Siswati 1996 (SWA96)
3

Umsebenti waPawula kubetive

31

3:1
Imis. 28:26
Ef. 4:1
Fil. 1:7,13,17
Khol. 4:3
Ngalesizatfu ngiyanithandazela mine, Pawula, lengisiboshwa saKhristu Jesu ngenca yenu, nine betive. 2
3:2
Imis. 9:15
Gal. 2:7
Khol. 1:25
Empeleni senivile kutsi Nkulunkulu, ngemusa wakhe, unginike lomsebenti kutsi ngiwetfwale kuze nisitakale. 3
3:3
Imis. 22:17
Gal. 1:11
Ef. 1:9
Nkulunkulu wangatisa imfihlakalo ngekungembulela, njengobe sengike ngatsintsa nje ekubhaleni kwami. 4
3:4-6
Khol. 1:26-27
Nanifundza loku, nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo yaKhristu. 5
3:5
Imis. 10:28
Bonkhe bantfu abazange bayatiswe etitukulwaneni letinye, njengaloku nyalo seyembulwe ngaMoya kubaphostoli bakhe labangcwele nakubaphrofethi. 6
3:6
Gal. 3:14
Ef. 2:15
Imfihlakalo ngulokutsi betive nabo sebatindlalifa kanye natsi, nekutsi sebangumtimba munye kanye natsi, futsi sebabahlanganyeli besetsembiso kanye natsi kuJesu Khristu ngeliVangeli.

7

3:7
Rom. 1:5
1 Khor. 4:1
Ngentiwa sisebenti seliVangeli ngesipho semusa waNkulunkulu, lengiwuphiwe ngekusebenta kwemandla akhe. 8
3:8
Rom. 11:33
1 Khor. 15:9
Gal. 1:15
2:8
1 Thim. 1:13
2:7
Mine, nome ngingulomncane kunabo bonkhe labangcwele, ngaphiwa lowo musa wekushumayela kubetive liVangeli lemcebo waKhristu longenawuphenyeka. 9
3:9
Rom. 16:26
1 Phet. 1:20
Ngaphiwa nekutsi ngibakhanyisele bonkhe bantfu kutsi lisebenta njani lisu lemfihlakalo, lebeyifihlakele kwaphakadze kuNkulunkulu lowadala tintfo tonkhe, 10
3:10
1 Phet. 1:12
kuze babusi nalabanemandla emazulwini batiswe nyalo ngelibandla kuhlakanipha lokukhulu kwaNkulunkulu. 11
3:11
Ef. 1:11
Loku wakwenta ngekwenjongo yaphakadze layifeza ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu. 12
3:12
Ef. 2:18
Ngaye sinekuciniseka nesibindzi sekusondzela kuNkulunkulu ngekukholwa kwetfu. 13
3:13
Fil. 1:12
Khol. 1:24
Ngako-ke ngiyanincenga kutsi ningadzinwa kuhlupheka kwami ngenca yenu, lokungukona kuludvumo lwenu.

Pawula uthandazela libandla

14Ngenca yalesizatfu-ke, ngiguca ngemadvolo embikwaBabe, 15leyetsiwa ngaye yonkhe imindeni yasezulwini neyasemhlabeni, 16

3:16
2 Khor. 4:16
Ef. 6:10
1 Phet. 5:10
kuze ngekwengcebo yebukhosi bakhe aniphe kuciniseka emandleni kumuntfu wangekhatsi ngaMoya wakhe. 17
3:17
Joh. 14:23
Khol. 1:27
Khristu akahlale etinhlitiyweni tenu ngekukholwa, kuze nisime, nisekeleke elutsandvweni, 18
3:18
Khol. 1:23
2:2,7
nibe nemandla ekucondzisisa kanye nalabangcwele bonkhe lokububanti, nebudze, nekuphakama, nekujula kwelutsandvo lwaKhristu, 19yebo, nekulwati lutsandvo lwakhe lolwendlula konkhe kwati, kuze ngigcwaliswe kube kuphelela konkhe kwaNkulunkulu.

20Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konkhe lesikucelako nome lesikucabangako, ngekwemandla lasebenta kitsi, 21akube ludvumo ebandleni nakuKhristu Jesu etitukulwaneni tonkhe, phakadze naphakadze. Amen.