Siswati 1996 (SWA96)
5

Mani ekwesabeni Nkulunkulu

51

5:1
Mat. 6:7
Jak. 1:19
Caphela tinyatselo takho, nawuya endlini yaNkulunkulu. Ngobe kuncono kusondzela nekulalela kunekutsi unikele ngemhlatjelo wetilima, letingati kutsi ngekwenta loko tiyona.Kuletinye tincwadzi tekucala lelivesi lisekugcineni kwesahluko sesine

2

5:2
Taga 10:14
Ungasheshi ukhulume ngemlomo wakho,

ungabi nematata enhlitiyweni yakho

kutsi ukhulume nome yini kuNkulunkulu.

Nkulunkulu usezulwini,

wena usemhlabeni,

ngako emavi akho akabe mbalwa.

3

5:3
Num. 30:3
Dut. 23:21
Hla. 76:11
Njengobe liphupho likuhlasela nawuneminako leminyenti,

kanjalo nenkhulumo yesilima

ibonakala ngemavi lamanyenti.

4Nawenta sifungo kuNkulunkulu, ungacali wephute ekusifezeni. Akatijabuleli tilima; sifungo sakho sifeze. 5

5:5
Num. 30:7
Mal. 2:7
Kuncono kutsi ungasenti setsembiso kunekutsi usente ungabe usasifeza. 6Ungawuvumeli umlomo wakho kutsi ukuholele esonweni, bese ukhuluma engilosini yaNkulunkulu“engilosini yaNkulunkulu” nome “kumphristi waNkulunkulu” utsi: “Cha, loko ngikushito ngesiphosiso.” Kudzingeke ngani kutsi Nkulunkulu aze atfukutseliswe ngemavi akho nekutsi yonkhe imisebenti yakho ibe lite kuye? 7
5:7
Hla. 82:1
Taga 22:8
Khol. 3:25
1 Thes. 4:6
Kwandza kwemaphupho nemavi lamanyenti kulite. Ngako wena yesaba Nkulunkulu.

Bunjinga lite

8Nawubona lophuyile acindzetelwe endzaweni letsite, asemukwe emalungelo akhe nekwehlulelwa ngebucotfo, kungakumangalisi loko. Lowo nalowo lophetse unemuntfu longetulu kwakhe, kantsi nalowo longetulu kwakhe unemuntfu longetulu kwabo bonkhe. 9

5:9
Jobe 20:18
27:16
Hla. 49:10
Shu. 4:8
Hag. 1:6
Inala yemhlaba itfolwa ngibo bonkhe bantfu; ngisho nenkhosi imbala nayo iyabuyelwa nguloko lokutfolakala emhlabatsini.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

10Umuntfu lotsandza imali akeneliseki ngayo;

nemuntfu lotsandza bunjinga lobukhulu

akeneliswa nguloko lakutfolile.

Nako loko kulite.

11Ngekwandza kwetimphahla,

nalabo labatisebentisako bayandza.

Pho, timsita ngani-ke lomnikati

ngaphandle kwekutsi atitsaphe ngemehlo?

12

5:12
Jobe 20:20
Maye, butfongo besisebenti bumnandzi,

lite nome sidle kancane nome sidle sesutsa;

kodvwa inala yemuntfu lonjingile

ayimniki butfongo.

13Ngibone intfo lembi lelusizi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Umcebo lobutselwe ndzawonye

bese usuka ulimata umnikati wawo,

14

5:14
Jobe 1:21
27:19
Hla. 49:17
1 Thim. 6:7
nome-ke lomcebo bese ulahleka ngelishwa lelitsite,

nendvodzana yalomnikati ingasatfoli lutfo.

15Umuntfu uphuma angcunu esiswini senina,

kanjalo nome asahamba, uyawuhamba angcunu.

Kute layawukuphatsa ngesandla sakhe

kuko konkhe lakusebentele.

16Nako loko kuyimvisabuhlungu:

Kufika kwemuntfu kufanana nekuhamba kwakhe;

utfolani-ke umuntfu,

nangabe kantsi wonkhe

lomshikashika wakhe ungumoya nje?

17

5:17
Shu. 3:12,22
Onkhe emalanga akhe udlela ebumnyameni,

ngekukhatsateka lolukhulu, nelusizi, nelulaka.

18

5:18
Shu. 2:24
3:13
Ngase ngiyabona kutsi kuhle kutsi umuntfu adle, anatse, atijabulise ngayo yonkhe imisebenti yakhe layentako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, atijabulise ngawo onkhe lawo malangana Nkulunkulu lamuphe wona kutsi awaphile ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngobe loko kusabelo sakhe, 19ngetulu kwaloko kusipho saNkulunkulu kuye wonkhe umuntfu lamuphe bunjinga, nemcebo, nemandla, kutsi atijabulise ngako, asemukele leso sabelo sakhe, ajabule emsebentini wakhe. 20Ngobe akayikutikhumbula kakhulu tinsuku tekuphila kwakhe, ngobe phela Nkulunkulu umenta ahlale amatasatasa ngekujabula enhlitiyweni yakhe.

6

61Ngibone lenye intfo lembi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, futsi ingumtfwalo lomatima kubantfu: 2

6:2
Esta 5:11
Hla. 39:6
Nkulunkulu upha umuntfu ingcebo, netimphahla letinyenti, nekuhlonipheka, kuze kutsi kubete lakweswelako lokufiswa yinhlitiyo yakhe, kodvwa Nkulunkulu angamvumeli kutsi atijabulise ngayo, esikhundleni saloko kube ngumfokati nje lotijabulisa ngayo. Nako loko kulite nemvisabuhlungu lembi.

3Indvodza ingaba nebantfwana labalikhulu, iphile iminyaka leminyenti; kodvwa nome ingaphila sikhatsi lesidze, ingakwati kutijabulisa ngetintfo letinhle tekuphila, bese kutsi ekugcineni ingabe insangcwatjwa nakahle, ngitsi umntfwana lotelwe asafile uncono kakhulu kunayo. 4Kutalwa kwakhe kulite, unyamalala ebumnyameni nelibito lakhe lifihlakale ebumnyameni. 5Nome angazange alibone lilanga, angazange ati nalutfo, kuphumula kwakhe kuncono kunekwaleyo ndvodza, 6

6:6
Shu. 3:20
lite nome leyo ndvodza ingaphila iminyaka leyinkhulungwane lephindvwe kabili, kodvwa ibe yehluleka kutijabulisa ngalengcebo yayo. Abayi ndzawonye bonkhe yini?

7Yonkhe imitamo yemuntfu ngeyekutfola kudla,

noko lutsandvo lwekudla alweneliseki.

8

6:8
Shu. 2:15
Umuntfu lohlakaniphile uncono ngani kunemuntfu losilima?

Umuntfu lophuyile utfolani

ngekwati kutiphatsa kahle embikwebantfu?Lamanye emahumusho atsi “ngekwati kubhekana nemphilo”

9Kuncono kweneliswa nguloko lokubona ngemehlo akho

kunekushangashangiswa lutsandvo lwekudla.

Nako loko kulite,

kufanana nekucosha umoya.

10

6:10
Hla. 139:16
Konkhe lokukhona sekwetsiwa libito lako,

nemvelo yemuntfu iyatiwa.

Kute umuntfu longamelana nalonemandla kunaye.

11

6:11
Jobe 8:9
Hla. 39:5
Ngekwandza kwemavi,

kwandza nebute bawo.

Kona loko kumbuyiselani nje umuntfu?

12Empeleni ngubani longahle ati kutsi yini lenhle lefanele umuntfu kulokuphila, nakulamalangana lambalwa nalalite lendlula kuwo njengesitfunti? Ngubani nje longatjela lomunye umuntfu kutsi kutakwentekani lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga nangasekho?

7

Kuhlakanipha nebulima

71

7:1
Jobe 14:2
Shu. 8:7,17
10:14
Libito lelihle lincono kunemakha lamnandzi,

nelilanga lekufa lincono kunelekutalwa.

2

7:2
Taga 22:1
Shu. 4:2
Kuncono kuya endlini lapho kulilwa khona

kunekuya endlini lapho kunelidzili khona,

ngobe kufa kusiphetfo sabo bonkhe bantfu;

labo labaphilako kufanele bakufake enhlitiyweni yabo loko.

3

7:3
Hla. 39:4
Jak. 4:9
Lusizi luncono kuneluhleko,

ngobe buso lobudzabukile buyayilungela inhlitiyo.

4

7:4
Mat. 5:4
2 Khor. 7:8
Inhlitiyo yalabahlakaniphile

isendlini yalabalilako,

kodvwa inhlitiyo yetilima

isendlini yalabatsakasile.

5Kuncono kulalela

nawekhutwa ngumuntfu lohlakaniphile

kunekunaka kubongelelwa tilima.

6

7:6
Taga 17:10
Njengekusasamba kwemanyeva

nakasha ngaphansi kwelibhodo,

lunjalo-ke neluhleko lwetilima.

Nako loko kulite.

7Ngempela, inkhohliso yenta

umuntfu lohlakaniphile abe silima;

umdizo wonakalisa inhlitiyo nengcondvo.

8

7:8
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Siphetfo sentfo sincono kunesicalo sayo,

nekubeketela kuncono kuneligcabho.

9

7:9
Taga 14:29
Ungasheshi ucansuke emoyeni wakho,

ngobe intfukutselo ihlala esifubeni sesilima.

10Ungabuti utsi:

“Kwabangelwa yini kutsi tinsuku takadzeni

tibe ncono kunaleti tetfu?”

Ngobe akukahlakaniphi kubuta leyo mibuto.

11Kuhlakanipha kuyintfo lenhle njengelifa,

kantsi futsi kusita labo labasabona lilanga.

12

7:12
Taga 3:13
8:18
Kuhlakanipha kuyintfo yekukhosela

njengobe nemali kuyintfo yekukhosela,

kodvwa buhle belwati kutsi:

Kuhlakanipha kuyawulondvolota

kuphila kwemnikati wako.

13Cabangisisa ngemisebenti yaNkulunkulu.

Ngubani longacondzisa loko lakwenta kwaba sigwegwe?

14

7:14
Jobe 12:14
Shu. 1:15
Natintfo tihamba kahle, tsakasa;

kodvwa natintfo tingahambi kahle,

khumbula naku:

Nkulunkulu ukuvumela kutsi kwenteke kokubili.

Ngako-ke umuntfu angeke akwati

kubona lutfo ngelikusasa lakhe.

15

7:15
Fil. 4:12
Kulokuphila kwami lokulite ngikubone kokubili loku:

Umuntfu lolungile ufela ekulungeni kwakhe,

nemuntfu lomubi uphila sikhatsi lesidze ebubini bakhe.

16

7:16
Jobe 21:7
Shu. 8:14
9:2
Ungatenti umuntfu lolunge kakhulu,

futsi ungabi ngulohlakaniphe kunabo bonkhe;

empeleni utibulalelani nje?

17Ungatenti umuntfu lomubi kakhulu,

kantsi futsi ungatenti silima kakhulu;

empeleni ufunelani kufa,

sikhatsi sakho sekufa singakefiki?

18Kuhle kutsi ukubambe loku,

kodvwa ungakuyekeli-ke lokwa.

Umuntfu lowesaba Nkulunkulu

uyawuphumelela kuko konkhe.Nome “uyakukhweshela kokubili”

19

7:19
Shu. 2:3
Mat. 23:33
Kuhlakanipha kwenta umuntfu munye

abe nemandla kakhulu

kunebabusi belidolobha labalishumi.

20

7:20
Taga 21:22
24:5
Shu. 9:16,18
Kute nome munye umuntfu lolungile emhlabeni

lowenta lokuhle kuphela,

kubete lakonako.

21

7:21
1 Khos. 8:46
2 Khr. 6:36
Taga 20:9
1 Joh. 1:8
Ungawanaki onkhe emavi lakhulunywa bantfu,

ungahle uve nesisebenti sakho sikuhlambalata,

22

7:22
2 Sam. 16:10
ngobe ngisho nawe wati kahle

enhlitiyweni yakho

kutsi kukanyenti kangakanani

uhlambalata labanye bantfu.

23Konkhe loku ngakuhlolisisa ngekuhlakanipha, ngase ngitsi:

“Ngitimisele kuba ngulohlakaniphile,”

kodvwa loko bekungetulu kwemandla ami.

24

7:24
Jobe 28:12
Shu. 8:17
Lokungiko sibili kukhashane kakhulu,

kantsi futsi kujule kakhulu,

ngubani longakutfola?

25Ngase ngijikisela ingcondvo yami

ekufunisiseni kwati nasekuphenyisiseni

kuhlakanipha nekuhleleka kwetintfo,

nasekucondzisiseni bulima bebubi

kanye nebuhlanya bebulima.

26

7:26
Shu. 1:17
2:12
Ngikhandza lokubaba kakhulu kunekufa:

umfati lolugibe nalonenhlitiyo lengusochaka,

yebo, umfati lotandla takhe titibopho.

Indvodza lejabulisa Nkulunkulu iyawubaleka kuye,

kodvwa indvodza lesoni uyakuyibamba.

27

7:27
Taga 5:3
22:14
UMshumayeli“uMshumayeli” nome “umholi welibandla” nome “umfundzisi” utsi:

“Ase ubuke naku lengikutfolile:

Kuhlanganisa intfo lencane

ngayinye ngayinye kulokunye,

kuze ngitfole indzikimba.

28Ngatsi ngisaphenyisisa ngingatfoli lutfo,

ngatfola indvodza yinye

lecondzile kulayinkhulungwane,

kodvwa kwabate ngisho namunye

umfati locondzile kubo bonkhe.

29

7:29
Gen. 1:27
Jer. 17:9
Naku kuphela lengikutfolile:

kutsi Nkulunkulu wadala umuntfu,

wamenta waba ngulocondzile,

kodvwa bantfu besuka bayawufuna

emachinga abo lamanyenti.”