Siswati 1996 (SWA96)
2

Kusuka ekufeni nekuya ekuphileni

21

2:1-5
Khol. 2:13
2:1
Khol. 1:21
Univusile nani lebenifile ngenca yetiphambuko netono tenu, 2
2:2
Joh. 8:44
12:31
Ef. 6:12
Khol. 1:13
3:7
Thit. 3:3
lebenikadze nihamba kuto ngekwendlela yalomhlaba, ngekwembusi wemandla emkhatsi, umoya losasebenta kubantfu labangalaleli Nkulunkulu. 3
2:3
Joh. 3:6
Empeleni sonkhe sasinjengabo, sasiphila ngetinkhanuko tenyama yetfu, senta intsandvo yenyama neyengcondvo yetfu. Ngekwemvelo yetfu sasifanelwe lulaka lwaNkulunkulu njengabo bonkhe bantfu.

4

2:4
Rom. 10:12
Kodvwa Nkulunkulu, locebile ngesihawu sakhe nangebukhulu belutsandvo lwakhe lasitsandza ngalo, 5
2:5
Luk. 15:24
Rom. 6:4,13
nome sase sifile ngetiphambuko tetfu, wasiphilisa kanye naKhristu. Nisindziswe ngemusa waNkulunkulu. 6Wasivusa kanye naKhristu Jesu, wabuye wasihlalisa kanye naye sikuye, embusweni welizulu, 7kuze kutsi etikhatsini letitako abonakalise kitsi ingcebo lenkhulu yemusa wakhe ngekusiphatsa ngebubele ngaKhristu Jesu. 8
2:8
Rom. 3:24
6:23
Gal. 2:16
Thit. 3:5
Empeleni kusindziswa kwenu ngekukholwa kuya ngemusa, futsi loko akuveli kini, sipho nje saNkulunkulu. 9
2:9
Rom. 3:20,27
4:2
9:11
11:6
1 Khor. 1:29
2 Thim. 1:9
Loko akuveli ngemisebenti, funa kube khona lotibongako. 10
2:10
Hla. 100:3
Ef. 1:4
4:24
Fil. 2:13
Thit. 2:14
Ngobe tsine singumsebenti waNkulunkulu. Sidalwe ngaJesu Khristu kutsi sente imisebenti lemihle, Nkulunkulu layilungisa kucala.

Bunye kuKhristu

11

2:11
1 Khor. 12:2
Ef. 5:8
Ngako-ke khumbulani, nine betive ngekutalwa, kutsi emaJuda lasoke enyameni ngetandla abenibita ngekutsi ningulabangakasoki. 12
2:12
Rom. 9:4
1 Thes. 4:13
Nikhumbule nekutsi ngaleto tikhatsi benehlukanisiwe naKhristu, ningephandle kwembuso waka-Israyeli, nitihambi letite sabelo etivumelwaneni tesetsembiso, nite litsemba, nite naNkulunkulu emhlabeni. 13Kodvwa nyalo nine lebenikadze nikhashane naNkulunkulu senimunye kuKhristu Jesu. Senisondzetwe ngengati yaJesu. 14
2:14
Isa. 9:7
Joh. 10:16
16:33
Imis. 10:36
Rom. 5:1
Gal. 3:28
Khol. 1:20
Ngobe yena ukuthula kwetfu, lowenta lokubili kwaba kunye, ngekufa kwakhe wabhidlita lubondza lwebutsa lolwalwehlukanisa. 15
2:15
2 Khor. 5:17
Gal. 6:15
Khol. 2:14
Umtsetfo, nemiyalo, nemisimeto wakucitsa khona atewudala kabusha labo lababili: umJuda newetive, babe ngumuntfu munye kuye, kube kuthula. 16Bobabili wabenta kutsi babuyisane naNkulunkulu emtimbeni munye ngesiphambano, ngaloko wacedza bonkhe butsa. 17
2:17
Isa. 52:7
57:19
Weta washumayela liVangeli lekuthula kini lebenikadze nikhashane, yebo, kuthula nakubo labo lababesedvute. 18
2:18
Joh. 10:9
14:6
Rom. 5:2
Ef. 3:12
Heb. 4:16
10:19
Ngobe ngaye sobabili sinekungena ngaMoya munye kuYise.

19

2:19
Ef. 3:6
Fil. 3:20
Heb. 12:22
Ngako-ke anisesito tihambi nemihambima, kodvwa nyalo seningumndeni munye nalabangcwele, senibendlu yaNkulunkulu. 20
2:20
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Mat. 16:18
1 Khor. 3:9
1 Phet. 2:4
Semb. 21:14
Lendlu yakhelwa etikwesisekelo sebaphostoli nebaphrofethi; Jesu Khristu lucobo ulitje lelisimise lendlu. 21
2:21
2 Khor. 6:16
Ef. 4:16
Sakhiwo sonkhe sihlanganiselwe kuye, siyakhula, siyawudzimate sibe lithempeli lelingcwele leNkhosi. 22Nani futsi nakhiwa kulo, kuze nibe yindlu yekuhlala Nkulunkulu ngaMoya.

3

Umsebenti waPawula kubetive

31

3:1
Imis. 28:26
Ef. 4:1
Fil. 1:7,13,17
Khol. 4:3
Ngalesizatfu ngiyanithandazela mine, Pawula, lengisiboshwa saKhristu Jesu ngenca yenu, nine betive. 2
3:2
Imis. 9:15
Gal. 2:7
Khol. 1:25
Empeleni senivile kutsi Nkulunkulu, ngemusa wakhe, unginike lomsebenti kutsi ngiwetfwale kuze nisitakale. 3
3:3
Imis. 22:17
Gal. 1:11
Ef. 1:9
Nkulunkulu wangatisa imfihlakalo ngekungembulela, njengobe sengike ngatsintsa nje ekubhaleni kwami. 4
3:4-6
Khol. 1:26-27
Nanifundza loku, nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo yaKhristu. 5
3:5
Imis. 10:28
Bonkhe bantfu abazange bayatiswe etitukulwaneni letinye, njengaloku nyalo seyembulwe ngaMoya kubaphostoli bakhe labangcwele nakubaphrofethi. 6
3:6
Gal. 3:14
Ef. 2:15
Imfihlakalo ngulokutsi betive nabo sebatindlalifa kanye natsi, nekutsi sebangumtimba munye kanye natsi, futsi sebabahlanganyeli besetsembiso kanye natsi kuJesu Khristu ngeliVangeli.

7

3:7
Rom. 1:5
1 Khor. 4:1
Ngentiwa sisebenti seliVangeli ngesipho semusa waNkulunkulu, lengiwuphiwe ngekusebenta kwemandla akhe. 8
3:8
Rom. 11:33
1 Khor. 15:9
Gal. 1:15
2:8
1 Thim. 1:13
2:7
Mine, nome ngingulomncane kunabo bonkhe labangcwele, ngaphiwa lowo musa wekushumayela kubetive liVangeli lemcebo waKhristu longenawuphenyeka. 9
3:9
Rom. 16:26
1 Phet. 1:20
Ngaphiwa nekutsi ngibakhanyisele bonkhe bantfu kutsi lisebenta njani lisu lemfihlakalo, lebeyifihlakele kwaphakadze kuNkulunkulu lowadala tintfo tonkhe, 10
3:10
1 Phet. 1:12
kuze babusi nalabanemandla emazulwini batiswe nyalo ngelibandla kuhlakanipha lokukhulu kwaNkulunkulu. 11
3:11
Ef. 1:11
Loku wakwenta ngekwenjongo yaphakadze layifeza ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu. 12
3:12
Ef. 2:18
Ngaye sinekuciniseka nesibindzi sekusondzela kuNkulunkulu ngekukholwa kwetfu. 13
3:13
Fil. 1:12
Khol. 1:24
Ngako-ke ngiyanincenga kutsi ningadzinwa kuhlupheka kwami ngenca yenu, lokungukona kuludvumo lwenu.

Pawula uthandazela libandla

14Ngenca yalesizatfu-ke, ngiguca ngemadvolo embikwaBabe, 15leyetsiwa ngaye yonkhe imindeni yasezulwini neyasemhlabeni, 16

3:16
2 Khor. 4:16
Ef. 6:10
1 Phet. 5:10
kuze ngekwengcebo yebukhosi bakhe aniphe kuciniseka emandleni kumuntfu wangekhatsi ngaMoya wakhe. 17
3:17
Joh. 14:23
Khol. 1:27
Khristu akahlale etinhlitiyweni tenu ngekukholwa, kuze nisime, nisekeleke elutsandvweni, 18
3:18
Khol. 1:23
2:2,7
nibe nemandla ekucondzisisa kanye nalabangcwele bonkhe lokububanti, nebudze, nekuphakama, nekujula kwelutsandvo lwaKhristu, 19yebo, nekulwati lutsandvo lwakhe lolwendlula konkhe kwati, kuze ngigcwaliswe kube kuphelela konkhe kwaNkulunkulu.

20Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konkhe lesikucelako nome lesikucabangako, ngekwemandla lasebenta kitsi, 21akube ludvumo ebandleni nakuKhristu Jesu etitukulwaneni tonkhe, phakadze naphakadze. Amen.

4

Bunye bemtimba waKhristu

41

4:1
Imis. 21:13,33
Ef. 3:1
Fil. 2:1
Khol. 1:10
Ngako-ke mine siboshwa eNkhosini, ngiyanincenga kutsi nihambe ngalokufanele kubitwa lenabitwa ngako. 2
4:2
Khol. 3:12-13
1 Thes. 5:14
Nikhombise lutsandvo lwenu ngekubeketelelana ngekutfobeka konkhe, nangebumnene, nangekucinisela. 3Nibokukhutsalela kugcina bunye baMoya ngesibopho sekuthula. 4
4:4
Rom. 12:5
1 Khor. 12:4,11
Munye umtimba, munye naMoya, njengobe lilinye nelitsemba lenabitelwa kulo. 5
4:5
1 Khor. 12:5
Yinye iNkhosi, kunye kukholwa, munye umbhabhatiso; 6
4:6
Mal. 2:10
Rom. 11:36
1 Khor. 8:5
Khol. 1:16
munye Nkulunkulu, longuBabe wetfu sonkhe, longetulu kwabo bonkhe, nalongekhatsi kwabo bonkhe, nakubo bonkhe.

7

4:7
Rom. 12:3,6
Kepha ngulowo nalowo emkhatsini wetfu uphiwe umusa ngekwesilinganiso sesipho saKhristu. 8
4:8
Hla. 68:18
Ngaloko kutsiwa:

“Watsi nakenyukela etulu,

watfumba titfunjwa letinyenti;

wapha bantfu tipho.”

9
4:9
Joh. 3:13
6:52
Pho, lokutsi: “Wenyuka”, kusho kutsini, nangabe akusho kona kutsi wake wehla, waya phansi ematfunjini emhlaba? 10
4:10
Imis. 2:33
Ef. 1:23
Ngako-ke lowo lowehla, nguye futsi lowenyuka, waba ngetulu kwemazulu onkhe, kuze agcwalise konkhe. 11
4:11
Luk. 6:13
Imis. 11:27
21:8
Rom. 12:7
1 Khor. 12:28
Nguye futsi lowapha labanye kutsi babe baphostoli, labanye babe baphrofethi, labanye babe bavangeli, labanye babe belusi, labanye babe bafundzisi. 12
4:12
Khol. 1:24
2 Thim. 3:17
Loko wakwentela kutsi labangcwele bahlonyiselwe umsebenti wabo wekukhonta, kuze kwakheke umtimba waKhristu, 13
4:13
Khol. 1:28
size sifinyelele sonkhe ebunyeni bekukholwa, nasekuyatini iNdvodzana yaNkulunkulu, ebudvodzeni lobuphelele kuKhristu. 14
4:14
1 Khor. 14:20
Heb. 13:9
Ngako-ke ngeke sisaba bantfwana, sigujuteliswe ngemagagasi, sipheshulwe ngimimoya yonkhe yetimfundziso tekukhohlisa kwebantfu labanebucili bekudukisa. 15
4:15
Ef. 1:22
5:23
Khol. 1:18
2 Phet. 3:18
Kodvwa asikhulume liciniso ngelutsandvo, kuze sikhule ngako konkhe kuye, longuyena ayinhloko, Khristu. 16
4:16
1 Khor. 12:27
16:14
Khol. 2:19
Umtimba wonkhe uhlanganiswe ngaye, ubambene ngekwelekelelana kwemalunga onkhe awo, njengekusebenta lokulinganiselwe lelo nalelo lunga kukhuliswe umtimba, wakhelwe elutsandvweni.

Imphilo lensha kuKhristu

17

4:17
Rom. 1:21
1 Phet. 4:3
Ngako-ke ngiyasho, ngifakaza eNkhosini ngitsi, ningabe nisahamba njengalabanye betive labanemicondvo lengacabangi. 18
4:18
Ef. 2:12
5:8
Khol. 1:21
1 Phet. 1:14
Bahlwelwe engcondvweni yabo, bakhashane nekuphila kwaNkulunkulu, ngobe abati lutfo, ngenca yebulukhuni benhlitiyo. 19
4:19
Rom. 1:24
Batsi kantsi babutfuntfu, batinikela emanyaleni, basebenta kungcola konkhe ngekuhungeka.

20Kepha nine anizange nimfundze Khristu kanjalo, 21nangabe-ke nimvile nafundziswa futsi kuye, njengobe liciniso likuJesu. 22

4:22
Hla. 12:1
Rom. 6:6
Ef. 2:2
Khol. 3:8-9
Thit. 3:3
1 Phet. 2:1
4:2
Khumulani umuntfu lomdzala wesimilo sakucala, lose onakala ngetinkhanuko tenkhohliso, 23
4:23
Rom. 12:2
nentiwe nibe basha emoyeni nasengcondvweni yenu. 24
4:24
Gen. 1:26
2 Khor. 5:17
Khol. 3:10
Yembatsani umuntfu lomusha, lowadalwa wafuta Nkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso.

25

4:25
Zak. 8:16
Ngako-ke lahlani emanga, akube ngulowo nalowo akhulume liciniso kumzalwane wakhe, ngobe sonkhe singemalunga lomunye kulomunye emtimbeni munye. 26
4:26
Hla. 4:4
Jak. 1:19
Tfukutselani, kodvwa ningoni; lilanga lingashoni solomane nitfukutsele. 27
4:27
1 Phet. 5:9
Jak. 4:7
Ningamniki Sathane litfuba. 28
4:28
1 Thes. 4:11
2 Thes. 3:8
Lisela alingabe liseba, kepha kunaloko alikhutsale, lisebente lokuhle ngetandla talo, khona litewuba nako lelingahle likwabele labadzingako. 29
4:29
Mat. 12:36
Ef. 5:3
Khol. 3:16
4:6
Akungabe kusaphuma nalinye livi lelibolile emlonyeni wenu, kodvwa kube ngulelilungele kwakha njengalokuswelekile, kuze libavetele umusa labevako. 30
4:30
Isa. 63:10
Luk. 21:28
2 Khor. 1:22
5:5
Ef. 1:13
Ningamdzabukisi Moya Longcwele waNkulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kudzimate kube lilanga lekuhlengwa. 31Konkhe lokubabako, nelulaka, nekutfukutsela, nemsindvo, nekuhlambalata akususwe kini, kanye nako konkhe lokubi. 32
4:32
Mat. 6:14
Mak. 11:25
Khol. 3:12-13
1 Phet. 3:8
Kodvwa phatsanani ngebumnene, nihawukelane, nitsetselelane, njengobe naNkulunkulu wanitsetselela ngaKhristu.