Siswati 1996 (SWA96)
7

Kuhlakanipha nebulima

71

7:1
Jobe 14:2
Shu. 8:7,17
10:14
Libito lelihle lincono kunemakha lamnandzi,

nelilanga lekufa lincono kunelekutalwa.

2

7:2
Taga 22:1
Shu. 4:2
Kuncono kuya endlini lapho kulilwa khona

kunekuya endlini lapho kunelidzili khona,

ngobe kufa kusiphetfo sabo bonkhe bantfu;

labo labaphilako kufanele bakufake enhlitiyweni yabo loko.

3

7:3
Hla. 39:4
Jak. 4:9
Lusizi luncono kuneluhleko,

ngobe buso lobudzabukile buyayilungela inhlitiyo.

4

7:4
Mat. 5:4
2 Khor. 7:8
Inhlitiyo yalabahlakaniphile

isendlini yalabalilako,

kodvwa inhlitiyo yetilima

isendlini yalabatsakasile.

5Kuncono kulalela

nawekhutwa ngumuntfu lohlakaniphile

kunekunaka kubongelelwa tilima.

6

7:6
Taga 17:10
Njengekusasamba kwemanyeva

nakasha ngaphansi kwelibhodo,

lunjalo-ke neluhleko lwetilima.

Nako loko kulite.

7Ngempela, inkhohliso yenta

umuntfu lohlakaniphile abe silima;

umdizo wonakalisa inhlitiyo nengcondvo.

8

7:8
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Siphetfo sentfo sincono kunesicalo sayo,

nekubeketela kuncono kuneligcabho.

9

7:9
Taga 14:29
Ungasheshi ucansuke emoyeni wakho,

ngobe intfukutselo ihlala esifubeni sesilima.

10Ungabuti utsi:

“Kwabangelwa yini kutsi tinsuku takadzeni

tibe ncono kunaleti tetfu?”

Ngobe akukahlakaniphi kubuta leyo mibuto.

11Kuhlakanipha kuyintfo lenhle njengelifa,

kantsi futsi kusita labo labasabona lilanga.

12

7:12
Taga 3:13
8:18
Kuhlakanipha kuyintfo yekukhosela

njengobe nemali kuyintfo yekukhosela,

kodvwa buhle belwati kutsi:

Kuhlakanipha kuyawulondvolota

kuphila kwemnikati wako.

13Cabangisisa ngemisebenti yaNkulunkulu.

Ngubani longacondzisa loko lakwenta kwaba sigwegwe?

14

7:14
Jobe 12:14
Shu. 1:15
Natintfo tihamba kahle, tsakasa;

kodvwa natintfo tingahambi kahle,

khumbula naku:

Nkulunkulu ukuvumela kutsi kwenteke kokubili.

Ngako-ke umuntfu angeke akwati

kubona lutfo ngelikusasa lakhe.

15

7:15
Fil. 4:12
Kulokuphila kwami lokulite ngikubone kokubili loku:

Umuntfu lolungile ufela ekulungeni kwakhe,

nemuntfu lomubi uphila sikhatsi lesidze ebubini bakhe.

16

7:16
Jobe 21:7
Shu. 8:14
9:2
Ungatenti umuntfu lolunge kakhulu,

futsi ungabi ngulohlakaniphe kunabo bonkhe;

empeleni utibulalelani nje?

17Ungatenti umuntfu lomubi kakhulu,

kantsi futsi ungatenti silima kakhulu;

empeleni ufunelani kufa,

sikhatsi sakho sekufa singakefiki?

18Kuhle kutsi ukubambe loku,

kodvwa ungakuyekeli-ke lokwa.

Umuntfu lowesaba Nkulunkulu

uyawuphumelela kuko konkhe.Nome “uyakukhweshela kokubili”

19

7:19
Shu. 2:3
Mat. 23:33
Kuhlakanipha kwenta umuntfu munye

abe nemandla kakhulu

kunebabusi belidolobha labalishumi.

20

7:20
Taga 21:22
24:5
Shu. 9:16,18
Kute nome munye umuntfu lolungile emhlabeni

lowenta lokuhle kuphela,

kubete lakonako.

21

7:21
1 Khos. 8:46
2 Khr. 6:36
Taga 20:9
1 Joh. 1:8
Ungawanaki onkhe emavi lakhulunywa bantfu,

ungahle uve nesisebenti sakho sikuhlambalata,

22

7:22
2 Sam. 16:10
ngobe ngisho nawe wati kahle

enhlitiyweni yakho

kutsi kukanyenti kangakanani

uhlambalata labanye bantfu.

23Konkhe loku ngakuhlolisisa ngekuhlakanipha, ngase ngitsi:

“Ngitimisele kuba ngulohlakaniphile,”

kodvwa loko bekungetulu kwemandla ami.

24

7:24
Jobe 28:12
Shu. 8:17
Lokungiko sibili kukhashane kakhulu,

kantsi futsi kujule kakhulu,

ngubani longakutfola?

25Ngase ngijikisela ingcondvo yami

ekufunisiseni kwati nasekuphenyisiseni

kuhlakanipha nekuhleleka kwetintfo,

nasekucondzisiseni bulima bebubi

kanye nebuhlanya bebulima.

26

7:26
Shu. 1:17
2:12
Ngikhandza lokubaba kakhulu kunekufa:

umfati lolugibe nalonenhlitiyo lengusochaka,

yebo, umfati lotandla takhe titibopho.

Indvodza lejabulisa Nkulunkulu iyawubaleka kuye,

kodvwa indvodza lesoni uyakuyibamba.

27

7:27
Taga 5:3
22:14
UMshumayeli“uMshumayeli” nome “umholi welibandla” nome “umfundzisi” utsi:

“Ase ubuke naku lengikutfolile:

Kuhlanganisa intfo lencane

ngayinye ngayinye kulokunye,

kuze ngitfole indzikimba.

28Ngatsi ngisaphenyisisa ngingatfoli lutfo,

ngatfola indvodza yinye

lecondzile kulayinkhulungwane,

kodvwa kwabate ngisho namunye

umfati locondzile kubo bonkhe.

29

7:29
Gen. 1:27
Jer. 17:9
Naku kuphela lengikutfolile:

kutsi Nkulunkulu wadala umuntfu,

wamenta waba ngulocondzile,

kodvwa bantfu besuka bayawufuna

emachinga abo lamanyenti.”