Siswati 1996 (SWA96)
6

61Ngibone lenye intfo lembi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, futsi ingumtfwalo lomatima kubantfu: 2

6:2
Esta 5:11
Hla. 39:6
Nkulunkulu upha umuntfu ingcebo, netimphahla letinyenti, nekuhlonipheka, kuze kutsi kubete lakweswelako lokufiswa yinhlitiyo yakhe, kodvwa Nkulunkulu angamvumeli kutsi atijabulise ngayo, esikhundleni saloko kube ngumfokati nje lotijabulisa ngayo. Nako loko kulite nemvisabuhlungu lembi.

3Indvodza ingaba nebantfwana labalikhulu, iphile iminyaka leminyenti; kodvwa nome ingaphila sikhatsi lesidze, ingakwati kutijabulisa ngetintfo letinhle tekuphila, bese kutsi ekugcineni ingabe insangcwatjwa nakahle, ngitsi umntfwana lotelwe asafile uncono kakhulu kunayo. 4Kutalwa kwakhe kulite, unyamalala ebumnyameni nelibito lakhe lifihlakale ebumnyameni. 5Nome angazange alibone lilanga, angazange ati nalutfo, kuphumula kwakhe kuncono kunekwaleyo ndvodza, 6

6:6
Shu. 3:20
lite nome leyo ndvodza ingaphila iminyaka leyinkhulungwane lephindvwe kabili, kodvwa ibe yehluleka kutijabulisa ngalengcebo yayo. Abayi ndzawonye bonkhe yini?

7Yonkhe imitamo yemuntfu ngeyekutfola kudla,

noko lutsandvo lwekudla alweneliseki.

8

6:8
Shu. 2:15
Umuntfu lohlakaniphile uncono ngani kunemuntfu losilima?

Umuntfu lophuyile utfolani

ngekwati kutiphatsa kahle embikwebantfu?Lamanye emahumusho atsi “ngekwati kubhekana nemphilo”

9Kuncono kweneliswa nguloko lokubona ngemehlo akho

kunekushangashangiswa lutsandvo lwekudla.

Nako loko kulite,

kufanana nekucosha umoya.

10

6:10
Hla. 139:16
Konkhe lokukhona sekwetsiwa libito lako,

nemvelo yemuntfu iyatiwa.

Kute umuntfu longamelana nalonemandla kunaye.

11

6:11
Jobe 8:9
Hla. 39:5
Ngekwandza kwemavi,

kwandza nebute bawo.

Kona loko kumbuyiselani nje umuntfu?

12Empeleni ngubani longahle ati kutsi yini lenhle lefanele umuntfu kulokuphila, nakulamalangana lambalwa nalalite lendlula kuwo njengesitfunti? Ngubani nje longatjela lomunye umuntfu kutsi kutakwentekani lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga nangasekho?

7

Kuhlakanipha nebulima

71

7:1
Jobe 14:2
Shu. 8:7,17
10:14
Libito lelihle lincono kunemakha lamnandzi,

nelilanga lekufa lincono kunelekutalwa.

2

7:2
Taga 22:1
Shu. 4:2
Kuncono kuya endlini lapho kulilwa khona

kunekuya endlini lapho kunelidzili khona,

ngobe kufa kusiphetfo sabo bonkhe bantfu;

labo labaphilako kufanele bakufake enhlitiyweni yabo loko.

3

7:3
Hla. 39:4
Jak. 4:9
Lusizi luncono kuneluhleko,

ngobe buso lobudzabukile buyayilungela inhlitiyo.

4

7:4
Mat. 5:4
2 Khor. 7:8
Inhlitiyo yalabahlakaniphile

isendlini yalabalilako,

kodvwa inhlitiyo yetilima

isendlini yalabatsakasile.

5Kuncono kulalela

nawekhutwa ngumuntfu lohlakaniphile

kunekunaka kubongelelwa tilima.

6

7:6
Taga 17:10
Njengekusasamba kwemanyeva

nakasha ngaphansi kwelibhodo,

lunjalo-ke neluhleko lwetilima.

Nako loko kulite.

7Ngempela, inkhohliso yenta

umuntfu lohlakaniphile abe silima;

umdizo wonakalisa inhlitiyo nengcondvo.

8

7:8
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Siphetfo sentfo sincono kunesicalo sayo,

nekubeketela kuncono kuneligcabho.

9

7:9
Taga 14:29
Ungasheshi ucansuke emoyeni wakho,

ngobe intfukutselo ihlala esifubeni sesilima.

10Ungabuti utsi:

“Kwabangelwa yini kutsi tinsuku takadzeni

tibe ncono kunaleti tetfu?”

Ngobe akukahlakaniphi kubuta leyo mibuto.

11Kuhlakanipha kuyintfo lenhle njengelifa,

kantsi futsi kusita labo labasabona lilanga.

12

7:12
Taga 3:13
8:18
Kuhlakanipha kuyintfo yekukhosela

njengobe nemali kuyintfo yekukhosela,

kodvwa buhle belwati kutsi:

Kuhlakanipha kuyawulondvolota

kuphila kwemnikati wako.

13Cabangisisa ngemisebenti yaNkulunkulu.

Ngubani longacondzisa loko lakwenta kwaba sigwegwe?

14

7:14
Jobe 12:14
Shu. 1:15
Natintfo tihamba kahle, tsakasa;

kodvwa natintfo tingahambi kahle,

khumbula naku:

Nkulunkulu ukuvumela kutsi kwenteke kokubili.

Ngako-ke umuntfu angeke akwati

kubona lutfo ngelikusasa lakhe.

15

7:15
Fil. 4:12
Kulokuphila kwami lokulite ngikubone kokubili loku:

Umuntfu lolungile ufela ekulungeni kwakhe,

nemuntfu lomubi uphila sikhatsi lesidze ebubini bakhe.

16

7:16
Jobe 21:7
Shu. 8:14
9:2
Ungatenti umuntfu lolunge kakhulu,

futsi ungabi ngulohlakaniphe kunabo bonkhe;

empeleni utibulalelani nje?

17Ungatenti umuntfu lomubi kakhulu,

kantsi futsi ungatenti silima kakhulu;

empeleni ufunelani kufa,

sikhatsi sakho sekufa singakefiki?

18Kuhle kutsi ukubambe loku,

kodvwa ungakuyekeli-ke lokwa.

Umuntfu lowesaba Nkulunkulu

uyawuphumelela kuko konkhe.Nome “uyakukhweshela kokubili”

19

7:19
Shu. 2:3
Mat. 23:33
Kuhlakanipha kwenta umuntfu munye

abe nemandla kakhulu

kunebabusi belidolobha labalishumi.

20

7:20
Taga 21:22
24:5
Shu. 9:16,18
Kute nome munye umuntfu lolungile emhlabeni

lowenta lokuhle kuphela,

kubete lakonako.

21

7:21
1 Khos. 8:46
2 Khr. 6:36
Taga 20:9
1 Joh. 1:8
Ungawanaki onkhe emavi lakhulunywa bantfu,

ungahle uve nesisebenti sakho sikuhlambalata,

22

7:22
2 Sam. 16:10
ngobe ngisho nawe wati kahle

enhlitiyweni yakho

kutsi kukanyenti kangakanani

uhlambalata labanye bantfu.

23Konkhe loku ngakuhlolisisa ngekuhlakanipha, ngase ngitsi:

“Ngitimisele kuba ngulohlakaniphile,”

kodvwa loko bekungetulu kwemandla ami.

24

7:24
Jobe 28:12
Shu. 8:17
Lokungiko sibili kukhashane kakhulu,

kantsi futsi kujule kakhulu,

ngubani longakutfola?

25Ngase ngijikisela ingcondvo yami

ekufunisiseni kwati nasekuphenyisiseni

kuhlakanipha nekuhleleka kwetintfo,

nasekucondzisiseni bulima bebubi

kanye nebuhlanya bebulima.

26

7:26
Shu. 1:17
2:12
Ngikhandza lokubaba kakhulu kunekufa:

umfati lolugibe nalonenhlitiyo lengusochaka,

yebo, umfati lotandla takhe titibopho.

Indvodza lejabulisa Nkulunkulu iyawubaleka kuye,

kodvwa indvodza lesoni uyakuyibamba.

27

7:27
Taga 5:3
22:14
UMshumayeli“uMshumayeli” nome “umholi welibandla” nome “umfundzisi” utsi:

“Ase ubuke naku lengikutfolile:

Kuhlanganisa intfo lencane

ngayinye ngayinye kulokunye,

kuze ngitfole indzikimba.

28Ngatsi ngisaphenyisisa ngingatfoli lutfo,

ngatfola indvodza yinye

lecondzile kulayinkhulungwane,

kodvwa kwabate ngisho namunye

umfati locondzile kubo bonkhe.

29

7:29
Gen. 1:27
Jer. 17:9
Naku kuphela lengikutfolile:

kutsi Nkulunkulu wadala umuntfu,

wamenta waba ngulocondzile,

kodvwa bantfu besuka bayawufuna

emachinga abo lamanyenti.”

8

81Ngubani umuntfu lonjengalohlakaniphile?

Ngubani lowati inchazelo yetintfo?

Inhlakanipho ikhanyisa buso bemuntfu

igucule kunyukubala kwebuso bakhe.

Hlonipha inkhosi

2

8:2
Mat. 22:21
1 Phet. 2:17
Ngitsi hlonipha umyalo wenkhosi ngenca yesifungo lowasenta kuNkulunkulu. 3
8:3
Shu. 10:4
Ungasheshi usuke embikwenkhosi. Ungacali futsi ukusukumele lokubi, ngobe itakwenta nome ngabe yini leyikutsandzako.NgesiHebheru lamavesi akacondzakali 4
8:4
Taga 16:15
19:12
20:2
Njengobe livi lenkhosi liyabusa, ngubani longasho kuyo atsi: “Yini lena loyentako?”

5Lohlonipha umyalo wenkhosi,

kute lokungamfaka engotini.

Umuntfu lohlakaniphile

uyati enhlitiyweni yakhe

sikhatsi lesilungile nendlela lekahle

yekwenta tintfo.

6

8:6
Shu. 3:1,17
Ngobe yonkhe indzaba

inesikhatsi sayo nendlela yayo,

noko lusizi lwemuntfu

luhlala lumatima etikwakhe.

7

8:7
Shu. 7:1
10:14
Njengobe kute umuntfu lowati likusasa lakhe

kutsi limphatseleni,

ngubani nje longasho kutsi yini letakwenteka?

8

8:8
Jobe 14:5
Hla. 31:15
39:4
Kute umuntfu lonemandla ekubamba umoya,“ekubamba umoya” nome “etikwemphefumulo wakhe kutsi awubambe”

futsi kute nalonemandla

ekujikisa lilanga lekufa kwakhe.

Njengobe kute umuntfu

lokhululekile nakuliwa imphi,

kanjalo futsi nebubi

bungeke bubakhulule labo lababentako.

9Konkhe loku ngakubona ngisacabangisisa ngako konkhe lokwenteka lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Sikhona sikhatsi lapho umuntfu usuke atihlisibete etikwalabanye kantsi utilimata yena.“utilimata yena” nome “uyabalimata” 10Ngase ngabona lababi, babengcwatjwa, labo babephuma bangena endzaweni lengcwele babatjatwe badvunyisweLetinye tincwadzi tekucala titsi “bakhohlakale” ngesiHebheru lelivesi alicondzakali edolobheni lapho bebakwenta khona loko. Nako loko kulite.

11

8:11
Jobe 35:15
Ngenca yekutsi sigwebo sentfo lembi siyephuta kukhishwa, tinhlitiyo tebantfu setihlosa kwenta bubi ngesibindzi. 12
8:12
Dut. 6:24
Ezra 8:22
Hla. 33:18
Taga 14:11
Nome lomubi enta bubi kalikhulu, achubeke aphile sikhatsi lesidze, ngiyati kutsi kuyakubahambela kahle labo labesaba Nkulunkulu, bahloniphe Nkulunkulu. 13Kodvwa kungeke kubahambele kahle lababi, futsi imphilo yabo ingeke yeluleke njengematfunti, ngobe bangamesabi Nkulunkulu.

14

8:14
Hla. 37:35
44:17
73:3
Shu. 2:15
7:16
9:2
Kukhona lokunye lokulite lokwentekako lapha emhlabeni: Kukhona bantfu labalungile labehlelwa nguloko lokufanele kwehlele lababi, kantsi futsi kukhona nalababi labehlelwa nguloko lokufanele kwehlele labalungile. Ngatsi nako loko kulite.

15

8:15
Shu. 3:12,22
5:17
9:7
Ngako mine ngincoma kutsi umuntfu kufanele atijabulise ngekuphila kwakhe, ngobe umuntfu ute lutfo loluhle lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngaphandle kwekutsi adle, anatse, atijabulise; ngobe loku kuyawuhlala kukuye kuwo wonkhe umshikashika wekuphila kwakhe, Nkulunkulu lamuphe wona lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

16Ngatsi nangitimisela engcondvweni yami kufunisisa kwati nekuhlakanipha nekutfolisisa kutsi yini umshikashika lowentiwa ngumuntfu emhlabeni, angalali emini nebusuku, 17

8:17
Shu. 7:24
11:5
ngayibona yonkhe imisebenti yaNkulunkulu kutsi umuntfu angeke ayicondze yonkhe imisebenti leyentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Nome umuntfu angatihlupha kangakanani afunisisa, angeke ayicondze; nome lohlakaniphile angatsi yena uyati, angeke ayicondze.