Siswati 1996 (SWA96)
17

Emanti laphuma edvwaleni

(Num. 20:1-13)

171

17:1
Num. 33:12
Sonkhe sive sema-Israyeli satfutsa ehlane laseSini sachubachubeka, kwaya ngekuyalwa kwaso nguSimakadze. Semisa eRefidimu, kodvwa kwakute emanti ekunatsa. 2
17:2
Num. 20:3
Ngako-ke sive sasola Mosi satsi: “Siphe emanti ekunatsa.”

Mosi wabaphendvula watsi: “Ningilwiselani? Nimlingelani Simakadze?”

3Kodvwa bantfu bomela emanti, bakhonona kuMosi batsi: “Yeyi wena! Wawusikhiphelani lena eGibhithe? Kantsi tsine nebantfwabetfu netifuyo tetfu wawusikhiphela kutsi utesibulala ngekoma la?”

4Ngako-ke Mosi wakhala kuSimakadze watsi: “Ngitabatsini nje labantfu? Sebasezingeni lekutsi bangangigcoba ngematje nome ngangunini.”

5

17:5
Eks. 7:20
14:16
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Tsatsa labanye bebaholi bema-Israyeli, uhambe nabo embikwebantfu. Ubophatsa indvuku yakho lowashaya ngayo umfula, iNayili. 6
17:6
Num. 20:11
Hla. 78:15
105:41
Isa. 48:21
1 Khor. 10:4
Ngitakuma embikwakho edvwaleni leNtsaba iHorebe. Ubolishaya lelidvwala; emanti atawuphuma kulo, bese bantfu bayanatsa.” Mosi wenta njalo embikwebaholi bema-Israyeli.

7

17:7
Dut. 6:16
Hla. 81:7
95:8
Lendzawo wayetsa libito watsi “yiMasa neMeribha”,NgesiHebheru iMasa neMeribha kusho “Kulinga nekukhonona” ngobe ema-Israyeli alwa, alinga Simakadze ngesikhatsi atsi: “Simakadze usenatsi yini nome cha?”

Ema-Israyeli nema-Amaleki

8

17:8
Dut. 25:17
1 Sam. 15:2
BaseseRefidimu, ema-Amaleki efika atewuhlasela ema-Israyeli. 9Mosi wakhuluma kuJoshuwa watsi: “Sikhetsele emadvodza uhambe nawo uyekulwa nema-Amaleki. Mine ngitakwenyuka kusasa ngiye esicongweni seligcuma, ngiphetse indvuku Nkulunkulu langitjela kutsi ngiyiphatse.” 10Joshuwa wavele wenta njengobe abetjelwe nguMosi, wahamba wayakulwa nema-Amaleki; Mosi wakhuphuka nabo-Aroni naHure, benyuka baya esicongweni seligcuma. 11Abetsi Mosi nakaphakamise tandla takhe,Letinye tincwadzi tekucala nesiHebheru sitsi “sandla sakhe” ema-Israyeli ehlule ema-Amaleki, atsi nakatehlisa tandla takhe, ema-Amaleki ehlule ema-Israyeli. 12Kodvwa yatsi imikhono yaMosi naseyidzinwa iba nensindze, bo-Aroni naHure bamletsela litje kutsi ahlale etikwalo, bona bamphakamisela imikhono yakhe lomunye ngakulomunye umkhono; ngako imikhono bayiphakamisa kwaze kwashona lilanga. 13Joshuwa wancoba; wawashaya wawabhuca ngenkemba ema-Amaleki.

14

17:14
Num. 24:20
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Kubhale phansi encwadzini loku kube ngumlandvo ngalemphi, kuze kube sikhumbuto. Utjele Joshuwa kutsi ema-Amaleki ngifuna kuwacotfula aphele nya emhlabeni.” 15Mosi wakha lilati waletsa libito watsi: “Lolu luphawu lwewungincobela kwaSimakadze.” 16Mosi wachubeka watsi: “Ngobe tandla taphakanyiselwa kuSimakadze wasipha kuncoba.Nome “sandla saphakanyiselwa kuSimakadze wasipha kuncoba” ngesiHebheru akucondzakali Simakadze uyawuchubeka nekulwa nema-Amaleki titukulwane ngetitukulwane.”

18

Jethro uvakashela Mosi

181Jethro, uyisetala waMosi, labengumphristi wakaMidiyani, weva ngako konkhe Nkulunkulu labekwentele Mosi kanye nesive sakhe ema-Israyeli, kutsi Simakadze wabakhipha kanjani eGibhithe. 2Weta kuMosi ahamba naSiphora, umkaMosi, labesambuyisele ekhaya“labesambuyisele ekhaya” nome “labemshiyile” kuyise 3

18:3
1 Khr. 23:15
nemadvodzana akhe Mosi lamabili. Lenye Mosi wayetsa libito watsi nguGeshomu,Geshomu ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “sihambi” atsi: “Ngisihambi eveni lengingalati.” 4Lenye wayetsa libito watsi ngu-Eliyezeri atsi: “Nkulunkulu wabobabe ube lusito lwami wangiphephisa kutsi Faro angangibulali.” 5
18:5
Eks. 3:1
Jethro weta nemkaMosi nemadvodzana akhe lamabili lapho Mosi abemise khona entsabeni yaNkulunkulu lesehlane. 6Jethro abesalitfumele livi kuMosi kutsi uta nemkakhe nebantfwabakhe. 7Ngako Mosi waphuma wayakumhlangabeta, wafike wamkhotsamela, wamanga. Babutana imphilo, base bangena ethendeni laMosi. 8Mosi walandzisa uyisetala ngako konkhe Simakadze lakwenta kuFaro nemaGibhithe kuze akhulule sive sema-Israyeli. Wamlandzisa nangebumatima labahlangabetana nabo endleleni, nekutsi Simakadze wabasindzisa kanjani kubo. 9Jethro wajabula kakhulu nasalandziswe ngako konkhe lokuhle ema-Israyeli labekwentelwe nguSimakadze, nekuwakhulula kwakhe esandleni semaGibhithe. 10Watsi: “Akadvunyiswe Simakadze lonikhulule esandleni semaGibhithe naFaro, nalophephise sive sakhe ekugcilatweni ngemaGibhithe! 11
18:11
Eks. 1:13
5:6
14:18,27
15:11
Neh. 9:10
Hla. 86:8
Nyalo-ke sengiyati kutsi Simakadze mkhulu kunabo bonkhe labanye bonkulunkulu, ngobe ema-Israyeli uwakhulule ekugcilatweni ngesihluku ngemaGibhithe.” 12Jethro, uyisetala waMosi, waletsa umnikelo wekushiswa naleminye imihlatjelo yekunikelwa kuNkulunkulu. Aroni wahamba kanye nebaholi bema-Israyeli; bakhonta ngekudla kudla lokungcwele kanye naJethro, uyisetala waMosi, embikwaNkulunkulu.

Kubekwa kwebehluleli

(Dut. 1:9-18)

13Ngakusasa Mosi wahlala esihlalweni sekwehlulela bantfu, alamula lababecabene nalababenemibango. Bantfu babema tindvwendvwe kusukela ekuseni kuze kushone lilanga. 14Watsi kube Jethro abone konkhe Mosi labekwentela bantfu, wakhuluma kuye watsi: “Yini lena lobentela yona labantfu? Utibulalelani ngekwenta lomsebenti wedvwana, nebantfu beme la kusukela ekuseni kuze kushone lilanga seloku bamele kusitwa nguwe.”

15Mosi wamphendvula watsi: “Kufanele ngikwente loku, ngobe bantfu beta kimi batewufuna intsandvo yaNkulunkulu. 16Nangabe kukhona labacabene ngako, bantfu beta kimi, bese-ke mine ngiyabalamula; ngibatjele imitsetfo nemiyalo yaNkulunkulu.”

17Uyisetala waphendvula watsi: “Ayikalungi lendlela losebenta ngayo. 18

18:18
Dut. 1:9
Wena nalabantfu nitibulala ngemsebenti; ngobe lomsebenti lowentako mkhulu kakhulu kunawe kutsi ungawenta wedvwana. 19Tsatsa nali livi leseluleko sami, Nkulunkulu utawuba nawe. Kufanele wena ube lincusa lebantfu kuNkulunkulu, emacala abo uwaletse kuye. 20Bafundzise imiyalo nemitsetfo yaNkulunkulu, ubachazele kutsi kufanele baphile njani batiphatse njani. 21
18:21
Num. 11:16
Dut. 1:13
Ngetulu kwaloko khetsa emadvodza lafanele, naletsembekile, lesaba Nkulunkulu, nalengatsengeki, uwabeke abe baholi: betinkhulungwane, nebemakhulu, nebema-50, nebemashumi. 22Akube ngawo lafanele kuba behluleli ngato tonkhe tikhatsi. Tindzaba nemacala lamatima bangawaletsa kuwe, kodvwa wona afanele atijubele emacala abo lamancane. Ngako ngalendlela utakwetfwala kamalula, lamadvodza etfwalisane nawe. 23Nawenta loku, njengobe Nkulunkulu akuyala, ungeke wetfwale kamatima, nebantfu labete la batawubuyela ngekushesha emakhaya abo, emacala abo asakhulunyiwe nabo benelisekile.”

24Mosi wawutsatsa njengobe unjalo lomyalo weyisetala. 25Wakhetsa emadvodza lafanele emkhatsini wesive sonkhe sema-Israyeli. Wawabeka aba baholi betinkhulungwane, nebemakhulu, nebema-50, nebemashumi. 26Behlulela tindzaba tebantfu ngato tonkhe tikhatsi: Emacala lamatima bawaletsa kuMosi, kodvwa lamancane ancunywe ngibo.

27Mosi wavalelisa uyisetala; Jethro wahamba wabuyela eveni lakubo.

19

Ema-Israyeli eNtsabeni iSinayi

191Ngelilanga lekucala lenyanga yesitsatfu seloku sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe, sefika ehlane laseSinayi. 2

19:2
Num. 33:15
Satsi kube sisuke eRefidimu, sahamba saze sefika ehlane laseSinayi; ngulapho sefika semisa khona, sabukana nentsaba. 3Mosi wakhuphuka waya kuNkulunkulu.

Simakadze asetulu entsabeni wambita watsi: “Ubokhuluma esiveni saJakobe, ema-Israyeli, utsi: 4

19:4
Dut. 29:2
32:11
‘Nakubona kambe loko lengakwenta kumaGibhithe, nekutsi nganetfwala njani ngemaphiko elusweti nganiletsa kimi.

5

19:5
Dut. 5:2
Hla. 24:1
50:12
1 Khor. 10:26
Thit. 2:14
“ ‘Ngako-ke naniyawulilalela livi lami nigcine nesivumelwane sami, niyawuba ligugu lami emkhatsini wato tonkhe tive; ngobe wonkhe umhlaba wami. 6
19:6
Eks. 22:31
Dut. 7:6
1 Phet. 2:9
Niyawuba ngumbuso webaphristi, nibe sive lesingcwele.’ Ngulawo-ke emavi lotawufike uwakhulume esiveni saka-Israyeli.” 7Ngako Mosi wehla wafike wabita bonkhe baholi besive, onkhe lamavi nalemiyalo labeyitfole kuSimakadze wakwetfula kubo. 8
19:8
Eks. 24:3
Dut. 5:27
Sonkhe sive saphendvula ngalivi linye, satsi: “Konkhe lokushiwo nguSimakadze siyawukwenta.” Mosi wahamba wayawubikela Simakadze.

9Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngitakwehla ngibesefini lelimnyama, khona bantfu batewungiva nangikhuluma nawe, bese bayakwetsemba njalo.”

Mosi wase ukutjela Simakadze konkhe lokwakukhulunywe bantfu. 10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buyela kubantfu ubatjele kutsi batihlambulule lamuhla nakusasa, bageze tingubo tabo; 11ngemhlomunye babe sebalungele, ngobe ngalelo langa ngitakwehlela entsabeni iSinayi bonkhe bantfu babuka. 12Kufanele ujube umnyele lotungeleta intsaba iSinayi, bantfu ubatjele utsi: ‘Caphelani ningenyuki kuya entsabeni, ningawutsintsi ngisho nemnyele wayo; lowo loyawutsintsa lentsaba uyawubulawa. 13

19:13
Eks. 24:1
Heb. 12:20
Lowo muntfu kufanele angatsintfwa ngesandla, kodvwa agcotjwe ngematje nome adutjulwe ngebutjoki. Loko niyawukwenta nome ngabe silwane nome ngumuntfu, nimbulale afe.’ Nakukhala licilongo likhala sikhatsi lesidze, bonkhe bantfu kufanele benyuke bete la entsabeni.”

14Mosi wehla entsabeni waya kubantfu, wafike wabahlambulula, base bageza tingubo tabo. 15Mosi wakhuluma kubantfu watsi: “Tilungiseleleni lilanga langemhlomunye, ningalali nalomsikati.”

16

19:16
Dut. 33:2
Ekuseni ngelilanga lesitsatfu kwaba nekudvuma nemibane, lifu lelimnyama labonakala etikwentsaba, kwase kuvakala licilongo lelakhala kakhulukati. Bonkhe bantfu lapha enkambu betfuka batfutfumela ngenca yekwesaba. 17Mosi wabahola bantfu waphumela nabo ngaphandle kwenkambu kuyawuhlangabeta Nkulunkulu; bafike bema ngaphansi kwalentsaba. 18
19:18
Dut. 4:11
Heb. 12:18
Yonkhe leNtsaba iSinayi yasibekelwa lifu, ngobe Simakadze abesehlele etikwayo ngemlilo. Intfutfu yenyuka njengentfutfu yembutfuma yemlilo; yonkhe intsaba yatamatama.Linyenti letincwadzi tekucala tesiHebheru titsi “bonkhe bantfu batfutfumela” 19Kukhala kwelicilongo kwaya ngekuya kwandza. Mosi wakhuluma, Nkulunkulu wamphendvula ngelivi.Lamanye emahumusho atsi “wamphendvula ngekudvuma” 20Simakadze wehlela esicongweni seNtsaba iSinayi, wabita Mosi kutsi akenyuke ete kuye; nembala Mosi wenyuka. 21
19:21
Eks. 33:20
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka uyekwecwayisa labantfu kutsi bangawengci umnyele kutewubuka mine Simakadze; ngobe nabangenta njalo, linyenti labo litakufa. 22Ngisho nebaphristi labatakuta basondzele la kimi kufanele batihlambulule kucala, ngaphandle kwaloko ngitawubajezisa.”

23Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: “Bantfu bangeke bakhone kwenyuka bete lapha eNtsabeni iSinayi, ngobe wena usiyalile watsi: ‘Jubani umnyele utungelete lentsaba; niyingcwelise.’ ”

24Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Yewuka ulandze Aroni, ukhuphuke naye ete la; kodvwa ucaphele baphristi nebantfu bangawengci lomnyele kuta kimi, mine Simakadze, ngobe nabawengca, ngitabajezisa.” 25Ngako Mosi wehla waya kubantfu, wafike wabatjela konkhe labekutjelwe nguSimakadze.