Siswati 1996 (SWA96)
13

Kunikelwa kwematubulo

131Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

13:2
Eks. 22:29
34:19
Num. 3:13
8:17
Luk. 2:23
“Nikela kimi ngako konkhe kwematubulo. Konkhe lokuvula sitalo kuma-Israyeli, nome kwebantfu nome kwesifuyo, kwami.”

UMkhosi weSinkhwa Lesingenambiliso

3Mosi wakhuluma kubantfu, watsi: “Nibolikhumbula lelilanga leniphume ngalo eGibhithe, endlini yebugcili, ngobe Simakadze unikhiphe ngesandla sakhe lesinemandla kulendzawo. Ningasidli sinkhwa lesifakwe imbiliso. 4Lamuhla kulenyanga ya-Abibi niyaphuma lapha eGibhithe. 5

13:5
Gen. 50:24
Eks. 3:8
Lomkhosi niyakuwugubha ngayo lenyanga, yonkhe iminyaka, Simakadze nase aningenisile eveni lemaKhenani, nelemaHethi, nelema-Amori, nelemaHivi, nelemaJebhusi. Live, leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, Simakadze wafunga ngalo kubokhokho benu kutsi uyakunipha lona. 6
13:6
Eks. 34:18
Niyakudla sinkhwa lesite imbiliso emalanga lasikhombisa; ngelilanga lesikhombisa kufanele kube nemkhosi wekudvumisa Simakadze. 7Sinkhwa lesite imbiliso niyakusidla emalanga lasikhombisa. Kufanele nibete sinkhwa lesinembiliso, ingabonakali ngisho nekubonakala imbiliso eveni lenu lonkhe. 8Ngalelo langa lemkhosi kufanele kutsi ngulowo nalowo atjele indvodzana yakhe atsi: ‘Lomkhosi ngiwugubha ngenca yaloko Simakadze langentela kona mhlazana ngiphuma eGibhithe.’ 9
13:9
Dut. 6:8
11:18
Lomkhosi uyawufanana nesibonakaliso lesiboshelwe esandleni sakho nesikhumbuto lesinanyatsiselwe ebuntini lakho. Loko kuyawunikhumbuta kutsi umtsetfo waSimakadze niwati ngenhloko nikhulume ngawo, ngobe Simakadze wanikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla. 10Lomkhosi seniyakuwugubha yonkhe iminyaka ngesikhatsi sawo.”

Litubulo

11“Simakadze utaningenisa eveni lemaKhenani lanetsembisa lona nine nabokhokho benu, wacinisa setsembiso sakhe ngekufunga. Nakanipha lelive, 12

13:12
Eks. 34:19
Num. 18:15
niyawulehlukanisela Simakadze litubulo lelingumfana. Onkhe ematubulo etifuyo letidvuna ayakuba ngewaSimakadze. 13Litubulo lembongolo niyawulihlenga ngelizinyane; nangabe anilihlengi, niyawulephula intsamo yalo. Onkhe ematubulo labafana niyakuwahlenga. 14Nangabe indvodzana yakho ibuta itsi: ‘Nikwentelani loku?’ uboyiphendvula utsi: ‘Simakadze wasebentisa sandla sakhe lesinemandla kusikhipha eGibhithe, lapho sasitigcili khona. 15Ngesikhatsi Faro enta inhlitiyo yakhe iba lukhuni, ala kusikhulula kutsi sihambe, Simakadze wabulala onkhe ematubulo ebantfu baseGibhithe kanye newetifuyo taseGibhithe. Ngiko nje nginikela kuSimakadze onkhe ematubulo lamadvuna; kodvwa onkhe emadvodzana langematubulo ngiyawahlenga.’ 16Lelisiko liyawufanana nesibonakaliso lesiboshelwe esandleni sakho, kube luphawu ebuntini lakho; ngobe Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla.”

Insika yelifu nensika yemlilo

17Ngesikhatsi Faro akhulula sive sema-Israyeli, Nkulunkulu akawahambisanga ngendlela lejubako leyayidzabula eveni lemaFilisti. Nkulunkulu wacabanga watsi: “Angifuni kubahambisa ngalendlela, ngobe nase kufanele babhekane nemphi, bangahle bajikise tingcondvo bese babuyela eGibhithe.” 18Esikhundleni saloko, Nkulunkulu sive sema-Israyeli wasihola ngendlela lendze lejika ehlane lelingaseLwandle Lolubovu, sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe sihleleke njengemphi. 19

13:19
Gen. 50:25
Josh. 24:32
Heb. 11:22
Mosi watsatsa ematsambo aJosefa wahamba nawo, ngobe abebafungisile bantfwana baka-Israyeli kutsi babowatsatsa. Abekhulume kubo watsi: “Nkulunkulu uyakuta anisite; nalifika lelo langa nibowatsatsa lamatsambo ami nihambe nawo.” 20
13:20
Num. 33:6
Batfutsa eSukhothi bemisa e-Ethamu, emnyeleni welihlane. 21
13:21
Num. 14:14
Neh. 9:12
Hla. 78:14
105:39
1 Khor. 10:1
Emini Simakadze abehamba embikwabo ngensika yelifu abakhombisa indlela, bese kutsi ebusuku ahambe embikwabo ngensika yemlilo kuze abakhanyisele indlela, khona batewuhamba busuku nemini. 22Njalo nje emini insika yelifu yayiba sembikwabo, nasebusuku insika yemlilo yayingesuki embikwabo.