Siswati 1996 (SWA96)
19

Ema-Israyeli eNtsabeni iSinayi

191Ngelilanga lekucala lenyanga yesitsatfu seloku sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe, sefika ehlane laseSinayi. 2

19:2
Num. 33:15
Satsi kube sisuke eRefidimu, sahamba saze sefika ehlane laseSinayi; ngulapho sefika semisa khona, sabukana nentsaba. 3Mosi wakhuphuka waya kuNkulunkulu.

Simakadze asetulu entsabeni wambita watsi: “Ubokhuluma esiveni saJakobe, ema-Israyeli, utsi: 4

19:4
Dut. 29:2
32:11
‘Nakubona kambe loko lengakwenta kumaGibhithe, nekutsi nganetfwala njani ngemaphiko elusweti nganiletsa kimi.

5

19:5
Dut. 5:2
Hla. 24:1
50:12
1 Khor. 10:26
Thit. 2:14
“ ‘Ngako-ke naniyawulilalela livi lami nigcine nesivumelwane sami, niyawuba ligugu lami emkhatsini wato tonkhe tive; ngobe wonkhe umhlaba wami. 6
19:6
Eks. 22:31
Dut. 7:6
1 Phet. 2:9
Niyawuba ngumbuso webaphristi, nibe sive lesingcwele.’ Ngulawo-ke emavi lotawufike uwakhulume esiveni saka-Israyeli.” 7Ngako Mosi wehla wafike wabita bonkhe baholi besive, onkhe lamavi nalemiyalo labeyitfole kuSimakadze wakwetfula kubo. 8
19:8
Eks. 24:3
Dut. 5:27
Sonkhe sive saphendvula ngalivi linye, satsi: “Konkhe lokushiwo nguSimakadze siyawukwenta.” Mosi wahamba wayawubikela Simakadze.

9Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngitakwehla ngibesefini lelimnyama, khona bantfu batewungiva nangikhuluma nawe, bese bayakwetsemba njalo.”

Mosi wase ukutjela Simakadze konkhe lokwakukhulunywe bantfu. 10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buyela kubantfu ubatjele kutsi batihlambulule lamuhla nakusasa, bageze tingubo tabo; 11ngemhlomunye babe sebalungele, ngobe ngalelo langa ngitakwehlela entsabeni iSinayi bonkhe bantfu babuka. 12Kufanele ujube umnyele lotungeleta intsaba iSinayi, bantfu ubatjele utsi: ‘Caphelani ningenyuki kuya entsabeni, ningawutsintsi ngisho nemnyele wayo; lowo loyawutsintsa lentsaba uyawubulawa. 13

19:13
Eks. 24:1
Heb. 12:20
Lowo muntfu kufanele angatsintfwa ngesandla, kodvwa agcotjwe ngematje nome adutjulwe ngebutjoki. Loko niyawukwenta nome ngabe silwane nome ngumuntfu, nimbulale afe.’ Nakukhala licilongo likhala sikhatsi lesidze, bonkhe bantfu kufanele benyuke bete la entsabeni.”

14Mosi wehla entsabeni waya kubantfu, wafike wabahlambulula, base bageza tingubo tabo. 15Mosi wakhuluma kubantfu watsi: “Tilungiseleleni lilanga langemhlomunye, ningalali nalomsikati.”

16

19:16
Dut. 33:2
Ekuseni ngelilanga lesitsatfu kwaba nekudvuma nemibane, lifu lelimnyama labonakala etikwentsaba, kwase kuvakala licilongo lelakhala kakhulukati. Bonkhe bantfu lapha enkambu betfuka batfutfumela ngenca yekwesaba. 17Mosi wabahola bantfu waphumela nabo ngaphandle kwenkambu kuyawuhlangabeta Nkulunkulu; bafike bema ngaphansi kwalentsaba. 18
19:18
Dut. 4:11
Heb. 12:18
Yonkhe leNtsaba iSinayi yasibekelwa lifu, ngobe Simakadze abesehlele etikwayo ngemlilo. Intfutfu yenyuka njengentfutfu yembutfuma yemlilo; yonkhe intsaba yatamatama.Linyenti letincwadzi tekucala tesiHebheru titsi “bonkhe bantfu batfutfumela” 19Kukhala kwelicilongo kwaya ngekuya kwandza. Mosi wakhuluma, Nkulunkulu wamphendvula ngelivi.Lamanye emahumusho atsi “wamphendvula ngekudvuma” 20Simakadze wehlela esicongweni seNtsaba iSinayi, wabita Mosi kutsi akenyuke ete kuye; nembala Mosi wenyuka. 21
19:21
Eks. 33:20
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka uyekwecwayisa labantfu kutsi bangawengci umnyele kutewubuka mine Simakadze; ngobe nabangenta njalo, linyenti labo litakufa. 22Ngisho nebaphristi labatakuta basondzele la kimi kufanele batihlambulule kucala, ngaphandle kwaloko ngitawubajezisa.”

23Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: “Bantfu bangeke bakhone kwenyuka bete lapha eNtsabeni iSinayi, ngobe wena usiyalile watsi: ‘Jubani umnyele utungelete lentsaba; niyingcwelise.’ ”

24Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka ulandze Aroni, ukhuphuke naye ete la; kodvwa ucaphele baphristi nebantfu bangawengci lomnyele kuta kimi, mine Simakadze, ngobe nabawengca, ngitabajezisa.” 25Ngako Mosi wehla waya kubantfu, wafike wabatjela konkhe labekutjelwe nguSimakadze.