Siswati 1996 (SWA96)
1

Inkhosikati lenkhulu Vashti wedzelela inkhosi Ahashiveroshi

11Inkhosi AhashiveroshiLelinye libito la-Ahashiveroshi nguZeksesi ngesikhatsi sayo yayibusa tifundza letili-127 kusukela eNdiya kuze kuyewuma eSudani.“Sudani” nome “Kushe” nome “sifundza saseGibhithe lesingaseNayili lengenhla” 2Ngaleso sikhatsi Ahashiveroshi abebusela esigodlweni sakhe lesasiseSusa.

3Kwatsi ngemnyaka wesitsatfu wekubusa kwakhe wenta lidzili lelikhulu, wamema tonkhe tiphatsimandla takhe netindvuna takhe. Wamema nemabutfo asePheresiya newaseMediya. Tonkhe tikhulu tatikhona, tikanye netiphatsimandla tembuso. 4Kwaphela tinyanga letisitfupha solomane abukisa ngemcebo wembuso wakhe, nebuhle, nebucwebecwebe bebukhosi bakhe.

5Kwatsi ekupheleni kwaleso sikhatsi inkhosi yenta lidzili lelatsatsa liviki ngekhatsi esihoncweni sasesigodlweni senkhosi. Lelidzili lalentelwe bonkhe bantfu labakhulu nalabancane labebasesihoncweni saseSusa. 6Lesihonco sasihlotjiswe ngetindvwangu letatimhlophe naletatiluhlata njengesibhakabhaka, ticoboshelwe ngetintsambo telineni lecolekile naletibukhwebeletane etindingilizini tesiliva letatiboshelwe etinsikeni temabuli; kwakukhona netihlalo tekucambalala tegolide netesiliva tibekwe esihoncweni. Lesihonco naso sasiyilwe ngemabuli lemhlophe nangematje labovu nangemapharele lacwebetelako, nangematje laluhlata laligugu. 7Liwayini lalinatfwa ngetindzebe tegolide, nguloyo naloyo aneyakhe indzebe leyehlukile kuletinye. Inkhosi yephana nangeliwayini lebukhosi. 8Yakhipha simemetelo kutsi ngulowo muntfu akanatse ngekutsandza kwakhe. Yatjela tisebenti kutsi ngulowo nalowo muntfu timnikete liwayini lalifunako.“liwayini lalifunako” nome “angabophocelelwa kutsi anatse liwayini”

9Inkhosikati lenkhulu Vashti nayo yayente layo lidzili, yentele emakhosikati lebeyihlala nawo esigodlweni senkhosi Ahashiveroshi.

10Kwatsi ngelilanga lesikhombisa, inkhosi seyibufakile yatjela tindvuna tayo letatibatsenwa boMehumani, naBiztha, naHabona, naBiktha, na-Abagitha, naZethari, naKhakhasi kutsi tilandze inkhosikati lenkhulu Vashti, 11tite nayo yembetse kahle ifake nemchele wayo webukhosi kuze ibakhombise buhle bayo. Phela Vashti bekamuhle kakhulu, abukeka. 12Kodvwa tindvuna tenkhosi tatsi tiyamtjela, Vashti wala kuta nato. Inkhosi yatfukutsela yagana sicoco.

13

1:13
1 Khr. 12:32
Kwakungumkhuba wenkhosi kutsi icale ibute indlela etingcwetini temtsetfo letatibeluleki bayo etintfweni letiphatselene nenkhosi, ngako yavele yatibita. 14Labo yayivamise kubabita bekuboKhashena, naShethari, na-Admatha, naThashishi, naMeresi, naMasena kanye naMemukhani. Babetiphatsimandla letisikhombisa letatisetulu embusweni wasePheresiya naseMediya. 15Wakhuluma kuto watsi: “Mine, nkhosi Ahashiveroshi, ngitsite ngitfumela emancusa kutsi ayewubita inkhosikati lenkhulu Vashti, kodvwa yala kuta. Ase nisho-ke kutsi umtsetfo utsi kufanele yentiweni lenkhosikati lenkhulu?”

16Memukhani wakhuluma, watsi: “Inkhosikati lenkhulu Vashti ayikedzeleli inkhosi kuphela, kodvwa yedzelele ngisho netiphatsimandla tayo, kanye nabo bonkhe bantfu labakulombuso.

17“Kutawutsi lingakashoni nje, bonkhe bafati batawube sebakuvile lokwedzelela kwalenkhosikati lenkhulu. Nabo batawube sebedzelela lawa abo emadvodza, babe batsi: ‘Ingani inkhosi Ahashiveroshi itsite ibita inkhosikati lenkhulu Vashti kutsi ite kuyo, yala.’ 18Bonkhe bafati betiphatsimandla tenkhosi batawutsi bangeva ngalokwedzelela kwenkhosikati lenkhulu, bese batjela emadvodza abo lingakashoni nelilanga. Loko kutakwenta bonkhe bafati bangawahloniphi emadvodza abo, loko kwente kutsi lamadvodza abaphatse ngesihluku labafati bawo, bese kutsi budlelwane bemindeni bube munyu. 19

1:19
Esta 8:8
Dan. 6:8,15,17
Nakukuhle enkhosini, kuncono ikhiphe umtsetfo kutsi Vashti angaphindzi ete embikwenkhosi. Loko akufakwe emtsetfweni wasePheresiya naseMediya, khona kungetiwuphindze kuguculwe. Sikhundla sebunkhosikati lenkhulu inkhosi ayisinike lomunye umfati lomuhle lonenhlonipho kunaye. 20Lomtsetfo awutfunyelwe kuto tonkhe tindzawo letingaphansi kwalombuso, khona kutewutsi ngulowo nalowo mfati atewuhlonipha indvodza yakhe, nome icebile nome iphuyile.”

21Inkhosi netiphatsimandla tayo tawemukela lombono; ngako inkhosi yenta njengesincomo saMemukhani. 22Inkhosi yatfumela kuto tonkhe tive letatingaphansi kwembuso wayo umtsetfo lowawungalolo nangalolo lulwimi lwaleso sive lotsi nguleyo naleyo ndvodza kufanele ibe yinhloko nemholi wemndeni wayo.

2

Esta wentiwa inkhosikati lenkhulu

21Emvakwesikhatsi kutfukutsela kwenkhosi Ahashiveroshi kwabotja. Wakhumbula nekwenta kwakhe Vashti kanye netinyatselo temtsetfo lamtsatsela tona. 2Labanye beluleki lababesedvute naye bameluleka batsi: “Inkhosi ayikhetselwe emantfombatana lamahle. 3Inkhosi ayikhetse bantfu babe ngemancusa ayo kulelo nakulelo live lelingaphansi kwalombuso. Lamancusa kufanele afune emantfombatana lamahle awaletse lapha esigodlweni, eSusa, awetfule kuHegayi, indvuna yalabasikati. Yena utawanika timonyo nemihlobiso. 4Inkhosi itawube seyikhetsa leyo ntfombatana letayitsandza kakhulu, iyente ibe yinkhosikati lenkhulu esikhundleni saVashti.” Leseluleko sabonakala sisihle emehlweni enkhosi, ngako yavele yenta njengobe yayitjeliwe.

5Kuleyo ndlunkhulu eSusa kwakuneliJuda lekwakunguModekhayi, umsa waJayire, umsa waShimeyi, umsa waKhishi wesive sakaBhenjamini. 6

2:6
2 Khos. 24:15
Ngesikhatsi Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, atfumba JehoyakhiniNgesiHebheru “Jekhoniya” eJerusalema, Modekhayi abengulomunye walabo labatfunjwa. 7Lo-Esta labebitwa ngekutsi nguHadasa ngesiHebheru, abemuhle eme kahle. Modekhayi wamfaka esiswini sakhe ekufeni kwebatali bakhe. Empeleni, Esta abeyindvodzakati yemnakaboyise waModekhayi, ngako abengudzadzewabo.

8Emvakwekukhishwa kwalesimemetelo semtsetfo lomusha emantfombatana lamanyenti aletfwa lapha esigodlweni saseSusa, na-Esta abengulomunye wawo. Naye wetfulwa etandleni taHegayi labeyindvuna yabo esihoncweni. 9Hegayi wamtsandza, waba nengati lenhle kuHegayi. Hegayi akacitsanga sikhatsi, wavele wesukela etulu kutsi amnike konkhe lakudzingako nekudla kwelikhetselo. Ngetulu kwekumnika indzawo lekhetsiwe waphindze wamnika tisebenti letisikhombisa kutsi timsebente.

10Esta akazange ayitsi vu indzaba yekutsi usive sini, ngobe phela Modekhayi abetsite angaboyikhuluma leyo, kutsi uliJuda. 11Onkhe emalanga Modekhayi abevamise kutendlulisa lapha esihoncweni sesigodlo, afuna phela kutfola kahle kutsi Esta unjani nekutsi uphetfwe njani.

12Ngaphambili kwekutsi intfombatana ingene enkhosini Ahashiveroshi kwakufanele itsatse umnyaka isaticola ngemafutsa lakhetsiwe lagcotjiswa ngemantfombatana; tinyanga letisitfupha bekuba tekuticola nekutilolonga ngemafutsa elikhetselo, bese kutsi letisitfupha letilandzelako tibe tekutigcobisa nekutitsela ngemakha nangetimonyo. 13Leyo naleyo ntfombatana yayitsi nayiyawungena endlunkhulu enkhosini inikwe nome yini leyo leyifunako. 14Kwakutsi ntsambama intfombatana ingene enkhosini, bese kutsi ekuseni nayivuka khona ingeniswe kulesinye sigodlo lapho bebagadvwa khona nguShashgazi, labeyindvuna yemaphovela. Abengeke aphindze abuyele enkhosini ngaphandle kwekutsi inkhosi loyo leyayimtsandzile imgagule ngelibito.

15Lase liyefika-ke ligema la-Esta. Esta lona abeyindvodzakati ya-Abihayili, umnakaboyise waModekhayi. Modekhayi wamfaka esiswini sakhe; Esta-ke abetsandvwa nguye wonkhe umuntfu. Futsi yena akazange afune lokunye, abeneliswa nguloko lanikwa kona nguHegayi, indvuna yemaphovela.

16Wangeniswa-ke enkhosini Ahashiveroshi endlunkulu. Wangeniswa ngenyanga yelishumi lekwakuyinyanga yaThebethi, ngemnyaka wesikhombisa wekubusa kwayo. 17Inkhosi yatsatseka nga-Esta, kwendlula onkhe lawa lamanye emantfombatana. Yatsandza Esta ngetulu kwawo onkhe emantfombatana, ngako yamkhetsa emkhatsini wawo yametfwesa umchele webukhosi, yambeka waba yinkhosikati lenkhulu esikhundleni saVashti. 18Ngako-ke inkhosi yenta lelikhulu lidzili, yentela Esta netiphatsimandla tayo. Yamemetela lilanga lekuphumula“lilanga lekuphumula” nome “kwephulelwa kwemitselo” kuto tonkhe tigodzi, yephana ngetipho letinyenti tasebukhosini kubo bonkhe bantfu.

Modekhayi usindzisa inkhosi ekufeni

19Ngesikhatsi emantfombatana asabutfwe kwesibili, Modekhayi abehlala emphundvwini yendlunkhulu. 20

2:20
Esta 8:1
Esta wawafihla emasiko, nemihambo kanye nemisimeto yesive sakubo, njengobe Modekhayi abemyalile. Wachubeka wawagcina emavi aModekhayi, njengobe abenta asemncane.

21Ngesikhatsi Modekhayi aseyindvuna yasesigodlweni senkhosi, abekanye naboBikthani naThereshi, tindvuna tenkhosi letatigadza indlela leya endlunkhulu. Letindvuna tayitfukutselela inkhosi tafuna lisu lekuyibulala. 22Modekhayi watsi kube ayive lendzaba, wayibika enkhosikatini Esta. Inkhosikati lenkhulu yabikela inkhosi ngalendzaba, yasho nekutsi ive ngaModekhayi. 23

2:23
Esta 6:1
Kwatsi kube kuphenywe kahle kutfolakale kutsi lendzaba yayiliciniso; lamadvodza lamabili alengiswa ngentsambo. Konkhe loko kwabhalwa encwadzini yemilandvo yemakhosi, inkhosi, Ahashiveroshi, ibuka.