Siswati 1996 (SWA96)
1

Kwandza kwema-Israyeli eGibhithe

11

1:1-4
Gen. 46:8-27
Nankha-ke emabito emadvodzana aka-Israyeli laya eGibhithe ahamba neyise Jakobe, nguleyo naleyo ndvodzana beyihamba nemndeni wakayo: 2bekuboRubeni, naSimeyoni, naLevi, naJuda, 3na-Isakhari, naZebuloni, naBhenjamini, 4naDani, naNaftali, naGadi, na-Asheri. 5
1:5
Gen. 46:27
Dut. 10:22
Sewuwonkhe umndeni wakaJakobe wawubantfu lababengema-70.Lamanye emahumusho atsi “ema-75” Phela Josefa abesavele aseGibhithe. 6Ngekuhamba kwesikhatsi boJosefa, nabomnakabo, nalo lonkhe lelo butfo labo, lafa laphela. 7
1:7
Gen. 18:18
Hla. 105:24
Imis. 7:17
Kodvwa titukulwane tabo, ema-Israyeli, tatalana, tandza, taba nemandla kakhulu, kangangobe live laseGibhithe lase ligcwele tona.

Kugcilatwa kwema-Israyeli

8

1:8
Imis. 7:18
Kwase kubekwa inkhosi lensha eGibhithe, leyayingati lutfo ngaJosefa. 9Yacaphelisa bantfu bayo, yatsi: “Bukani la, lama-Israyeli asandza kakhulu lapha eveni letfu, kantsi futsi anemandla kakhulu kunatsi, asayingoti kitsi. 10
1:10
Imis. 7:19
Ase siwabuke ngalamanye emehlo, sente lisu, funa andze kakhulu, ngobe nakungesuka imphi, angahle asite letitsa tetfu, bese ayabaleka kulelive.” 11Ngako-ke emaGibhithe agcilata ema-Israyeli ngekuwabekela tindvuna letatiwashayela njengetinkhabi, tiwahlupha ngekuwetfwesa imitfwalo lematima. Ema-Israyeli akhela boFaro iPhithomu neRamsesi lekwakutingungumadolobha. 12Kodvwa kuwahlupha nekuwacindzetela lama-Israyeli kwawenta andza kakhulu, andza nalo lonkhe live. EmaGibhithe acala kuwesaba ema-Israyeli. 13
1:13
Gen. 15:13
Num. 20:15
Ngako-ke emaGibhithe asebentisa sive sema-Israyeli ngesihluku; 14imphilo yawo ayenta yababa ngekuwagcilata kamatima: awabhucisa ludzaka, awafolomisa netitini, awentisa yonkhe inhlobo yemisebenti yasemasimini. Kuko konkhe labekwenta emaGibhithe asebentisa ema-Israyeli kamatima.

15Inkhosi yaseGibhithe yakhuluma kuboShifra naPhuwa, labo bekubabelekisi bebafati bemaHebheru, yatsi: 16“Nanibelekisa bafati bemaHebheru, kubotsi luswane nalungumfana nilubulale, kodvwa naluyintfombatane ningalubulali.” 17Kodvwa babelekisi besaba Nkulunkulu, ngako abazange bawente lomyalo wenkhosi, babengatibulali letinswane letibafana. 18Ngako-ke inkhosi yababita lababelekisi, yababuta yatsi: “Nikwentelani loku? Anitibulali ngani letinswane letibafana?”

19Babelekisi bayiphendvula inkhosi batsi: “Bafati bemaHebheru abafanani nebafati bemaGibhithe. Bafati bemaHebheru banemandla, babeleka masinyane umbelekisi asengakefiki.” 20Ngako-ke Nkulunkulu waba nemusa kulababelekisi. Ema-Israyeli andza kakhulu, adlanga kuba nemandla. 21Njengobe lababelekisi bamesaba Nkulunkulu, yena wabapha imiti. 22

1:22
Imis. 7:19
Ngako-ke Faro wayala bonkhe bantfu bakhe, watsi: “Lonkhe luswane lwemHebheru lolungumfana lubotsi nalutalwa nilugcumukisele emfuleni iNayili, kodvwa luswane loluyintfombatane niboluyekela luphile.”