Siswati 1996 (SWA96)
9

EmaJuda abulala titsa tawo

91

9:1
Esta 3:13
Lefika-ke lilanga leli-13 enyangeni ya-Adari, inyanga yeli-12. Lelo bekulilanga lapho simemetelo senkhosi bekufanele sifezeke ngalo. Lelo bekulilanga lapho titsa temaJuda betibheke kutsi tiwacedze. Kodvwa lisondvo lagucuka, ngobe emaJuda kwabe sekuba ngawo lancobako, ancoba titsa tawo. 2EmaJuda abutsana ndzawonye etidzidzini tawo letatisemadolobheni“etidzidzini tawo letatisemadolobheni” nome “emadolobheni awo” kuto tonkhe tifundza tenkhosi Ahashiveroshi, entela kutsi ativikele kulabo lababengahle bawahlasele. Kwabate umuntfu lowaba nemandla ekuwahlasela, ngobe bonkhe bantfu baletinye tive bese bawesaba kakhulu. 3Empeleni tonkhe tiphatsimandla, netindvuna, nebabusi betifundza bese babuyele ngakumaJuda, ngobe bese besaba Modekhayi. 4
9:4
Esta 10:3
Phela Modekhayi bese kwatiwa kutsi sewungumuntfu lomkhulu kanganani ebukhosini. Kwase kwatiwa nekutsi uya ngekuya uyakhushulwa.

5EmaJuda abulala enta lakutsandzako ngetitsa tawo. Atihlasela kamatima ngetikhali, atibulala. 6ESusa, lekwakunguyona nhlokodolobha, emaJuda abulala emadvodza langema-500. 7Abulala Phashandatha, naDalfoni, na-Aspatha, 8naPhoratha, na-Adaliya, na-Aridatha, 9naPhamashta, na-Arisayi, na-Aridayi, naVayizatha, 10emadvodzana lalishumi aHamani, umsa waHamedatha, sitsa semaJuda. Noko akazange asibeke sandla sakhe etimphahleni tetitsa tawo kutsi atiphange.

11Ngalona lelo langa sibalo sebantfu lababebulewe ngemaJuda eSusa sabikelwa inkhosi. 12

9:12
Esta 5:3,6
7:2
Inkhosi yatsi kunkhosikati Esta: “EmaJuda abulele emadvodza langema-500 kanye nemadvodzana aHamani lalishumi, enhlokodolobha iSusa. Ingabe-ke kulawa lamanye emadolobha benteni? Manje ase usho sikhalo sakho; utakwentelwa. Ngitjele kutsi yini lenye loyifunako ngitakwentela.”

13Esta waphendvula watsi: “Nakukuhle enkhosini yami, ngicela kutsi emaJuda lasenhlokodolobha iSusa aphindze nakusasa ente njengobe entile lamuhla, bese kutsi tidvumbu temadvodzana lalishumi aHamani, tiphanyekwe etigodvweni.” 14Ngako inkhosi yakhipha simemetelo sasebukhosini kutsi loko akwentiwe. Lesimemetelo sasebukhosini sacondziswa eSusa kutsi emadvodzana aHamani alengiswe ngentsambo etigodvweni. 15EmaJuda labeseSusa aphindza abutsana ndzawonye ngelilanga leli-14, enyangeni ya-Adari, abulala lamanye emadvodza langema-300. Noko akazange atiphange timphahla tawo.

16Ngaleso sikhatsi nalawa lamanye emaJuda labekuletinye tifundza tenkhosi abebutsene ndzawonye ngemave awo, nawo ativikela ngetikhali; wona abulala bantfu labati-75 000 lababetitsa tawo. Kodvwa noko nawo akazange asibeke sandla etimphahleni tabo, kutiphanga. 17Loko bakwenta ngelilanga leli-13, enyangeni ya-Adari; kwatsi ngelilanga leli-14 baphumula, batentela lilanga lelidzili lekujabula, nelekwephana tipho.

18EmaJuda labeseSusa wona lelidzili alenta ngelilanga leli-15 enyangeni ya-Adari, ngobe phela bona titsa tabo batibulala ngelilanga leli-13 nangelilanga leli-14, kwase kutsi ngelilanga leli-15 baphumula; nabo base batentela lilanga lelidzili nelekujabula bephane tipho. 19Ngiko-nje emaJuda lasahlala emakhaya emaphandleni lilanga leli-14 enyangeni ya-Adari alenta kube lilanga lelidzili lekujabula bephane tipho.

Lidzili lePhurimu

20Modekhayi watibhala phansi tonkhe leto tintfo, wase utitfumela kuwo onkhe emaJuda kuwo onkhe emave lasePheresiya lasedvute nalakhashane, 21awatjela kutsi lilanga leli-14 neleli-15 enyangeni ya-Adari babolihlonipha balente kube lilanga lelidzili lekujabula nelekwephana ngalo tipho, yonkhe iminyaka. 22Lawo ngawo emalanga lapho emaJuda ativikela etitseni tawo. Leyo nyanga kwaba yinyanga leyajikiswa ekubeni yinyanga yelusizi neyengati kubo, yaba yinyanga yenjabulo neyekuphepha kwabo. Batjelwa kutsi bawahloniphe lawo malanga ngekwenta emadzili bephane tipho talokudliwako lomunye kulomunye, ngisho nakulabamphofu. 23Ngako emaJuda alandzela imiyalo yaModekhayi; lesibhimbi sasale saba ngumkhosi weminyaka yonkhe.

24

9:24
Esta 3:7
Hamani, umsa waHamedatha, situkulwane sa-Agagi, sitsa lesikhulu sesive semaJuda, abente inkatho lekwakutsiwa yiPhurimu, entele kutfola lilanga lekungulona kungabulawa ngalo onkhe emaJuda. Abehlose kuwacedza onkhe. 25Kodvwa Esta waya enkhosini, inkhosi yakhipha umtsetfo lowawubhalwe phansi, lekwatsi umphumela wawo Hamani nemadvodzana akhe wavuna labekuhlanyelele emaJuda, yena nemadvodzana akhe balengiswa entsanjeni benekelwa live. 26Ngiko nje lamalanga alamadzili abitwa ngekutsi yiPhurimu, ngenca yalencwadzi leyabhalwa nguModekhayi nangenca yako konkhe lokwawehlela. 27EmaJuda abe asatentela umtsetfo nelisiko lawo kanye newetitukulwane tawo, naye wonkhe longahle afune kuba liJuda kutsi njalo ngesikhatsi lesifanele iminyaka ngeminyaka lamalanga lamabili ayawuhlonishwa njengekusho kwesimemetelo saModekhayi. 28Kwavunyelwana kutsi yonkhe imindeni yemaJuda kuto tonkhe titukulwane letitako, kuto tonkhe tifundza, nakuwo onkhe emadolobha, afanele alihloniphe alikhumbule lelo langa lePhurimu, ngayo yonkhe iminyaka letawulandzela.

29Ngako-ke inkhosikati lenkhulu Esta, indvodzakati ya-Abiyayili, banaModekhayi, babhala incwadzi futsi lenesiciniseko sekutsi naye uyasicindzetela leso simemetelo ngePhurimu lesasikhishwe nguModekhayi ngaphambili. 30Lencwadzi yayicondziswe kuwo onkhe emaJuda, yase itfunyelwa nakuto tonkhe tifundza letatili-127 embusweni wonkhe wasePheresiya. Yayifisela emaJuda kuthula nenhlalakahle, 31yatisa emaJuda kanye netitukulwane tawo kutsi awahloniphe lamalanga ePhurimu ngesikhatsi lesifanele, njengaloku bebetayele kuhlonipha imitsetfo yekuhlonipha kuzila netikhatsi tekulila. Lowo mtsetfo waphuma kuModekhayi banenkhosikati lenkhulu Esta. 32Lomyalo wa-Esta lowagcizelela imitsetfo yePhurimi wawubhalwe encwadzini legocotwako.