Siswati 1996 (SWA96)
5

Mani ekwesabeni Nkulunkulu

51

5:1
Mat. 6:7
Jak. 1:19
Caphela tinyatselo takho, nawuya endlini yaNkulunkulu. Ngobe kuncono kusondzela nekulalela kunekutsi unikele ngemhlatjelo wetilima, letingati kutsi ngekwenta loko tiyona.Kuletinye tincwadzi tekucala lelivesi lisekugcineni kwesahluko sesine

2

5:2
Taga 10:14
Ungasheshi ukhulume ngemlomo wakho,

ungabi nematata enhlitiyweni yakho

kutsi ukhulume nome yini kuNkulunkulu.

Nkulunkulu usezulwini,

wena usemhlabeni,

ngako emavi akho akabe mbalwa.

3

5:3
Num. 30:3
Dut. 23:21
Hla. 76:11
Njengobe liphupho likuhlasela nawuneminako leminyenti,

kanjalo nenkhulumo yesilima

ibonakala ngemavi lamanyenti.

4Nawenta sifungo kuNkulunkulu, ungacali wephute ekusifezeni. Akatijabuleli tilima; sifungo sakho sifeze. 5

5:5
Num. 30:7
Mal. 2:7
Kuncono kutsi ungasenti setsembiso kunekutsi usente ungabe usasifeza. 6Ungawuvumeli umlomo wakho kutsi ukuholele esonweni, bese ukhuluma engilosini yaNkulunkulu“engilosini yaNkulunkulu” nome “kumphristi waNkulunkulu” utsi: “Cha, loko ngikushito ngesiphosiso.” Kudzingeke ngani kutsi Nkulunkulu aze atfukutseliswe ngemavi akho nekutsi yonkhe imisebenti yakho ibe lite kuye? 7
5:7
Hla. 82:1
Taga 22:8
Khol. 3:25
1 Thes. 4:6
Kwandza kwemaphupho nemavi lamanyenti kulite. Ngako wena yesaba Nkulunkulu.

Bunjinga lite

8Nawubona lophuyile acindzetelwe endzaweni letsite, asemukwe emalungelo akhe nekwehlulelwa ngebucotfo, kungakumangalisi loko. Lowo nalowo lophetse unemuntfu longetulu kwakhe, kantsi nalowo longetulu kwakhe unemuntfu longetulu kwabo bonkhe. 9

5:9
Jobe 20:18
27:16
Hla. 49:10
Shu. 4:8
Hag. 1:6
Inala yemhlaba itfolwa ngibo bonkhe bantfu; ngisho nenkhosi imbala nayo iyabuyelwa nguloko lokutfolakala emhlabatsini.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

10Umuntfu lotsandza imali akeneliseki ngayo;

nemuntfu lotsandza bunjinga lobukhulu

akeneliswa nguloko lakutfolile.

Nako loko kulite.

11Ngekwandza kwetimphahla,

nalabo labatisebentisako bayandza.

Pho, timsita ngani-ke lomnikati

ngaphandle kwekutsi atitsaphe ngemehlo?

12

5:12
Jobe 20:20
Maye, butfongo besisebenti bumnandzi,

lite nome sidle kancane nome sidle sesutsa;

kodvwa inala yemuntfu lonjingile

ayimniki butfongo.

13Ngibone intfo lembi lelusizi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Umcebo lobutselwe ndzawonye

bese usuka ulimata umnikati wawo,

14

5:14
Jobe 1:21
27:19
Hla. 49:17
1 Thim. 6:7
nome-ke lomcebo bese ulahleka ngelishwa lelitsite,

nendvodzana yalomnikati ingasatfoli lutfo.

15Umuntfu uphuma angcunu esiswini senina,

kanjalo nome asahamba, uyawuhamba angcunu.

Kute layawukuphatsa ngesandla sakhe

kuko konkhe lakusebentele.

16Nako loko kuyimvisabuhlungu:

Kufika kwemuntfu kufanana nekuhamba kwakhe;

utfolani-ke umuntfu,

nangabe kantsi wonkhe

lomshikashika wakhe ungumoya nje?

17

5:17
Shu. 3:12,22
Onkhe emalanga akhe udlela ebumnyameni,

ngekukhatsateka lolukhulu, nelusizi, nelulaka.

18

5:18
Shu. 2:24
3:13
Ngase ngiyabona kutsi kuhle kutsi umuntfu adle, anatse, atijabulise ngayo yonkhe imisebenti yakhe layentako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, atijabulise ngawo onkhe lawo malangana Nkulunkulu lamuphe wona kutsi awaphile ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngobe loko kusabelo sakhe, 19ngetulu kwaloko kusipho saNkulunkulu kuye wonkhe umuntfu lamuphe bunjinga, nemcebo, nemandla, kutsi atijabulise ngako, asemukele leso sabelo sakhe, ajabule emsebentini wakhe. 20Ngobe akayikutikhumbula kakhulu tinsuku tekuphila kwakhe, ngobe phela Nkulunkulu umenta ahlale amatasatasa ngekujabula enhlitiyweni yakhe.