Siswati 1996 (SWA96)
14

Kwewelwa Lwandle Lolubovu

141Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

14:2
Num. 33:7
“Tjela ema-Israyeli kutsi akancandzeke ayekumisa embikwePhi Hahirothi emkhatsini weMigdoli neLwandle Lolubovu. Afanele emise eceleni kwelwandle abhekane ngco naBhali Sefoni. 3Faro utawucabanga kutsi sive sema-Israyeli sesididekile, sivinjetelwe lihlane. 4Ngitakwenta inhlitiyo yaFaro ibe lukhuni, bese uyanicosha, kodvwa ngiyawutentela ludvumo, ngincobe Faro nemabutfo akhe. EmaGibhithe ayawuhlala ati kutsi mine nginguSimakadze.” Ema-Israyeli enta njalo.

5Kwatsi Faro, inkhosi yaseGibhithe, nabikelwa kutsi ema-Israyeli asahambile, Faro netiphatsimandla takhe bagucula umcondvo wabo. Batsi: “Hawu, yini lena lesesiyentile? Sesiyekele ema-Israyeli ahamba! Sesilahlekelwe tigcili!” 6Faro walungisa incola yakhe yemphi kanye nemabutfo akhe. 7Watsatsa tincola temphi telikhetselo letatingema-600 nato tonkhe letinye tincola temphi taseGibhithe, kwaba nguleyo naleyo yabekelwa tindvuna. 8

14:8
Num. 33:3
Simakadze wenta inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni. Faro waphuma nemphi yakhe wacosha ema-Israyeli labesaphumile ahamba ngesibindzi.“ngesibindzi” nome “ngaphansi kwesandla saSimakadze” 9Emabutfo emaGibhithe labenemahhashi, netincola temphi, nebagibeli bato acosha ema-Israyeli, awakhandzanisa lapho abemise khona ngaseLwandle Lolubovu eceleni kwePhi Hahirothi embikweBhali Sefoni.

10Ema-Israyeli atsi ayabuka abona Faro etile nemphi yakhe asondzela, ase efikelwa kwesaba lokukhulu. Atikhalela kuSimakadze. 11

14:11
Hla. 106:7
Atsi kuMosi: “Kungobe bekute yini emathuna lena eGibhithe lokutsi uze usikhiphe usiletse sitewufela lapha ehlane? Yini lena losentele yona? Usikhipheleni le eGibhithe? 12Asizange sikutjele yini siseseGibhithe satsi: ‘Hlukana natsi, usiyekele sigcilatwe ngemaGibhithe lokungenani’? Bekuyawuba ncono kube mane wasiyekela sagcilatwa ngemaGibhithe kunekutsi sitewufela lapha ehlane.”

13Mosi wabaphendvula watsi: “Ningesabi, manini sibindzi, nicine, nitawubona kusindzisa kwaSimakadze latanentela kona lamuhla. LamaGibhithe leniwabonako lamuhla aniseyiwuphindze niwabone futsi. 14

14:14
Dut. 1:30
Simakadze utanilwela; nine thulani nje.”

15Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ukhalelani kimi? Tjela ema-Israyeli kutsi akachubekele embili. 16Phakamisa indvuku yakho uyengamise etikwelwandle. Emanti atakwehlukana ekhatsi, kuze sive sema-Israyeli sewele lwandle sihamba emhlabatsini lowomile. 17Tinhlitiyo temaGibhithe ngitente taba lukhuni kangangekutsi atanilandzela, kodvwa ngitatentela ludvumo ngekuncoba Faro, nemabutfo akhe, lanemahhashi netincola temphi. 18EmaGibhithe ayawungati kutsi mine nginguSimakadze, nase ngiwancobile ngisho naFaro nemphi yakhe, netincola takhe temphi nebagibeli bemahhashi akhe imbala.”

19Ingilosi yaNkulunkulu leyayihamba embikwesive sema-Israyeli yakhwesha nyova, yema ngemuva kwaso; nayo lensika yelifu yesuka embikwabo yema emvakwabo, 20yabasemkhatsini wesive saseGibhithe nesive sema-Israyeli. Lelifu laba bumnyama esiveni saseGibhithe, kodvwa laba kukhanya esiveni sema-Israyeli ngabo bonkhe lobo busuku. Sive semaGibhithe nesive sema-Israyeli atizange tihlangane.

21

14:21
Josh. 4:23
Hla. 66:6
77:15
78:13
106:9
Isa. 63:12
Mosi welula sandla sakhe wasengamisa etikwelwandle, Simakadze wakhweshisa emanti elwandle ngemoya lonemandla wasemphumalanga lowahhusha busuku bonkhe. Wenta lwandle lwaba ngumhlabatsi lowomile; emanti ehlukana ekhatsi. 22
14:22
1 Khor. 10:1
Heb. 11:29
Sive sema-Israyeli sewela Lwandle Lolubovu sihamba emhlabatsini lowomile, emanti aba tindvonga ngesekudla nangesancele sabo. 23EmaGibhithe acosha ema-Israyeli awalandzela, angena ekhatsi nelwandle ngemahhashi awo onkhe, netincola tawo temphi kanye nebashayeli bato. 24Kwatsi kuseluvivi, Simakadze wabuka phansi asensikeni yemlilo neyelifu abuka imphi yemaGibhithe, emabutfo aseGibhithe wawasanganisa. 25Wenta kutsi emasondvo etincola temphi abhajweNgesiHebheru kungatsi “akhumuka” adzimate ahamba matima. EmaGibhithe atsi: “Asibaleke sisuke la kuma-Israyeli, ngobe Simakadze uyawalwela.”

26Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yelula sandla sakho usengamise etikwelwandle, khona lamanti atewukwehlela atseleke etikwemaGibhithe, nasetikwetincola tawo temphi kanye nasetikwebagibeli bawo bemahhashi.”“bagibeli bawo bemahhashi” nome “bagibeli bato” 27Ngako Mosi welula sandla sakhe wasengamisa etikwelwandle, emanti abuyela endzaweni yawo nakudzabuka kusa; emaGibhithe atsi ayabaleka emanti awakhukhula. Simakadze wawatsintsitsela ekujuleni kwelwandle onkhe emaGibhithe. 28

14:28
Josh. 24:7
Emanti abuya ambonya tincola temphi, nebagibeli bemahhashi,“bagibeli bawo bemahhashi” nome “bagibeli bato” nawo onkhe emabutfo aFaro labecosha ema-Israyeli. Kute nome munye lowasindza. 29Kodvwa ema-Israyeli wona abewele emhlabatsini lowomile elwandle, futsi nemanti ajinge achubeka kuma tindvonga ngesekudla nangesancele.

30Kungalelo langa-ke lapho Simakadze asindzisa ema-Israyeli esandleni semaGibhithe. Ema-Israyeli abona tidvumbu temaGibhithe elugwini lwelwandle. 31Atsi ema-Israyeli nabona emandla lamakhulu Simakadze labewakhombise ngekubhubhisa emaGibhithe, acalela phansi kwesaba Simakadze nekubeka litsemba lawo kuye nakuMosi, inceku yakhe.

15

Ingoma yaMosi

151Mosi nema-Israyeli bahlabela kuSimakadze nansi ingoma, batsi:

“Ngiyawuhlabela kuSimakadze,

ngobe uphakanyiswe kakhulu,

lihhashi nemgibeli walo

ukujikijele elwandle.

2

15:2
Hla. 118:14
Isa. 12:2
Simakadze uyingoma yami, nemandla ami,

yena sewuyinsindziso yami.

Nguye longuNkulunkulu wami,

ngiyawudvumisa yena.

Yena unguNkulunkulu wabobabemkhulu,

ngiyawudvumisa bukhulu bakhe.

3

15:3
Hos. 12:6
1 Khr. 16:25
Hla. 96:4
Isa. 40:18
Simakadze ngumnikati wemphi;

nguSimakadze libito lakhe.

4Tincola temphi taFaro nemabutfo akhe

ukujikijele ekhatsi elwandle,

tiphatsimandla takhe letikhetsiwe

utiphonse eLwandle Lolubovu.

5Emanti elwandle abasibekela,

bacwila bashona phansi njengelitje.

6“Sandla sakho sangesekudla, Simakadze,

siphakeme ngemandla.

Sandla sakho sangesekudla, Simakadze,

sipitjite sitsa, sasibulala.

7Ngekuphakama kwemandla akho

ubacitsile labemelene nawe,

intfukutselo yakho levutsako

uyitfululele kubo,

yabalumeka njengetibi.

8Ngekufutsa kwemakhala akho

emanti elwandle ancwabelana ndzawonye,

yebo, ema aba tindvonga.

Kujula kwelwandle kwacina

njengemgcwaco.

9“Sitsa satsi:

‘Ngitawubacosha ngize ngibakhandze.

Ngitawutehlukanisela ngaloko

lengikudle kubo,

ngititike ngako;

ngitawukhipha inkemba yami

ngibabhubhise.’

10Kodvwa wena, Simakadze,

uphefumule kwaba kanye,

lwandle lwabamita, bacwila

sincane selitje

naligcumukela emantini lanemandla.

11“Ngubani lonjengawe, Simakadze,

emkhatsini wabo bonkhe bonkulunkulu?

Ngubani lofanana nawe

ngebungcwele bakho lobumangalisako?

Ngubani lonebukhosi lobesabekako

ente imimangaliso

nemisebenti yemandla njengawe?

12Welule sandla sakho sangesekudla,

umhlaba wabamita.

13“Sive sakho losisindzisile

uyawusihola ngemusa;

yebo, uyawusicondzisa ngemandla akho,

usimikise endzaweni yakho lengcwele.

14

15:14
Josh. 2:9
Tive nativa loko,

tiyawutfutfumela ngekwesaba,

emaFilisti ayawufikelwa luvalo.

15Tikhulu taka-Edomu tiyakwesaba,

tichwaga takaMowabi titfutfumele,

takhamiti taseKhenani tiphele emandla,

16behlelwe kutfutfumela neluvalo.

Ngenca yamandla emkhono wakho,

bayawutfomeka, banganyakati nakancane;

kuze kwendlule sive sakho,

yebo, kuze kwendlule sive sakho,

lowasitsenga ebugcilini, Simakadze.

17

15:17
Hla. 44:3
78:54
80:8
Uyawubangenisa

ubahlanyele entsabeni yakho,

indzawo leyakhetfwa nguwe, Simakadze,

kutsi ibe likhaya lakho,

indzawo lengcwele, Simakadze,

lowayakha ngetandla takho.

18

15:18
Hla. 93:1
Simakadze uyawubusa

phakadze naphakadze.”

Ingoma yaMiriyamu

19Emahhashi aFaro, netincola takhe temphi kanye nebagibeli bakhe bemahhashi batseleka ekhatsi elwandle, Simakadze wase uyawayekela emanti, abuyela etikwabo abasibekela; kodvwa ema-Israyeli ewela lwandle, ahamba emhlabatsini lowomile.

20Miriyamu, umphrofethikati, labengudzadzewabo-Aroni, watsatsa umntjingo wawudlala ahlabela, bonkhe labasikati baphuma bamlandzela nabo baphetse tingubhu, bagidza. 21Miriyamu wabahlabelela watsi:

“Hlabelani kuSimakadze,

ngobe uphakanyiswe kakhulu,

lihhashi nemgibeli walo

ukujikijele elwandle.”

Emanti lababako

22

15:22
Num. 33:8
Kusuka lapho eLwandle Lolubovu, Mosi wahola ema-Israyeli balibangisa ehlane laseShuri. Kwaphela emalanga lamatsatfu basehlane bangawatfoli emanti. 23Bahamba baze bafika endzaweni lekutsiwa yiMara,NgesiHebheru leligama lisho kutsi “kubaba” lapho bawakhandza khona emanti. Kodvwa behluleka kuwanatsa, ngobe abebaba. Ngiko nje lendzawo yabitwa ngekutsi yiMara. 24Bantfu basola Mosi, bambuta batsi: “Sitawunatsani?” 25Mosi wakhala kuSimakadze; Simakadze wamkhombisa sigojwana. Mosi wasitsatsa wasijika ekhatsi kulamanti; emanti ajika aba mnandzi.

Basekuleyo ndzawo Simakadze wabanika umtsetfo nemsimeto wabo; wabavivinya khona lapho futsi. 26

15:26
Eks. 23:25
Wakhuluma kubo watsi: “Naningilalela, nigcina livi lami, mine Nkulunkulu wenu, nente loko lokulungile, nigcine nemiyalo yami, ngingeke nginijezise ngaletifo lengatehlisela etikwemaGibhithe. Mine nginguSimakadze longumphilisi wenu.”

27

15:27
Num. 33:9
Hla. 23:2
Bahamba baze befika e-Elimu, lapho kwakunemitfombo leli-12 netihlahla telisundvu letatingema-70; befika bemisa lapho edvute nemanti.

16

Imana netigwaca

161

16:1
Num. 33:10
Sonkhe sive sema-Israyeli sesuka e-Elimu. Kwatsi ngelilanga leli-15 enyangeni yesibili siphumile eGibhithe, sefika ehlane laseSini, emkhatsini we-Elimu neSinayi. 2Sonkhe sive sema-Israyeli sakhonona sisola boMosi na-Aroni ehlane. 3
16:3
Eks. 14:11
Num. 11:4
Sakhuluma kubo satsi: “Sifisa shangatsi ngabe Simakadze wamane wasibulalela khona le eGibhithe, ngobe phela lapho besitihlalela phansi ngasemabhodweni, bese sidla inyama nekudla ngekutsandza kwetfu. Kodvwa nisiletse lapha ehlane kutewusibulala ngendlala sonkhe lesive.”

4Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Lalela la! Ngitanehlisela imvula yesinkhwa lesivela ezulwini. Onkhe emalanga ekuseni bantfu kufanele baphume bayewutibutsela kudla lokwanele lilanga lonkhe. Ngalendlela-ke ngitawube ngiyabavivinya kutsi batawuyilandzela yini imiyalo yami nome cha. 5Ngelilanga lesitfupha babotilungiselela kubutsa kudla lokulingene emalanga lamabili.”

6Ngako-ke boMosi na-Aroni bakhuluma kuma-Israyeli onkhe, batsi: “Lamuhla kusihlwa nitawukwati kahle kutsi nguSimakadze lowanikhipha eveni laseGibhithe. 7Kusasa ekuseni nitawubona inkhatimulo yebukhona baSimakadze, ngobe ukuvile kukhonona kwenu ngaye. Tsine besiyini nje kutsi ningakhonona ngatsi?” 8Mosi wachubeka watsi: “Simakadze utanipha inyama kusihlwa, ekuseni aniphe sinkhwa lesenele, ngobe sewukuvile kukhonona kwenu. Tsine siyini nje? Phela anikhononi ngatsi, kodvwa nikhonona ngaSimakadze.”

9Mosi wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Khuluma kubo bonkhe labantfu ubatjele utsi: ‘Sondzelani embikwaSimakadze, ngobe ukuvile kukhonona kwenu.’ ” 10

16:10
Eks. 13:21
Num. 11:31
Hla. 78:24
105:40
Joh. 6:31
1 Khor. 10:3
Watsi Aroni asakhuluma kubo, bagucuka babuka ngasehlane babona inkhatimulo yebukhosi baSimakadze ibonakala efini. 11Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 12“Ngikuvile kukhonona kwebantfu baka-Israyeli. Batjele utsi: ‘Kusihlwa nitawudla inyama, ekuseni nibe nenala yesinkhwa. Nitawukwati-ke kutsi mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu.’ ”

13Kusihlwa kwefika lifu letigwaca, lasibekela yonkhe inkambu; ekuseni kwalala ematolo yonkhe indzawo ngasenkambu. 14

16:14
Num. 11:7
Atsi kube ahamuke ematolo, kwasala emacebelengwane lamancane phansi lapho ehlane; kwakucolisakele kutintfwatfwasi letifanana nesitfwatfwa. 15Atsi ema-Israyeli kube akubone loko, akhuluma abutana odvwana atsi: “Yini lena?” ngobe abengati kutsi kuyini.

Mosi wabaphendvula, watsi: “Sinkhwa lenisiphiwe nguSimakadze kutsi nisidle. 16Ngiko loko Simakadze lakhulume ngako, atsi: ‘Ngulowo nalowo akatibutsele loko lokungamenelisa, lekungemalitha langaba mabili umuntfu amunye, kulowo nakulowo mndeni.’ ”

17Ema-Israyeli enta njalo; lamanye abutsa kwaba kunyentana, lamanye abutsa kwaba kuncane. 18

16:18
2 Khor. 8:15
Batsi nase bakukala ngesikali lesingemalitha labengaba mabili, bakhandza kutsi lobekabutse kakhudlwana akasalelwanga lutfo, nalobekabutse kancane akazange eswele. Ngulowo nalowo bekabutse loko bekakudzinga. 19Mosi wakhuluma kubo watsi: “Akubete loshiyela likusasa lokudla.” 20Kodvwa abazange bamlalele Mosi; labanye lokudla bakushiyela likusasa. Kwatsi kusa, lokudla kwabe sekuphetfuka tibungu, kunuka bumunyu; Mosi wabatfukutselela. 21Onkhe emalanga ekuseni lowo nalowo watibutsela loko abekudzinga kuphela. Lalitsi lingaphakama lilanga, bese kuyancibilika.

22Ngelilanga lesitfupha babutsa kudla kwemalanga lamabili, emalitha labengaba mane umuntfu amunye. Bonkhe baholi bema-Israyeli beta kuMosi, bafike bamlandzisa ngalendzaba, 23wase ukhuluma kubo utsi: “Simakadze uyale watsi: ‘Kusasa lilanga lekuphumula, liSabatha lelingcwele kuSimakadze. Yosani loko lenifuna kukosa, nipheke loko lenifuna kukupheka. Lokusele nikushiyele likusasa.’ ” 24Ngako benta njengobe Mosi abebayalile ngekutsi lokunye bakubekele likusasa, akuzange kuphetfuke tibungu, akunukanga nebumunyu. 25Mosi wakhuluma kubo watsi: “Kudleni lamuhla, ngobe lamuhla liSabatha kuSimakadze. Ningeke nikutfole etsafeni. 26Kudla niyakukubutsa emalanga lasitfupha, kodvwa ngelilanga lesikhombisa, lekuliSabatha, kuyawubate.”

27Ngelilanga lesikhombisa labanye bantfu baphuma bayawubutsa, kodvwa abazange batfole lutfo. 28Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Kuyawuze kube ngunini nala kugcina imiyalo nemitsetfo yami? 29

16:29
Gen. 2:3
Eks. 20:8
Bukani la! Mine Simakadze ngininike liSabatha, ngiko nje ngelilanga lesitfupha ngitaboninika kudla lokwanele emalanga lamabili. Ngulowo nalowo kufanele ahlale endlini kakhe angaphumi, ngalelilanga lesikhombisa.” 30Ngako-ke bantfu baphumula ngelilanga lesikhombisa. 31Ema-Israyeli lokudla akwetsa libito atsi “yimana.”NgesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “Yini lena?” Kwakufanana nenhlanyelo lencane lemhlophe, kunambitseka njengemicatsane leyentiwe ngeluju. 32
16:32
Heb. 9:4
Mosi wakhuluma watsi: “Simakadze ukhulume watsi: ‘Nibolondvolota imana lengagcwala emalitha langaba mabili, niyilondvolotele titukulwane tenu, kuze tibone kudla lenganondla ngako ehlane, nanginikhipha eveni laseGibhithe.’ ” 33Mosi wakhuluma ku-Aroni watsi: “Tsatsa lijeke, ufake emalitha langaba mabili emana, uyibeke embikwaSimakadze, kuze ilondvolotelwe titukulwane tetfu.” 34Aroni wenta njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze. Wayibeka embikwelibhokisi lesivumelwane, khona itawulondvoloteka kahle. 35
16:35
Josh. 5:12
Neh. 9:15
Ema-Israyeli aphila ngekudla imana iminyaka lengema-40, adzimate efika eveni lelalakhelwe bantfu; adla imana adzimate efika emnyeleni welive laseKhenani. 36Lesilinganiso lesasisemtsetfweni sasingemalitha labengaba ngema-20.