Siswati 1996 (SWA96)
19

Ema-Israyeli eNtsabeni iSinayi

191Ngelilanga lekucala lenyanga yesitsatfu seloku sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe, sefika ehlane laseSinayi. 2

19:2
Num. 33:15
Satsi kube sisuke eRefidimu, sahamba saze sefika ehlane laseSinayi; ngulapho sefika semisa khona, sabukana nentsaba. 3Mosi wakhuphuka waya kuNkulunkulu.

Simakadze asetulu entsabeni wambita watsi: “Ubokhuluma esiveni saJakobe, ema-Israyeli, utsi: 4

19:4
Dut. 29:2
32:11
‘Nakubona kambe loko lengakwenta kumaGibhithe, nekutsi nganetfwala njani ngemaphiko elusweti nganiletsa kimi.

5

19:5
Dut. 5:2
Hla. 24:1
50:12
1 Khor. 10:26
Thit. 2:14
“ ‘Ngako-ke naniyawulilalela livi lami nigcine nesivumelwane sami, niyawuba ligugu lami emkhatsini wato tonkhe tive; ngobe wonkhe umhlaba wami. 6
19:6
Eks. 22:31
Dut. 7:6
1 Phet. 2:9
Niyawuba ngumbuso webaphristi, nibe sive lesingcwele.’ Ngulawo-ke emavi lotawufike uwakhulume esiveni saka-Israyeli.” 7Ngako Mosi wehla wafike wabita bonkhe baholi besive, onkhe lamavi nalemiyalo labeyitfole kuSimakadze wakwetfula kubo. 8
19:8
Eks. 24:3
Dut. 5:27
Sonkhe sive saphendvula ngalivi linye, satsi: “Konkhe lokushiwo nguSimakadze siyawukwenta.” Mosi wahamba wayawubikela Simakadze.

9Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngitakwehla ngibesefini lelimnyama, khona bantfu batewungiva nangikhuluma nawe, bese bayakwetsemba njalo.”

Mosi wase ukutjela Simakadze konkhe lokwakukhulunywe bantfu. 10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buyela kubantfu ubatjele kutsi batihlambulule lamuhla nakusasa, bageze tingubo tabo; 11ngemhlomunye babe sebalungele, ngobe ngalelo langa ngitakwehlela entsabeni iSinayi bonkhe bantfu babuka. 12Kufanele ujube umnyele lotungeleta intsaba iSinayi, bantfu ubatjele utsi: ‘Caphelani ningenyuki kuya entsabeni, ningawutsintsi ngisho nemnyele wayo; lowo loyawutsintsa lentsaba uyawubulawa. 13

19:13
Eks. 24:1
Heb. 12:20
Lowo muntfu kufanele angatsintfwa ngesandla, kodvwa agcotjwe ngematje nome adutjulwe ngebutjoki. Loko niyawukwenta nome ngabe silwane nome ngumuntfu, nimbulale afe.’ Nakukhala licilongo likhala sikhatsi lesidze, bonkhe bantfu kufanele benyuke bete la entsabeni.”

14Mosi wehla entsabeni waya kubantfu, wafike wabahlambulula, base bageza tingubo tabo. 15Mosi wakhuluma kubantfu watsi: “Tilungiseleleni lilanga langemhlomunye, ningalali nalomsikati.”

16

19:16
Dut. 33:2
Ekuseni ngelilanga lesitsatfu kwaba nekudvuma nemibane, lifu lelimnyama labonakala etikwentsaba, kwase kuvakala licilongo lelakhala kakhulukati. Bonkhe bantfu lapha enkambu betfuka batfutfumela ngenca yekwesaba. 17Mosi wabahola bantfu waphumela nabo ngaphandle kwenkambu kuyawuhlangabeta Nkulunkulu; bafike bema ngaphansi kwalentsaba. 18
19:18
Dut. 4:11
Heb. 12:18
Yonkhe leNtsaba iSinayi yasibekelwa lifu, ngobe Simakadze abesehlele etikwayo ngemlilo. Intfutfu yenyuka njengentfutfu yembutfuma yemlilo; yonkhe intsaba yatamatama.Linyenti letincwadzi tekucala tesiHebheru titsi “bonkhe bantfu batfutfumela” 19Kukhala kwelicilongo kwaya ngekuya kwandza. Mosi wakhuluma, Nkulunkulu wamphendvula ngelivi.Lamanye emahumusho atsi “wamphendvula ngekudvuma” 20Simakadze wehlela esicongweni seNtsaba iSinayi, wabita Mosi kutsi akenyuke ete kuye; nembala Mosi wenyuka. 21
19:21
Eks. 33:20
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka uyekwecwayisa labantfu kutsi bangawengci umnyele kutewubuka mine Simakadze; ngobe nabangenta njalo, linyenti labo litakufa. 22Ngisho nebaphristi labatakuta basondzele la kimi kufanele batihlambulule kucala, ngaphandle kwaloko ngitawubajezisa.”

23Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: “Bantfu bangeke bakhone kwenyuka bete lapha eNtsabeni iSinayi, ngobe wena usiyalile watsi: ‘Jubani umnyele utungelete lentsaba; niyingcwelise.’ ”

24Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka ulandze Aroni, ukhuphuke naye ete la; kodvwa ucaphele baphristi nebantfu bangawengci lomnyele kuta kimi, mine Simakadze, ngobe nabawengca, ngitabajezisa.” 25Ngako Mosi wehla waya kubantfu, wafike wabatjela konkhe labekutjelwe nguSimakadze.

20

Imiyalo lelishumi

(Dut. 5:1-21)

201Nkulunkulu wakhuluma nankha emavi, watsi: 2

20:2
Dut. 5:6
Hla. 81:9
“NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.

3“Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.

4

20:4
Lev. 26:1
Dut. 4:15
27:15
“Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba. 5
20:5
Eks. 34:7,14
Lev. 26:39
Num. 14:18
Dut. 24:16
Jer. 31:29
Hez. 18:19
Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine. 6
20:6
Dut. 5:9
7:9
Hla. 103:17
105:8
Jer. 32:18
Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.Nome “kulabatinkhulungwane”

7

20:7
Lev. 19:12
24:16
Mat. 5:33
“Ungaliphatsi ngelite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho; ngobe Simakadze uyawumbeka licala lowo lophatsa libito lakhe ngelite.

8

20:8
Eks. 23:12
31:13
34:21
35:2
Jer. 17:21
Hez. 20:12
“Khumbula liSabatha, uligcine libe ngcwele. 9Umsebenti wakho uyakuwenta emalanga lasitfupha, 10kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Ngalelo langa kufanele ungasebenti wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nesisebenti sakho lesidvuna, nome lesisikati, ngisho netinkhomo takho, nesihambi lesingenise kakho. 11
20:11
Gen. 2:2
Ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, nelwandle nako konkhe lokukuko, waphumula ngelilanga lesikhombisa. Ngako-ke Simakadze walibusisa walingcwelisa lelilanga leliSabatha.

12

20:12
Mat. 15:4
Mak. 7:10
Ef. 6:2
“Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.

13

20:13
Mat. 5:21
“Ungabulali.

14

20:14
Lev. 20:10
Mat. 5:27
19:9
Heb. 13:4
“Ungaphingi.

15

20:15
Ef. 4:28
“Ungebi.

16“Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.

17

20:17
Rom. 7:7
13:9
“Ungayihawukeli indlu yamakhelwane wakho.

“Ungamhawukeli nemkakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, netinkhomo takhe, netimbongolo takhe, nome yini lanayo.”

Bantfu bayesaba

(Dut. 5:22-33)

18

20:18
Heb. 12:18
Batsi bantfu nabakuva lokudvuma nekukhala kwelicilongo babona nemibane nentfutfu yembese intsaba, bonkhe bantfu betfuka batfutfumela ngenca yekwesaba, bema bucalu. 19
20:19
Dut. 5:25
Bakhuluma kuMosi batsi: “Khuluma wena kitsi, sitakuva; siyesaba kutsi nakungakhuluma Nkulunkulu kitsi, sitakufa.”

20Mosi wakhuluma kubantfu watsi: “Ningesabi; Nkulunkulu utele kutewunivivinya, khona nitewuhlala nimesaba, kuze ningoni.” 21Kodvwa bantfu bajinge bema bucalu ngesikhatsi Mosi asondzela efini lelimnyama, lapho kwakunaNkulunkulu khona.

Imitsetfo lecondzene nemalati

22Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tjela ema-Israyeli kutsi ngitsi: ‘Nani ngekwenu nitibonele kutsi ngikhulume kini ngisezulwini. 23Ningatenteli tithico tesiliva nome tegolide ningibhice nato, bese nikhonta tona njengobe nikhonta mine. 24Ngenteleni lilati ngemhlaba, etikwalo ninikele umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula,“wekuthula” nome “webudlelwane” ngetimvu nangetinkhomo. Yonkhe indzawo lapho ngiyawukwenta kutsi libito lami lidvunyiswe khona, ngiyawuta kini nginibusise. 25

20:25
Dut. 27:5
Josh. 8:31
Nanilenta ngematje lilati, ningalakhi ngematje lacotiwe; ngobe naniwacota lamatje, nitawube niyayingcolisa lenkonzo yami. 26
20:26
Eks. 28:42
Ningalakhi lilati lelinetitebhisi letenyukela kulo; ngobe nanenta njalo, nitawube nembula bungcunu benu kulo.’ ”

21

Kuphatfwa kwetigcili

(Dut. 15:12-18)

211“Ema-Israyeli wanike nansi imiyalo lelandzelako: 2

21:2
Lev. 25:40
Dut. 15:12
Jer. 34:14
Nawutsenga sigcili lesingumHebheru, siyakukusebentela iminyaka lesitfupha. Ngemnyaka wesikhombisa uyawusikhulula, ngaphandle kwenkhokhelo. 3Nangabe seta singenamfati, kufanele sihambe singenamfati; nangabe seta sesinemfati, kufanele sihambe nemkaso. 4Nangabe umtsengi waso asinike umfati, sabe sesitala emadvodzana nemadvodzakati, lomfati nebantfwana akusibo baso, bemtsengi waso. Sona sifanele sihambe sodvwana. 5Kodvwa nangabe lesigcili sikhuluma ngewaso umlomo sitsi: ‘Ngiyamtsandza umtsengi wami, nemkami, nebantfwabami, angifuni kukhululeka,’ 6
21:6
Dut. 15:17
ngako umtsengi waso kufanele asitsatse asimikise kuNkulunkulu“kuNkulunkulu” nome “kubehluleli” endzaweni yekukhonta.“endzaweni yekukhonta” nome “emnyango” Utawumenta eme eceleni kwemnyango nome kwensika yemnyango, abhobose indlebe yaso ngelusungulo. Sesiyawumsebentela simkhonte imphilo yaso yonkhe.

7“Nangabe indvodza itsengisa indvodzakati yayo kutsi ibe sigcili, akukafaneli sikhululwe njengetigcili letidvuna. 8Nangabe lendvodzakati itsengiswe endvodzeni lefuna kuyenta umkayo kodvwa lendvodza ingeneliswa ngiyo, lendvodza kufanele ivume kutsi ihlengwe lendvodzakati. Lendvodza ayinalo lilungelo lekuyitsengisa kumuntfu wetive, ngobe ayiketsembeki kulendvodzakati. 9Nangabe lendvodza ikhetsa lesigcilikati isikhetsela indvodzana yaso, kufanele loyise asitsatse njengendvodzakati yakhe. 10Nangabe indvodza itsatsa lomunye umfati, kufanele ingasehlisi sabelo salomfati wekucala macondzana nekudla nekwekwembatsa kanye nemalungelo akhe ebufati. 11Nangabe lendvodza ayitifezi letimfanelo letintsatfu kulomfati, akakhululeke ahambe ngaphandle kwekutsengwa.”

Imitsetfo lecondzene nebudlova

12

21:12
Gen. 9:6
Lev. 24:17
Num. 35:16
“Umuntfu loshaya lomunye umuntfu ambulale, naye kufanele abulawe. 13
21:13
Num. 35:6,22
Dut. 4:41
19:1
Josh. 20:2
Kodvwa nangabe abengakacondzi kumbulala ngekumlalela endleleni, kodvwa kube nguNkulunkulu lomyekelele wawela esandleni sakhe, angabaleka ayewubhaca endzaweni lengitayikhetsa kutsi kube yindzawo yekukhosela. 14
21:14
1 Khos. 2:28
Kodvwa nangabe umuntfu ahlasele lomunye umuntfu wambulala ngemabomu, nome asabaleke wayawukhosela elatini lami, nibomsusa kulo nimbulale.

15“Loshaya“Loshaya” nome “Lobulala” uyise nome unina kufanele abulawe.

16

21:16
Dut. 24:7
“Lotfumba lomunye umuntfu entele kumtsengisa nome kumenta sigcili kufanele abulawe.

17

21:17
Lev. 20:9
Dut. 21:18
27:16
Mat. 15:4
Mak. 7:10
“Localekisa uyise nome unina kufanele abulawe.

18“Nangabe emadvodza atsite ayalwa, bese lenye ishaya lenye ngelitje nome ngesibhakela, kodvwa ingete yafa, ilimale nje ilale phansi, 19kodvwa emvakwaloko isukume ihambe ngekudvondvolotela ngendvuku, lena lemshayile ingeke ibe nelicala. Intfo nje, kufanele ikhiphe inkhokhelo yesikhatsi sayo, iyinakekele ize iphile.

20“Nangabe indvodza ishaye sigcili nome sigcilikati sayo ngendvuku safa khona lapho, kufanele ihlawuliswe; 21kodvwa nangabe lesigcili selulame ngelilanga linye nome mabili, akukafaneli ijeziswe, ngobe phela lesigcili siyimphahla yayo lendvodza.

22“Nangabe emadvodza atsite ayalwa alimata umfati lotetfwele, wadzimate wonakalelwa sisu, kodvwa yena wangete walimala ndzawo, lona lomlimatile kufanele ahlawuliswe. Inhlawulo itakuya ngekutsi indvodza yalomfati ijubeni; kuye ngekutsi behluleli bona bayayemukela yini leyo nhlawulo. 23

21:23
Lev. 24:20
Dut. 19:21
Mat. 5:38
Kodvwa nangabe lomfati ulimele, kufanele kwenanwe kuphila ngekuphila, 24liso ngeliso, litinyo ngelitinyo, sandla ngesandla, lunyawo ngelunyawo, 25kushiswa ngekushiswa, linceba ngelinceba, umvimba ngemvimba.

26“Nangabe umuntfu ashaye liso lesigcili nome lesigcilikati sakhe laze lalimala langabe lisabona, kufanele asikhulule sihambe, ngenca yaleliso. 27Nangabe usishaye wasikhipha litinyo lesigcili nome lesigcilikati, kufanele asikhulule kube yinkhokhelo yaso yalelitinyo.”

Timfanelo tebanikati

28“Nangabe inkhomo ihlabe umuntfu wafa, kufanele igcotjwe ngematje ibulawe, inyama yayo ingadliwa; kodvwa umnikati kufanele angajeziswa. 29

21:29
Gen. 9:5
Kodvwa nangabe inkhomo beyinemkhuba wekuhlabana, nemnikati wayo wacwayiswa ngaloko, kodvwa wangete wayifundzisa, nakwenteka-ke ihlaba umuntfu afe, lenkhomo iyawugcotjwa ngematje ibulawe; nemnikati wayo kufanele abulawe. 30Nakwenteka lomnikati avunyelwa kutsi akhiphe yonkhe inhlawulo yekuhlenga kuphila kwakhe, kufanele akhokhe yonkhe leyo nhlawulo lefunekako. 31Nangabe lenkhomo igwaze umfana nome intfombatane, lendzaba iyawulungiswa ngawo lowo mtsetfo. 32Nangabe lenkhomo igwaze sigcili lesidvuna nome lesisikati safa, umnikati wayo uyawukhipha tinhlavu tesiliva letingaba ngema-30, yona igcotjwe ize ife.

33“Nangabe umuntfu ashiye umgodzi lovulekile nome embe washiya lomgodzi ungakavalwa, bese kugcumkela kuwo inkhomo nome imbongolo, 34kufanele akhiphe inkhokhelo yalesifuyo. Lemali kufanele ayinike umnikati, lomhlawuli asale asatsatsa lesilwane sibe sakhe. 35Nangabe inkhomo yalomunye umuntfu ihlabe lenye inkhomo yayibulala, kufanele labanikati baletinkhomo batsengise lena lephilako behlukaniselane lentsengo ngalokulinganako; ngalokufananako kufanele behlukaniselane lenyama yalena lefile.

36“Kodvwa nangabe bekwatiwa kutsi lenkhomo beyivele inemkhuba wekuhlabana, nemnikati wangete wayivalela, kufanele ayenane ngalenye lephilako, lomhlawuli atsatse lena lefile ibe yakhe.”