Siswati 1996 (SWA96)
4

Bunye bemtimba waKhristu

41

4:1
Imis. 21:13,33
Ef. 3:1
Fil. 2:1
Khol. 1:10
Ngako-ke mine siboshwa eNkhosini, ngiyanincenga kutsi nihambe ngalokufanele kubitwa lenabitwa ngako. 2
4:2
Khol. 3:12-13
1 Thes. 5:14
Nikhombise lutsandvo lwenu ngekubeketelelana ngekutfobeka konkhe, nangebumnene, nangekucinisela. 3Nibokukhutsalela kugcina bunye baMoya ngesibopho sekuthula. 4
4:4
Rom. 12:5
1 Khor. 12:4,11
Munye umtimba, munye naMoya, njengobe lilinye nelitsemba lenabitelwa kulo. 5
4:5
1 Khor. 12:5
Yinye iNkhosi, kunye kukholwa, munye umbhabhatiso; 6
4:6
Mal. 2:10
Rom. 11:36
1 Khor. 8:5
Khol. 1:16
munye Nkulunkulu, longuBabe wetfu sonkhe, longetulu kwabo bonkhe, nalongekhatsi kwabo bonkhe, nakubo bonkhe.

7

4:7
Rom. 12:3,6
Kepha ngulowo nalowo emkhatsini wetfu uphiwe umusa ngekwesilinganiso sesipho saKhristu. 8
4:8
Hla. 68:18
Ngaloko kutsiwa:

“Watsi nakenyukela etulu,

watfumba titfunjwa letinyenti;

wapha bantfu tipho.”

9
4:9
Joh. 3:13
6:52
Pho, lokutsi: “Wenyuka”, kusho kutsini, nangabe akusho kona kutsi wake wehla, waya phansi ematfunjini emhlaba? 10
4:10
Imis. 2:33
Ef. 1:23
Ngako-ke lowo lowehla, nguye futsi lowenyuka, waba ngetulu kwemazulu onkhe, kuze agcwalise konkhe. 11
4:11
Luk. 6:13
Imis. 11:27
21:8
Rom. 12:7
1 Khor. 12:28
Nguye futsi lowapha labanye kutsi babe baphostoli, labanye babe baphrofethi, labanye babe bavangeli, labanye babe belusi, labanye babe bafundzisi. 12
4:12
Khol. 1:24
2 Thim. 3:17
Loko wakwentela kutsi labangcwele bahlonyiselwe umsebenti wabo wekukhonta, kuze kwakheke umtimba waKhristu, 13
4:13
Khol. 1:28
size sifinyelele sonkhe ebunyeni bekukholwa, nasekuyatini iNdvodzana yaNkulunkulu, ebudvodzeni lobuphelele kuKhristu. 14
4:14
1 Khor. 14:20
Heb. 13:9
Ngako-ke ngeke sisaba bantfwana, sigujuteliswe ngemagagasi, sipheshulwe ngimimoya yonkhe yetimfundziso tekukhohlisa kwebantfu labanebucili bekudukisa. 15
4:15
Ef. 1:22
5:23
Khol. 1:18
2 Phet. 3:18
Kodvwa asikhulume liciniso ngelutsandvo, kuze sikhule ngako konkhe kuye, longuyena ayinhloko, Khristu. 16
4:16
1 Khor. 12:27
16:14
Khol. 2:19
Umtimba wonkhe uhlanganiswe ngaye, ubambene ngekwelekelelana kwemalunga onkhe awo, njengekusebenta lokulinganiselwe lelo nalelo lunga kukhuliswe umtimba, wakhelwe elutsandvweni.

Imphilo lensha kuKhristu

17

4:17
Rom. 1:21
1 Phet. 4:3
Ngako-ke ngiyasho, ngifakaza eNkhosini ngitsi, ningabe nisahamba njengalabanye betive labanemicondvo lengacabangi. 18
4:18
Ef. 2:12
5:8
Khol. 1:21
1 Phet. 1:14
Bahlwelwe engcondvweni yabo, bakhashane nekuphila kwaNkulunkulu, ngobe abati lutfo, ngenca yebulukhuni benhlitiyo. 19
4:19
Rom. 1:24
Batsi kantsi babutfuntfu, batinikela emanyaleni, basebenta kungcola konkhe ngekuhungeka.

20Kepha nine anizange nimfundze Khristu kanjalo, 21nangabe-ke nimvile nafundziswa futsi kuye, njengobe liciniso likuJesu. 22

4:22
Hla. 12:1
Rom. 6:6
Ef. 2:2
Khol. 3:8-9
Thit. 3:3
1 Phet. 2:1
4:2
Khumulani umuntfu lomdzala wesimilo sakucala, lose onakala ngetinkhanuko tenkhohliso, 23
4:23
Rom. 12:2
nentiwe nibe basha emoyeni nasengcondvweni yenu. 24
4:24
Gen. 1:26
2 Khor. 5:17
Khol. 3:10
Yembatsani umuntfu lomusha, lowadalwa wafuta Nkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso.

25

4:25
Zak. 8:16
Ngako-ke lahlani emanga, akube ngulowo nalowo akhulume liciniso kumzalwane wakhe, ngobe sonkhe singemalunga lomunye kulomunye emtimbeni munye. 26
4:26
Hla. 4:4
Jak. 1:19
Tfukutselani, kodvwa ningoni; lilanga lingashoni solomane nitfukutsele. 27
4:27
1 Phet. 5:9
Jak. 4:7
Ningamniki Sathane litfuba. 28
4:28
1 Thes. 4:11
2 Thes. 3:8
Lisela alingabe liseba, kepha kunaloko alikhutsale, lisebente lokuhle ngetandla talo, khona litewuba nako lelingahle likwabele labadzingako. 29
4:29
Mat. 12:36
Ef. 5:3
Khol. 3:16
4:6
Akungabe kusaphuma nalinye livi lelibolile emlonyeni wenu, kodvwa kube ngulelilungele kwakha njengalokuswelekile, kuze libavetele umusa labevako. 30
4:30
Isa. 63:10
Luk. 21:28
2 Khor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
Ningamdzabukisi Moya Longcwele waNkulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kudzimate kube lilanga lekuhlengwa. 31Konkhe lokubabako, nelulaka, nekutfukutsela, nemsindvo, nekuhlambalata akususwe kini, kanye nako konkhe lokubi. 32
4:32
Mat. 6:14
Mak. 11:25
Khol. 3:12-13
1 Phet. 3:8
Kodvwa phatsanani ngebumnene, nihawukelane, nitsetselelane, njengobe naNkulunkulu wanitsetselela ngaKhristu.