Siswati 1996 (SWA96)
8

EmaJuda atjelwa kutsi ativikele

81

8:1
Esta 2:20
Ngalona lelo langa inkhosi Ahashiveroshi yadla tonkhe timphahla taHamani, sitsa nemhluphi wemaJuda, watinika inkhosikati Esta, tema ngaye. Esta walandzisa inkhosi ngekuhlobana kwabo naModekhayi; ngako kusukela ngalelo langa Modekhayi waba nemvume yekungena endlunkhulu. 2
8:2
Esta 3:10
Inkhosi yakhumula indandatho yayo leneluphawu lwayo, yona leyo labeyinike Hamani, wase uyinika Modekhayi. Esta wanika Modekhayi lilungelo lekuphatsa tonkhe timphahla bekutaHamani.

3Esta waphindze wayawukhuluma enkhosini; watilahla etinyaweni tayo, akhala. Wayincenga kutsi isale seyiwuhocisa lomkhankhaso lomubi wekubulala onkhe emaJuda, njengobe bekuhlose Hamani, umtukulu wa-Agagi. 4

8:4
Esta 4:11
5:2
Inkhosi yamphakamisela indvuku yayo yegolide; ngako-ke Esta wasukuma wakhuluma kuyo, watsi: 5
8:5
Esta 3:12
“Nakukuhle enkhosini, nangabe itsandza nekunginaka, nayibona kutsi loko kufanele kwentiwe, ngicela ikhiphe umtsetfo wekuncandza kufezwa kwemkhankhaso wekubulala onkhe emaJuda kuto tonkhe tifundza talombuso lobekuhloswe nguHamani, umsa waHamedatha, um-Agagi. 6Empeleni mine ngingakumela ngikutibe njani, nangabe sive netihlobo tami tibhujiswa tibulawa?”

7Inkhosi Ahashiveroshi wakhuluma kuModekhayi, na-Esta akhona, yatsi: “Asubuke la, sengimncumile loHamani labehlose kubhubhisa emaJuda; timphahla takhe sengitetfule etandleni ta-Esta. 8

8:8
Dan. 6:8,15,17
Esta 1:19
Incwadzi leneluphawu lwebukhosi ingeke iphikiswe ngumuntfu. Ngako-ke ungawabhalela egameni lami onkhe emaJuda loko lofisa kuwabhalela kona, bese lenkhulumo uyinyatselisa ngeluphawu lwebukhosi.”

9

8:9
Esta 1:22
3:12
Loku kwenteka ngelilanga lema-23, enyangeni yesitsatfu, lebitwa ngekutsi nguSivani. Modekhayi wabita bomabhalane benkhosi wabeka inkhulumo, bona bayibhala phansi. Letincwadzi tamikiswa kumaJuda, nebabusi, netindvuna, netiphatsimandla, nakuto tonkhe tifundza letatili-127, kusukela eNdiya kuze kufike eSudani.“Sudani” nome “Kushe” nome “Sifundza saseGibhithe lesingaseNayili lengenhla” Letincwadzi tabhalwa ngelulwimi nangeluhlobo lwekubhala lwaleso naleso sifundza lapho tatiya khona, nakuwo emaJuda ngelulwimi lwawo nangeluhlobo lwekubhala kwawo. 10Modekhayi watibhala tonkhe letincwadzi egameni lenkhosi Ahashiveroshi, watingcivita ngendandatho yeluphawu lwenkhosi. Kwakhishwa emancusa labegibele emahhashi enkhosi elikhetselo lagijima kakhulukati.

11Letincwadzi tatichaza kutsi inkhosi seyinike onkhe emaJuda kuwo onkhe emadolobha kutsi abe nelilungelo lekutivikela. Banikwa nelilungelo kutsi bativikele nabahlaselwa titsa nome kukuliphi live lalombuso, balwe naleto titsa, babulale bafati bato nebantfwabato, nakwenteka baticedze tonkhe badle ngisho netimphahla tato. 12Lesimemetelo sasebukhosini kwaphoceleka kutsi sisebente kuwo wonkhe umbuso wasePheresiya ngalo lelo langa lekubulawa kwemaJuda, lekwakufanele kube mhla tili-13, enyangeni yeli-12, lekutsiwa ngu-Adari. 13

8:13
Esta 3:14
9:1
Lesimemetelo sasebukhosini semiswa saba ngumtsetfo lekwakufanele watiwe ngibo bonkhe bantfu kuwo onkhe emave, kuze phela emaJuda atewukwati kutenanela nekutiphindzisela nakahlaselwa titsa tawo ngalelo langa. 14Tigijimi nemancusa lakhishwa yinkhosi abegibele emahhashi enkhosi lagijima kakhulukati. Lesimemetelo sasebukhosini sasicilelwa samenyetelwa satiwa nangibo bonkhe bantfu baseSusa lekwakuyinhlokodolobha yembuso.

15Modekhayi waphuma endlunkhulu embetse imijiva yebukhosi lelingangane nalemhlophe, nengubo lebukhwebeletane kanye nemchele lomuhle wegolide. Bonkhe bantfu edolobheni laseSusa bema etitaladini bamemeta ngalokukhulu kujabula. 16KumaJuda lelo kwaba lilanga nesikhatsi sekutsakasa, nekutfokota, nekujabula, nekudvumisa. 17

8:17
Esta 4:3
Kuwo onkhe emadolobha nemave lapho kwefika khona lesimemetelo sasebukhosini emaJuda ajabula aze aba nelilanga lekubonga, kwaba nemadzili, kwajatjulwa kwaba njeya. Empeleni bantfu labanyenti bavele bagucula iminyango baba ngemaJuda, ngobe phela abesanesitfunti, esatjwa.