Siswati 1996 (SWA96)
11

BoMosi bamemetela ngekufa kwematubulo

111

11:1
Eks. 6:1
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ngisetakwehlisela sinye nje sishayo etikwaFaro neliGibhithe lonkhe. Emvakwaloko utanikhulula kutsi nihambe, empeleni utanicosha niphume niphele kulendzawo. 2
11:2
Eks. 3:21
21:35
Tjela ema-Israyeli kutsi nguleyo naleyo ndvodza nome umfati, akacele kubomakhelwane bakhe babaphe imihlobiso yekugaba, yesiliva neyegolide.” 3
11:3
Eks. 12:29
Simakadze wenta ema-Israyeli kutsi ahlonishwe ngemaGibhithe. Ngetulu kwaloko Mosi waba mkhulu kutiphatsimandla taFaro nakumaGibhithe onkhe.

4Mosi wakhuluma kuFaro, watsi: “Simakadze utsi: ‘Ekhatsi nebusuku ngitawuhamba ngilidzabule ekhatsi live laseGibhithe, 5onkhe ematubulo langemadvodzana alapha eGibhithe atakufa, kusukela etubulweni laFaro losesihlalweni sebukhosi kuze kube ngusetubulweni lesigcilikati lesisilako, kufe nawo onkhe ematubulo etifuyo. 6Kutawuba nesililo lesikhulu lesingazange sesibe khona eveni laseGibhithe, futsi singeke siphindze sibe khona lesifana naso. 7Kodvwa emkhatsini wema-Israyeli kute nasinye sifuyo nome umuntfu lokutawuhhongelwa ngisho yinja, khona utekwati kutsi mine, Simakadze, ngenta umehluko emkhatsini wemaGibhithe nema-Israyeli.’ ” 8Mosi wephetsa inkhulumo yakhe ngekutsi: “Tonkhe tiphatsimandla takho tiyawukuta tikhotsame embikwami, tingincenge titsi: ‘Wena, nalabantfu labakulandzelako, hambani la.’ Emvakwaloko-ke ngiyawuvele ngihambe.” Mosi waphuma atfukutsele abila, washiya Faro.

9

11:9
Eks. 7:3
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Faro utawujinge ale kukulalela, khona ngitewuchubeka nekwenta leminye imimangaliso eveni laseGibhithe.” 10
11:10
1 Sam. 6:6
BoMosi na-Aroni babeyenta embikwaFaro yonkhe lemimangaliso, kodvwa Simakadze wayenta yaba lukhuni inhlitiyo yaFaro; abejinge achubeke nekwala kukhulula ema-Israyeli kutsi aphume eGibhithe.