsi asiselwe imbongolo, nome inkhabi, nome imvu, nome ngusiphi nje sifuyo, bese lesifuyo siyafa, nome siyalimala, nome sitfunjwe, kubete nafakazi, 11lowo muntfu kufanele aye embikwaSimakadze afunge kutsi lesifuyo asikebiwa nguye. Nangabe lesifuyo akasebi, lomnikati kufanele alale ngelinceba, lomlahlekelwa angakhishiswa lutfo. 12Kodvwa nangabe lesifuyo sebiwe kuye lomlahlekelwa akhona, kufanele akhiphe inkhokhelo kulomnikati. 13

22:13
Gen. 31:39
Nangabe lesifuyo sidliwe tilwane, lomlahlekelwa kufanele aletse leticucu taso tibe bufakazi. Akukafaneli lomlahlekelwa akhiphe inkhokhelo, nangabe lesifuyo sidliwe tilwane le etsafeni.

14“Nangabe umuntfu eboleka sifuyo kulomunye, bese siyalimala nome siyafa, angekho lomnikati waso, lomeboleki utawuyikhipha ngalokuphelele inkhokhelo yaso. 15Kodvwa nangabe loko kwenteka akhona lomnikati waso, lona loyebolekile akukafaneli ayikhiphe inkhokhelo yaso. Nangabe besicashiwe, tindleko tekucashwa kwaso titawuba yinkhokhelo yaso.”

Imitsetfo lecondzene nesimilo nenkholo

16

22:16
Dut. 22:28
“Nangabe indvodza iwunga intfombi lengaketsembisi, idzimate ilale nayo, kufanele lendvodza iyilobole bese iyayiteka. 17Nangabe uyise uyala kutsi iyitsatse iyiteke, kufanele lendvodza ikhiphe letindleko letifanele lentfombi, itinike uyise walentfombi.

18

22:18
Lev. 20:27
“Umfati longumtsakatsi kufanele nimbulale, ningamvumeli kutsi aphile.

19

22:19
Lev. 18:23
20:15
Dut. 27:21
“Wonkhe umuntfu lolala nesilwane uyawubulawa.

20“Lonikela imihlatjelo esithicweni anganikeli kuSimakadze, nimbulale.

21

22:21
Eks. 23:9
Lev. 19:33
Dut. 24:17
“Ningacali nisiphatse kabi nome nisigcilate sihambi, ngobe nani nake naba tihambi eveni laseGibhithe. 22
22:22
Zak. 7:10
Ningamphatsi dlephu umfelokati nome intsandzane. 23
22:23
Dut. 10:18
Nanibahlupha, bese bakhala kimi, mine ngiyawukuva kukhala kwabo; 24intfukutselo yami iyawunivutsela, nginibulale ngenkemba. Bafati benu bayawuba bafelokati, nebantfwabenu babe tintsandzane.

25

22:25
Lev. 25:36
Dut. 23:19
Hla. 15:5
“Nanebolekise ngemali kulomunye webantfu bami labamphofu labahlala nani, ningalingisi umbolekisi ngekukhokhisa intalo.“intalo” nome “intalo lenkhulu” 26Nawutsetse ingubo yamakhelwane yaba sibambiso, uboyibuyisela kuye lilanga lisengakashoni; 27ngobe nguko kodvwa latembesa ngako. Angabuye alale ngani nje ngaphandle kwayo? Nakakhala kimi acela lusito, mine ngiyakuva, ngobe nginguNkulunkulu lonesihawu.

28“Ungakhulumi kabi ngaNkulunkulu,“ngaNkulunkulu” nome “ngebehluleli” ungamcalekisi umholi wesive sakho.

29

22:29
Eks. 13:2
34:19
“Ungayekeli kunikela ngesivuno sakho semabele neseliwayini nasekuvunwa.

“Ungiphe litubulo lemadvodzana akho. 30

22:30
Lev. 22:27
Ungiphe nematubulo etinkhomo newetimvu takho. Libotsi litubulo lingahlala nenina emalanga lasikhombisa bese ungipha lona ngelilanga lesiphohlongo.

31

22:31
Eks. 19:6
Lev. 22:8
Hez. 44:31
“Niyawuba bantfu labehlukaniselwe mine; ngako-ke akukafaneli niyidle inyama yesifuyo lesibulewe tilwane tesiganga, niyawuyilahla, idliwe tinja.”

23

Kwenta tintfo ngaphandle kwekukhetsa

231

23:1
Eks. 20:16
Lev. 19:16
“Ungatandzisi tindzaba letingemanga. Ungatihlanganisi nemuntfu lomubi ngekumfakazela. 2Ungalilandzeli linyenti lelenta lokubi; nawenta bufakazi ecaleni, ungawephuli umtsetfo ngekuvumelana nelinyenti. 3
23:3
Lev. 19:15
Dut. 1:17
Ungakhetsi muntfu nakutekwa licala lalomphofu.

4“Nawuhlangana nenkhomo nome imbongolo yesitsa sakho ilahlekile, yikhawule uyibuyisele kuso. 5

23:5
Dut. 22:4
Nawubona imbongolo yemuntfu lokutondzako ipatalaliswa ngumtfwalo, ungamshiyi, kodvwa msite ekuyisukumiseni nasekuyetfwaliseni kahle.

6“Umuntfu lomphofu ungamlahli ngelicala ngalokungasimtsetfo. 7Ungacali kubeka licala ngemanga. Umuntfu lote licala nalolungile ungambulali, ngobe loyawukwenta njalo uyakubulawa ngimi. 8

23:8
Dut. 16:19
27:25
Ungadizelwa, ngobe kudizelwa kwenta bantfu bavaleke emehlo bangete babone, kuphambukise labacotfo ekukhulumeni liciniso.

9

23:9
Eks. 22:21
Lev. 19:33
Dut. 10:19
“Ungasiphatsi kabi sihambi; nawe uyati kutsi utiva unjani nangabe usihambi, ngobe nani nake naba tihambi eGibhithe.”

Umnyaka wesikhombisa nelilanga lesikhombisa

10

23:10
Lev. 25:3
“Uyawulima insimi yakho uyivune iminyaka lesitfupha; 11kodvwa ngemnyaka wesikhombisa uyawuyiphumuta ungayilimi, ungavuni lutfo loluhlume kuyo, kuze kutsi labaphuyile besive sakho badle kuyo, lokusele kuyo kudliwe tilwane tesiganga. Uyawukwenta njalo nasesivinini sakho kanye nasensimini yakho yemincumo.

12

23:12
Eks. 20:8
“Uyawusebenta emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa ungasebenti, kuze kutsi tifuyo takho, netigcili letitalelwe kakho, kanye nebetive labasebenta kakho batewuphumula.

13

23:13
Eks. 20:3
Josh. 23:7
“Kulalele konkhe loku lengikushito kuwe. Ungawadvumisi emabito alabanye bonkulunkulu, ungawaphatsi ngisho nangemlomo wakho.”

Imikhosi lemitsatfu lemikhulu

(Eks. 34:18-26; Dut. 16:1-17)

14

23:14
Eks. 34:23
Lev. 23:4
Dut. 16:16
“Uyawungidvumisa ngekugubha imikhosi lemitsatfu ngemnyaka. 15
23:15
Eks. 12:14
34:18
Ubogubha uMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso. Ngenyanga lengu-Abibi, lenaphuma ngayo eGibhithe, uyakudla sinkhwa lesingenambiliso kuze kuphele emalanga lasikhombisa, njengobe ngakuyala. Kufanele kubete lovela embikwami angakaphatsi lutfo etandleni.

16“Ubogubha uMkhosi Wesivuno ngesivuno setilinga tekucala tensimi yakho.

“Ubogubha uMkhosi Wekubutsa ekupheleni kwemnyaka, nase ubutsa sivuno lesititfukutfuku takho. 17Yonkhe iminyaka, katsatfu ngemnyaka, bonkhe labadvuna bafanele bete kutewukhonta mine, iNkhosi Simakadze.

18

23:18
Eks. 12:10,15
34:25
“Unganikeli kimi ngengati yemhlatjelo nangemnikelo nome wani lonembiliso. Emafutsa aletilwane lasele natinikelwa kulemigubho kufanele angahlali kuze kube ngungakusasa ekuseni.

19

23:19
Eks. 34:26
Dut. 14:21
26:1
“Tilinga letinhle tetilimo takho tekwendvulelisa ubotiletsa endlini yaSimakadze longuNkulunkulu wakho.

“Ungalipheki lizinyane lemvu nome lembuti elubisini lwenina.”

Tetsembiso nemiyalo

20

23:20
Eks. 32:34
33:2
Dut. 31:3
Isa. 63:9
“Ngitawutfumela ingilosi ihambe ngembili kwenu inilondvolote nisahamba, inifikise endzaweni lenginilungiselele yona. 21
23:21
Josh. 24:19
Yilaleleni, niyihloniphe, ningayivukeli; ngobe ingeke initsetselele naniyivukela, ngobe libito lami likuyo nje. 22Kodvwa nangabe nililalelisisa kahle livi layo nente konkhe lengikushoko, ngiyawuba sitsa setitsa tenu ngilwe nalabalwa nani. 23Lengilosi yami iyawuhamba ngembili kwenu iningenise eveni lema-Amori, nelemaHethi, nelemaPheresi, nelemaKhenani, nelemaHivi, nelemaJebhusi, mine-ke ngibacotfule baphele nya. 24
23:24
Eks. 20:5
34:13
Dut. 7:5
Ningabakhotsameli bonkulunkulu babo, ningabakhonti, ningayenti nemikhuba yabo yekukhonta. Bonkulunkulu babo nibobabhidlita kanye netinsika tabo tematje. 25
23:25
Eks. 15:26
Dut. 7:15
Nanikhonta mine Simakadze longuNkulunkulu wenu, ngitawunibusisa ngekudla nangemanti, ngikususe konkhe kugula kwenu. 26
23:26
Dut. 7:14
Kute umfati lotawuphunyelwa sisu nalotawuba yinyumba eveni lenu, ngitanipha imphilo lendze.

27

23:27
Dut. 11:25
“Bantfu labaphambene nani ngitabenta besabe; ngibente badzidzeke bonkhe bantfu labalwa nani, ngente netitsa tenu tonkhe tinibalekele. 28
23:28
Dut. 7:20
Josh. 24:12
Ngiyawutfumela bomanyovu embikwenu; ngibo labayawunicoshela letitsa tenu letingemaHivi, nemaKhenani, nemaHethi. 29Ngingeke ngitikhiphe tonkhe ngamnyaka munye; ngobe nangingenta njalo, lelive litawube seliba sikhotsa, netilwane tesiganga tandze bese tiba yingoti kini. 30Esikhundleni saloko letitsa tenu ngitatikhipha kancane kancane, nize nitsi ningandza, bese niyalitsatsa-ke lonkhe live. 31
23:31
Gen. 15:18
Dut. 11:24
1 Khos. 4:21
Hla. 80:11
Iminyele yenu ngitayibeka isuke eLwandle Lolubovu kuye eLwandle lwemaFilisti, kuye ehlane, kuze kufike emfuleni.“ehlane kuze kufike emfuleni” nome “eHlane lase-Arabiya kuze kufike emfuleni iYufrathe” Takhamiti talelive ngiyawutinikela esandleni senu, niyawubacitsa nibakhiphele ngephandle. 32
23:32
Eks. 34:12
Dut. 7:2
Josh. 23:12
Khu. 2:2
Ningasenti sivumelwane nabo, ngisho nabonkulunkulu babo imbala. 33Ningabavumeli kutsi bakhelane nani eveni lenu, ngobe phela bangahle banente none kimi ngekukhonta labonkulunkulu babo; loko kuyakwenta lugibe kini.”