Siswati 1996 (SWA96)
6

Bantfwana nebatali

61

6:1
Khol. 3:20
Bantfwana, hloniphani batali benu eNkhosini, ngobe loko kulungile. 2
6:2
Eks. 20:12
Dut. 5:16
“Hlonipha uyihlo nenyoko;” lowo ngumyalo lobalulekile nalonesetsembiso lesitsi: 3
6:3
Taga 3:2
“Kuze kube kuhle kuwe, ube nemphilo lendze emhlabeni.”

4

6:4
Dut. 6:7
Hla. 78:4
Taga 19:8
29:17
Khol. 3:21
Boyise ningabaphatsi kabi bantfwabenu, badzimate babe nenzondo, kodvwa bakhuliseni ngekubayala nangekubacondzisa ngemphilo yebuKhristu.

Tisebenti nebaphatsi bato

5

6:5-8
Khol. 3:22-25
1 Thim. 6:1
Thit. 2:9
1 Phet. 2:18
Tisebenti, labangemakhosi enu ngekwelive, bahlonipheni ngekwesaba nangekutfutfumela; loko nikwente ngebucotfo benhlitiyo yenu, kungatsi nentela Khristu. 6Loko ningakwenti ngekutsenga emehlo njengalabajabulisa bantfu, kodvwa njengetisebenti taKhristu, nente intsandvo yaNkulunkulu ngenhlitiyo. 7Ngako-ke yentani umsebenti wenu ngekujabula, kube sengatsi nisebentela iNkhosi, hhayi bantfu nje. 8
6:8
Imis. 10:34
Rom. 2:6
2 Khor. 5:10
Nati kutsi, konkhe lokuhle lakwentako umuntfu uyakwemukela lokunjalo eNkhosini, nome usigcili nome ukhululekile.

9

6:9
Dut. 10:17
2 Khr. 19:7
Rom. 2:11
Khol. 4:1
Baphatsi, nani yentani njalo kuto tisebenti tenu, niyekele kutisongela, nati kutsi iNkhosi yenu neyato isezulwini, nekutsi yona ayikhetsi muntfu.

Tikhali letiphelele taNkulunkulu

10

6:10
1 Khor. 16:13
2 Thim. 2:1
Kwekugcina, cinani eNkhosini nasemandleni ayo lamakhulu. 11
6:11
Rom. 13:12
2 Khor. 6:7
1 Thes. 5:8
1 Phet. 5:8
Hlomani tonkhe tikhali taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekumelana nebucili baSathane. 12
6:12
Joh. 14:30
Ef. 2:2
Ngobe asilwi nebantfu, kodvwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini. 13
6:13
2 Khor. 10:4
Ngako-ke hlomani tikhali tonkhe taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi, nitsi nome senicedzile kulwa, nigcine nincobile.

14

6:14
Isa. 11:5
59:17
Luk. 12:35
1 Phet. 1:13
Ngako-ke manini tinkhalo tenu tiboshwe ngeliciniso, nifake sivikelo sesifuba lesikulunga, 15
6:15
Isa. 52:7
Rom. 10:15
tinyawo tenu tigcokiswe kulungela kushumayela liVangeli lekuthula. 16
6:16
1 Joh. 5:4
Kunako konkhe, nitsatse lihawu lelikukholwa, lenitawuba nemandla ekucima ngalo tonkhe tikhali letivutsako taLomubi. 17
6:17
Isa. 59:17
Heb. 4:12
Semb. 1:16
Nitsatse impantitje leyinsindziso, nenkemba yaMoya lelivi laNkulunkulu.

18
6:18
Mat. 24:42
Mak. 13:33
Luk. 18:1
Rom. 12:12
Khol. 4:2
1 Thes. 5:17
Khulekani ngaso sonkhe sikhatsi nikuMoya ngekukhuleka konkhe nekuncenga. Nilindzele ngesineke sonkhe, nangekuncusela labangcwele bonkhe. 19
6:19
Hla. 51:15
Mat. 10:19
Imis. 4:29
2 Thes. 3:1
Ningithandazele nami, khona ngitewuphiwa livi, ngitsi nangivula umlomo wami ngiyishumayele ngaso sonkhe sibindzi imfihlakalo yeliVangeli. 20
6:20
Imis. 28:16,20
2 Khor. 5:20
Ngikhulekeleni-ke, kutsi mine lengilincusa lelisetinketaneni ngenca yeliVangeli, ngilikhulume ngesibindzi njengobe kungifanele.

Imikhontiso yekugcina

21

6:21
Imis. 20:4
Khol. 4:7
2 Thim. 4:12
6:21-22
Khol. 4:7-8
Thikhikhusi, umzalwane wetfu lotsandzekako nalosisebenti lesetsembekile emsebentini weNkhosi, utanatisa konkhe ngami, khona nitekwati kutsi ngichubeka njani. 22Ngiko nje ngimtfumele kini atenitjela kutsi sichubeka njani, khona atenikhutsata etinhlitiyweni.

23Kuthula akube kubazalwane, nelutsandvo, kanye nekukholwa lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, naseNkhosini yetfu Jesu Khristu. 24Umusa awube nabo bonkhe labatsandza iNkhosi yetfu Jesu Khristu ngelutsandvo lolungapheli.