Siswati 1996 (SWA96)
20

Imiyalo lelishumi

(Dut. 5:1-21)

201Nkulunkulu wakhuluma nankha emavi, watsi: 2

20:2
Dut. 5:6
Hla. 81:9
“NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.

3“Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.

4

20:4
Lev. 26:1
Dut. 4:15
27:15
“Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba. 5
20:5
Eks. 34:7,14
Lev. 26:39
Num. 14:18
Dut. 24:16
Jer. 31:29
Hez. 18:19
Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine. 6
20:6
Dut. 5:9
7:9
Hla. 103:17
105:8
Jer. 32:18
Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.Nome “kulabatinkhulungwane”

7

20:7
Lev. 19:12
24:16
Mat. 5:33
“Ungaliphatsi ngelite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho; ngobe Simakadze uyawumbeka licala lowo lophatsa libito lakhe ngelite.

8

20:8
Eks. 23:12
31:13
34:21
35:2
Jer. 17:21
Hez. 20:12
“Khumbula liSabatha, uligcine libe ngcwele. 9Umsebenti wakho uyakuwenta emalanga lasitfupha, 10kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Ngalelo langa kufanele ungasebenti wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nesisebenti sakho lesidvuna, nome lesisikati, ngisho netinkhomo takho, nesihambi lesingenise kakho. 11
20:11
Gen. 2:2
Ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, nelwandle nako konkhe lokukuko, waphumula ngelilanga lesikhombisa. Ngako-ke Simakadze walibusisa walingcwelisa lelilanga leliSabatha.

12

20:12
Mat. 15:4
Mak. 7:10
Ef. 6:2
“Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.

13

20:13
Mat. 5:21
“Ungabulali.

14

20:14
Lev. 20:10
Mat. 5:27
19:9
Heb. 13:4
“Ungaphingi.

15

20:15
Ef. 4:28
“Ungebi.

16“Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.

17

20:17
Rom. 7:7
13:9
“Ungayihawukeli indlu yamakhelwane wakho.

“Ungamhawukeli nemkakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, netinkhomo takhe, netimbongolo takhe, nome yini lanayo.”

Bantfu bayesaba

(Dut. 5:22-33)

18

20:18
Heb. 12:18
Batsi bantfu nabakuva lokudvuma nekukhala kwelicilongo babona nemibane nentfutfu yembese intsaba, bonkhe bantfu betfuka batfutfumela ngenca yekwesaba, bema bucalu. 19
20:19
Dut. 5:25
Bakhuluma kuMosi batsi: “Khuluma wena kitsi, sitakuva; siyesaba kutsi nakungakhuluma Nkulunkulu kitsi, sitakufa.”

20Mosi wakhuluma kubantfu watsi: “Ningesabi; Nkulunkulu utele kutewunivivinya, khona nitewuhlala nimesaba, kuze ningoni.” 21Kodvwa bantfu bajinge bema bucalu ngesikhatsi Mosi asondzela efini lelimnyama, lapho kwakunaNkulunkulu khona.

Imitsetfo lecondzene nemalati

22Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tjela ema-Israyeli kutsi ngitsi: ‘Nani ngekwenu nitibonele kutsi ngikhulume kini ngisezulwini. 23Ningatenteli tithico tesiliva nome tegolide ningibhice nato, bese nikhonta tona njengobe nikhonta mine. 24Ngenteleni lilati ngemhlaba, etikwalo ninikele umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula,“wekuthula” nome “webudlelwane” ngetimvu nangetinkhomo. Yonkhe indzawo lapho ngiyawukwenta kutsi libito lami lidvunyiswe khona, ngiyawuta kini nginibusise. 25

20:25
Dut. 27:5
Josh. 8:31
Nanilenta ngematje lilati, ningalakhi ngematje lacotiwe; ngobe naniwacota lamatje, nitawube niyayingcolisa lenkonzo yami. 26
20:26
Eks. 28:42
Ningalakhi lilati lelinetitebhisi letenyukela kulo; ngobe nanenta njalo, nitawube nembula bungcunu benu kulo.’ ”