Siswati 1996 (SWA96)
18

Jethro uvakashela Mosi

181Jethro, uyisetala waMosi, labengumphristi wakaMidiyani, weva ngako konkhe Nkulunkulu labekwentele Mosi kanye nesive sakhe ema-Israyeli, kutsi Simakadze wabakhipha kanjani eGibhithe. 2Weta kuMosi ahamba naSiphora, umkaMosi, labesambuyisele ekhaya“labesambuyisele ekhaya” nome “labemshiyile” kuyise 3

18:3
1 Khr. 23:15
nemadvodzana akhe Mosi lamabili. Lenye Mosi wayetsa libito watsi nguGeshomu,Geshomu ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “sihambi” atsi: “Ngisihambi eveni lengingalati.” 4Lenye wayetsa libito watsi ngu-Eliyezeri atsi: “Nkulunkulu wabobabe ube lusito lwami wangiphephisa kutsi Faro angangibulali.” 5
18:5
Eks. 3:1
Jethro weta nemkaMosi nemadvodzana akhe lamabili lapho Mosi abemise khona entsabeni yaNkulunkulu lesehlane. 6Jethro abesalitfumele livi kuMosi kutsi uta nemkakhe nebantfwabakhe. 7Ngako Mosi waphuma wayakumhlangabeta, wafike wamkhotsamela, wamanga. Babutana imphilo, base bangena ethendeni laMosi. 8Mosi walandzisa uyisetala ngako konkhe Simakadze lakwenta kuFaro nemaGibhithe kuze akhulule sive sema-Israyeli. Wamlandzisa nangebumatima labahlangabetana nabo endleleni, nekutsi Simakadze wabasindzisa kanjani kubo. 9Jethro wajabula kakhulu nasalandziswe ngako konkhe lokuhle ema-Israyeli labekwentelwe nguSimakadze, nekuwakhulula kwakhe esandleni semaGibhithe. 10Watsi: “Akadvunyiswe Simakadze lonikhulule esandleni semaGibhithe naFaro, nalophephise sive sakhe ekugcilatweni ngemaGibhithe! 11
18:11
Eks. 1:13
5:6
14:18,27
15:11
Neh. 9:10
Hla. 86:8
Nyalo-ke sengiyati kutsi Simakadze mkhulu kunabo bonkhe labanye bonkulunkulu, ngobe ema-Israyeli uwakhulule ekugcilatweni ngesihluku ngemaGibhithe.” 12Jethro, uyisetala waMosi, waletsa umnikelo wekushiswa naleminye imihlatjelo yekunikelwa kuNkulunkulu. Aroni wahamba kanye nebaholi bema-Israyeli; bakhonta ngekudla kudla lokungcwele kanye naJethro, uyisetala waMosi, embikwaNkulunkulu.

Kubekwa kwebehluleli

(Dut. 1:9-18)

13Ngakusasa Mosi wahlala esihlalweni sekwehlulela bantfu, alamula lababecabene nalababenemibango. Bantfu babema tindvwendvwe kusukela ekuseni kuze kushone lilanga. 14Watsi kube Jethro abone konkhe Mosi labekwentela bantfu, wakhuluma kuye watsi: “Yini lena lobentela yona labantfu? Utibulalelani ngekwenta lomsebenti wedvwana, nebantfu beme la kusukela ekuseni kuze kushone lilanga seloku bamele kusitwa nguwe.”

15Mosi wamphendvula watsi: “Kufanele ngikwente loku, ngobe bantfu beta kimi batewufuna intsandvo yaNkulunkulu. 16Nangabe kukhona labacabene ngako, bantfu beta kimi, bese-ke mine ngiyabalamula; ngibatjele imitsetfo nemiyalo yaNkulunkulu.”

17Uyisetala waphendvula watsi: “Ayikalungi lendlela losebenta ngayo. 18

18:18
Dut. 1:9
Wena nalabantfu nitibulala ngemsebenti; ngobe lomsebenti lowentako mkhulu kakhulu kunawe kutsi ungawenta wedvwana. 19Tsatsa nali livi leseluleko sami, Nkulunkulu utawuba nawe. Kufanele wena ube lincusa lebantfu kuNkulunkulu, emacala abo uwaletse kuye. 20Bafundzise imiyalo nemitsetfo yaNkulunkulu, ubachazele kutsi kufanele baphile njani batiphatse njani. 21
18:21
Num. 11:16
Dut. 1:13
Ngetulu kwaloko khetsa emadvodza lafanele, naletsembekile, lesaba Nkulunkulu, nalengatsengeki, uwabeke abe baholi: betinkhulungwane, nebemakhulu, nebema-50, nebemashumi. 22Akube ngawo lafanele kuba behluleli ngato tonkhe tikhatsi. Tindzaba nemacala lamatima bangawaletsa kuwe, kodvwa wona afanele atijubele emacala abo lamancane. Ngako ngalendlela utakwetfwala kamalula, lamadvodza etfwalisane nawe. 23Nawenta loku, njengobe Nkulunkulu akuyala, ungeke wetfwale kamatima, nebantfu labete la batawubuyela ngekushesha emakhaya abo, emacala abo asakhulunyiwe nabo benelisekile.”

24Mosi wawutsatsa njengobe unjalo lomyalo weyisetala. 25Wakhetsa emadvodza lafanele emkhatsini wesive sonkhe sema-Israyeli. Wawabeka aba baholi betinkhulungwane, nebemakhulu, nebema-50, nebemashumi. 26Behlulela tindzaba tebantfu ngato tonkhe tikhatsi: Emacala lamatima bawaletsa kuMosi, kodvwa lamancane ancunywe ngibo.

27Mosi wavalelisa uyisetala; Jethro wahamba wabuyela eveni lakubo.

19

Ema-Israyeli eNtsabeni iSinayi

191Ngelilanga lekucala lenyanga yesitsatfu seloku sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe, sefika ehlane laseSinayi. 2

19:2
Num. 33:15
Satsi kube sisuke eRefidimu, sahamba saze sefika ehlane laseSinayi; ngulapho sefika semisa khona, sabukana nentsaba. 3Mosi wakhuphuka waya kuNkulunkulu.

Simakadze asetulu entsabeni wambita watsi: “Ubokhuluma esiveni saJakobe, ema-Israyeli, utsi: 4

19:4
Dut. 29:2
32:11
‘Nakubona kambe loko lengakwenta kumaGibhithe, nekutsi nganetfwala njani ngemaphiko elusweti nganiletsa kimi.

5

19:5
Dut. 5:2
Hla. 24:1
50:12
1 Khor. 10:26
Thit. 2:14
“ ‘Ngako-ke naniyawulilalela livi lami nigcine nesivumelwane sami, niyawuba ligugu lami emkhatsini wato tonkhe tive; ngobe wonkhe umhlaba wami. 6
19:6
Eks. 22:31
Dut. 7:6
1 Phet. 2:9
Niyawuba ngumbuso webaphristi, nibe sive lesingcwele.’ Ngulawo-ke emavi lotawufike uwakhulume esiveni saka-Israyeli.” 7Ngako Mosi wehla wafike wabita bonkhe baholi besive, onkhe lamavi nalemiyalo labeyitfole kuSimakadze wakwetfula kubo. 8
19:8
Eks. 24:3
Dut. 5:27
Sonkhe sive saphendvula ngalivi linye, satsi: “Konkhe lokushiwo nguSimakadze siyawukwenta.” Mosi wahamba wayawubikela Simakadze.

9Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngitakwehla ngibesefini lelimnyama, khona bantfu batewungiva nangikhuluma nawe, bese bayakwetsemba njalo.”

Mosi wase ukutjela Simakadze konkhe lokwakukhulunywe bantfu. 10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buyela kubantfu ubatjele kutsi batihlambulule lamuhla nakusasa, bageze tingubo tabo; 11ngemhlomunye babe sebalungele, ngobe ngalelo langa ngitakwehlela entsabeni iSinayi bonkhe bantfu babuka. 12Kufanele ujube umnyele lotungeleta intsaba iSinayi, bantfu ubatjele utsi: ‘Caphelani ningenyuki kuya entsabeni, ningawutsintsi ngisho nemnyele wayo; lowo loyawutsintsa lentsaba uyawubulawa. 13

19:13
Eks. 24:1
Heb. 12:20
Lowo muntfu kufanele angatsintfwa ngesandla, kodvwa agcotjwe ngematje nome adutjulwe ngebutjoki. Loko niyawukwenta nome ngabe silwane nome ngumuntfu, nimbulale afe.’ Nakukhala licilongo likhala sikhatsi lesidze, bonkhe bantfu kufanele benyuke bete la entsabeni.”

14Mosi wehla entsabeni waya kubantfu, wafike wabahlambulula, base bageza tingubo tabo. 15Mosi wakhuluma kubantfu watsi: “Tilungiseleleni lilanga langemhlomunye, ningalali nalomsikati.”

16

19:16
Dut. 33:2
Ekuseni ngelilanga lesitsatfu kwaba nekudvuma nemibane, lifu lelimnyama labonakala etikwentsaba, kwase kuvakala licilongo lelakhala kakhulukati. Bonkhe bantfu lapha enkambu betfuka batfutfumela ngenca yekwesaba. 17Mosi wabahola bantfu waphumela nabo ngaphandle kwenkambu kuyawuhlangabeta Nkulunkulu; bafike bema ngaphansi kwalentsaba. 18
19:18
Dut. 4:11
Heb. 12:18
Yonkhe leNtsaba iSinayi yasibekelwa lifu, ngobe Simakadze abesehlele etikwayo ngemlilo. Intfutfu yenyuka njengentfutfu yembutfuma yemlilo; yonkhe intsaba yatamatama.Linyenti letincwadzi tekucala tesiHebheru titsi “bonkhe bantfu batfutfumela” 19Kukhala kwelicilongo kwaya ngekuya kwandza. Mosi wakhuluma, Nkulunkulu wamphendvula ngelivi.Lamanye emahumusho atsi “wamphendvula ngekudvuma” 20Simakadze wehlela esicongweni seNtsaba iSinayi, wabita Mosi kutsi akenyuke ete kuye; nembala Mosi wenyuka. 21
19:21
Eks. 33:20
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka uyekwecwayisa labantfu kutsi bangawengci umnyele kutewubuka mine Simakadze; ngobe nabangenta njalo, linyenti labo litakufa. 22Ngisho nebaphristi labatakuta basondzele la kimi kufanele batihlambulule kucala, ngaphandle kwaloko ngitawubajezisa.”

23Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: “Bantfu bangeke bakhone kwenyuka bete lapha eNtsabeni iSinayi, ngobe wena usiyalile watsi: ‘Jubani umnyele utungelete lentsaba; niyingcwelise.’ ”

24Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka ulandze Aroni, ukhuphuke naye ete la; kodvwa ucaphele baphristi nebantfu bangawengci lomnyele kuta kimi, mine Simakadze, ngobe nabawengca, ngitabajezisa.” 25Ngako Mosi wehla waya kubantfu, wafike wabatjela konkhe labekutjelwe nguSimakadze.

20

Imiyalo lelishumi

(Dut. 5:1-21)

201Nkulunkulu wakhuluma nankha emavi, watsi: 2

20:2
Dut. 5:6
Hla. 81:9
“NginguSimakadze Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili.

3“Ungabi nalomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.

4

20:4
Lev. 26:1
Dut. 4:15
27:15
“Ungatenteli sithico, nome umfanekiso walokusezulwini etulu, nome walokusemhlabeni phansi nome walokusemantini ngaphansi kwemhlaba. 5
20:5
Eks. 34:7,14
Lev. 26:39
Num. 14:18
Dut. 24:16
Jer. 31:29
Hez. 18:19
Ungasikhotsameli nome usikhonte, ngobe mine Simakadze, Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele. Labo labangitondzako sijeziso sami ngesono saboyise ngisehlisela ngisho nakubantfwana babo besitukulwane sesitsatfu nesesine. 6
20:6
Dut. 5:9
7:9
Hla. 103:17
105:8
Jer. 32:18
Kodvwa labangitsandzako nalabagcina imiyalo yami ngibehlisela umusa wami longapheli etinkhulungwaneni tetitukulwane netitukulwane tabo.Nome “kulabatinkhulungwane”

7

20:7
Lev. 19:12
24:16
Mat. 5:33
“Ungaliphatsi ngelite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho; ngobe Simakadze uyawumbeka licala lowo lophatsa libito lakhe ngelite.

8

20:8
Eks. 23:12
31:13
34:21
35:2
Jer. 17:21
Hez. 20:12
“Khumbula liSabatha, uligcine libe ngcwele. 9Umsebenti wakho uyakuwenta emalanga lasitfupha, 10kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Ngalelo langa kufanele ungasebenti wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nesisebenti sakho lesidvuna, nome lesisikati, ngisho netinkhomo takho, nesihambi lesingenise kakho. 11
20:11
Gen. 2:2
Ngemalanga lasitfupha Simakadze wadala lizulu nemhlaba, nelwandle nako konkhe lokukuko, waphumula ngelilanga lesikhombisa. Ngako-ke Simakadze walibusisa walingcwelisa lelilanga leliSabatha.

12

20:12
Mat. 15:4
Mak. 7:10
Ef. 6:2
“Hlonipha uyihlo nenyoko, khona tinsuku takho titakwandza kulelive lengikunika lona.

13

20:13
Mat. 5:21
“Ungabulali.

14

20:14
Lev. 20:10
Mat. 5:27
19:9
Heb. 13:4
“Ungaphingi.

15

20:15
Ef. 4:28
“Ungebi.

16“Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.

17

20:17
Rom. 7:7
13:9
“Ungayihawukeli indlu yamakhelwane wakho.

“Ungamhawukeli nemkakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, netinkhomo takhe, netimbongolo takhe, nome yini lanayo.”

Bantfu bayesaba

(Dut. 5:22-33)

18

20:18
Heb. 12:18
Batsi bantfu nabakuva lokudvuma nekukhala kwelicilongo babona nemibane nentfutfu yembese intsaba, bonkhe bantfu betfuka batfutfumela ngenca yekwesaba, bema bucalu. 19
20:19
Dut. 5:25
Bakhuluma kuMosi batsi: “Khuluma wena kitsi, sitakuva; siyesaba kutsi nakungakhuluma Nkulunkulu kitsi, sitakufa.”

20Mosi wakhuluma kubantfu watsi: “Ningesabi; Nkulunkulu utele kutewunivivinya, khona nitewuhlala nimesaba, kuze ningoni.” 21Kodvwa bantfu bajinge bema bucalu ngesikhatsi Mosi asondzela efini lelimnyama, lapho kwakunaNkulunkulu khona.

Imitsetfo lecondzene nemalati

22Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tjela ema-Israyeli kutsi ngitsi: ‘Nani ngekwenu nitibonele kutsi ngikhulume kini ngisezulwini. 23Ningatenteli tithico tesiliva nome tegolide ningibhice nato, bese nikhonta tona njengobe nikhonta mine. 24Ngenteleni lilati ngemhlaba, etikwalo ninikele umnikelo wekushiswa nemnikelo wekuthula,“wekuthula” nome “webudlelwane” ngetimvu nangetinkhomo. Yonkhe indzawo lapho ngiyawukwenta kutsi libito lami lidvunyiswe khona, ngiyawuta kini nginibusise. 25

20:25
Dut. 27:5
Josh. 8:31
Nanilenta ngematje lilati, ningalakhi ngematje lacotiwe; ngobe naniwacota lamatje, nitawube niyayingcolisa lenkonzo yami. 26
20:26
Eks. 28:42
Ningalakhi lilati lelinetitebhisi letenyukela kulo; ngobe nanenta njalo, nitawube nembula bungcunu benu kulo.’ ”