Siswati 1996 (SWA96)
1

Kwandza kwema-Israyeli eGibhithe

11

1:1-4
Gen. 46:8-27
Nankha-ke emabito emadvodzana aka-Israyeli laya eGibhithe ahamba neyise Jakobe, nguleyo naleyo ndvodzana beyihamba nemndeni wakayo: 2bekuboRubeni, naSimeyoni, naLevi, naJuda, 3na-Isakhari, naZebuloni, naBhenjamini, 4naDani, naNaftali, naGadi, na-Asheri. 5
1:5
Gen. 46:27
Dut. 10:22
Sewuwonkhe umndeni wakaJakobe wawubantfu lababengema-70.Lamanye emahumusho atsi “ema-75” Phela Josefa abesavele aseGibhithe. 6Ngekuhamba kwesikhatsi boJosefa, nabomnakabo, nalo lonkhe lelo butfo labo, lafa laphela. 7
1:7
Gen. 18:18
Hla. 105:24
Imis. 7:17
Kodvwa titukulwane tabo, ema-Israyeli, tatalana, tandza, taba nemandla kakhulu, kangangobe live laseGibhithe lase ligcwele tona.

Kugcilatwa kwema-Israyeli

8

1:8
Imis. 7:18
Kwase kubekwa inkhosi lensha eGibhithe, leyayingati lutfo ngaJosefa. 9Yacaphelisa bantfu bayo, yatsi: “Bukani la, lama-Israyeli asandza kakhulu lapha eveni letfu, kantsi futsi anemandla kakhulu kunatsi, asayingoti kitsi. 10
1:10
Imis. 7:19
Ase siwabuke ngalamanye emehlo, sente lisu, funa andze kakhulu, ngobe nakungesuka imphi, angahle asite letitsa tetfu, bese ayabaleka kulelive.” 11Ngako-ke emaGibhithe agcilata ema-Israyeli ngekuwabekela tindvuna letatiwashayela njengetinkhabi, tiwahlupha ngekuwetfwesa imitfwalo lematima. Ema-Israyeli akhela boFaro iPhithomu neRamsesi lekwakutingungumadolobha. 12Kodvwa kuwahlupha nekuwacindzetela lama-Israyeli kwawenta andza kakhulu, andza nalo lonkhe live. EmaGibhithe acala kuwesaba ema-Israyeli. 13
1:13
Gen. 15:13
Num. 20:15
Ngako-ke emaGibhithe asebentisa sive sema-Israyeli ngesihluku; 14imphilo yawo ayenta yababa ngekuwagcilata kamatima: awabhucisa ludzaka, awafolomisa netitini, awentisa yonkhe inhlobo yemisebenti yasemasimini. Kuko konkhe labekwenta emaGibhithe asebentisa ema-Israyeli kamatima.

15Inkhosi yaseGibhithe yakhuluma kuboShifra naPhuwa, labo bekubabelekisi bebafati bemaHebheru, yatsi: 16“Nanibelekisa bafati bemaHebheru, kubotsi luswane nalungumfana nilubulale, kodvwa naluyintfombatane ningalubulali.” 17Kodvwa babelekisi besaba Nkulunkulu, ngako abazange bawente lomyalo wenkhosi, babengatibulali letinswane letibafana. 18Ngako-ke inkhosi yababita lababelekisi, yababuta yatsi: “Nikwentelani loku? Anitibulali ngani letinswane letibafana?”

19Babelekisi bayiphendvula inkhosi batsi: “Bafati bemaHebheru abafanani nebafati bemaGibhithe. Bafati bemaHebheru banemandla, babeleka masinyane umbelekisi asengakefiki.” 20Ngako-ke Nkulunkulu waba nemusa kulababelekisi. Ema-Israyeli andza kakhulu, adlanga kuba nemandla. 21Njengobe lababelekisi bamesaba Nkulunkulu, yena wabapha imiti. 22

1:22
Imis. 7:19
Ngako-ke Faro wayala bonkhe bantfu bakhe, watsi: “Lonkhe luswane lwemHebheru lolungumfana lubotsi nalutalwa nilugcumukisele emfuleni iNayili, kodvwa luswane loluyintfombatane niboluyekela luphile.”

2

Kutalwa kwaMosi

21

2:1
Eks. 6:20
Num. 26:59
Ngaso leso sikhatsi kwesuka indvodza yesive sakaLevi yateka umfati wesive sakubo. 2
2:2
1 Khr. 6:3
Imis. 7:20
Heb. 11:23
Lomfati wakhulelwa, watala indvodzana, watsi kube abone indlela lolwaluluhle ngayo loluswane, walufihla lwaze lwaba netinyanga letintsatfu. 3Kodvwa lwatsi kube lufike esigabeni sekungafihleki, wase ulufaka esitjeni lesaselukwe ngelikhwane, wasihuca ngalokusalibumba nangelitiyela, kuze singangenwa ngemanti. Walufaka ekhatsi loluswane, wase ulubeka emhlangeni elusentseni lwemfula iNayili. 4Dzadzewabo loluswane wema bucalu, entela kubuka kutsi kutakwentekani kulo.

5Kwase kufika indvodzakati yaFaro itewugeza lapha kulomfula; timphekeleteli tayo tatihamba tigudla lusentse lwemfula. Yatsi nayisibona lesitja sisekhatsi emhlangeni, yatfuma imphekeleteli yayo yatsi asilandvwe. 6Lendvodzakati yaFaro yatsi nayisivula lesitja, yakhandza kuneluswane lwemfana, lukhala. Yaluhawukela, yase itsi: “Lolu ngulolunye lwetinswane temaHebheru.”

7Dzadzewabo loluswane wakhuluma kulendvodzakati yaFaro, watsi: “Ngingakufunela yini umfati longumHebheru atekumunyisela loluswane?”

8Indvodzakati yaFaro yatsi: “Ngingabonga, hamba.” Ngako-ke lentfombatana yagijima yalandza unina waloluswane. 9Indvodzakati yaFaro yakhuluma kulonina, yatsi: “Ngitsatsele nangu umntfwana ungimunyisele yena, mine ngitakuholela.” Ngako lomake walutsatsa loluswane walumunyisa. 10

2:10
Imis. 7:21
Watsi nasakhulakhulile lomntfwana, wamtsatsa wammikisa kulendvodzakati yaFaro. Lendvodzakati yaFaro yamfaka esiswini sayo, waba ngumntfwanayo, yatsi: “Njengobe ngimkhiphe emantini, ngitametsa ngitsi nguMosi.”NgesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “khipha”

Mosi ubalekela eveni lakaMidiyani

11

2:11
Heb. 11:24
2:11-14
Imis. 7:23-28
Kwatsi nasakhulile Mosi, wahamba wavakashela bantfu besive sakubo, emaHebheru; wabona indlela lababephocelelwa ngayo kutsi bente umsebenti lomatima. Wabona umGibhithe ashaya lomunye wesive sakubo, umHebheru. 12Mosi wacalata ngala nangala, watsi kube abone kutsi kute lombonako, wabulala lomGibhithe; wammbela esihlabatsini. 13Ngakusasa wabuyela futsi wabavakashela; wabona emadvodza lamabili emaHebheru alwa odvwa. Wakhuluma kulona lekwakunguyena onile, watsi: “Umshayelani lomuntfu wakini, longumHebheru?”

14Lendvodza yaphendvula yatsi: “Ngubani losakwente indvuna nemehluleli wetfu wena? Sewufuna kungibulala nami njengalomGibhithe lombulele itolo?” Mosi wetfuka, wesaba kakhulu, amangaliswa kutsi kantsi lendzaba beseyatiwa. 15

2:15
Imis. 7:29
Heb. 11:27
Watsi kube Faro ayive lendzaba, wafuna Mosi, amfunela kumbulala. Kodvwa Mosi wabaleka eveni laFaro wayawuhlala eveni lakaMidiyani.

Ngalelinye lilanga, Mosi ahleti eceleni kwesicobho, 16kwase kufika emantfombatana lasikhombisa emphristi wakaMidiyani. Lamantfombatana abetewugcwalisa emanti emikhunjini, khona kutewunatsiswa imihlambi yetimvu neyetimbuti teyise. 17Kwase kufika labanye belusi bawacosha lamantfombatana, kodvwa Mosi wesuka wawalamlela lamantfombatana ngekunatsisa lomhlambi wawo. 18Atsi nakefika ekhaya kuyise, Rehuweli, watsi: “Lamuhla kwentiwe yini kutsi nisheshe kangaka kubuya?”

19Amphendvula atsi: “Kukhona umGibhithe losivikele kubelusi, wadzimate wasikhelela nemanti ekunatsisa umhlambi.”

20Wawabuta watsi: “Uphi kepha lomGibhithe? Nimshiyeleni? Hambani nimlandze ete lapha ekhaya atewutfola lokudliwako.”

21Ngako Mosi wavuma kuhlala ekhaya kalendvodza. Rehuweli wamendzisela intfombi yakakhe lekwakunguSiphora. 22

2:22
Eks. 18:3
Watala indvodzana, Mosi wayetsa libito watsi nguGeshomu, ngobe abetsi: “Ngisihambi kulelive.”

23

2:23
Num. 20:16
Emvakweminyaka leminyenti Faro waseGibhithe wafa. Ema-Israyeli abubula ngalokugcilatwa kwawo, akhala kuNkulunkulu acela lusito. Kukhala kwawo kwenyuka kwefika kuNkulunkulu. 24
2:24
Gen. 15:13-14
Nkulunkulu wakuva kububula kwawo, wase uyasikhumbula sivumelwane sakhe lasenta ku-Abrahama, naku-Isaka, nakuJakobe. 25Ngako Nkulunkulu wababuka bantfwana baka-Israyeli, wabanaka.Lelinye lihumusho lekucala litsi “watibonakalisa kubo”

3

Kubitwa kwaMosi

31Kwatsi ngalelinye lilanga Mosi eluse umhlambi wetimvu netimbuti teyisetala, Jethro, labengumphristi wakaMidiyani, asachuba lomhlambi weyisetala ayakuwelusela ngesheya kwelihlane, wadzimate wefika eHorebe,Lelinye ligama lalentsaba “iSinayi” intsaba yaNkulunkulu. 2

3:2
Dut. 33:16
3:2-10
Imis. 7:30-34
Ingilosi yaSimakadze yabonakala kuye iselangabini lemlilo ekhatsi nekhatsi esihlahleni. Watsi uyabuka, wabona lesihlahla sivutsa kodvwa singashi. 3Mosi wakhuluma watsi: “Ase ngiphambuke ngitewubona lesihlahla kutsi, njengobe naku siyavutsa, asishi ngani?”

4Simakadze watsi kube abone kutsi Mosi uyaphambukela kutewubona, wamemeta watsi: “Mosi! Ye Mosi!”

Mosi wasabela watsi: “Ngilapha!”

5

3:5
Josh. 5:15
Nkulunkulu watsi: “Ungasasondzeli, khumula tincabule takho, ngobe lendzawo lome kuyo ingumhlabatsi longcwele. 6
3:6
Mat. 22:32
Mak. 12:26
Luk. 10:37
NginguNkulunkulu wabokhokho bakho: Nkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe.” Mosi wambonya buso bakhe, ngobe esaba kubukana naNkulunkulu.

7Simakadze wakhuluma watsi: “Sengikubone ngempela kuhlushwa kwebantfu bami labaseGibhithe. Sengikuvile nekukhala kwabo ngekucindzetelwa nguletindvuna tabo temisebenti. Ngiyakwati kuhlupheka kwabo. 8

3:8
Gen. 15:18
Ngako-ke sengehlile kutebakhulula esandleni semaGibhithe nekubakhipha eveni laseGibhithe, ngibayise eveni lelibanti nalelivundzile, lelinelubisi neluju lwetinyosi. Lelive liyindzawo yemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 9Sengikuvile kukhala kwebantfu bami, sengikubonile nalokucindzetelwa kwabo ngemaGibhithe. 10Kota ngitekutfumela kuFaro, kutsi uyewukhulula bantfu bami, emadvodzana a-Israyeli, ubakhiphe eveni laseGibhithe.”

11Mosi wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Ngingubani mine kutsi ngingaya kuFaro, ngiyewukhipha ema-Israyeli eGibhithe?”

12Nkulunkulu watsi: “Mine, ngitawuba nawe. Nasi-ke sibonakaliso loyawubona ngaso kutsi ngimi lona lokutfumile: Kuyawutsi nase ubakhiphile bantfu bami eGibhithe, bese niyeta nifike ningikhonte kulentsaba.”

13

3:13
Eks. 6:2-3
Mosi wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Nangifika kuma-Israyeli ngitsi kubo: ‘Nkulunkulu waboyihlomkhulu ungitfume kini,’ bese bangibuta batsi: ‘Ngubani libito lakhe?’ ngiyawubaphendvula ngitsini?”

14

3:14
Semb. 1:4,8
Nkulunkulu watsi kuMosi: “Nginguye Lenginguye. Nguloko loyawubatjela kona baka-Israyeli, utsi: ‘Nginguye ungitfumile.’ ” 15Nkulunkulu waphindze watsi kuMosi: “Ubokhuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu wabokhokho benu, naNkulunkulu wabo-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe, ungitfume kini.’ Leli-ke libito lami phakadze naphakadze, tonkhe titukulwane tiyawungibita kanjalo. 16
3:16
Gen. 50:24
Hamba uhlanganise baholi bema-Israyeli ndzawonye ukhulume kubo utsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu waboyihlomkhulu, Nkulunkulu wabo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe, ubonakele kimi, watsi: “Sengikubonile konkhe lokwentiwa ngemaGibhithe kini. 17Sengincumile kutsi ngitanikhipha ekuhluphekeni kwenu kwaseGibhithe nginimikise eveni lemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, live leligcwele lubisi, neluju lwetinyosi.” ’

18“Bantfu bami batakulalela loko lokushoko. Wena-ke nebaholi bema-Israyeli nitawube seniya kuFaro, inkhosi yaseGibhithe, nifike nitsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu wemaHebheru uhlangene natsi. Sicela kutsi usikhulule sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu siye ehlane, kuze siyekwenta umhlatjelo kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu.’ 19Ngiyati kutsi Faro, inkhosi yaseGibhithe, angeke anivumele ngaphandle kwekutsi avunyiswe sandla lesinemandla. 20Ngiyakwelula sandla sami ngishaye iGibhithe ngetinhlupheko letinyenti lengiyawutenta kuyo. Emvakwaloko-ke uyawube sewuyanivumela kutsi nihambe.

21

3:21-22
Gen. 15:14
Eks. 11:2
12:35-36
“Ngiyakwenta emaGibhithe kutsi anihloniphe anentele sisa, kuze kutsi nase niphuma, ningahambi ningakaphatsi lutfo. 22Wonkhe longumfati wem-Israyeli uyawucela kumakhelwane wakhe, acele nome ngukumuphi umfati lohlala ekhaya kakhe kutsi amuphe timphahla tekwembatsa kanye nemihlobiso yesiliva neyegolide. Emadvodzana kanye nemadvodzakati enu ayawuhamba nato letintfo; niyakuwaphundla kanjalo-ke emaGibhithe.”