Siswati 1996 (SWA96)
2

Esta wentiwa inkhosikati lenkhulu

21Emvakwesikhatsi kutfukutsela kwenkhosi Ahashiveroshi kwabotja. Wakhumbula nekwenta kwakhe Vashti kanye netinyatselo temtsetfo lamtsatsela tona. 2Labanye beluleki lababesedvute naye bameluleka batsi: “Inkhosi ayikhetselwe emantfombatana lamahle. 3Inkhosi ayikhetse bantfu babe ngemancusa ayo kulelo nakulelo live lelingaphansi kwalombuso. Lamancusa kufanele afune emantfombatana lamahle awaletse lapha esigodlweni, eSusa, awetfule kuHegayi, indvuna yalabasikati. Yena utawanika timonyo nemihlobiso. 4Inkhosi itawube seyikhetsa leyo ntfombatana letayitsandza kakhulu, iyente ibe yinkhosikati lenkhulu esikhundleni saVashti.” Leseluleko sabonakala sisihle emehlweni enkhosi, ngako yavele yenta njengobe yayitjeliwe.

5Kuleyo ndlunkhulu eSusa kwakuneliJuda lekwakunguModekhayi, umsa waJayire, umsa waShimeyi, umsa waKhishi wesive sakaBhenjamini. 6

2:6
2 Khos. 24:15
Ngesikhatsi Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, atfumba JehoyakhiniNgesiHebheru “Jekhoniya” eJerusalema, Modekhayi abengulomunye walabo labatfunjwa. 7Lo-Esta labebitwa ngekutsi nguHadasa ngesiHebheru, abemuhle eme kahle. Modekhayi wamfaka esiswini sakhe ekufeni kwebatali bakhe. Empeleni, Esta abeyindvodzakati yemnakaboyise waModekhayi, ngako abengudzadzewabo.

8Emvakwekukhishwa kwalesimemetelo semtsetfo lomusha emantfombatana lamanyenti aletfwa lapha esigodlweni saseSusa, na-Esta abengulomunye wawo. Naye wetfulwa etandleni taHegayi labeyindvuna yabo esihoncweni. 9Hegayi wamtsandza, waba nengati lenhle kuHegayi. Hegayi akacitsanga sikhatsi, wavele wesukela etulu kutsi amnike konkhe lakudzingako nekudla kwelikhetselo. Ngetulu kwekumnika indzawo lekhetsiwe waphindze wamnika tisebenti letisikhombisa kutsi timsebente.

10Esta akazange ayitsi vu indzaba yekutsi usive sini, ngobe phela Modekhayi abetsite angaboyikhuluma leyo, kutsi uliJuda. 11Onkhe emalanga Modekhayi abevamise kutendlulisa lapha esihoncweni sesigodlo, afuna phela kutfola kahle kutsi Esta unjani nekutsi uphetfwe njani.

12Ngaphambili kwekutsi intfombatana ingene enkhosini Ahashiveroshi kwakufanele itsatse umnyaka isaticola ngemafutsa lakhetsiwe lagcotjiswa ngemantfombatana; tinyanga letisitfupha bekuba tekuticola nekutilolonga ngemafutsa elikhetselo, bese kutsi letisitfupha letilandzelako tibe tekutigcobisa nekutitsela ngemakha nangetimonyo. 13Leyo naleyo ntfombatana yayitsi nayiyawungena endlunkhulu enkhosini inikwe nome yini leyo leyifunako. 14Kwakutsi ntsambama intfombatana ingene enkhosini, bese kutsi ekuseni nayivuka khona ingeniswe kulesinye sigodlo lapho bebagadvwa khona nguShashgazi, labeyindvuna yemaphovela. Abengeke aphindze abuyele enkhosini ngaphandle kwekutsi inkhosi loyo leyayimtsandzile imgagule ngelibito.

15Lase liyefika-ke ligema la-Esta. Esta lona abeyindvodzakati ya-Abihayili, umnakaboyise waModekhayi. Modekhayi wamfaka esiswini sakhe; Esta-ke abetsandvwa nguye wonkhe umuntfu. Futsi yena akazange afune lokunye, abeneliswa nguloko lanikwa kona nguHegayi, indvuna yemaphovela.

16Wangeniswa-ke enkhosini Ahashiveroshi endlunkulu. Wangeniswa ngenyanga yelishumi lekwakuyinyanga yaThebethi, ngemnyaka wesikhombisa wekubusa kwayo. 17Inkhosi yatsatseka nga-Esta, kwendlula onkhe lawa lamanye emantfombatana. Yatsandza Esta ngetulu kwawo onkhe emantfombatana, ngako yamkhetsa emkhatsini wawo yametfwesa umchele webukhosi, yambeka waba yinkhosikati lenkhulu esikhundleni saVashti. 18Ngako-ke inkhosi yenta lelikhulu lidzili, yentela Esta netiphatsimandla tayo. Yamemetela lilanga lekuphumula“lilanga lekuphumula” nome “kwephulelwa kwemitselo” kuto tonkhe tigodzi, yephana ngetipho letinyenti tasebukhosini kubo bonkhe bantfu.

Modekhayi usindzisa inkhosi ekufeni

19Ngesikhatsi emantfombatana asabutfwe kwesibili, Modekhayi abehlala emphundvwini yendlunkhulu. 20

2:20
Esta 8:1
Esta wawafihla emasiko, nemihambo kanye nemisimeto yesive sakubo, njengobe Modekhayi abemyalile. Wachubeka wawagcina emavi aModekhayi, njengobe abenta asemncane.

21Ngesikhatsi Modekhayi aseyindvuna yasesigodlweni senkhosi, abekanye naboBikthani naThereshi, tindvuna tenkhosi letatigadza indlela leya endlunkhulu. Letindvuna tayitfukutselela inkhosi tafuna lisu lekuyibulala. 22Modekhayi watsi kube ayive lendzaba, wayibika enkhosikatini Esta. Inkhosikati lenkhulu yabikela inkhosi ngalendzaba, yasho nekutsi ive ngaModekhayi. 23

2:23
Esta 6:1
Kwatsi kube kuphenywe kahle kutfolakale kutsi lendzaba yayiliciniso; lamadvodza lamabili alengiswa ngentsambo. Konkhe loko kwabhalwa encwadzini yemilandvo yemakhosi, inkhosi, Ahashiveroshi, ibuka.

3

Lisu laHamani lekubulala sive semaJuda

31Ngekuhamba kwetikhatsi, inkhosi Ahashiveroshi yamphakamisa Hamani yamnika sikhundla sekuba ngundvunankhulu. Hamani bekuyindvodzana yaHamedatha, umtukulu wa-Agagi.Agagi bekuyinkhosi yema-Amaleki lekwakutitsa tema-Israyeli kusukela esikhatsini sekuphuma kwawo eGibhithe. Fundza Eks. 15:13-16 2Inkhosi yakhipha umtsetfo lewawucondzene nato tonkhe tiphatsimandla tayo kutsi tifanele tiguce phansi tikhotsame nakwendlula Hamani, timhloniphe. Tonkhe tiphatsimandla tatikwenta loko, ngaphandle kwaModekhayi lowala wangete wakhotsama. 3Leti letinye tindvuna tatimbuta titsi: “Wena awuwulaleli ngani umtsetfo wenkhosi?” 4Bambuta loko imihla ngemihla bamecwayisa ngalesento sakhe kutsi akasiyekele, kodvwa akazange abalalele. Abebatjela atsi: “NgiliJuda mine, ngeke ngikhotsamele Hamani.” Ngako base bayawumceba kuHamani nabo sebamangele kutsi ingabe utasibeketelela yini lesento saModekhayi. 5Hamani watfukutsela wagaya tiboti, nakabona kutsi Modekhayi akamhloniphi, futsi akamkhotsameli. 6Watsi kube eve kutsi Modekhayi uliJuda, wase ufuna lisu kutsi angasabulali Modekhayi yedvwa, kodvwa asale abulala onkhe emaJuda kulo lonkhe lasePheresiya.

7

3:7
Esta 9:24
Kwatsi ngenyanga yekucala, yaNisani, ngemnyaka weli-12 wekubusa kwenkhosi Ahashiveroshi, kwentiwa inkatho embikwaHamani yekutfola kutsi kungaba nguliphi lilanga nenyanga lekutsi aphumelelise lelisu lakhe. Ngako kwakhetfwa lilanga leli-13 ku-Adari, inyanga yeli-12.

8Ngako-ke Hamani wabikela inkhosi, watsi: “Kukhona sive lesisakateke nalo lonkhe lelive lakho sigcwele tonkhe tifundza. Siyatehlukisa emasikweni etfu. Emasiko nemihambo yaso yehlukile, ayifani nemasiko ato tonkhe letinye tive; futsi asiyilaleli imitsetfo yalelive lakho. Ngako akukafaneli kutsi inkhosi isiyekele. 9Nakukuhle enkhosini, ayikhiphe simemetelo sasebukhosini sekutsi asibulawe sonkhe lesive. Nawungakwenta loko, mine Hamani ngingafaka isiliva lengemakhilogremu langaba-340 000 esikhwameni senkhosi.”

10

3:10
Esta 8:2
Inkhosi yakhumula indandatho yayo leyayineluphawu lwekugcoba simemetelo lesiphuma enkhosini, yayinika lesitsa semaJuda, Hamani, umsa waHamedatha, umtukulu wa-Agagi. 11Inkhosi yamtjela yatsi: “Leyo mali yakho, naleso sive sakho; yenta lokutsandzako ngaso.”

12Ngako-ke kwatsi ngelilanga leli-13 lenyanga yekucala, Hamani wabita bonkhe bomabhalane benkhosi, ababitela lesatiso kuze basihumushe basibhale ngato tonkhe tilimi neluhlobo lwekubhala lolwalusetjentiswa eveni lasePheresiya. Tase titfunyelwa kuto tonkhe tindvuna, netikhulu, netiphatsimandla temibuso. Takhishwa egameni lenkhosi Ahashiveroshi tineluphawu lwendandatho yakhe. 13Kwaphuma emancusa agijimisa lesatiso kuwo onkhe emave embuso. Lesimemetelo sasebukhosini sasatisa kutsi ngalanga linye, lilanga leli-13 enyangeni ya-Adari, onkhe emaJuda, labancane nalabadzala, bafati nebantfwana kufanele babulawe. Kufanele babhujiswe ngaphandle kwesihawu, timphahla tabo tidliwe. 14Lesimemetelo kwakufanele simenyetelwe ebaleni, singafihlwa, kuto tonkhe tive, kuze kutsi litsi lifika lelo langa wonkhe umuntfu abe asatilungiselele.

15

3:15
Esta 4:8
Ngekuyala kwenkhosi leso simemetelo sakhishwa eSusa inhlokodolobha yalowo mbuso; emancusa aphutfumisa lesimemetelo kuwo onkhe emave. Inkhosi naHamani bona bahlala phansi banatsa ngesikhatsi lidolobha lonkhe laseSusa lidzidzekile ngekumangala.

4

Modekhayi ucela lusito ku-Esta

41Watsi kube Modekhayi eve ngako konkhe loko lokwase kuhloswe kwentiwa nguHamani, wadzabula tingubo takhe, wembatsa emasaka, watitsela ngemlotsa, wahamba adzabula lidolobha ekhatsi, akhala kakhulu nakabuhlungu, 2waze wefika emphundvwini lengenela esigodlweni. Akazange angene ngekhatsi, ngobe phela bekulisiko nemsimeto kutsi umuntfu lowembetse inzilo akangeni esigodlweni. 3Kwesuka sililo lesikhulu semaJuda kuto tonkhe tifundza letatingaphansi kwalowo mbuso, yonkhe indzawo lapho kwafika khona lesimemetelo. EmaJuda azila, akhala, alila kwatsi linyenti lawo lembatsa emasaka latitsela ngemlotsa.

4Esta wakhatsateka kakhulu, nasatjelwa tisebenti kanye netindvuna takhe ngaloko lokwentiwa nguModekhayi. Watfumela timphahla kuModekhayi kutsi atewugcoka, khona atewukhumula lamasaka; kodvwa Modekhayi akazange avume kutemukela, watala. 5Esta wase ubita Hathaki, labengulomunye wetindvuna letatibekwe yinkhosi kutsi tibe takakhe, wamtfumela kuModekhayi kutsi ayewubuta kutsi kwente njani. 6Hathaki waya kuModekhayi enkhundleni yelidolobha leyayisembikwelisango lesigodlo senkhosi. 7

4:7
Esta 3:9
Modekhayi wamtjela konkhe lokwase kumehlele, kanye nemali leyayetsenjiswe nguHamani kutsi utayifaka esikhwameni senkhosi, nangabe onkhe emaJuda abulewe. 8
4:8
Esta 3:15
Wanika Hathaki ikhophi yalesimemetelo sasebukhosini lesasikhiswe lapha eSusa; sasichaza kutsi onkhe emaJuda kufanele abulawe. Modekhayi wamtjela kutsi ayinike Esta, achaze konkhe kuye, abese Esta uya enkhosini kuyekuyincenga kutsi ifane ibe nebubele kulesive sakubo. 9Hathaki wabuyela emuva, wafike walandzisa Esta konkhe labekutjelwe nguModekhayi. 10Esta waphendvula ngekutfumela kuModekhayi, watsi: 11“Wonkhe umuntfu, indvodza nome umfati, longena ngekhatsi endlunkhulu enkhosini ayibone ingakambiti, umtsetfo utsi lowo muntfu akabulawe. Lomtsetfo watiwa ngibo bonkhe bantfu lababeluleki bayo kanye nebantfu bonkhe emaveni onkhe embuso. Lowo muntfu usindza kuphela, nangabe inkhosi imphakamisela indvuku yayo yebukhosi yegolide. Sekuphela inyanga inkhosi solomane ingakangibiti kutsi ngite kuyo.”

12Watsi kube Modekhayi atjelwe yonkhe inkhulumo ya-Esta, 13waphindze watfumela livi kuye watsi: “Ungacabangi kutsi ngobe wena ulapho esigodlweni utawusindza nakubulawa onkhe emaJuda. 14

4:14
Gen. 45:7
Nawuthula manje kulesikhatsi, lusito nenkhululeko yemaJuda iyawuchamuka kulenye indzawo,Umbhali walencwadzi ngesiHebheru ucwaya kusebentisa ligama laNkulunkulu wena nemndeni weyihlo utawubhujiswa. Empeleni, ngubani nje lowatiko kutsi mhlawumbe wena wentelwa sona lesikhatsi kutsi ube yinkhosikati lenkhulu?”

15Esta watfumela kuModekhayi imphendvulo letsi: 16

4:16
Gen. 43:14
“Hamba uhlanganise onkhe emaJuda laseSusa, nizile ningithandazele. Ningadli kudla, ninganatsi nemanti kuze kube ngemalanga lamatsatfu nebusuku bawo. Nami netincekukati tami sitawuzila njengani. Emvakwaloko ngitawuvele ngitidzikele, ngingene enkhosini, nome loko kuphambene nemtsetfo. Nangabe ngiyafa, ngife kube kanye.”

17Modekhayi wesuka lapho wayawukwenta konkhe loko, njengobe Esta abemtjelile.