Siswati 1996 (SWA96)
5

Esta wentela inkhosi naHamani lidzili

51Kwatsi ngelilanga lesitsatfu lekuzila Esta wembatsa imijiva yakhe yebukhosi, wahamba waze wayawungena ngekhatsi esihoncweni sendlunkhulu. Wangena ngemphundvu lemacondzana nemnyango wendlunkhulu. Inkhosi yayingekhatsi ihleti esihlalweni sayo sebukhosi imacondzana nemnyango. 2

5:2
Esta 4:11
Inkhosi yatsi nayibona inkhosikati lenkhulu Esta ime ngaphandle, yajabula, yase iphakamisa indvuku yayo yegolide isho kutsi akangene. Weta wafike watsintsa sihloko salendvuku. 3
5:3
Mak. 6:22
Inkhosi yambuta yatsi: “Kwenteke njani, nkhosikati Esta? Ngitjele kutsi ufunani, utakutfola, nome ngabe kuyincenye yembuso wami.” 4
5:4
Esta 7:1
Esta waphendvula watsi: “Uma kukuhle enkhosini yami, ngicela kutsi inkhosi ite naHamani lamuhla edzilini lengililungiselela bona.”

5Inkhosi yatsi akubitwe Hamani masinyane, kuze batekuya ka-Esta edzilini. Ngako bahamba-ke boHamani nenkhosi baya edzilini ka-Esta. 6Ngesikhatsi banatsa liwayini inkhosi yaphindza yambuta Esta, yatsi: “Ngabe siyini sikhalo sakho, nkhosikati? Ngitjele kutsi ufunani, utayitfola. Ngitakunika sicelo sakho, ngisho nome ngabe sewucela incenye yembuso wami.”

7Esta watsi: “Nasi sicelo sami: 8Nangabe inkhosi ingaba nemusa kimi ingiphe sicelo sami, ngicela kutsi iphindze ibuye naHamani kusasa kulelinye lidzili lengitawube ngililungisele bona. Ngitayitjela lapho-ke inkhosi kutsi siyini sicelo sami.”

Lisu laHamani lekubulala Modekhayi

9

5:9
Esta 3:2
Hamani waphuma kulelo dzili ativa amnandzi, ajabule kakhulu. Kodvwa watsi nakabona Modekhayi emphundvwini, wambona kutsi akamkhotsameli futsi akakhombisi nakancane nje kumhlonipha ngesikhatsi endlula, Hamani watfukutsela watselwa ngemanti. 10Noko watibamba waya ekhaya lakhe. Wase umema bangani bakhe kutsi bavakashele ekhaya lakhe, wabita nemkakhe Zereshi kutsi naye abe khona. 11
5:11
Esta 3:1
9:10
Hamani wabatekela ababalela nebantfwabakhe kutsi banyenti kanganani, abatjela nekutsi inkhosi imkhuphule kanjani yamenta ndvunankhulu, nekutsi yena ubaluleke kanganani kunato tonkhe tindvuna tenkhosi. 12Wachubeka Hamani wabalandzisa nekutsi ngetulu kwako konkhe yena uhleti nje abemenywe yinkhosikati lenkhulu, Esta; ibentele lidzili bona nenkhosi bobabili. Washo nekusho kutsi nangakusasa futsi baphindze bamenywa, kwamenywa inkhosi naye Hamani kuphela, emkhatsini wato tonkhe tindvuna tenkhosi. 13Kodvwa nome kunjalo, konkhe loko kuye kwakungasho lutfo inkhani nakasabona leliJuda lelinguModekhayi lisahlala lapha emphundvwini yasendlunkhulu.

14Ngako umkakhe Zereshi, nabo bonkhe bangani bakhe bakhipha siphakamiso batsi: “Yini ungagawuli sigodvo lesingemamitha langema-22 budze, uvuke ekuseni ucele enkhosini kutsi Modekhayi alengiswe khona; utawutsi nawuya edzilini nenkhosi ube ujabulile.” Leso siphakamiso samjabulisa Hamani, ngako sigodvo sekulengisa Modekhayi salungiswa masinyane.

6

Inkhosi ibeka Modekhayi esikhundleni

61

6:1
Esta 2:23
Kulobo busuku abuzange sebehle butfongo enkhosini, ngako yatfumela kutsi akulandvwe emabhuku emilandvo yembuso ifundzelwe. 2
6:2
Esta 2:21
Lendzawo leyafundvwa yayinemlandvo lapho kwakubhalwe kutsi Modekhayi wavumbulula lisu letindvuna letimbili letatigadza iminyango yenkhosi, boBikthani naThereshi. 3Inkhosi yabuta yatsi: “Modekhayi sambonga ngekumnika mvuzo muni ngalesento lesi?”

Letinceku tatsi: “Kute lentelwa kona.”

4

6:4
Esta 5:14
Inkhosi yabuta yatsi: “Kukhona yini lomunye wetindvuna tami lolapha esigodlweni?”

Ngaleso sikhatsi Hamani abengena esibuyeni sendlunkhulu ete enkhosini kutewucela kutsi Modekhayi alengiswe entsanjeni leyase ilungiselwe yena. 5Ngako letinceku taphendvula tatsi: “Hamani ukhona la ngephandle, umele kutawukhuluma nawe.”

Inkhosi yatsi: “Mngeniseni.”

6Ngako Hamani wangeniswa, inkhosi yakhuluma kuye, yatsi: “Kukhona umuntfu lengifisa kumbonga kakhulu. Wena utsi ngingakukhombisa kanjani loko kumbonga kwami?”

Hamani wacabanga watsi: “Konje ngubani nje inkhosi lengafisa kumbonga kakhulu ngaphandle kwami?” 7Hamani wayiphendvula watsi: “Lomuntfu inkhosi lefisa kumbonga 8ayimembese ngengubo yebukhosi leyembatfwa ngiyo, imekhwete ehhashini layo lelifakwe umchele webukhosi.“umchele webukhosi” nome “umgedla webukhosi” 9Lesinye setikhulu tayo letetsembekile asimembatsise lowo muntfu inkhosi letsandza kumbonga, bese sihamba embikwalo lelihhashi, lidzabule licotfote ekhatsi nelidolobha. Lesikhulu asihambe simemetela, sitsi: ‘Ase nibuke-ke kutsi inkhosi imentelani lowo muntfu lefisa kumbonga!’ ”

10Inkhosi yatsi kuHamani: “Phutfuma, utsatse ingubo yebukhosi nelihhashi njengobe ushito, konkhe loko ukwente kuModekhayi, liJuda. Utamkhandza ahleti emphundvwini yendlunkhulu.”

11Ngako Hamani watsatsa lengubo yebukhosi wembatsisa Modekhayi, wamekhweta ehhashini lebukhosi, walihambela embili, ahamba amemetela atsi: “Ase nibuke-ke kutsi inkhosi imentelani umuntfu lefisa kumbonga!”

12Emvakwaloko Modekhayi wabuyela emphundvwini yendlunkhulu, kodvwa Hamani wabuyela ekhaya kakhe ajabhe, waze wembonya nebuso bakhe ngenca yekudliwa ngemahloni. 13Wafike walandzisa umkakhe nebangani bakhe bonkhe lokwase kumehlele. Umkakhe Zereshi nalabangani bakhe bamtjela batsi: “Nangabe Modekhayi aliJuda, wena sewucalile kuwa, futsi ungeke umkhone. Nakanjani utakwehlula.” 14

6:14
Esta 5:8
Batsi basakhuluma tindvuna tenkhosi tefika setilandze Hamani ngekushesha kutsi aye edzilini, lakhe nenkhosi, lababelentelwe ngu-Esta.

7

Kulengiswa kwaHamani

71

7:1
Esta 5:8
6:14
Ngako inkhosi naHamani bahamba bobabili baya edzilini la-Esta. 2
7:2
Esta 5:3,6
Basachubeka nekunatsa ngalelo langa lesibili, inkhosi yaphindze yabuta, yatsi: “Nkhosikati Esta, ufunani? Ngitjele, utakwentelwa; ngisho nome ngabe ufuna incenye yembuso wami.” 3Inkhosikati Esta, yaphendvula yatsi: “Nakukuhle enkhosini yami kwemukela sicelo sami, nome ngingesibani, sifiso sami, nkhosi, kutsi mane usindzise imphilo yami, nemphilo yesive sakitsi. 4Mine nesive sakitsi sitsengisiwe kutsi sibulawe size sife sonkhe siphele. Kube mane bekutsengiswe ngatsi kutsi simane sibe tigcili netigcilikati ngabe ngithulile,NgesiHebheru akucondzakali ngobe angiboni kutsi loko singaze sikwetfwese inkhosi; kodvwa sitawubhujiswa sonkhe!”

5Inkhosi Ahashiveroshi yabuta inkhosikati Esta, yatsi: “Ngubani lowo? Ukuphi yena lowo muntfu lowente leso sento lesinjalo?”

6Esta watsi: “Sitsa setfu, umuntfu losenyanyako, nalesisinengiso kuye ngunangu Hamani, lonenhlitiyo lembi!”

Hamani wahlahlela inkhosi nenkhosikati lenkhulu emehlo asetfukile, esaba. 7Inkhosi yasukuma seyitfukutsele igaya tiboti, yashiya lidzili yaphumela ngaphandle esibuyeni sesigodlo, yayawushaywa ngumoya. Hamani wabona kutsi kubi, inkhosi vele itamjezisa ngalesento; wasala endlini, entela kutincengela ku-Esta, kutsi inkhosi ingambulali. 8Watsi asatilahla phansi nje embikwetinyawo tesihlalo sa-Esta, asatsi usetatincengela, yangena inkhosi seyibuya esibuyeni. Yatsi nayimbona enta njalo, yamemeta yatsi: “Kantsi lendvodza seyitawudlwengula umdlunkhulu wami lapha ekhatsi esigodlweni nasembikwami, ngibuka?”

Latsi liphuma nje lelo livi enkhosini, tinceku taphutfuma tambonya buso baHamani. 9

7:9
Esta 2:21
5:14
Lomunye wabo, lekwakutsiwa nguHabona, watsi: “Yena lo Hamani phela besalungise nesigodvo lesingemamitha langema-22 ngasendlini yakhe, asilungisele kulengisa Modekhayi lowephula imphilo yenkhosi engotini.”

“Lengisani Hamani kuso!” sekusho inkhosi. 10Ngako Hamani walengiswa kuleso sigodvo bekasigawulele kulengisa Modekhayi. Kutfukutsela kwenkhosi kwabotja.