Siswati 1996 (SWA96)
8

81Ngubani umuntfu lonjengalohlakaniphile?

Ngubani lowati inchazelo yetintfo?

Inhlakanipho ikhanyisa buso bemuntfu

igucule kunyukubala kwebuso bakhe.

Hlonipha inkhosi

2

8:2
Mat. 22:21
1 Phet. 2:17
Ngitsi hlonipha umyalo wenkhosi ngenca yesifungo lowasenta kuNkulunkulu. 3
8:3
Shu. 10:4
Ungasheshi usuke embikwenkhosi. Ungacali futsi ukusukumele lokubi, ngobe itakwenta nome ngabe yini leyikutsandzako.NgesiHebheru lamavesi akacondzakali 4
8:4
Taga 16:15
19:12
20:2
Njengobe livi lenkhosi liyabusa, ngubani longasho kuyo atsi: “Yini lena loyentako?”

5Lohlonipha umyalo wenkhosi,

kute lokungamfaka engotini.

Umuntfu lohlakaniphile

uyati enhlitiyweni yakhe

sikhatsi lesilungile nendlela lekahle

yekwenta tintfo.

6

8:6
Shu. 3:1,17
Ngobe yonkhe indzaba

inesikhatsi sayo nendlela yayo,

noko lusizi lwemuntfu

luhlala lumatima etikwakhe.

7

8:7
Shu. 7:1
10:14
Njengobe kute umuntfu lowati likusasa lakhe

kutsi limphatseleni,

ngubani nje longasho kutsi yini letakwenteka?

8

8:8
Jobe 14:5
Hla. 31:15
39:4
Kute umuntfu lonemandla ekubamba umoya,“ekubamba umoya” nome “etikwemphefumulo wakhe kutsi awubambe”

futsi kute nalonemandla

ekujikisa lilanga lekufa kwakhe.

Njengobe kute umuntfu

lokhululekile nakuliwa imphi,

kanjalo futsi nebubi

bungeke bubakhulule labo lababentako.

9Konkhe loku ngakubona ngisacabangisisa ngako konkhe lokwenteka lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Sikhona sikhatsi lapho umuntfu usuke atihlisibete etikwalabanye kantsi utilimata yena.“utilimata yena” nome “uyabalimata” 10Ngase ngabona lababi, babengcwatjwa, labo babephuma bangena endzaweni lengcwele babatjatwe badvunyisweLetinye tincwadzi tekucala titsi “bakhohlakale” ngesiHebheru lelivesi alicondzakali edolobheni lapho bebakwenta khona loko. Nako loko kulite.

11

8:11
Jobe 35:15
Ngenca yekutsi sigwebo sentfo lembi siyephuta kukhishwa, tinhlitiyo tebantfu setihlosa kwenta bubi ngesibindzi. 12
8:12
Dut. 6:24
Ezra 8:22
Hla. 33:18
Taga 14:11
Nome lomubi enta bubi kalikhulu, achubeke aphile sikhatsi lesidze, ngiyati kutsi kuyakubahambela kahle labo labesaba Nkulunkulu, bahloniphe Nkulunkulu. 13Kodvwa kungeke kubahambele kahle lababi, futsi imphilo yabo ingeke yeluleke njengematfunti, ngobe bangamesabi Nkulunkulu.

14

8:14
Hla. 37:35
44:17
73:3
Shu. 2:15
7:16
9:2
Kukhona lokunye lokulite lokwentekako lapha emhlabeni: Kukhona bantfu labalungile labehlelwa nguloko lokufanele kwehlele lababi, kantsi futsi kukhona nalababi labehlelwa nguloko lokufanele kwehlele labalungile. Ngatsi nako loko kulite.

15

8:15
Shu. 3:12,22
5:17
9:7
Ngako mine ngincoma kutsi umuntfu kufanele atijabulise ngekuphila kwakhe, ngobe umuntfu ute lutfo loluhle lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngaphandle kwekutsi adle, anatse, atijabulise; ngobe loku kuyawuhlala kukuye kuwo wonkhe umshikashika wekuphila kwakhe, Nkulunkulu lamuphe wona lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

16Ngatsi nangitimisela engcondvweni yami kufunisisa kwati nekuhlakanipha nekutfolisisa kutsi yini umshikashika lowentiwa ngumuntfu emhlabeni, angalali emini nebusuku, 17

8:17
Shu. 7:24
11:5
ngayibona yonkhe imisebenti yaNkulunkulu kutsi umuntfu angeke ayicondze yonkhe imisebenti leyentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Nome umuntfu angatihlupha kangakanani afunisisa, angeke ayicondze; nome lohlakaniphile angatsi yena uyati, angeke ayicondze.

9

Siphetfo sabo bonkhe

91Ngacabangisisa ngako konkhe loko, ngabona kutsi lolungile nalohlakaniphile nako konkhe labakwentako kusesandleni saNkulunkulu, nome kulutsandvo nome kuyinzondo; kute lowatiko. Konkhe lokusembikwabo kulite.

2

9:2
Jobe 9:22
21:7
Hla. 73:12
Shu. 2:14
8:14
Jer. 12:1
Bonkhe banasiphetfo sinye: labalungile nalabangakalungi, labahle nalababi,Letinye tincwadzi tekucala tite “nalababi” labahlantekile nalabangcolile, labenta imihlatjelo nalabangayenti.

Njengobe kunjalo kumuntfu lolungile,

kuyawuba njalo nakulosoni;

nanjengobe kunjalo kulabo labenta tifungo,

kutawuba njalo nakulabo labesaba kutenta.

3Naku lokubi kuko lokwentekako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga: Bonkhe behlelwa siphetfo lesifananako. Ngetulu kwaloko tinhlitiyo tebantfu tigcwele bubi, kantsi kunebuhlanya etinhlitiyweni tabo basaphila, emvakwaloko bangena ekufeni. 4Kodvwa kulowo losabalelwa kulabaphilako litsemba lisekhona;Nome “Yini-ke lekufanele ikhetfwe? Kubo bonkhe labaphilako kunelitsemba” khumbula kutsi inja lephilako incono kunelibhubesi lelifile.

5Liciniso, labaphilako bayati kutsi batakufa,

kodvwa labafile abati lutfo;

sebate umvuzo,

abasakhunjulwa ngisho nekukhunjulwa.

6Kubo lutsandvo, nenzondo, nemona sekwaphela,

bangeke baphindze babe nesabelo kuko konkhe

lokwentiwako lapha emhlabeni.

7

9:7
Shu. 3:12,22
5:17
8:15
Isa. 22:13
56:12
Luk. 12:19
1 Khor. 15:32
Hamba udle kudla kwakho ngenjabulo,

unatse liwayini lakho ngenhlitiyo lejabulako,

ngobe Nkulunkulu uyakuvumela kuloku lokwenta nyalo.

8Tembatfo takho atihlale timhlophe,

nenhloko yakho ihlale igcotjiswe ngemafutsa enjabulo.

9

9:9
Taga 5:18
Shu. 3:22
Tijabulise ngekuphila nemfati wakho lomtsandzako, kuto tonkhe tinsuku letendlula ngekushesha, Nkulunkulu lakuphe tona lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Ngobe phela loko sabelo sakho ekuphileni kwakho nasekukhandlekeni kwakho lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. 10
9:10
Jobe 17:13
Hla. 6:6
115:17
Isa. 38:18
Joh. 9:4
Wonkhe umsebenti losetandleni takho wente ngemandla akho onkhe, ngobe ethuneniNgesiHebheru “eSheyoli” lapho uya khona, kute kusebenta, nekucabanga, nelwati kanye nekuhlakanipha.

11

9:11
Hla. 127:1
Taga 16:9
Shu. 3:1
Rom. 9:16
Kukhona lokunye lengikubonile lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Ematubane lamakhulu akusiwo

lenta umuntfu aphumelele emncintiswaneni,

nemandla akusiwo lenta uncobe ekulweni,

kantsi nekudla akutfolwa ngulabahlakaniphile bodvwa,

nebunjinga abusibo balabakhaliphe ngengcondvo kuphela,

nemphumelelo ayisiyo yalabanelikhono;

kodvwa sikhatsi nematfuba kubehlela bonkhe.

12

9:12
Jobe 34:20
Mak. 13:33,35
Luk. 12:20
Ngetulu kwaloko kute umuntfu lowatiko kutsi sikhatsi sakhe siyawufika nini:

Njengenhlanti ibanjwa enetheni,

nenyoni igcotjwa sifu,

kanjalo nebantfu babanjwa

kufikelwa tikhatsi letimbi bangakaticapheli.

Kuhlakanipha kuncono kunebulima

13Ngiphindze ngabona lokunye futsi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, lekwaba sibonelo lesikhulu sekuhlakanipha kimi. 14Bekunelidolobha lelincane lelalinebantfu labambalwa kulo. Kwefika lenkhulu inkhosi lenemandla itekulihlasela, yalivimbetela, yakha takhiwo tekulihlasela lelidolobha. 15

9:15
2 Sam. 20:16
Kwakukhona indvodza lemphofu kulelo dolobha leyayinekuhlakanipha; yona yodvwa nje ngekuhlakanipha kwayo yalisindzisa lelidolobha. Kodvwa kwabate namunye lowakhumbula lutfo ngaleyo ndvodza. 16
9:16
Taga 21:22
Shu. 7:20
Ngako enhlitiyweni yami ngatsi: “Kuhlakanipha kuncono kunetikhwepha.” Kodvwa lokuhlakanipha kwalomuntfu lomphofu kwatsatselwa phansi, nemavi akhe akazange anakwe“akazange anakwe” nome “akasanakwa” ngumuntfu.

17Umuntfu lohlakaniphile lokhuluma inhlitiyo yakhe ngalelipholile kuncono alalelwe kakhulu kunekulalela umphatsi lolibala kumemeta, anika imiyalo etilimeni.

18Kuhlakanipha kuncono kunetikhali temphi,

kodvwa soni lesisodvwa sibhubhisa lokuhle lokukhulu,Lamanye emahumusho atsi “liphutsa linye lonakalisa lokunyenti”

lokwentiwe kahle.

10

101Njengobe timphungane letifile tenta emakha abe neliphunga lelibi, kanjalo nebulima lobuncane nje benta kuhlakanipha neludvumo kulahlekelwe simo sako.

2Inhlitiyo yalohlakaniphile ibheke ekulungeni,

kodvwa yesilima ibuke ebubini.

3Nome sihamba emgwacweni,

silima asikhombisi ingcondvo,

sihambe sikhombisa bonkhe bantfu kutsi singiso.“sikhombisa bonkhe bantfu kutsi singiso” nome “sitsi bonkhe bantfu tilima”

4

10:4
Taga 19:11
25:15
Shu. 8:3
Nangabe intfukutselo yembusi ikuvukela,

ungawushiyi umsebenti wakho.

Kutfobeka kulungisa emaphutsa lamakhulu.

5Kukhona bubi lengibubonile

lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga,

sono lesentiwa ngumbusi:

6Tilima tifakwa etikhundleni letiphakeme,

kutsi labakhulu nalabanjingile

bafakwe kuletiphansi.

7Ngibone tigcili tigibele emahhashi,

kwatsi bantfu labakhulu bahamba phansi

ngetinyawo njengetigcili.

8

10:8
Hla. 7:15
Taga 11:27
26:27
Umuntfu lomba umgodzi angahle awele kuwo.

Umuntfu lobhidlita lubondza angahle alunywe yinyoka.

9Umuntfu lomba ematje enkwali angahle alinyatwe ngiwo;

lowo locheketa tingodvo angahle alinyatwe ngito.

10Nangabe lizembe lisidlindzi lingakacali lalolwa,

umuntfu kudzingeka asebentise emandla lamakhulu;

kodvwa likhono liletsa imphumelelo.

11Nangabe inyoka iluma ingakatfotjiswa,

kute inzuzo kulowo mwungi wayo.

12

10:12
Taga 10:11,20
25:11
Emavi laphuma emlonyeni wemuntfu lohlakaniphile

amentela ludvumo,

kodvwa silima sidliwa tindzebe taso.

13Ekucaleni emavi aso abulima,

kutsi ekugcineni abe kwedzelela nebuhlanya;

14

10:14
Shu. 7:1
8:7
silima siba nemavi lamanyenti.

Kodvwa ekugcineni kubate lowatiko kutsi yini letako.

Ngubani nje longamtjela kutsi kutakwentekani emvakwakhe?

15Silima sitigugisa sona ngemisebenti yaso size sife,

ngobe asiyati nendlela leya edolobheni.

16

10:16
2 Khr. 13:7
Isa. 3:4
5:11
Nako kuwe wena live,

nangabe sigcili sesigucuke

saba yinkhosi yakho,Nome “inkhosi yakho ingumntfwana”

kantsi nebantfwabenkhosi belive lakini

badla lidzili ekuseni.

17Libusisiwe live,

nangabe inkhosi yalo yatalwa ingulehlakaniphile,

nebantfwabenkhosi balo badla ngesikhatsi lesingiso,

labadlela emandla,

hhayi kudzakwa.

18Nangabe umnikati wendlu avilapha,

luphahla lwendlu yakhe luyahhibika;

kantsi futsi nakayingileka nje,

indlu yakhe igcina seyingenela.

19

10:19
Hla. 104:15
Lidzili lentelwa injabulo,

neliwayini lenta kutsi kutsakaswe;

kodvwa imali iyimphendvulo yako konkhe.

20

10:20
Eks. 22:28
Imis. 23:5
Rom. 13:2
Ungakhulumi kabi ngenkhosi,

ngisho nangekucabanga kwakho,

nangalonjingile ekamelweni lakho,

ngobe inyoni yemoya ingahle iwetfwale emavi akho,

nesitfunywa lesinemaphiko

singahle sisho kutsi utsiteni.