Siswati 1996 (SWA96)
6

61Ngibone lenye intfo lembi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, futsi ingumtfwalo lomatima kubantfu: 2

6:2
Esta 5:11
Hla. 39:6
Nkulunkulu upha umuntfu ingcebo, netimphahla letinyenti, nekuhlonipheka, kuze kutsi kubete lakweswelako lokufiswa yinhlitiyo yakhe, kodvwa Nkulunkulu angamvumeli kutsi atijabulise ngayo, esikhundleni saloko kube ngumfokati nje lotijabulisa ngayo. Nako loko kulite nemvisabuhlungu lembi.

3Indvodza ingaba nebantfwana labalikhulu, iphile iminyaka leminyenti; kodvwa nome ingaphila sikhatsi lesidze, ingakwati kutijabulisa ngetintfo letinhle tekuphila, bese kutsi ekugcineni ingabe insangcwatjwa nakahle, ngitsi umntfwana lotelwe asafile uncono kakhulu kunayo. 4Kutalwa kwakhe kulite, unyamalala ebumnyameni nelibito lakhe lifihlakale ebumnyameni. 5Nome angazange alibone lilanga, angazange ati nalutfo, kuphumula kwakhe kuncono kunekwaleyo ndvodza, 6

6:6
Shu. 3:20
lite nome leyo ndvodza ingaphila iminyaka leyinkhulungwane lephindvwe kabili, kodvwa ibe yehluleka kutijabulisa ngalengcebo yayo. Abayi ndzawonye bonkhe yini?

7Yonkhe imitamo yemuntfu ngeyekutfola kudla,

noko lutsandvo lwekudla alweneliseki.

8

6:8
Shu. 2:15
Umuntfu lohlakaniphile uncono ngani kunemuntfu losilima?

Umuntfu lophuyile utfolani

ngekwati kutiphatsa kahle embikwebantfu?Lamanye emahumusho atsi “ngekwati kubhekana nemphilo”

9Kuncono kweneliswa nguloko lokubona ngemehlo akho

kunekushangashangiswa lutsandvo lwekudla.

Nako loko kulite,

kufanana nekucosha umoya.

10

6:10
Hla. 139:16
Konkhe lokukhona sekwetsiwa libito lako,

nemvelo yemuntfu iyatiwa.

Kute umuntfu longamelana nalonemandla kunaye.

11

6:11
Jobe 8:9
Hla. 39:5
Ngekwandza kwemavi,

kwandza nebute bawo.

Kona loko kumbuyiselani nje umuntfu?

12Empeleni ngubani longahle ati kutsi yini lenhle lefanele umuntfu kulokuphila, nakulamalangana lambalwa nalalite lendlula kuwo njengesitfunti? Ngubani nje longatjela lomunye umuntfu kutsi kutakwentekani lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga nangasekho?