Siswati 1996 (SWA96)
8

81Ngubani umuntfu lonjengalohlakaniphile?

Ngubani lowati inchazelo yetintfo?

Inhlakanipho ikhanyisa buso bemuntfu

igucule kunyukubala kwebuso bakhe.

Hlonipha inkhosi

2

8:2
Mat. 22:21
1 Phet. 2:17
Ngitsi hlonipha umyalo wenkhosi ngenca yesifungo lowasenta kuNkulunkulu. 3
8:3
Shu. 10:4
Ungasheshi usuke embikwenkhosi. Ungacali futsi ukusukumele lokubi, ngobe itakwenta nome ngabe yini leyikutsandzako.NgesiHebheru lamavesi akacondzakali 4
8:4
Taga 16:15
19:12
20:2
Njengobe livi lenkhosi liyabusa, ngubani longasho kuyo atsi: “Yini lena loyentako?”

5Lohlonipha umyalo wenkhosi,

kute lokungamfaka engotini.

Umuntfu lohlakaniphile

uyati enhlitiyweni yakhe

sikhatsi lesilungile nendlela lekahle

yekwenta tintfo.

6

8:6
Shu. 3:1,17
Ngobe yonkhe indzaba

inesikhatsi sayo nendlela yayo,

noko lusizi lwemuntfu

luhlala lumatima etikwakhe.

7

8:7
Shu. 7:1
10:14
Njengobe kute umuntfu lowati likusasa lakhe

kutsi limphatseleni,

ngubani nje longasho kutsi yini letakwenteka?

8

8:8
Jobe 14:5
Hla. 31:15
39:4
Kute umuntfu lonemandla ekubamba umoya,“ekubamba umoya” nome “etikwemphefumulo wakhe kutsi awubambe”

futsi kute nalonemandla

ekujikisa lilanga lekufa kwakhe.

Njengobe kute umuntfu

lokhululekile nakuliwa imphi,

kanjalo futsi nebubi

bungeke bubakhulule labo lababentako.

9Konkhe loku ngakubona ngisacabangisisa ngako konkhe lokwenteka lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Sikhona sikhatsi lapho umuntfu usuke atihlisibete etikwalabanye kantsi utilimata yena.“utilimata yena” nome “uyabalimata” 10Ngase ngabona lababi, babengcwatjwa, labo babephuma bangena endzaweni lengcwele babatjatwe badvunyisweLetinye tincwadzi tekucala titsi “bakhohlakale” ngesiHebheru lelivesi alicondzakali edolobheni lapho bebakwenta khona loko. Nako loko kulite.

11

8:11
Jobe 35:15
Ngenca yekutsi sigwebo sentfo lembi siyephuta kukhishwa, tinhlitiyo tebantfu setihlosa kwenta bubi ngesibindzi. 12
8:12
Dut. 6:24
Ezra 8:22
Hla. 33:18
Taga 14:11
Nome lomubi enta bubi kalikhulu, achubeke aphile sikhatsi lesidze, ngiyati kutsi kuyakubahambela kahle labo labesaba Nkulunkulu, bahloniphe Nkulunkulu. 13Kodvwa kungeke kubahambele kahle lababi, futsi imphilo yabo ingeke yeluleke njengematfunti, ngobe bangamesabi Nkulunkulu.

14

8:14
Hla. 37:35
44:17
73:3
Shu. 2:15
7:16
9:2
Kukhona lokunye lokulite lokwentekako lapha emhlabeni: Kukhona bantfu labalungile labehlelwa nguloko lokufanele kwehlele lababi, kantsi futsi kukhona nalababi labehlelwa nguloko lokufanele kwehlele labalungile. Ngatsi nako loko kulite.

15

8:15
Shu. 3:12,22
5:17
9:7
Ngako mine ngincoma kutsi umuntfu kufanele atijabulise ngekuphila kwakhe, ngobe umuntfu ute lutfo loluhle lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngaphandle kwekutsi adle, anatse, atijabulise; ngobe loku kuyawuhlala kukuye kuwo wonkhe umshikashika wekuphila kwakhe, Nkulunkulu lamuphe wona lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

16Ngatsi nangitimisela engcondvweni yami kufunisisa kwati nekuhlakanipha nekutfolisisa kutsi yini umshikashika lowentiwa ngumuntfu emhlabeni, angalali emini nebusuku, 17

8:17
Shu. 7:24
11:5
ngayibona yonkhe imisebenti yaNkulunkulu kutsi umuntfu angeke ayicondze yonkhe imisebenti leyentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Nome umuntfu angatihlupha kangakanani afunisisa, angeke ayicondze; nome lohlakaniphile angatsi yena uyati, angeke ayicondze.