Siswati 1996 (SWA96)
8

EmaJuda atjelwa kutsi ativikele

81

8:1
Esta 2:20
Ngalona lelo langa inkhosi Ahashiveroshi yadla tonkhe timphahla taHamani, sitsa nemhluphi wemaJuda, watinika inkhosikati Esta, tema ngaye. Esta walandzisa inkhosi ngekuhlobana kwabo naModekhayi; ngako kusukela ngalelo langa Modekhayi waba nemvume yekungena endlunkhulu. 2
8:2
Esta 3:10
Inkhosi yakhumula indandatho yayo leneluphawu lwayo, yona leyo labeyinike Hamani, wase uyinika Modekhayi. Esta wanika Modekhayi lilungelo lekuphatsa tonkhe timphahla bekutaHamani.

3Esta waphindze wayawukhuluma enkhosini; watilahla etinyaweni tayo, akhala. Wayincenga kutsi isale seyiwuhocisa lomkhankhaso lomubi wekubulala onkhe emaJuda, njengobe bekuhlose Hamani, umtukulu wa-Agagi. 4

8:4
Esta 4:11
5:2
Inkhosi yamphakamisela indvuku yayo yegolide; ngako-ke Esta wasukuma wakhuluma kuyo, watsi: 5
8:5
Esta 3:12
“Nakukuhle enkhosini, nangabe itsandza nekunginaka, nayibona kutsi loko kufanele kwentiwe, ngicela ikhiphe umtsetfo wekuncandza kufezwa kwemkhankhaso wekubulala onkhe emaJuda kuto tonkhe tifundza talombuso lobekuhloswe nguHamani, umsa waHamedatha, um-Agagi. 6Empeleni mine ngingakumela ngikutibe njani, nangabe sive netihlobo tami tibhujiswa tibulawa?”

7Inkhosi Ahashiveroshi wakhuluma kuModekhayi, na-Esta akhona, yatsi: “Asubuke la, sengimncumile loHamani labehlose kubhubhisa emaJuda; timphahla takhe sengitetfule etandleni ta-Esta. 8

8:8
Dan. 6:8,15,17
Esta 1:19
Incwadzi leneluphawu lwebukhosi ingeke iphikiswe ngumuntfu. Ngako-ke ungawabhalela egameni lami onkhe emaJuda loko lofisa kuwabhalela kona, bese lenkhulumo uyinyatselisa ngeluphawu lwebukhosi.”

9

8:9
Esta 1:22
3:12
Loku kwenteka ngelilanga lema-23, enyangeni yesitsatfu, lebitwa ngekutsi nguSivani. Modekhayi wabita bomabhalane benkhosi wabeka inkhulumo, bona bayibhala phansi. Letincwadzi tamikiswa kumaJuda, nebabusi, netindvuna, netiphatsimandla, nakuto tonkhe tifundza letatili-127, kusukela eNdiya kuze kufike eSudani.“Sudani” nome “Kushe” nome “Sifundza saseGibhithe lesingaseNayili lengenhla” Letincwadzi tabhalwa ngelulwimi nangeluhlobo lwekubhala lwaleso naleso sifundza lapho tatiya khona, nakuwo emaJuda ngelulwimi lwawo nangeluhlobo lwekubhala kwawo. 10Modekhayi watibhala tonkhe letincwadzi egameni lenkhosi Ahashiveroshi, watingcivita ngendandatho yeluphawu lwenkhosi. Kwakhishwa emancusa labegibele emahhashi enkhosi elikhetselo lagijima kakhulukati.

11Letincwadzi tatichaza kutsi inkhosi seyinike onkhe emaJuda kuwo onkhe emadolobha kutsi abe nelilungelo lekutivikela. Banikwa nelilungelo kutsi bativikele nabahlaselwa titsa nome kukuliphi live lalombuso, balwe naleto titsa, babulale bafati bato nebantfwabato, nakwenteka baticedze tonkhe badle ngisho netimphahla tato. 12Lesimemetelo sasebukhosini kwaphoceleka kutsi sisebente kuwo wonkhe umbuso wasePheresiya ngalo lelo langa lekubulawa kwemaJuda, lekwakufanele kube mhla tili-13, enyangeni yeli-12, lekutsiwa ngu-Adari. 13

8:13
Esta 3:14
9:1
Lesimemetelo sasebukhosini semiswa saba ngumtsetfo lekwakufanele watiwe ngibo bonkhe bantfu kuwo onkhe emave, kuze phela emaJuda atewukwati kutenanela nekutiphindzisela nakahlaselwa titsa tawo ngalelo langa. 14Tigijimi nemancusa lakhishwa yinkhosi abegibele emahhashi enkhosi lagijima kakhulukati. Lesimemetelo sasebukhosini sasicilelwa samenyetelwa satiwa nangibo bonkhe bantfu baseSusa lekwakuyinhlokodolobha yembuso.

15Modekhayi waphuma endlunkhulu embetse imijiva yebukhosi lelingangane nalemhlophe, nengubo lebukhwebeletane kanye nemchele lomuhle wegolide. Bonkhe bantfu edolobheni laseSusa bema etitaladini bamemeta ngalokukhulu kujabula. 16KumaJuda lelo kwaba lilanga nesikhatsi sekutsakasa, nekutfokota, nekujabula, nekudvumisa. 17

8:17
Esta 4:3
Kuwo onkhe emadolobha nemave lapho kwefika khona lesimemetelo sasebukhosini emaJuda ajabula aze aba nelilanga lekubonga, kwaba nemadzili, kwajatjulwa kwaba njeya. Empeleni bantfu labanyenti bavele bagucula iminyango baba ngemaJuda, ngobe phela abesanesitfunti, esatjwa.

9

EmaJuda abulala titsa tawo

91

9:1
Esta 3:13
Lefika-ke lilanga leli-13 enyangeni ya-Adari, inyanga yeli-12. Lelo bekulilanga lapho simemetelo senkhosi bekufanele sifezeke ngalo. Lelo bekulilanga lapho titsa temaJuda betibheke kutsi tiwacedze. Kodvwa lisondvo lagucuka, ngobe emaJuda kwabe sekuba ngawo lancobako, ancoba titsa tawo. 2EmaJuda abutsana ndzawonye etidzidzini tawo letatisemadolobheni“etidzidzini tawo letatisemadolobheni” nome “emadolobheni awo” kuto tonkhe tifundza tenkhosi Ahashiveroshi, entela kutsi ativikele kulabo lababengahle bawahlasele. Kwabate umuntfu lowaba nemandla ekuwahlasela, ngobe bonkhe bantfu baletinye tive bese bawesaba kakhulu. 3Empeleni tonkhe tiphatsimandla, netindvuna, nebabusi betifundza bese babuyele ngakumaJuda, ngobe bese besaba Modekhayi. 4
9:4
Esta 10:3
Phela Modekhayi bese kwatiwa kutsi sewungumuntfu lomkhulu kanganani ebukhosini. Kwase kwatiwa nekutsi uya ngekuya uyakhushulwa.

5EmaJuda abulala enta lakutsandzako ngetitsa tawo. Atihlasela kamatima ngetikhali, atibulala. 6ESusa, lekwakunguyona nhlokodolobha, emaJuda abulala emadvodza langema-500. 7Abulala Phashandatha, naDalfoni, na-Aspatha, 8naPhoratha, na-Adaliya, na-Aridatha, 9naPhamashta, na-Arisayi, na-Aridayi, naVayizatha, 10emadvodzana lalishumi aHamani, umsa waHamedatha, sitsa semaJuda. Noko akazange asibeke sandla sakhe etimphahleni tetitsa tawo kutsi atiphange.

11Ngalona lelo langa sibalo sebantfu lababebulewe ngemaJuda eSusa sabikelwa inkhosi. 12

9:12
Esta 5:3,6
7:2
Inkhosi yatsi kunkhosikati Esta: “EmaJuda abulele emadvodza langema-500 kanye nemadvodzana aHamani lalishumi, enhlokodolobha iSusa. Ingabe-ke kulawa lamanye emadolobha benteni? Manje ase usho sikhalo sakho; utakwentelwa. Ngitjele kutsi yini lenye loyifunako ngitakwentela.”

13Esta waphendvula watsi: “Nakukuhle enkhosini yami, ngicela kutsi emaJuda lasenhlokodolobha iSusa aphindze nakusasa ente njengobe entile lamuhla, bese kutsi tidvumbu temadvodzana lalishumi aHamani, tiphanyekwe etigodvweni.” 14Ngako inkhosi yakhipha simemetelo sasebukhosini kutsi loko akwentiwe. Lesimemetelo sasebukhosini sacondziswa eSusa kutsi emadvodzana aHamani alengiswe ngentsambo etigodvweni. 15EmaJuda labeseSusa aphindza abutsana ndzawonye ngelilanga leli-14, enyangeni ya-Adari, abulala lamanye emadvodza langema-300. Noko akazange atiphange timphahla tawo.

16Ngaleso sikhatsi nalawa lamanye emaJuda labekuletinye tifundza tenkhosi abebutsene ndzawonye ngemave awo, nawo ativikela ngetikhali; wona abulala bantfu labati-75 000 lababetitsa tawo. Kodvwa noko nawo akazange asibeke sandla etimphahleni tabo, kutiphanga. 17Loko bakwenta ngelilanga leli-13, enyangeni ya-Adari; kwatsi ngelilanga leli-14 baphumula, batentela lilanga lelidzili lekujabula, nelekwephana tipho.

18EmaJuda labeseSusa wona lelidzili alenta ngelilanga leli-15 enyangeni ya-Adari, ngobe phela bona titsa tabo batibulala ngelilanga leli-13 nangelilanga leli-14, kwase kutsi ngelilanga leli-15 baphumula; nabo base batentela lilanga lelidzili nelekujabula bephane tipho. 19Ngiko-nje emaJuda lasahlala emakhaya emaphandleni lilanga leli-14 enyangeni ya-Adari alenta kube lilanga lelidzili lekujabula bephane tipho.

Lidzili lePhurimu

20Modekhayi watibhala phansi tonkhe leto tintfo, wase utitfumela kuwo onkhe emaJuda kuwo onkhe emave lasePheresiya lasedvute nalakhashane, 21awatjela kutsi lilanga leli-14 neleli-15 enyangeni ya-Adari babolihlonipha balente kube lilanga lelidzili lekujabula nelekwephana ngalo tipho, yonkhe iminyaka. 22Lawo ngawo emalanga lapho emaJuda ativikela etitseni tawo. Leyo nyanga kwaba yinyanga leyajikiswa ekubeni yinyanga yelusizi neyengati kubo, yaba yinyanga yenjabulo neyekuphepha kwabo. Batjelwa kutsi bawahloniphe lawo malanga ngekwenta emadzili bephane tipho talokudliwako lomunye kulomunye, ngisho nakulabamphofu. 23Ngako emaJuda alandzela imiyalo yaModekhayi; lesibhimbi sasale saba ngumkhosi weminyaka yonkhe.

24

9:24
Esta 3:7
Hamani, umsa waHamedatha, situkulwane sa-Agagi, sitsa lesikhulu sesive semaJuda, abente inkatho lekwakutsiwa yiPhurimu, entele kutfola lilanga lekungulona kungabulawa ngalo onkhe emaJuda. Abehlose kuwacedza onkhe. 25Kodvwa Esta waya enkhosini, inkhosi yakhipha umtsetfo lowawubhalwe phansi, lekwatsi umphumela wawo Hamani nemadvodzana akhe wavuna labekuhlanyelele emaJuda, yena nemadvodzana akhe balengiswa entsanjeni benekelwa live. 26Ngiko nje lamalanga alamadzili abitwa ngekutsi yiPhurimu, ngenca yalencwadzi leyabhalwa nguModekhayi nangenca yako konkhe lokwawehlela. 27EmaJuda abe asatentela umtsetfo nelisiko lawo kanye newetitukulwane tawo, naye wonkhe longahle afune kuba liJuda kutsi njalo ngesikhatsi lesifanele iminyaka ngeminyaka lamalanga lamabili ayawuhlonishwa njengekusho kwesimemetelo saModekhayi. 28Kwavunyelwana kutsi yonkhe imindeni yemaJuda kuto tonkhe titukulwane letitako, kuto tonkhe tifundza, nakuwo onkhe emadolobha, afanele alihloniphe alikhumbule lelo langa lePhurimu, ngayo yonkhe iminyaka letawulandzela.

29Ngako-ke inkhosikati lenkhulu Esta, indvodzakati ya-Abiyayili, banaModekhayi, babhala incwadzi futsi lenesiciniseko sekutsi naye uyasicindzetela leso simemetelo ngePhurimu lesasikhishwe nguModekhayi ngaphambili. 30Lencwadzi yayicondziswe kuwo onkhe emaJuda, yase itfunyelwa nakuto tonkhe tifundza letatili-127 embusweni wonkhe wasePheresiya. Yayifisela emaJuda kuthula nenhlalakahle, 31yatisa emaJuda kanye netitukulwane tawo kutsi awahloniphe lamalanga ePhurimu ngesikhatsi lesifanele, njengaloku bebetayele kuhlonipha imitsetfo yekuhlonipha kuzila netikhatsi tekulila. Lowo mtsetfo waphuma kuModekhayi banenkhosikati lenkhulu Esta. 32Lomyalo wa-Esta lowagcizelela imitsetfo yePhurimi wawubhalwe encwadzini legocotwako.

10

Bukhulu ba-Ahashiveroshi naModekhayi

101Bantfu lababeselugwini lwembuso kanye nalabo labebakhe ekhatsi kwelive, inkhosi Ahashiveroshi wabaphocelela kutsi bamsebentele kamatima. 2Tonkhe tintfo nemisebenti yakhe lemikhulu lemangalisako kanye nekubeka Modekhayi esikhundleni kubhaliwe emilandvweni yemakhosi asePheresiya naseMediya. 3

10:3
Gen. 41:40
Modekhayi waba siphatsimandla lesaba lisekela lenkhosi Ahashiveroshi. EmaJuda abemhlonipha amatisa, kunjalo nje naye abesebentela kutsi bantfu besive sakubo netitukulwane tabo tihlale tinekuphepha.