Siswati 1996 (SWA96)
2

Kutalwa kwaMosi

21

2:1
Eks. 6:20
Num. 26:59
Ngaso leso sikhatsi kwesuka indvodza yesive sakaLevi yateka umfati wesive sakubo. 2
2:2
1 Khr. 6:3
Imis. 7:20
Heb. 11:23
Lomfati wakhulelwa, watala indvodzana, watsi kube abone indlela lolwaluluhle ngayo loluswane, walufihla lwaze lwaba netinyanga letintsatfu. 3Kodvwa lwatsi kube lufike esigabeni sekungafihleki, wase ulufaka esitjeni lesaselukwe ngelikhwane, wasihuca ngalokusalibumba nangelitiyela, kuze singangenwa ngemanti. Walufaka ekhatsi loluswane, wase ulubeka emhlangeni elusentseni lwemfula iNayili. 4Dzadzewabo loluswane wema bucalu, entela kubuka kutsi kutakwentekani kulo.

5Kwase kufika indvodzakati yaFaro itewugeza lapha kulomfula; timphekeleteli tayo tatihamba tigudla lusentse lwemfula. Yatsi nayisibona lesitja sisekhatsi emhlangeni, yatfuma imphekeleteli yayo yatsi asilandvwe. 6Lendvodzakati yaFaro yatsi nayisivula lesitja, yakhandza kuneluswane lwemfana, lukhala. Yaluhawukela, yase itsi: “Lolu ngulolunye lwetinswane temaHebheru.”

7Dzadzewabo loluswane wakhuluma kulendvodzakati yaFaro, watsi: “Ngingakufunela yini umfati longumHebheru atekumunyisela loluswane?”

8Indvodzakati yaFaro yatsi: “Ngingabonga, hamba.” Ngako-ke lentfombatana yagijima yalandza unina waloluswane. 9Indvodzakati yaFaro yakhuluma kulonina, yatsi: “Ngitsatsele nangu umntfwana ungimunyisele yena, mine ngitakuholela.” Ngako lomake walutsatsa loluswane walumunyisa. 10

2:10
Imis. 7:21
Watsi nasakhulakhulile lomntfwana, wamtsatsa wammikisa kulendvodzakati yaFaro. Lendvodzakati yaFaro yamfaka esiswini sayo, waba ngumntfwanayo, yatsi: “Njengobe ngimkhiphe emantini, ngitametsa ngitsi nguMosi.”NgesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “khipha”

Mosi ubalekela eveni lakaMidiyani

11

2:11
Heb. 11:24
2:11-14
Imis. 7:23-28
Kwatsi nasakhulile Mosi, wahamba wavakashela bantfu besive sakubo, emaHebheru; wabona indlela lababephocelelwa ngayo kutsi bente umsebenti lomatima. Wabona umGibhithe ashaya lomunye wesive sakubo, umHebheru. 12Mosi wacalata ngala nangala, watsi kube abone kutsi kute lombonako, wabulala lomGibhithe; wammbela esihlabatsini. 13Ngakusasa wabuyela futsi wabavakashela; wabona emadvodza lamabili emaHebheru alwa odvwa. Wakhuluma kulona lekwakunguyena onile, watsi: “Umshayelani lomuntfu wakini, longumHebheru?”

14Lendvodza yaphendvula yatsi: “Ngubani losakwente indvuna nemehluleli wetfu wena? Sewufuna kungibulala nami njengalomGibhithe lombulele itolo?” Mosi wetfuka, wesaba kakhulu, amangaliswa kutsi kantsi lendzaba beseyatiwa. 15

2:15
Imis. 7:29
Heb. 11:27
Watsi kube Faro ayive lendzaba, wafuna Mosi, amfunela kumbulala. Kodvwa Mosi wabaleka eveni laFaro wayawuhlala eveni lakaMidiyani.

Ngalelinye lilanga, Mosi ahleti eceleni kwesicobho, 16kwase kufika emantfombatana lasikhombisa emphristi wakaMidiyani. Lamantfombatana abetewugcwalisa emanti emikhunjini, khona kutewunatsiswa imihlambi yetimvu neyetimbuti teyise. 17Kwase kufika labanye belusi bawacosha lamantfombatana, kodvwa Mosi wesuka wawalamlela lamantfombatana ngekunatsisa lomhlambi wawo. 18Atsi nakefika ekhaya kuyise, Rehuweli, watsi: “Lamuhla kwentiwe yini kutsi nisheshe kangaka kubuya?”

19Amphendvula atsi: “Kukhona umGibhithe losivikele kubelusi, wadzimate wasikhelela nemanti ekunatsisa umhlambi.”

20Wawabuta watsi: “Uphi kepha lomGibhithe? Nimshiyeleni? Hambani nimlandze ete lapha ekhaya atewutfola lokudliwako.”

21Ngako Mosi wavuma kuhlala ekhaya kalendvodza. Rehuweli wamendzisela intfombi yakakhe lekwakunguSiphora. 22

2:22
Eks. 18:3
Watala indvodzana, Mosi wayetsa libito watsi nguGeshomu, ngobe abetsi: “Ngisihambi kulelive.”

23

2:23
Num. 20:16
Emvakweminyaka leminyenti Faro waseGibhithe wafa. Ema-Israyeli abubula ngalokugcilatwa kwawo, akhala kuNkulunkulu acela lusito. Kukhala kwawo kwenyuka kwefika kuNkulunkulu. 24
2:24
Gen. 15:13-14
Nkulunkulu wakuva kububula kwawo, wase uyasikhumbula sivumelwane sakhe lasenta ku-Abrahama, naku-Isaka, nakuJakobe. 25Ngako Nkulunkulu wababuka bantfwana baka-Israyeli, wabanaka.Lelinye lihumusho lekucala litsi “watibonakalisa kubo”