Siswati 1996 (SWA96)
16

Imana netigwaca

161

16:1
Num. 33:10
Sonkhe sive sema-Israyeli sesuka e-Elimu. Kwatsi ngelilanga leli-15 enyangeni yesibili siphumile eGibhithe, sefika ehlane laseSini, emkhatsini we-Elimu neSinayi. 2Sonkhe sive sema-Israyeli sakhonona sisola boMosi na-Aroni ehlane. 3
16:3
Eks. 14:11
Num. 11:4
Sakhuluma kubo satsi: “Sifisa shangatsi ngabe Simakadze wamane wasibulalela khona le eGibhithe, ngobe phela lapho besitihlalela phansi ngasemabhodweni, bese sidla inyama nekudla ngekutsandza kwetfu. Kodvwa nisiletse lapha ehlane kutewusibulala ngendlala sonkhe lesive.”

4Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Lalela la! Ngitanehlisela imvula yesinkhwa lesivela ezulwini. Onkhe emalanga ekuseni bantfu kufanele baphume bayewutibutsela kudla lokwanele lilanga lonkhe. Ngalendlela-ke ngitawube ngiyabavivinya kutsi batawuyilandzela yini imiyalo yami nome cha. 5Ngelilanga lesitfupha babotilungiselela kubutsa kudla lokulingene emalanga lamabili.”

6Ngako-ke boMosi na-Aroni bakhuluma kuma-Israyeli onkhe, batsi: “Lamuhla kusihlwa nitawukwati kahle kutsi nguSimakadze lowanikhipha eveni laseGibhithe. 7Kusasa ekuseni nitawubona inkhatimulo yebukhona baSimakadze, ngobe ukuvile kukhonona kwenu ngaye. Tsine besiyini nje kutsi ningakhonona ngatsi?” 8Mosi wachubeka watsi: “Simakadze utanipha inyama kusihlwa, ekuseni aniphe sinkhwa lesenele, ngobe sewukuvile kukhonona kwenu. Tsine siyini nje? Phela anikhononi ngatsi, kodvwa nikhonona ngaSimakadze.”

9Mosi wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Khuluma kubo bonkhe labantfu ubatjele utsi: ‘Sondzelani embikwaSimakadze, ngobe ukuvile kukhonona kwenu.’ ” 10

16:10
Eks. 13:21
Num. 11:31
Hla. 78:24
105:40
Joh. 6:31
1 Khor. 10:3
Watsi Aroni asakhuluma kubo, bagucuka babuka ngasehlane babona inkhatimulo yebukhosi baSimakadze ibonakala efini. 11Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 12“Ngikuvile kukhonona kwebantfu baka-Israyeli. Batjele utsi: ‘Kusihlwa nitawudla inyama, ekuseni nibe nenala yesinkhwa. Nitawukwati-ke kutsi mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu.’ ”

13Kusihlwa kwefika lifu letigwaca, lasibekela yonkhe inkambu; ekuseni kwalala ematolo yonkhe indzawo ngasenkambu. 14

16:14
Num. 11:7
Atsi kube ahamuke ematolo, kwasala emacebelengwane lamancane phansi lapho ehlane; kwakucolisakele kutintfwatfwasi letifanana nesitfwatfwa. 15Atsi ema-Israyeli kube akubone loko, akhuluma abutana odvwana atsi: “Yini lena?” ngobe abengati kutsi kuyini.

Mosi wabaphendvula, watsi: “Sinkhwa lenisiphiwe nguSimakadze kutsi nisidle. 16Ngiko loko Simakadze lakhulume ngako, atsi: ‘Ngulowo nalowo akatibutsele loko lokungamenelisa, lekungemalitha langaba mabili umuntfu amunye, kulowo nakulowo mndeni.’ ”

17Ema-Israyeli enta njalo; lamanye abutsa kwaba kunyentana, lamanye abutsa kwaba kuncane. 18

16:18
2 Khor. 8:15
Batsi nase bakukala ngesikali lesingemalitha labengaba mabili, bakhandza kutsi lobekabutse kakhudlwana akasalelwanga lutfo, nalobekabutse kancane akazange eswele. Ngulowo nalowo bekabutse loko bekakudzinga. 19Mosi wakhuluma kubo watsi: “Akubete loshiyela likusasa lokudla.” 20Kodvwa abazange bamlalele Mosi; labanye lokudla bakushiyela likusasa. Kwatsi kusa, lokudla kwabe sekuphetfuka tibungu, kunuka bumunyu; Mosi wabatfukutselela. 21Onkhe emalanga ekuseni lowo nalowo watibutsela loko abekudzinga kuphela. Lalitsi lingaphakama lilanga, bese kuyancibilika.

22Ngelilanga lesitfupha babutsa kudla kwemalanga lamabili, emalitha labengaba mane umuntfu amunye. Bonkhe baholi bema-Israyeli beta kuMosi, bafike bamlandzisa ngalendzaba, 23wase ukhuluma kubo utsi: “Simakadze uyale watsi: ‘Kusasa lilanga lekuphumula, liSabatha lelingcwele kuSimakadze. Yosani loko lenifuna kukosa, nipheke loko lenifuna kukupheka. Lokusele nikushiyele likusasa.’ ” 24Ngako benta njengobe Mosi abebayalile ngekutsi lokunye bakubekele likusasa, akuzange kuphetfuke tibungu, akunukanga nebumunyu. 25Mosi wakhuluma kubo watsi: “Kudleni lamuhla, ngobe lamuhla liSabatha kuSimakadze. Ningeke nikutfole etsafeni. 26Kudla niyakukubutsa emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa, lekuliSabatha, kuyawubate.”

27Ngelilanga lesikhombisa labanye bantfu baphuma bayawubutsa, kodvwa abazange batfole lutfo. 28Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Kuyawuze kube ngunini nala kugcina imiyalo nemitsetfo yami? 29

16:29
Gen. 2:3
Eks. 20:8
Bukani la! Mine Simakadze ngininike liSabatha, ngiko nje ngelilanga lesitfupha ngitaboninika kudla lokwanele emalanga lamabili. Ngulowo nalowo kufanele ahlale endlini kakhe angaphumi, ngalelilanga lesikhombisa.” 30Ngako-ke bantfu baphumula ngelilanga lesikhombisa. 31Ema-Israyeli lokudla akwetsa libito atsi “yimana.”NgesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “Yini lena?” Kwakufanana nenhlanyelo lencane lemhlophe, kunambitseka njengemicatsane leyentiwe ngeluju. 32
16:32
Heb. 9:4
Mosi wakhuluma watsi: “Simakadze ukhulume watsi: ‘Nibolondvolota imana lengagcwala emalitha langaba mabili, niyilondvolotele titukulwane tenu, kuze tibone kudla lenganondla ngako ehlane, nanginikhipha eveni laseGibhithe.’ ” 33Mosi wakhuluma ku-Aroni watsi: “Tsatsa lijeke, ufake emalitha langaba mabili emana, uyibeke embikwaSimakadze, kuze ilondvolotelwe titukulwane tetfu.” 34Aroni wenta njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze. Wayibeka embikwelibhokisi lesivumelwane, khona itawulondvoloteka kahle. 35
16:35
Josh. 5:12
Neh. 9:15
Ema-Israyeli aphila ngekudla imana iminyaka lengema-40, adzimate efika eveni lelalakhelwe bantfu; adla imana adzimate efika emnyeleni welive laseKhenani. 36Lesilinganiso lesasisemtsetfweni sasingemalitha labengaba ngema-20.