Siswati 1996 (SWA96)
15

Ingoma yaMosi

151Mosi nema-Israyeli bahlabela kuSimakadze nansi ingoma, batsi:

“Ngiyawuhlabela kuSimakadze,

ngobe uphakanyiswe kakhulu,

lihhashi nemgibeli walo

ukujikijele elwandle.

2

15:2
Hla. 118:14
Isa. 12:2
Simakadze uyingoma yami, nemandla ami,

yena sewuyinsindziso yami.

Nguye longuNkulunkulu wami,

ngiyawudvumisa yena.

Yena unguNkulunkulu wabobabemkhulu,

ngiyawudvumisa bukhulu bakhe.

3

15:3
Hos. 12:6
1 Khr. 16:25
Hla. 96:4
Isa. 40:18
Simakadze ngumnikati wemphi;

nguSimakadze libito lakhe.

4Tincola temphi taFaro nemabutfo akhe

ukujikijele ekhatsi elwandle,

tiphatsimandla takhe letikhetsiwe

utiphonse eLwandle Lolubovu.

5Emanti elwandle abasibekela,

bacwila bashona phansi njengelitje.

6“Sandla sakho sangesekudla, Simakadze,

siphakeme ngemandla.

Sandla sakho sangesekudla, Simakadze,

sipitjite sitsa, sasibulala.

7Ngekuphakama kwemandla akho

ubacitsile labemelene nawe,

intfukutselo yakho levutsako

uyitfululele kubo,

yabalumeka njengetibi.

8Ngekufutsa kwemakhala akho

emanti elwandle ancwabelana ndzawonye,

yebo, ema aba tindvonga.

Kujula kwelwandle kwacina

njengemgcwaco.

9“Sitsa satsi:

‘Ngitawubacosha ngize ngibakhandze.

Ngitawutehlukanisela ngaloko

lengikudle kubo,

ngititike ngako;

ngitawukhipha inkemba yami

ngibabhubhise.’

10Kodvwa wena, Simakadze,

uphefumule kwaba kanye,

lwandle lwabamita, bacwila

sincane selitje

naligcumukela emantini lanemandla.

11“Ngubani lonjengawe, Simakadze,

emkhatsini wabo bonkhe bonkulunkulu?

Ngubani lofanana nawe

ngebungcwele bakho lobumangalisako?

Ngubani lonebukhosi lobesabekako

ente imimangaliso

nemisebenti yemandla njengawe?

12Welule sandla sakho sangesekudla,

umhlaba wabamita.

13“Sive sakho losisindzisile

uyawusihola ngemusa;

yebo, uyawusicondzisa ngemandla akho,

usimikise endzaweni yakho lengcwele.

14

15:14
Josh. 2:9
Tive nativa loko,

tiyawutfutfumela ngekwesaba,

emaFilisti ayawufikelwa luvalo.

15Tikhulu taka-Edomu tiyakwesaba,

tichwaga takaMowabi titfutfumele,

takhamiti taseKhenani tiphele emandla,

16behlelwe kutfutfumela neluvalo.

Ngenca yamandla emkhono wakho,

bayawutfomeka, banganyakati nakancane;

kuze kwendlule sive sakho,

yebo, kuze kwendlule sive sakho,

lowasitsenga ebugcilini, Simakadze.

17

15:17
Hla. 44:3
78:54
80:8
Uyawubangenisa

ubahlanyele entsabeni yakho,

indzawo leyakhetfwa nguwe, Simakadze,

kutsi ibe likhaya lakho,

indzawo lengcwele, Simakadze,

lowayakha ngetandla takho.

18

15:18
Hla. 93:1
Simakadze uyawubusa

phakadze naphakadze.”

Ingoma yaMiriyamu

19Emahhashi aFaro, netincola takhe temphi kanye nebagibeli bakhe bemahhashi batseleka ekhatsi elwandle, Simakadze wase uyawayekela emanti, abuyela etikwabo abasibekela; kodvwa ema-Israyeli ewela lwandle, ahamba emhlabatsini lowomile.

20Miriyamu, umphrofethikati, labengudzadzewabo-Aroni, watsatsa umntjingo wawudlala ahlabela, bonkhe labasikati baphuma bamlandzela nabo baphetse tingubhu, bagidza. 21Miriyamu wabahlabelela watsi:

“Hlabelani kuSimakadze,

ngobe uphakanyiswe kakhulu,

lihhashi nemgibeli walo

ukujikijele elwandle.”

Emanti lababako

22

15:22
Num. 33:8
Kusuka lapho eLwandle Lolubovu, Mosi wahola ema-Israyeli balibangisa ehlane laseShuri. Kwaphela emalanga lamatsatfu basehlane bangawatfoli emanti. 23Bahamba baze bafika endzaweni lekutsiwa yiMara,NgesiHebheru leligama lisho kutsi “kubaba” lapho bawakhandza khona emanti. Kodvwa behluleka kuwanatsa, ngobe abebaba. Ngiko nje lendzawo yabitwa ngekutsi yiMara. 24Bantfu basola Mosi, bambuta batsi: “Sitawunatsani?” 25Mosi wakhala kuSimakadze; Simakadze wamkhombisa sigojwana. Mosi wasitsatsa wasijika ekhatsi kulamanti; emanti ajika aba mnandzi.

Basekuleyo ndzawo Simakadze wabanika umtsetfo nemsimeto wabo; wabavivinya khona lapho futsi. 26

15:26
Eks. 23:25
Wakhuluma kubo watsi: “Naningilalela, nigcina livi lami, mine Nkulunkulu wenu, nente loko lokulungile, nigcine nemiyalo yami, ngingeke nginijezise ngaletifo lengatehlisela etikwemaGibhithe. Mine nginguSimakadze longumphilisi wenu.”

27

15:27
Num. 33:9
Hla. 23:2
Bahamba baze befika e-Elimu, lapho kwakunemitfombo leli-12 netihlahla telisundvu letatingema-70; befika bemisa lapho edvute nemanti.