Siswati 1996 (SWA96)
1

Inkhosikati lenkhulu Vashti wedzelela inkhosi Ahashiveroshi

11Inkhosi AhashiveroshiLelinye libito la-Ahashiveroshi nguZeksesi ngesikhatsi sayo yayibusa tifundza letili-127 kusukela eNdiya kuze kuyewuma eSudani.“Sudani” nome “Kushe” nome “sifundza saseGibhithe lesingaseNayili lengenhla” 2Ngaleso sikhatsi Ahashiveroshi abebusela esigodlweni sakhe lesasiseSusa.

3Kwatsi ngemnyaka wesitsatfu wekubusa kwakhe wenta lidzili lelikhulu, wamema tonkhe tiphatsimandla takhe netindvuna takhe. Wamema nemabutfo asePheresiya newaseMediya. Tonkhe tikhulu tatikhona, tikanye netiphatsimandla tembuso. 4Kwaphela tinyanga letisitfupha solomane abukisa ngemcebo wembuso wakhe, nebuhle, nebucwebecwebe bebukhosi bakhe.

5Kwatsi ekupheleni kwaleso sikhatsi inkhosi yenta lidzili lelatsatsa liviki ngekhatsi esihoncweni sasesigodlweni senkhosi. Lelidzili lalentelwe bonkhe bantfu labakhulu nalabancane labebasesihoncweni saseSusa. 6Lesihonco sasihlotjiswe ngetindvwangu letatimhlophe naletatiluhlata njengesibhakabhaka, ticoboshelwe ngetintsambo telineni lecolekile naletibukhwebeletane etindingilizini tesiliva letatiboshelwe etinsikeni temabuli; kwakukhona netihlalo tekucambalala tegolide netesiliva tibekwe esihoncweni. Lesihonco naso sasiyilwe ngemabuli lemhlophe nangematje labovu nangemapharele lacwebetelako, nangematje laluhlata laligugu. 7Liwayini lalinatfwa ngetindzebe tegolide, nguloyo naloyo aneyakhe indzebe leyehlukile kuletinye. Inkhosi yephana nangeliwayini lebukhosi. 8Yakhipha simemetelo kutsi ngulowo muntfu akanatse ngekutsandza kwakhe. Yatjela tisebenti kutsi ngulowo nalowo muntfu timnikete liwayini lalifunako.“liwayini lalifunako” nome “angabophocelelwa kutsi anatse liwayini”

9Inkhosikati lenkhulu Vashti nayo yayente layo lidzili, yentele emakhosikati lebeyihlala nawo esigodlweni senkhosi Ahashiveroshi.

10Kwatsi ngelilanga lesikhombisa, inkhosi seyibufakile yatjela tindvuna tayo letatibatsenwa boMehumani, naBiztha, naHabona, naBiktha, na-Abagitha, naZethari, naKhakhasi kutsi tilandze inkhosikati lenkhulu Vashti, 11tite nayo yembetse kahle ifake nemchele wayo webukhosi kuze ibakhombise buhle bayo. Phela Vashti bekamuhle kakhulu, abukeka. 12Kodvwa tindvuna tenkhosi tatsi tiyamtjela, Vashti wala kuta nato. Inkhosi yatfukutsela yagana sicoco.

13

1:13
1 Khr. 12:32
Kwakungumkhuba wenkhosi kutsi icale ibute indlela etingcwetini temtsetfo letatibeluleki bayo etintfweni letiphatselene nenkhosi, ngako yavele yatibita. 14Labo yayivamise kubabita bekuboKhashena, naShethari, na-Admatha, naThashishi, naMeresi, naMasena kanye naMemukhani. Babetiphatsimandla letisikhombisa letatisetulu embusweni wasePheresiya naseMediya. 15Wakhuluma kuto watsi: “Mine, nkhosi Ahashiveroshi, ngitsite ngitfumela emancusa kutsi ayewubita inkhosikati lenkhulu Vashti, kodvwa yala kuta. Ase nisho-ke kutsi umtsetfo utsi kufanele yentiweni lenkhosikati lenkhulu?”

16Memukhani wakhuluma, watsi: “Inkhosikati lenkhulu Vashti ayikedzeleli inkhosi kuphela, kodvwa yedzelele ngisho netiphatsimandla tayo, kanye nabo bonkhe bantfu labakulombuso.

17“Kutawutsi lingakashoni nje, bonkhe bafati batawube sebakuvile lokwedzelela kwalenkhosikati lenkhulu. Nabo batawube sebedzelela lawa abo emadvodza, babe batsi: ‘Ingani inkhosi Ahashiveroshi itsite ibita inkhosikati lenkhulu Vashti kutsi ite kuyo, yala.’ 18Bonkhe bafati betiphatsimandla tenkhosi batawutsi bangeva ngalokwedzelela kwenkhosikati lenkhulu, bese batjela emadvodza abo lingakashoni nelilanga. Loko kutakwenta bonkhe bafati bangawahloniphi emadvodza abo, loko kwente kutsi lamadvodza abaphatse ngesihluku labafati bawo, bese kutsi budlelwane bemindeni bube munyu. 19

1:19
Esta 8:8
Dan. 6:8,15,17
Nakukuhle enkhosini, kuncono ikhiphe umtsetfo kutsi Vashti angaphindzi ete embikwenkhosi. Loko akufakwe emtsetfweni wasePheresiya naseMediya, khona kungetiwuphindze kuguculwe. Sikhundla sebunkhosikati lenkhulu inkhosi ayisinike lomunye umfati lomuhle lonenhlonipho kunaye. 20Lomtsetfo awutfunyelwe kuto tonkhe tindzawo letingaphansi kwalombuso, khona kutewutsi ngulowo nalowo mfati atewuhlonipha indvodza yakhe, nome icebile nome iphuyile.”

21Inkhosi netiphatsimandla tayo tawemukela lombono; ngako inkhosi yenta njengesincomo saMemukhani. 22Inkhosi yatfumela kuto tonkhe tive letatingaphansi kwembuso wayo umtsetfo lowawungalolo nangalolo lulwimi lwaleso sive lotsi nguleyo naleyo ndvodza kufanele ibe yinhloko nemholi wemndeni wayo.