Siswati 1996 (SWA96)
3

Umsebenti waPawula kubetive

31

3:1
Imis. 28:26
Ef. 4:1
Fil. 1:7,13,17
Khol. 4:3
Ngalesizatfu ngiyanithandazela mine, Pawula, lengisiboshwa saKhristu Jesu ngenca yenu, nine betive. 2
3:2
Imis. 9:15
Gal. 2:7
Khol. 1:25
Empeleni senivile kutsi Nkulunkulu, ngemusa wakhe, unginike lomsebenti kutsi ngiwetfwale kuze nisitakale. 3
3:3
Imis. 22:17
Gal. 1:11
Ef. 1:9
Nkulunkulu wangatisa imfihlakalo ngekungembulela, njengobe sengike ngatsintsa nje ekubhaleni kwami. 4
3:4-6
Khol. 1:26-27
Nanifundza loku, nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo yaKhristu. 5
3:5
Imis. 10:28
Bonkhe bantfu abazange bayatiswe etitukulwaneni letinye, njengaloku nyalo seyembulwe ngaMoya kubaphostoli bakhe labangcwele nakubaphrofethi. 6
3:6
Gal. 3:14
Ef. 2:15
Imfihlakalo ngulokutsi betive nabo sebatindlalifa kanye natsi, nekutsi sebangumtimba munye kanye natsi, futsi sebabahlanganyeli besetsembiso kanye natsi kuJesu Khristu ngeliVangeli.

7

3:7
Rom. 1:5
1 Khor. 4:1
Ngentiwa sisebenti seliVangeli ngesipho semusa waNkulunkulu, lengiwuphiwe ngekusebenta kwemandla akhe. 8
3:8
Rom. 11:33
1 Khor. 15:9
Gal. 1:15
2:8
1 Thim. 1:13
2:7
Mine, nome ngingulomncane kunabo bonkhe labangcwele, ngaphiwa lowo musa wekushumayela kubetive liVangeli lemcebo waKhristu longenawuphenyeka. 9
3:9
Rom. 16:26
1 Phet. 1:20
Ngaphiwa nekutsi ngibakhanyisele bonkhe bantfu kutsi lisebenta njani lisu lemfihlakalo, lebeyifihlakele kwaphakadze kuNkulunkulu lowadala tintfo tonkhe, 10
3:10
1 Phet. 1:12
kuze babusi nalabanemandla emazulwini batiswe nyalo ngelibandla kuhlakanipha lokukhulu kwaNkulunkulu. 11
3:11
Ef. 1:11
Loku wakwenta ngekwenjongo yaphakadze layifeza ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu. 12
3:12
Ef. 2:18
Ngaye sinekuciniseka nesibindzi sekusondzela kuNkulunkulu ngekukholwa kwetfu. 13
3:13
Fil. 1:12
Khol. 1:24
Ngako-ke ngiyanincenga kutsi ningadzinwa kuhlupheka kwami ngenca yenu, lokungukona kuludvumo lwenu.

Pawula uthandazela libandla

14Ngenca yalesizatfu-ke, ngiguca ngemadvolo embikwaBabe, 15leyetsiwa ngaye yonkhe imindeni yasezulwini neyasemhlabeni, 16

3:16
2 Khor. 4:16
Ef. 6:10
1 Phet. 5:10
kuze ngekwengcebo yebukhosi bakhe aniphe kuciniseka emandleni kumuntfu wangekhatsi ngaMoya wakhe. 17
3:17
Joh. 14:23
Khol. 1:27
Khristu akahlale etinhlitiyweni tenu ngekukholwa, kuze nisime, nisekeleke elutsandvweni, 18
3:18
Khol. 1:23
2:2,7
nibe nemandla ekucondzisisa kanye nalabangcwele bonkhe lokububanti, nebudze, nekuphakama, nekujula kwelutsandvo lwaKhristu, 19yebo, nekulwati lutsandvo lwakhe lolwendlula konkhe kwati, kuze ngigcwaliswe kube kuphelela konkhe kwaNkulunkulu.

20Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konkhe lesikucelako nome lesikucabangako, ngekwemandla lasebenta kitsi, 21akube ludvumo ebandleni nakuKhristu Jesu etitukulwaneni tonkhe, phakadze naphakadze. Amen.

4

Bunye bemtimba waKhristu

41

4:1
Imis. 21:13,33
Ef. 3:1
Fil. 2:1
Khol. 1:10
Ngako-ke mine siboshwa eNkhosini, ngiyanincenga kutsi nihambe ngalokufanele kubitwa lenabitwa ngako. 2
4:2
Khol. 3:12-13
1 Thes. 5:14
Nikhombise lutsandvo lwenu ngekubeketelelana ngekutfobeka konkhe, nangebumnene, nangekucinisela. 3Nibokukhutsalela kugcina bunye baMoya ngesibopho sekuthula. 4
4:4
Rom. 12:5
1 Khor. 12:4,11
Munye umtimba, munye naMoya, njengobe lilinye nelitsemba lenabitelwa kulo. 5
4:5
1 Khor. 12:5
Yinye iNkhosi, kunye kukholwa, munye umbhabhatiso; 6
4:6
Mal. 2:10
Rom. 11:36
1 Khor. 8:5
Khol. 1:16
munye Nkulunkulu, longuBabe wetfu sonkhe, longetulu kwabo bonkhe, nalongekhatsi kwabo bonkhe, nakubo bonkhe.

7

4:7
Rom. 12:3,6
Kepha ngulowo nalowo emkhatsini wetfu uphiwe umusa ngekwesilinganiso sesipho saKhristu. 8
4:8
Hla. 68:18
Ngaloko kutsiwa:

“Watsi nakenyukela etulu,

watfumba titfunjwa letinyenti;

wapha bantfu tipho.”

9
4:9
Joh. 3:13
6:52
Pho, lokutsi: “Wenyuka”, kusho kutsini, nangabe akusho kona kutsi wake wehla, waya phansi ematfunjini emhlaba? 10
4:10
Imis. 2:33
Ef. 1:23
Ngako-ke lowo lowehla, nguye futsi lowenyuka, waba ngetulu kwemazulu onkhe, kuze agcwalise konkhe. 11
4:11
Luk. 6:13
Imis. 11:27
21:8
Rom. 12:7
1 Khor. 12:28
Nguye futsi lowapha labanye kutsi babe baphostoli, labanye babe baphrofethi, labanye babe bavangeli, labanye babe belusi, labanye babe bafundzisi. 12
4:12
Khol. 1:24
2 Thim. 3:17
Loko wakwentela kutsi labangcwele bahlonyiselwe umsebenti wabo wekukhonta, kuze kwakheke umtimba waKhristu, 13
4:13
Khol. 1:28
size sifinyelele sonkhe ebunyeni bekukholwa, nasekuyatini iNdvodzana yaNkulunkulu, ebudvodzeni lobuphelele kuKhristu. 14
4:14
1 Khor. 14:20
Heb. 13:9
Ngako-ke ngeke sisaba bantfwana, sigujuteliswe ngemagagasi, sipheshulwe ngimimoya yonkhe yetimfundziso tekukhohlisa kwebantfu labanebucili bekudukisa. 15
4:15
Ef. 1:22
5:23
Khol. 1:18
2 Phet. 3:18
Kodvwa asikhulume liciniso ngelutsandvo, kuze sikhule ngako konkhe kuye, longuyena ayinhloko, Khristu. 16
4:16
1 Khor. 12:27
16:14
Khol. 2:19
Umtimba wonkhe uhlanganiswe ngaye, ubambene ngekwelekelelana kwemalunga onkhe awo, njengekusebenta lokulinganiselwe lelo nalelo lunga kukhuliswe umtimba, wakhelwe elutsandvweni.

Imphilo lensha kuKhristu

17

4:17
Rom. 1:21
1 Phet. 4:3
Ngako-ke ngiyasho, ngifakaza eNkhosini ngitsi, ningabe nisahamba njengalabanye betive labanemicondvo lengacabangi. 18
4:18
Ef. 2:12
5:8
Khol. 1:21
1 Phet. 1:14
Bahlwelwe engcondvweni yabo, bakhashane nekuphila kwaNkulunkulu, ngobe abati lutfo, ngenca yebulukhuni benhlitiyo. 19
4:19
Rom. 1:24
Batsi kantsi babutfuntfu, batinikela emanyaleni, basebenta kungcola konkhe ngekuhungeka.

20Kepha nine anizange nimfundze Khristu kanjalo, 21nangabe-ke nimvile nafundziswa futsi kuye, njengobe liciniso likuJesu. 22

4:22
Hla. 12:1
Rom. 6:6
Ef. 2:2
Khol. 3:8-9
Thit. 3:3
1 Phet. 2:1
4:2
Khumulani umuntfu lomdzala wesimilo sakucala, lose onakala ngetinkhanuko tenkhohliso, 23
4:23
Rom. 12:2
nentiwe nibe basha emoyeni nasengcondvweni yenu. 24
4:24
Gen. 1:26
2 Khor. 5:17
Khol. 3:10
Yembatsani umuntfu lomusha, lowadalwa wafuta Nkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso.

25

4:25
Zak. 8:16
Ngako-ke lahlani emanga, akube ngulowo nalowo akhulume liciniso kumzalwane wakhe, ngobe sonkhe singemalunga lomunye kulomunye emtimbeni munye. 26
4:26
Hla. 4:4
Jak. 1:19
Tfukutselani, kodvwa ningoni; lilanga lingashoni solomane nitfukutsele. 27
4:27
1 Phet. 5:9
Jak. 4:7
Ningamniki Sathane litfuba. 28
4:28
1 Thes. 4:11
2 Thes. 3:8
Lisela alingabe liseba, kepha kunaloko alikhutsale, lisebente lokuhle ngetandla talo, khona litewuba nako lelingahle likwabele labadzingako. 29
4:29
Mat. 12:36
Ef. 5:3
Khol. 3:16
4:6
Akungabe kusaphuma nalinye livi lelibolile emlonyeni wenu, kodvwa kube ngulelilungele kwakha njengalokuswelekile, kuze libavetele umusa labevako. 30
4:30
Isa. 63:10
Luk. 21:28
2 Khor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
Ningamdzabukisi Moya Longcwele waNkulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kudzimate kube lilanga lekuhlengwa. 31Konkhe lokubabako, nelulaka, nekutfukutsela, nemsindvo, nekuhlambalata akususwe kini, kanye nako konkhe lokubi. 32
4:32
Mat. 6:14
Mak. 11:25
Khol. 3:12-13
1 Phet. 3:8
Kodvwa phatsanani ngebumnene, nihawukelane, nitsetselelane, njengobe naNkulunkulu wanitsetselela ngaKhristu.

5

Secwayiso ngemisebenti yebumnyama

51

5:1
Mat. 5:45,48
1 Phet. 1:15
Njengobe nibantfwana baNkulunkulu, futsi naye anitsandza, yetamani kutsi nibe njengaye. 2
5:2
Eks. 29:18
Hla. 40:6
Joh. 3:16
13:34
15:12
17:19
Gal. 2:20
1 Thes. 4:9
Heb. 8:3
9:14
1 Phet. 3:18
1 Joh. 3:11
Niphile imphilo yelutsandvo, njengobe naKhristu asitsandza watinikela ngenca yetfu, waba ngumnikelo nemhlatjelo loliphunga lelimnandzi kuNkulunkulu.

3

5:3
Mak. 7:21
1 Khor. 6:15
Gal. 5:19
Ef. 4:19
Kepha bugwadla nebuphingi, nako konkhe kungcola, nome kungeneliswa, kungaphatfwa ngisho nangeligama emkhatsini wenu, njengobe labangcwele bafanele kwenta. 4
5:4
Ef. 4:29,31
1 Thes. 5:18
Akubete kungcola, nekwedzelela, nekuhhalatisa, lokutintfo letingakafaneli. Esikhundleni saloko banini nekubonga. 5
5:5
1 Khor. 6:9
Khol. 3:5
Semb. 22:15
Nifanele nati, futsi nicondze kahle, kutsi kute umuntfu loyingwadla nome losiphingi nome longcolile, nalobukhali, lokusho kutsi ukhonta tithico, longabuye abe nelifa embusweni waKhristu naNkulunkulu.

Kuhamba ekukhanyeni

6

5:6
Jer. 29:8
Mat. 24:4
Rom. 1:18
2 Thes. 2:1
Ningakhohliswa ngumuntfu ngemavi lalite, ngobe ngenca yaleto tintfo lulaka lwaNkulunkulu lwehlela etikwalabangamlaleli. 7Ngako-ke ningahlanganyeli nabo. 8
5:8
Luk. 16:8
Joh. 12:35
Ef. 2:11
4:18
Fil. 2:15
Ngobe kucala nanibumnyama, kepha nyalo senikukhanya eNkhosini. Hambani njengebantfwana bekukhanya. 9
5:9
Gal. 5:22
Ngobe lapho kunekukhanyaLetinye tincwadzi tekucala titsi “kunaMoya” khona ngulapho kuvela khona konkhe lokuhle, nalokulungile, nalokuliciniso. 10
5:10
Rom. 12:2
Yetamani kufundza lokutfokotisa iNkhosi. 11
5:11
Rom. 13:12
1 Khor. 5:9
10:20
2 Khor. 6:14
Ningahlanganyeli emisebentini yebumnyama, lete titselo, kunaloko niboyeneka ebaleni. 12
5:12
Rom. 1:24
Kulihlazo lelikhulu ngisho nekukhuluma ngaleto tintfo labatenta emasitseleni. 13
5:13
Joh. 3:20
Kepha lokwenekwe ebaleni kuvela kukukhanya, 14
5:14
Rom. 13:11
Khol. 3:1
ngobe konkhe lokuvetwa kukhanya kuyabonakala. Ngako-ke kutsiwa:

“Phaphama, wena lolele,

uvuke kulabafile,

naKhristu utakukhanyisa.”

15

5:15
Taga 14:8
Mat. 10:16
Rom. 16:19
Ngako-ke caphelani kutsi nitiphatsa njani. Ningatiphatsisi kwebantfu labangakahlakaniphi, kepha njengalabahlakaniphile. 16
5:16
Khol. 4:5
Nibambisise ematfuba, ngobe emalanga mabi. 17
5:17
Rom. 12:2
Ngako-ke ningabi tilima, kodvwa yatini loko lokuyintsandvo yeNkhosi.

18

5:18
Taga 20:1
23:29
Isa. 5:11,22
Luk. 21:34
Imis. 2:4
Ningadzakwa, ngobe kuvela kuko inkhanuko, kodvwa gcwaliswani ngaMoya. 19
5:19-20
Hla. 33:2
Khol. 3:16-17
Niphendvulane ngemahubo, nangemaculo, nangetingoma takaMoya; nihlabele nidvumise iNkhosi ngenhlitiyo yenu yonkhe. 20
5:20
Heb. 13:15
Nimbonge njalo Nkulunkulu uYise ngako konkhe egameni leNkhosi yetfu Jesu Khristu.

Bafati nemadvodza abo

21

5:21
1 Phet. 5:5
Nitfobelane ngenca yekwesaba Khristu. 22
5:22
Gen. 3:16
1 Khor. 14:34
Khol. 3:18
Thit. 2:5
1 Phet. 3:1
Bafati, tfobelani emadvodza enu kungatsi kuseNkhosini. 23
5:23
1 Khor. 11:3
4:15
Ngobe indvodza iyinhloko yemfati, njengobe naKhristu ayinhloko yelibandla, yena unguMsindzisi welibandla lelingumtimba wakhe. 24Ngako-ke njengobe libandla litfobela Khristu, kanjalo nebafati abatfobele emadvodza abo kuko konkhe.

25

5:25
Gal. 1:4
Khol. 3:19
Thit. 2:14
1 Phet. 3:7
Madvodza, tsandzani bafati benu, njengobe naKhristu alitsandza libandla. Wanikela ngekuphila kwakhe ngenca yalo, 26
5:26
Joh. 3:5
17:17
Thit. 3:5
1 Joh. 1:7
kuze atelingcwelisa alihlambulule ngesigezo semanti, ngelivi, 27
5:27
2 Khor. 11:2
Ef. 1:4
khona atetimisela libandla lelinebukhosi, lingabi nabala nome sici nome yini lokunjalo; kodvwa libe ngcwele lingabi nacala. 28Emadvodza kufanele atsandze bafati bawo, njengobe atsandza imitimba yawo. Indvodza letsandza umfati wayo ititsandza yona. 29Phela kute umuntfu lowake watondza umtimba wakhe, kepha uyawondla, awunakekele, njengobe naKhristu enta ebandleni, 30ngobe singemalunga emtimba wakhe. 31
5:31
Gen. 2:24
UmBhalo utsi: “Ngenca yaloko indvodza iyawushiya uyise nenina inamatsele kumkayo; labo bobabili bayawuba nyamanye.” 32
5:32
Semb. 19:7
Lemfihlakalo yinkhulu, mine ngiyitsatsa ngekutsi isho Khristu nelibandla. 33Noko-ke, akube ngulowo nalowo atsandze umkakhe, njengobe atitsandza yena, nemfati ahloniphe indvodza yakhe.