Siswati 1996 (SWA96)
12

LiPhasika

121Simakadze wakhuluma kuMosi naku-Aroni baseseGibhithe, watsi: 2“Lenyanga kufanele ibe yinyanga yekucala emnyakeni wenu. 3Yendlulisela lomlayeto esiveni sonkhe sema-Israyeli kutsi ngelilanga lelishumi kulenyanga, nguleyo naleyo ndvodza kufanele ikhetsele umndeni wayo lizinyane. 4Nangabe umndeni umncane kakhulu kutsi ungeke ulicedze lelizinyane, ungalidla ndzawonye namakhelwane wawo, kuye ngebunyenti bebantfu balowo mndeni. 5Lelizinyane lenu kufanele kube ngulelite sici, libe nemnyaka munye budzala; nilehlukanise nemhlambi wetimvu nome wetimbuti. 6

12:6
Dut. 16:6
Niyawuligcina kuze kube lilanga leli-14 kuyo lenyanga kusihlwa, mhlazana sonkhe sive sema-Israyeli sitawahlaba lamazinyane. 7Lengati ibobhocwa etinsikeni temnyango nangetulu kwawo kuleyondlu lekuyawube kudlelwa kuyo. 8
12:8
1 Khor. 5:8
Kulobo busuku inyama ibokosiwa idliwe kanye nemibhidvo lebabako kanye nesinkhwa lesite imbiliso. 9Lenyama ningayidli iluhlata nome iphekiwe, kodvwa niboyidla yosiwe yonkhe, kanye nenhloko yayo, nemilente yayo, nekwangekhatsi kwayo. 10Lenyama niboyidla ningalishiyeli likusasa; nakukhona lesele, niboyishisa. 11Nibotsi niyidla, nibe tinkhalo tenu tiboshiwe, netinyawo tenu tiseticatfulweni, nendvuku ibe isesandleni; niyidle ngekushesha. Lelo-ke liPhasika lekudvumisa Simakadze.

12

12:12
Num. 33:4
“Ngalobo busuku ngiyawuhamba ngidzabule emkhatsini welive laseGibhithe ngishaye onkhe ematubulo lamadvuna aseGibhithe ebantfu newetifuyo, ngehlulele tonkhe tithico taseGibhithe; nginguSimakadze! 13Lengati iyawuba luphawu kini, kuletindlu lenitawube ningekhatsi kwato. Nangibona lengati, ngiyakwengca, lesishayo singeke sehlele kini nangijezisa emaGibhithe. 14Lelilanga liyawuba sikhumbuto kini, niyawuligcina libe lilanga lemkhosi kuSimakadze. Tonkhe titukulwane tenu tiyawulenta libe lilanga lemkhosi kuze kube ngunini nanini.”

UMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso

15

12:15
Eks. 23:15
34:18
Dut. 16:16
Simakadze wachubeka watsi: “Sinkhwa lesinembiliso ningabosidla kuze kuphele emalanga lasikhombisa; nibodla sinkhwa lesite imbiliso kuphela. Ngelilanga lekucala niboyisusa yonkhe imbiliso etindlini tenu, ngobe lotawudla lokufakwe imbiliso emkhatsini welilanga lekucala kuze kube lilanga lesikhombisa, utawuncunywa emkhatsini wesive sema-Israyeli. 16Ngelilanga lekucala nangelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele. Kufanele kubete lowenta umsebenti kulawo malanga, kodvwa ningakulungisa kudla lenitakudla. 17LoMkhosi Wesinkhwa Lesingenambiliso niyawuhlala njalo niwenta, ngobe kungalo lelo langa lengakhipha ngalo tive tenu eGibhithe. Lelilanga niyawuligcina titukulwane ngetitukulwane. Kuyawuba nguwona msimeto wenu longeke uphele nome uguculwe. 18
12:18
Lev. 23:5
Num. 28:16
Josh. 5:10
Kusukela kusihlwa ngelilanga leli-14 lenyanga yekucala kuze kube kusihlwa ngelilanga lema-21 ningasidli sinkhwa lesinembiliso. 19Kuyawuze kuphele emalanga lasikhombisa imbiliso ingatfolakali etindlini tenu; lowo loyawutfolakala kutsi udle lokufakwe imbiliso, uyawuncunywa esiveni sema-Israyeli, nome ngabe wekutalwa, nome ngabe wekuhamba kulelo live. 20Ningakudli lokufakwe imbiliso, yonkhe indzawo lapho nihlala khona nibodla sinkhwa lesite imbiliso.”

LiPhasika lekucala

21

12:21
Heb. 11:28
Mosi wase ubita bonkhe baholi baka-Israyeli, wakhuluma kubo watsi: “Ngulowo nalowo mndeni awutikhetsele liwundlu ulihlabele liPhasika, 22utsatse sitfungo sehisophu usenye engatini lesemgezelweni bese uyibhoca etinsikeni temnyango emaceleni nasetulu kwawo kuleyondlu lapho uhleti khona. Kufanele kungabikho muntfu lophumako kuleyondlu kuze kube ngusekuseni. 23Kutawutsi Simakadze nadzabula live, atewubulala emaGibhithe, abone ingati etinsikeni nasetulu eminyango yenu, bese uyendlula angayivumeli ingilosi yekufa kutsi ingene etindlini tenu inibulale. 24Lemiyalo niyawuyigcina nine netitukulwane tenu kuze kube nguphakadze naphakadze. 25Lomkhosi niyawuchubeka kuwenta nome seningenile eveni Simakadze laninika lona njengobe abetsembisile. 26Nangabe bantfwana benu banibuta batsi: ‘Niwentelani lomkhosi?’ 27niyawubaphendvula nitsi: ‘Lona ngumhlatjelo weliPhasika wekudvumisa Simakadze, ngobe watengca tindlu tema-Israyeli eGibhithe, ngesikhatsi Simakadze abulala ematubulo emaGibhithe, tsine wasiphephisa.’ ”

Ema-Israyeli aguca phansi akhotsama. 28Ahamba-ke ema-Israyeli ayawukwenta njengobe abeyalwe nguSimakadze ngaMosi na-Aroni.

Sishayo selishumi: Kufa kwematubulo

29

12:29
Hla. 78:51
105:36
136:10
Ekhatsi nebusuku Simakadze wabulala onkhe ematubulo eveni laseGibhithe: kusukela esigodlweni etubulweni laFaro lelaliyindlalifa yakhe, kuye etubulweni lesiboshwa lesisejele, nasematubulweni etifuyo. 30Kulobo busuku Faro, netiphatsimandla takhe, nemaGibhithe onkhe bavuka; kwaba nekukhala nekulila lokukhulu eveni lonkhe laseGibhithe, ngobe kute umuti lowawungenamuntfu lofile. 31Ngabo lobo busuku Faro wabita boMosi na-Aroni; befika, watsi kubo: “Hambani la! Sukani emkhatsini webantfu bami, ngisho nine nawo onkhe ema-Israyeli. Hambani niyewukhonta Simakadze njengekucela kwenu. 32Hambani nemihlambi yenu yetimvu, neyetimbuti, neyetinkhomo, nisuke nihambe la. Ningibusise nami.”

33EmaGibhithe akhutsalela kugcugcutela ema-Israyeli kutsi aphume eGibhithe ngekushesha, atsi: “Natsi sitakufa sonkhe, naningahambi nine.” 34Ngako bantfu bagcwalisa titja ngenhlama leyayite imbiliso batigocotela ngetimphahla tabo tekwembatsa batetjatsa emahlombe. 35

12:35
Eks. 3:22
11:2
Hla. 105:37
Ema-Israyeli enta njengobe abeyalwe nguMosi, ngobe ase ayicelile imihlobiso yegolide, neyesiliva, kanye nekwekwembatsa. 36Simakadze wenta emaGibhithe kutsi atsambele ema-Israyeli ngekutsi awaphe konkhe labekucela. Ema-Israyeli awaphanga kanjalo-ke emaGibhithe.

Ema-Israyeli ayahamba eGibhithe

37

12:37
Gen. 47:11
Num. 1:46
2:32
33:5
Ema-Israyeli aphuma eRamsesi; ahamba aze efika eSukhothi. Emadvodza labekhona lapho ahamba ngetinyawo abengaba ti-600 000 ngaphandle kwebafati nebantfwana. 38Bahamba nenhlanganisela lenkhulu yebantfu betive ngetive, nemihlambi lemikhulu yetimbuti neyetimvu, kanye neyetinkhomo. 39Benta tinkhwa letite imbiliso ngenhlama lababesuke nayo eGibhithe, ngobe bakhishwa ngendluzula bangabe basasitfola nesikhatsi sekutilungiselela ingcamu imbala.

40

12:40
Gen. 15:13
Gal. 3:17
Ema-Israyeli abesahlale eGibhithe iminyaka lengema-430. 41Tonkhe letive tema-Israyeli taphuma eveni laseGibhithe mhlazana kuhlangana leminyaka lengema-430. 42Kwakubusuku Simakadze lalindzela ngabo kuze abakhiphe eGibhithe; ngako-ke lobo busuku behlukaniselwa Simakadze kutsi ema-Israyeli onkhe alindzele ngabo titukulwane ngetitukulwane.

Leminye imitsetfo macondzana neliPhasika

43Simakadze wakhuluma kuMosi naku-Aroni, watsi: “Lena-ke ngimitsetfo lecondzene neliPhasika: Kufanele kubete wetive lolidlako; 44kodvwa sonkhe sigcili lesidvuna lenisitsengile singalidla, nangabe senisisokile. 45Kufanele kubete wekuhamba nome sisebenti lesicashiwe lesilidlako. 46

12:46
Num. 9:12
Joh. 19:36
Konkhe lokudla kweliPhasika kufanele kudliwe kuphelele kuleyondlu, kungaphunyelwa nako ngephandle; lingephulwa nome linye litsambo. 47Sonkhe sive sema-Israyeli kufanele siwugubhe loMkhosi. 48Nangabe kunewetive lowakhe emkhatsini wenu lofisa kuwugcina naye lomkhosi, kufanele bonkhe labadvuna labasendlini yakhe basokwe. Naye-ke angalidla, ngobe sewuyawutsatfwa njengewekutalwa. Longakasoki akufanele alidle leliPhasika. 49Niyawuba nemtsetfo munye nine ma-Israyeli ekutalwa nalabo labangumsinsi wekumbelwa labakhe emkhatsini wenu.” 50Onkhe ema-Israyeli akwenta konkhe loko labetjelwe kona nguSimakadze ngaboMosi na-Aroni. 51Simakadze wawakhipha ngalo lelo langa ema-Israyeli eGibhithe ngetive tawo.

13

Kunikelwa kwematubulo

131Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

13:2
Eks. 22:29
34:19
Num. 3:13
8:17
Luk. 2:23
“Nikela kimi ngako konkhe kwematubulo. Konkhe lokuvula sitalo kuma-Israyeli, nome kwebantfu nome kwesifuyo, kwami.”

UMkhosi weSinkhwa Lesingenambiliso

3Mosi wakhuluma kubantfu, watsi: “Nibolikhumbula lelilanga leniphume ngalo eGibhithe, endlini yebugcili, ngobe Simakadze unikhiphe ngesandla sakhe lesinemandla kulendzawo. Ningasidli sinkhwa lesifakwe imbiliso. 4Lamuhla kulenyanga ya-Abibi niyaphuma lapha eGibhithe. 5

13:5
Gen. 50:24
Eks. 3:8
Lomkhosi niyakuwugubha ngayo lenyanga, yonkhe iminyaka, Simakadze nase aningenisile eveni lemaKhenani, nelemaHethi, nelema-Amori, nelemaHivi, nelemaJebhusi. Live, leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, Simakadze wafunga ngalo kubokhokho benu kutsi uyakunipha lona. 6
13:6
Eks. 34:18
Niyakudla sinkhwa lesite imbiliso emalanga lasikhombisa; ngelilanga lesikhombisa kufanele kube nemkhosi wekudvumisa Simakadze. 7Sinkhwa lesite imbiliso niyakusidla emalanga lasikhombisa. Kufanele nibete sinkhwa lesinembiliso, ingabonakali ngisho nekubonakala imbiliso eveni lenu lonkhe. 8Ngalelo langa lemkhosi kufanele kutsi ngulowo nalowo atjele indvodzana yakhe atsi: ‘Lomkhosi ngiwugubha ngenca yaloko Simakadze langentela kona mhlazana ngiphuma eGibhithe.’ 9
13:9
Dut. 6:8
11:18
Lomkhosi uyawufanana nesibonakaliso lesiboshelwe esandleni sakho nesikhumbuto lesinanyatsiselwe ebuntini lakho. Loko kuyawunikhumbuta kutsi umtsetfo waSimakadze niwati ngenhloko nikhulume ngawo, ngobe Simakadze wanikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla. 10Lomkhosi seniyakuwugubha yonkhe iminyaka ngesikhatsi sawo.”

Litubulo

11“Simakadze utaningenisa eveni lemaKhenani lanetsembisa lona nine nabokhokho benu, wacinisa setsembiso sakhe ngekufunga. Nakanipha lelive, 12

13:12
Eks. 34:19
Num. 18:15
niyawulehlukanisela Simakadze litubulo lelingumfana. Onkhe ematubulo etifuyo letidvuna ayakuba ngewaSimakadze. 13Litubulo lembongolo niyawulihlenga ngelizinyane; nangabe anilihlengi, niyawulephula intsamo yalo. Onkhe ematubulo labafana niyakuwahlenga. 14Nangabe indvodzana yakho ibuta itsi: ‘Nikwentelani loku?’ uboyiphendvula utsi: ‘Simakadze wasebentisa sandla sakhe lesinemandla kusikhipha eGibhithe, lapho sasitigcili khona. 15Ngesikhatsi Faro enta inhlitiyo yakhe iba lukhuni, ala kusikhulula kutsi sihambe, Simakadze wabulala onkhe ematubulo ebantfu baseGibhithe kanye newetifuyo taseGibhithe. Ngiko nje nginikela kuSimakadze onkhe ematubulo lamadvuna; kodvwa onkhe emadvodzana langematubulo ngiyawahlenga.’ 16Lelisiko liyawufanana nesibonakaliso lesiboshelwe esandleni sakho, kube luphawu ebuntini lakho; ngobe Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla.”

Insika yelifu nensika yemlilo

17Ngesikhatsi Faro akhulula sive sema-Israyeli, Nkulunkulu akawahambisanga ngendlela lejubako leyayidzabula eveni lemaFilisti. Nkulunkulu wacabanga watsi: “Angifuni kubahambisa ngalendlela, ngobe nase kufanele babhekane nemphi, bangahle bajikise tingcondvo bese babuyela eGibhithe.” 18Esikhundleni saloko, Nkulunkulu sive sema-Israyeli wasihola ngendlela lendze lejika ehlane lelingaseLwandle Lolubovu, sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe sihleleke njengemphi. 19

13:19
Gen. 50:25
Josh. 24:32
Heb. 11:22
Mosi watsatsa ematsambo aJosefa wahamba nawo, ngobe abebafungisile bantfwana baka-Israyeli kutsi babowatsatsa. Abekhulume kubo watsi: “Nkulunkulu uyakuta anisite; nalifika lelo langa nibowatsatsa lamatsambo ami nihambe nawo.” 20
13:20
Num. 33:6
Batfutsa eSukhothi bemisa e-Ethamu, emnyeleni welihlane. 21
13:21
Num. 14:14
Neh. 9:12
Hla. 78:14
105:39
1 Khor. 10:1
Emini Simakadze abehamba embikwabo ngensika yelifu abakhombisa indlela, bese kutsi ebusuku ahambe embikwabo ngensika yemlilo kuze abakhanyisele indlela, khona batewuhamba busuku nemini. 22Njalo nje emini insika yelifu yayiba sembikwabo, nasebusuku insika yemlilo yayingesuki embikwabo.

14

Kwewelwa Lwandle Lolubovu

141Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

14:2
Num. 33:7
“Tjela ema-Israyeli kutsi akancandzeke ayekumisa embikwePhi Hahirothi emkhatsini weMigdoli neLwandle Lolubovu. Afanele emise eceleni kwelwandle abhekane ngco naBhali Sefoni. 3Faro utawucabanga kutsi sive sema-Israyeli sesididekile, sivinjetelwe lihlane. 4Ngitakwenta inhlitiyo yaFaro ibe lukhuni, bese uyanicosha, kodvwa ngiyawutentela ludvumo, ngincobe Faro nemabutfo akhe. EmaGibhithe ayawuhlala ati kutsi mine nginguSimakadze.” Ema-Israyeli enta njalo.

5Kwatsi Faro, inkhosi yaseGibhithe, nabikelwa kutsi ema-Israyeli asahambile, Faro netiphatsimandla takhe bagucula umcondvo wabo. Batsi: “Hawu, yini lena lesesiyentile? Sesiyekele ema-Israyeli ahamba! Sesilahlekelwe tigcili!” 6Faro walungisa incola yakhe yemphi kanye nemabutfo akhe. 7Watsatsa tincola temphi telikhetselo letatingema-600 nato tonkhe letinye tincola temphi taseGibhithe, kwaba nguleyo naleyo yabekelwa tindvuna. 8

14:8
Num. 33:3
Simakadze wenta inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni. Faro waphuma nemphi yakhe wacosha ema-Israyeli labesaphumile ahamba ngesibindzi.“ngesibindzi” nome “ngaphansi kwesandla saSimakadze” 9Emabutfo emaGibhithe labenemahhashi, netincola temphi, nebagibeli bato acosha ema-Israyeli, awakhandzanisa lapho abemise khona ngaseLwandle Lolubovu eceleni kwePhi Hahirothi embikweBhali Sefoni.

10Ema-Israyeli atsi ayabuka abona Faro etile nemphi yakhe asondzela, ase efikelwa kwesaba lokukhulu. Atikhalela kuSimakadze. 11

14:11
Hla. 106:7
Atsi kuMosi: “Kungobe bekute yini emathuna lena eGibhithe lokutsi uze usikhiphe usiletse sitewufela lapha ehlane? Yini lena losentele yona? Usikhipheleni le eGibhithe? 12Asizange sikutjele yini siseseGibhithe satsi: ‘Hlukana natsi, usiyekele sigcilatwe ngemaGibhithe lokungenani’? Bekuyawuba ncono kube mane wasiyekela sagcilatwa ngemaGibhithe kunekutsi sitewufela lapha ehlane.”

13Mosi wabaphendvula watsi: “Ningesabi, manini sibindzi, nicine, nitawubona kusindzisa kwaSimakadze latanentela kona lamuhla. LamaGibhithe leniwabonako lamuhla aniseyiwuphindze niwabone futsi. 14

14:14
Dut. 1:30
Simakadze utanilwela; nine thulani nje.”

15Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ukhalelani kimi? Tjela ema-Israyeli kutsi akachubekele embili. 16Phakamisa indvuku yakho uyengamise etikwelwandle. Emanti atakwehlukana ekhatsi, kuze sive sema-Israyeli sewele lwandle sihamba emhlabatsini lowomile. 17Tinhlitiyo temaGibhithe ngitente taba lukhuni kangangekutsi atanilandzela, kodvwa ngitatentela ludvumo ngekuncoba Faro, nemabutfo akhe, lanemahhashi netincola temphi. 18EmaGibhithe ayawungati kutsi mine nginguSimakadze, nase ngiwancobile ngisho naFaro nemphi yakhe, netincola takhe temphi nebagibeli bemahhashi akhe imbala.”

19Ingilosi yaNkulunkulu leyayihamba embikwesive sema-Israyeli yakhwesha nyova, yema ngemuva kwaso; nayo lensika yelifu yesuka embikwabo yema emvakwabo, 20yabasemkhatsini wesive saseGibhithe nesive sema-Israyeli. Lelifu laba bumnyama esiveni saseGibhithe, kodvwa laba kukhanya esiveni sema-Israyeli ngabo bonkhe lobo busuku. Sive semaGibhithe nesive sema-Israyeli atizange tihlangane.

21

14:21
Josh. 4:23
Hla. 66:6
77:15
78:13
106:9
Isa. 63:12
Mosi welula sandla sakhe wasengamisa etikwelwandle, Simakadze wakhweshisa emanti elwandle ngemoya lonemandla wasemphumalanga lowahhusha busuku bonkhe. Wenta lwandle lwaba ngumhlabatsi lowomile; emanti ehlukana ekhatsi. 22
14:22
1 Khor. 10:1
Heb. 11:29
Sive sema-Israyeli sewela Lwandle Lolubovu sihamba emhlabatsini lowomile, emanti aba tindvonga ngesekudla nangesancele sabo. 23EmaGibhithe acosha ema-Israyeli awalandzela, angena ekhatsi nelwandle ngemahhashi awo onkhe, netincola tawo temphi kanye nebashayeli bato. 24Kwatsi kuseluvivi, Simakadze wabuka phansi asensikeni yemlilo neyelifu abuka imphi yemaGibhithe, emabutfo aseGibhithe wawasanganisa. 25Wenta kutsi emasondvo etincola temphi abhajweNgesiHebheru kungatsi “akhumuka” adzimate ahamba matima. EmaGibhithe atsi: “Asibaleke sisuke la kuma-Israyeli, ngobe Simakadze uyawalwela.”

26Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yelula sandla sakho usengamise etikwelwandle, khona lamanti atewukwehlela atseleke etikwemaGibhithe, nasetikwetincola tawo temphi kanye nasetikwebagibeli bawo bemahhashi.”“bagibeli bawo bemahhashi” nome “bagibeli bato” 27Ngako Mosi welula sandla sakhe wasengamisa etikwelwandle, emanti abuyela endzaweni yawo nakudzabuka kusa; emaGibhithe atsi ayabaleka emanti awakhukhula. Simakadze wawatsintsitsela ekujuleni kwelwandle onkhe emaGibhithe. 28

14:28
Josh. 24:7
Emanti abuya ambonya tincola temphi, nebagibeli bemahhashi,“bagibeli bawo bemahhashi” nome “bagibeli bato” nawo onkhe emabutfo aFaro labecosha ema-Israyeli. Kute nome munye lowasindza. 29Kodvwa ema-Israyeli wona abewele emhlabatsini lowomile elwandle, futsi nemanti ajinge achubeka kuma tindvonga ngesekudla nangesancele.

30Kungalelo langa-ke lapho Simakadze asindzisa ema-Israyeli esandleni semaGibhithe. Ema-Israyeli abona tidvumbu temaGibhithe elugwini lwelwandle. 31Atsi ema-Israyeli nabona emandla lamakhulu Simakadze labewakhombise ngekubhubhisa emaGibhithe, acalela phansi kwesaba Simakadze nekubeka litsemba lawo kuye nakuMosi, inceku yakhe.