Siswati 1996 (SWA96)
5

Secwayiso ngemisebenti yebumnyama

51

5:1
Mat. 5:45,48
1 Phet. 1:15
Njengobe nibantfwana baNkulunkulu, futsi naye anitsandza, yetamani kutsi nibe njengaye. 2
5:2
Eks. 29:18
Hla. 40:6
Joh. 3:16
13:34
15:12
17:19
Gal. 2:20
1 Thes. 4:9
Heb. 8:3
9:14
1 Phet. 3:18
1 Joh. 3:11
Niphile imphilo yelutsandvo, njengobe naKhristu asitsandza watinikela ngenca yetfu, waba ngumnikelo nemhlatjelo loliphunga lelimnandzi kuNkulunkulu.

3

5:3
Mak. 7:21
1 Khor. 6:15
Gal. 5:19
Ef. 4:19
Kepha bugwadla nebuphingi, nako konkhe kungcola, nome kungeneliswa, kungaphatfwa ngisho nangeligama emkhatsini wenu, njengobe labangcwele bafanele kwenta. 4
5:4
Ef. 4:29,31
1 Thes. 5:18
Akubete kungcola, nekwedzelela, nekuhhalatisa, lokutintfo letingakafaneli. Esikhundleni saloko banini nekubonga. 5
5:5
1 Khor. 6:9
Khol. 3:5
Semb. 22:15
Nifanele nati, futsi nicondze kahle, kutsi kute umuntfu loyingwadla nome losiphingi nome longcolile, nalobukhali, lokusho kutsi ukhonta tithico, longabuye abe nelifa embusweni waKhristu naNkulunkulu.

Kuhamba ekukhanyeni

6

5:6
Jer. 29:8
Mat. 24:4
Rom. 1:18
2 Thes. 2:1
Ningakhohliswa ngumuntfu ngemavi lalite, ngobe ngenca yaleto tintfo lulaka lwaNkulunkulu lwehlela etikwalabangamlaleli. 7Ngako-ke ningahlanganyeli nabo. 8
5:8
Luk. 16:8
Joh. 12:35
Ef. 2:11
4:18
Fil. 2:15
Ngobe kucala nanibumnyama, kepha nyalo senikukhanya eNkhosini. Hambani njengebantfwana bekukhanya. 9
5:9
Gal. 5:22
Ngobe lapho kunekukhanyaLetinye tincwadzi tekucala titsi “kunaMoya” khona ngulapho kuvela khona konkhe lokuhle, nalokulungile, nalokuliciniso. 10
5:10
Rom. 12:2
Yetamani kufundza lokutfokotisa iNkhosi. 11
5:11
Rom. 13:12
1 Khor. 5:9
10:20
2 Khor. 6:14
Ningahlanganyeli emisebentini yebumnyama, lete titselo, kunaloko niboyeneka ebaleni. 12
5:12
Rom. 1:24
Kulihlazo lelikhulu ngisho nekukhuluma ngaleto tintfo labatenta emasitseleni. 13
5:13
Joh. 3:20
Kepha lokwenekwe ebaleni kuvela kukukhanya, 14
5:14
Rom. 13:11
Khol. 3:1
ngobe konkhe lokuvetwa kukhanya kuyabonakala. Ngako-ke kutsiwa:

“Phaphama, wena lolele,

uvuke kulabafile,

naKhristu utakukhanyisa.”

15

5:15
Taga 14:8
Mat. 10:16
Rom. 16:19
Ngako-ke caphelani kutsi nitiphatsa njani. Ningatiphatsisi kwebantfu labangakahlakaniphi, kepha njengalabahlakaniphile. 16
5:16
Khol. 4:5
Nibambisise ematfuba, ngobe emalanga mabi. 17
5:17
Rom. 12:2
Ngako-ke ningabi tilima, kodvwa yatini loko lokuyintsandvo yeNkhosi.

18

5:18
Taga 20:1
23:29
Isa. 5:11,22
Luk. 21:34
Imis. 2:4
Ningadzakwa, ngobe kuvela kuko inkhanuko, kodvwa gcwaliswani ngaMoya. 19
5:19-20
Hla. 33:2
Khol. 3:16-17
Niphendvulane ngemahubo, nangemaculo, nangetingoma takaMoya; nihlabele nidvumise iNkhosi ngenhlitiyo yenu yonkhe. 20
5:20
Heb. 13:15
Nimbonge njalo Nkulunkulu uYise ngako konkhe egameni leNkhosi yetfu Jesu Khristu.

Bafati nemadvodza abo

21

5:21
1 Phet. 5:5
Nitfobelane ngenca yekwesaba Khristu. 22
5:22
Gen. 3:16
1 Khor. 14:34
Khol. 3:18
Thit. 2:5
1 Phet. 3:1
Bafati, tfobelani emadvodza enu kungatsi kuseNkhosini. 23
5:23
1 Khor. 11:3
4:15
Ngobe indvodza iyinhloko yemfati, njengobe naKhristu ayinhloko yelibandla, yena unguMsindzisi welibandla lelingumtimba wakhe. 24Ngako-ke njengobe libandla litfobela Khristu, kanjalo nebafati abatfobele emadvodza abo kuko konkhe.

25

5:25
Gal. 1:4
Khol. 3:19
Thit. 2:14
1 Phet. 3:7
Madvodza, tsandzani bafati benu, njengobe naKhristu alitsandza libandla. Wanikela ngekuphila kwakhe ngenca yalo, 26
5:26
Joh. 3:5
17:17
Thit. 3:5
1 Joh. 1:7
kuze atelingcwelisa alihlambulule ngesigezo semanti, ngelivi, 27
5:27
2 Khor. 11:2
Ef. 1:4
khona atetimisela libandla lelinebukhosi, lingabi nabala nome sici nome yini lokunjalo; kodvwa libe ngcwele lingabi nacala. 28Emadvodza kufanele atsandze bafati bawo, njengobe atsandza imitimba yawo. Indvodza letsandza umfati wayo ititsandza yona. 29Phela kute umuntfu lowake watondza umtimba wakhe, kepha uyawondla, awunakekele, njengobe naKhristu enta ebandleni, 30ngobe singemalunga emtimba wakhe. 31
5:31
Gen. 2:24
UmBhalo utsi: “Ngenca yaloko indvodza iyawushiya uyise nenina inamatsele kumkayo; labo bobabili bayawuba nyamanye.” 32
5:32
Semb. 19:7
Lemfihlakalo yinkhulu, mine ngiyitsatsa ngekutsi isho Khristu nelibandla. 33Noko-ke, akube ngulowo nalowo atsandze umkakhe, njengobe atitsandza yena, nemfati ahloniphe indvodza yakhe.

6

Bantfwana nebatali

61

6:1
Khol. 3:20
Bantfwana, hloniphani batali benu eNkhosini, ngobe loko kulungile. 2
6:2
Eks. 20:12
Dut. 5:16
“Hlonipha uyihlo nenyoko;” lowo ngumyalo lobalulekile nalonesetsembiso lesitsi: 3
6:3
Taga 3:2
“Kuze kube kuhle kuwe, ube nemphilo lendze emhlabeni.”

4

6:4
Dut. 6:7
Hla. 78:4
Taga 19:8
29:17
Khol. 3:21
Boyise ningabaphatsi kabi bantfwabenu, badzimate babe nenzondo, kodvwa bakhuliseni ngekubayala nangekubacondzisa ngemphilo yebuKhristu.

Tisebenti nebaphatsi bato

5

6:5-8
Khol. 3:22-25
1 Thim. 6:1
Thit. 2:9
1 Phet. 2:18
Tisebenti, labangemakhosi enu ngekwelive, bahlonipheni ngekwesaba nangekutfutfumela; loko nikwente ngebucotfo benhlitiyo yenu, kungatsi nentela Khristu. 6Loko ningakwenti ngekutsenga emehlo njengalabajabulisa bantfu, kodvwa njengetisebenti taKhristu, nente intsandvo yaNkulunkulu ngenhlitiyo. 7Ngako-ke yentani umsebenti wenu ngekujabula, kube sengatsi nisebentela iNkhosi, hhayi bantfu nje. 8
6:8
Imis. 10:34
Rom. 2:6
2 Khor. 5:10
Nati kutsi, konkhe lokuhle lakwentako umuntfu uyakwemukela lokunjalo eNkhosini, nome usigcili nome ukhululekile.

9

6:9
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Rom. 2:11
Khol. 4:1
Baphatsi, nani yentani njalo kuto tisebenti tenu, niyekele kutisongela, nati kutsi iNkhosi yenu neyato isezulwini, nekutsi yona ayikhetsi muntfu.

Tikhali letiphelele taNkulunkulu

10

6:10
1 Khor. 16:13
2 Thim. 2:1
Kwekugcina, cinani eNkhosini nasemandleni ayo lamakhulu. 11
6:11
Rom. 13:12
2 Khor. 6:7
1 Thes. 5:8
1 Phet. 5:8
Hlomani tonkhe tikhali taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekumelana nebucili baSathane. 12
6:12
Joh. 14:30
Ef. 2:2
Ngobe asilwi nebantfu, kodvwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini. 13
6:13
2 Khor. 10:4
Ngako-ke hlomani tikhali tonkhe taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi, nitsi nome senicedzile kulwa, nigcine nincobile.

14

6:14
Isa. 11:5
59:17
Luk. 12:35
1 Phet. 1:13
Ngako-ke manini tinkhalo tenu tiboshwe ngeliciniso, nifake sivikelo sesifuba lesikulunga, 15
6:15
Isa. 52:7
Rom. 10:15
tinyawo tenu tigcokiswe kulungela kushumayela liVangeli lekuthula. 16
6:16
1 Joh. 5:4
Kunako konkhe, nitsatse lihawu lelikukholwa, lenitawuba nemandla ekucima ngalo tonkhe tikhali letivutsako taLomubi. 17
6:17
Isa. 59:17
Heb. 4:12
Semb. 1:16
Nitsatse impantitje leyinsindziso, nenkemba yaMoya lelivi laNkulunkulu.

18
6:18
Mat. 24:42
Mak. 13:33
Luk. 18:1
Rom. 12:12
Khol. 4:2
1 Thes. 5:17
Khulekani ngaso sonkhe sikhatsi nikuMoya ngekukhuleka konkhe nekuncenga. Nilindzele ngesineke sonkhe, nangekuncusela labangcwele bonkhe. 19
6:19
Hla. 51:15
Mat. 10:19
Imis. 4:29
2 Thes. 3:1
Ningithandazele nami, khona ngitewuphiwa livi, ngitsi nangivula umlomo wami ngiyishumayele ngaso sonkhe sibindzi imfihlakalo yeliVangeli. 20
6:20
Imis. 28:16,20
2 Khor. 5:20
Ngikhulekeleni-ke, kutsi mine lengilincusa lelisetinketaneni ngenca yeliVangeli, ngilikhulume ngesibindzi njengobe kungifanele.

Imikhontiso yekugcina

21

6:21
Imis. 20:4
Khol. 4:7
2 Thim. 4:12
6:21-22
Khol. 4:7-8
Thikhikhusi, umzalwane wetfu lotsandzekako nalosisebenti lesetsembekile emsebentini weNkhosi, utanatisa konkhe ngami, khona nitekwati kutsi ngichubeka njani. 22Ngiko nje ngimtfumele kini atenitjela kutsi sichubeka njani, khona atenikhutsata etinhlitiyweni.

23Kuthula akube kubazalwane, nelutsandvo, kanye nekukholwa lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, naseNkhosini yetfu Jesu Khristu. 24Umusa awube nabo bonkhe labatsandza iNkhosi yetfu Jesu Khristu ngelutsandvo lolungapheli.