Siswati 1996 (SWA96)
15

Ingoma yaMosi

151Mosi nema-Israyeli bahlabela kuSimakadze nansi ingoma, batsi:

“Ngiyawuhlabela kuSimakadze,

ngobe uphakanyiswe kakhulu,

lihhashi nemgibeli walo

ukujikijele elwandle.

2

15:2
Hla. 118:14
Isa. 12:2
Simakadze uyingoma yami, nemandla ami,

yena sewuyinsindziso yami.

Nguye longuNkulunkulu wami,

ngiyawudvumisa yena.

Yena unguNkulunkulu wabobabemkhulu,

ngiyawudvumisa bukhulu bakhe.

3

15:3
Hos. 12:6
1 Khr. 16:25
Hla. 96:4
Isa. 40:18
Simakadze ngumnikati wemphi;

nguSimakadze libito lakhe.

4Tincola temphi taFaro nemabutfo akhe

ukujikijele ekhatsi elwandle,

tiphatsimandla takhe letikhetsiwe

utiphonse eLwandle Lolubovu.

5Emanti elwandle abasibekela,

bacwila bashona phansi njengelitje.

6“Sandla sakho sangesekudla, Simakadze,

siphakeme ngemandla.

Sandla sakho sangesekudla, Simakadze,

sipitjite sitsa, sasibulala.

7Ngekuphakama kwemandla akho

ubacitsile labemelene nawe,

intfukutselo yakho levutsako

uyitfululele kubo,

yabalumeka njengetibi.

8Ngekufutsa kwemakhala akho

emanti elwandle ancwabelana ndzawonye,

yebo, ema aba tindvonga.

Kujula kwelwandle kwacina

njengemgcwaco.

9“Sitsa satsi:

‘Ngitawubacosha ngize ngibakhandze.

Ngitawutehlukanisela ngaloko

lengikudle kubo,

ngititike ngako;

ngitawukhipha inkemba yami

ngibabhubhise.’

10Kodvwa wena, Simakadze,

uphefumule kwaba kanye,

lwandle lwabamita, bacwila

sincane selitje

naligcumukela emantini lanemandla.

11“Ngubani lonjengawe, Simakadze,

emkhatsini wabo bonkhe bonkulunkulu?

Ngubani lofanana nawe

ngebungcwele bakho lobumangalisako?

Ngubani lonebukhosi lobesabekako

ente imimangaliso

nemisebenti yemandla njengawe?

12Welule sandla sakho sangesekudla,

umhlaba wabamita.

13“Sive sakho losisindzisile

uyawusihola ngemusa;

yebo, uyawusicondzisa ngemandla akho,

usimikise endzaweni yakho lengcwele.

14

15:14
Josh. 2:9
Tive nativa loko,

tiyawutfutfumela ngekwesaba,

emaFilisti ayawufikelwa luvalo.

15Tikhulu taka-Edomu tiyakwesaba,

tichwaga takaMowabi titfutfumele,

takhamiti taseKhenani tiphele emandla,

16behlelwe kutfutfumela neluvalo.

Ngenca yamandla emkhono wakho,

bayawutfomeka, banganyakati nakancane;

kuze kwendlule sive sakho,

yebo, kuze kwendlule sive sakho,

lowasitsenga ebugcilini, Simakadze.

17

15:17
Hla. 44:3
78:54
80:8
Uyawubangenisa

ubahlanyele entsabeni yakho,

indzawo leyakhetfwa nguwe, Simakadze,

kutsi ibe likhaya lakho,

indzawo lengcwele, Simakadze,

lowayakha ngetandla takho.

18

15:18
Hla. 93:1
Simakadze uyawubusa

phakadze naphakadze.”

Ingoma yaMiriyamu

19Emahhashi aFaro, netincola takhe temphi kanye nebagibeli bakhe bemahhashi batseleka ekhatsi elwandle, Simakadze wase uyawayekela emanti, abuyela etikwabo abasibekela; kodvwa ema-Israyeli ewela lwandle, ahamba emhlabatsini lowomile.

20Miriyamu, umphrofethikati, labengudzadzewabo-Aroni, watsatsa umntjingo wawudlala ahlabela, bonkhe labasikati baphuma bamlandzela nabo baphetse tingubhu, bagidza. 21Miriyamu wabahlabelela watsi:

“Hlabelani kuSimakadze,

ngobe uphakanyiswe kakhulu,

lihhashi nemgibeli walo

ukujikijele elwandle.”

Emanti lababako

22

15:22
Num. 33:8
Kusuka lapho eLwandle Lolubovu, Mosi wahola ema-Israyeli balibangisa ehlane laseShuri. Kwaphela emalanga lamatsatfu basehlane bangawatfoli emanti. 23Bahamba baze bafika endzaweni lekutsiwa yiMara,NgesiHebheru leligama lisho kutsi “kubaba” lapho bawakhandza khona emanti. Kodvwa behluleka kuwanatsa, ngobe abebaba. Ngiko nje lendzawo yabitwa ngekutsi yiMara. 24Bantfu basola Mosi, bambuta batsi: “Sitawunatsani?” 25Mosi wakhala kuSimakadze; Simakadze wamkhombisa sigojwana. Mosi wasitsatsa wasijika ekhatsi kulamanti; emanti ajika aba mnandzi.

Basekuleyo ndzawo Simakadze wabanika umtsetfo nemsimeto wabo; wabavivinya khona lapho futsi. 26

15:26
Eks. 23:25
Wakhuluma kubo watsi: “Naningilalela, nigcina livi lami, mine Nkulunkulu wenu, nente loko lokulungile, nigcine nemiyalo yami, ngingeke nginijezise ngaletifo lengatehlisela etikwemaGibhithe. Mine nginguSimakadze longumphilisi wenu.”

27

15:27
Num. 33:9
Hla. 23:2
Bahamba baze befika e-Elimu, lapho kwakunemitfombo leli-12 netihlahla telisundvu letatingema-70; befika bemisa lapho edvute nemanti.

16

Imana netigwaca

161

16:1
Num. 33:10
Sonkhe sive sema-Israyeli sesuka e-Elimu. Kwatsi ngelilanga leli-15 enyangeni yesibili siphumile eGibhithe, sefika ehlane laseSini, emkhatsini we-Elimu neSinayi. 2Sonkhe sive sema-Israyeli sakhonona sisola boMosi na-Aroni ehlane. 3
16:3
Eks. 14:11
Num. 11:4
Sakhuluma kubo satsi: “Sifisa shangatsi ngabe Simakadze wamane wasibulalela khona le eGibhithe, ngobe phela lapho besitihlalela phansi ngasemabhodweni, bese sidla inyama nekudla ngekutsandza kwetfu. Kodvwa nisiletse lapha ehlane kutewusibulala ngendlala sonkhe lesive.”

4Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Lalela la! Ngitanehlisela imvula yesinkhwa lesivela ezulwini. Onkhe emalanga ekuseni bantfu kufanele baphume bayewutibutsela kudla lokwanele lilanga lonkhe. Ngalendlela-ke ngitawube ngiyabavivinya kutsi batawuyilandzela yini imiyalo yami nome cha. 5Ngelilanga lesitfupha babotilungiselela kubutsa kudla lokulingene emalanga lamabili.”

6Ngako-ke boMosi na-Aroni bakhuluma kuma-Israyeli onkhe, batsi: “Lamuhla kusihlwa nitawukwati kahle kutsi nguSimakadze lowanikhipha eveni laseGibhithe. 7Kusasa ekuseni nitawubona inkhatimulo yebukhona baSimakadze, ngobe ukuvile kukhonona kwenu ngaye. Tsine besiyini nje kutsi ningakhonona ngatsi?” 8Mosi wachubeka watsi: “Simakadze utanipha inyama kusihlwa, ekuseni aniphe sinkhwa lesenele, ngobe sewukuvile kukhonona kwenu. Tsine siyini nje? Phela anikhononi ngatsi, kodvwa nikhonona ngaSimakadze.”

9Mosi wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Khuluma kubo bonkhe labantfu ubatjele utsi: ‘Sondzelani embikwaSimakadze, ngobe ukuvile kukhonona kwenu.’ ” 10

16:10
Eks. 13:21
Num. 11:31
Hla. 78:24
105:40
Joh. 6:31
1 Khor. 10:3
Watsi Aroni asakhuluma kubo, bagucuka babuka ngasehlane babona inkhatimulo yebukhosi baSimakadze ibonakala efini. 11Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 12“Ngikuvile kukhonona kwebantfu baka-Israyeli. Batjele utsi: ‘Kusihlwa nitawudla inyama, ekuseni nibe nenala yesinkhwa. Nitawukwati-ke kutsi mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu.’ ”

13Kusihlwa kwefika lifu letigwaca, lasibekela yonkhe inkambu; ekuseni kwalala ematolo yonkhe indzawo ngasenkambu. 14

16:14
Num. 11:7
Atsi kube ahamuke ematolo, kwasala emacebelengwane lamancane phansi lapho ehlane; kwakucolisakele kutintfwatfwasi letifanana nesitfwatfwa. 15Atsi ema-Israyeli kube akubone loko, akhuluma abutana odvwana atsi: “Yini lena?” ngobe abengati kutsi kuyini.

Mosi wabaphendvula, watsi: “Sinkhwa lenisiphiwe nguSimakadze kutsi nisidle. 16Ngiko loko Simakadze lakhulume ngako, atsi: ‘Ngulowo nalowo akatibutsele loko lokungamenelisa, lekungemalitha langaba mabili umuntfu amunye, kulowo nakulowo mndeni.’ ”

17Ema-Israyeli enta njalo; lamanye abutsa kwaba kunyentana, lamanye abutsa kwaba kuncane. 18

16:18
2 Khor. 8:15
Batsi nase bakukala ngesikali lesingemalitha labengaba mabili, bakhandza kutsi lobekabutse kakhudlwana akasalelwanga lutfo, nalobekabutse kancane akazange eswele. Ngulowo nalowo bekabutse loko bekakudzinga. 19Mosi wakhuluma kubo watsi: “Akubete loshiyela likusasa lokudla.” 20Kodvwa abazange bamlalele Mosi; labanye lokudla bakushiyela likusasa. Kwatsi kusa, lokudla kwabe sekuphetfuka tibungu, kunuka bumunyu; Mosi wabatfukutselela. 21Onkhe emalanga ekuseni lowo nalowo watibutsela loko abekudzinga kuphela. Lalitsi lingaphakama lilanga, bese kuyancibilika.

22Ngelilanga lesitfupha babutsa kudla kwemalanga lamabili, emalitha labengaba mane umuntfu amunye. Bonkhe baholi bema-Israyeli beta kuMosi, bafike bamlandzisa ngalendzaba, 23wase ukhuluma kubo utsi: “Simakadze uyale watsi: ‘Kusasa lilanga lekuphumula, liSabatha lelingcwele kuSimakadze. Yosani loko lenifuna kukosa, nipheke loko lenifuna kukupheka. Lokusele nikushiyele likusasa.’ ” 24Ngako benta njengobe Mosi abebayalile ngekutsi lokunye bakubekele likusasa, akuzange kuphetfuke tibungu, akunukanga nebumunyu. 25Mosi wakhuluma kubo watsi: “Kudleni lamuhla, ngobe lamuhla liSabatha kuSimakadze. Ningeke nikutfole etsafeni. 26Kudla niyakukubutsa emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa, lekuliSabatha, kuyawubate.”

27Ngelilanga lesikhombisa labanye bantfu baphuma bayawubutsa, kodvwa abazange batfole lutfo. 28Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Kuyawuze kube ngunini nala kugcina imiyalo nemitsetfo yami? 29

16:29
Gen. 2:3
Eks. 20:8
Bukani la! Mine Simakadze ngininike liSabatha, ngiko nje ngelilanga lesitfupha ngitaboninika kudla lokwanele emalanga lamabili. Ngulowo nalowo kufanele ahlale endlini kakhe angaphumi, ngalelilanga lesikhombisa.” 30Ngako-ke bantfu baphumula ngelilanga lesikhombisa. 31Ema-Israyeli lokudla akwetsa libito atsi “yimana.”NgesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “Yini lena?” Kwakufanana nenhlanyelo lencane lemhlophe, kunambitseka njengemicatsane leyentiwe ngeluju. 32
16:32
Heb. 9:4
Mosi wakhuluma watsi: “Simakadze ukhulume watsi: ‘Nibolondvolota imana lengagcwala emalitha langaba mabili, niyilondvolotele titukulwane tenu, kuze tibone kudla lenganondla ngako ehlane, nanginikhipha eveni laseGibhithe.’ ” 33Mosi wakhuluma ku-Aroni watsi: “Tsatsa lijeke, ufake emalitha langaba mabili emana, uyibeke embikwaSimakadze, kuze ilondvolotelwe titukulwane tetfu.” 34Aroni wenta njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze. Wayibeka embikwelibhokisi lesivumelwane, khona itawulondvoloteka kahle. 35
16:35
Josh. 5:12
Neh. 9:15
Ema-Israyeli aphila ngekudla imana iminyaka lengema-40, adzimate efika eveni lelalakhelwe bantfu; adla imana adzimate efika emnyeleni welive laseKhenani. 36Lesilinganiso lesasisemtsetfweni sasingemalitha labengaba ngema-20.

17

Emanti laphuma edvwaleni

(Num. 20:1-13)

171

17:1
Num. 33:12
Sonkhe sive sema-Israyeli satfutsa ehlane laseSini sachubachubeka, kwaya ngekuyalwa kwaso nguSimakadze. Semisa eRefidimu, kodvwa kwakute emanti ekunatsa. 2
17:2
Num. 20:3
Ngako-ke sive sasola Mosi satsi: “Siphe emanti ekunatsa.”

Mosi wabaphendvula watsi: “Ningilwiselani? Nimlingelani Simakadze?”

3Kodvwa bantfu bomela emanti, bakhonona kuMosi batsi: “Yeyi wena! Wawusikhiphelani lena eGibhithe? Kantsi tsine nebantfwabetfu netifuyo tetfu wawusikhiphela kutsi utesibulala ngekoma la?”

4Ngako-ke Mosi wakhala kuSimakadze watsi: “Ngitabatsini nje labantfu? Sebasezingeni lekutsi bangangigcoba ngematje nome ngangunini.”

5

17:5
Eks. 7:20
14:16
Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Tsatsa labanye bebaholi bema-Israyeli, uhambe nabo embikwebantfu. Ubophatsa indvuku yakho lowashaya ngayo umfula, iNayili. 6
17:6
Num. 20:11
Hla. 78:15
105:41
Isa. 48:21
1 Khor. 10:4
Ngitakuma embikwakho edvwaleni leNtsaba iHorebe. Ubolishaya lelidvwala; emanti atawuphuma kulo, bese bantfu bayanatsa.” Mosi wenta njalo embikwebaholi bema-Israyeli.

7

17:7
Dut. 6:16
Hla. 81:7
95:8
Lendzawo wayetsa libito watsi “yiMasa neMeribha”,NgesiHebheru iMasa neMeribha kusho “Kulinga nekukhonona” ngobe ema-Israyeli alwa, alinga Simakadze ngesikhatsi atsi: “Simakadze usenatsi yini nome cha?”

Ema-Israyeli nema-Amaleki

8

17:8
Dut. 25:17
1 Sam. 15:2
BaseseRefidimu, ema-Amaleki efika atewuhlasela ema-Israyeli. 9Mosi wakhuluma kuJoshuwa watsi: “Sikhetsele emadvodza uhambe nawo uyekulwa nema-Amaleki. Mine ngitakwenyuka kusasa ngiye esicongweni seligcuma, ngiphetse indvuku Nkulunkulu langitjela kutsi ngiyiphatse.” 10Joshuwa wavele wenta njengobe abetjelwe nguMosi, wahamba wayakulwa nema-Amaleki; Mosi wakhuphuka nabo-Aroni naHure, benyuka baya esicongweni seligcuma. 11Abetsi Mosi nakaphakamise tandla takhe,Letinye tincwadzi tekucala nesiHebheru sitsi “sandla sakhe” ema-Israyeli ehlule ema-Amaleki, atsi nakatehlisa tandla takhe, ema-Amaleki ehlule ema-Israyeli. 12Kodvwa yatsi imikhono yaMosi naseyidzinwa iba nensindze, bo-Aroni naHure bamletsela litje kutsi ahlale etikwalo, bona bamphakamisela imikhono yakhe lomunye ngakulomunye umkhono; ngako imikhono bayiphakamisa kwaze kwashona lilanga. 13Joshuwa wancoba; wawashaya wawabhuca ngenkemba ema-Amaleki.

14

17:14
Num. 24:20
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Kubhale phansi encwadzini loku kube ngumlandvo ngalemphi, kuze kube sikhumbuto. Utjele Joshuwa kutsi ema-Amaleki ngifuna kuwacotfula aphele nya emhlabeni.” 15Mosi wakha lilati waletsa libito watsi: “Lolu luphawu lwewungincobela kwaSimakadze.” 16Mosi wachubeka watsi: “Ngobe tandla taphakanyiselwa kuSimakadze wasipha kuncoba.Nome “sandla saphakanyiselwa kuSimakadze wasipha kuncoba” ngesiHebheru akucondzakali Simakadze uyawuchubeka nekulwa nema-Amaleki titukulwane ngetitukulwane.”