Siswati 1996 (SWA96)
4

Kucindzetelwa, nemshikashika, nekweswela bungani

41

4:1
Jobe 35:9
Shu. 3:16
Ngaphindze ngabuka ngabona konkhe kucindzetelana lokwentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Ngabona tinyembeti talabacindzetelwe,

bate ngisho nemdvudvuti;

emandla abengakubacindzeteli babo, kodvwa labo labacindzetelwe

bate ngisho nemdvudvuti.

2

4:2
Jobe 3:3
Shu. 7:1
Jer. 20:14
Ngakhandza kutsi labafile bayajabula;

labo lasebalala bancono kunalaba labaphilako.

3Kodvwa loncono kunabo bonkhe ngulowo losengakatalwa

losengakawuboni lomonakalo

lowenteka lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

4Ngabona kutsi wonkhe umshikashika nako konkhe kuphumelela kwemuntfu kusukela ekuhawukeleni kwakhe lutfo kumakhelwane wakhe. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.

5

4:5
Taga 6:10
Silima sigoca tandla, silambe size sife. 6Kuncono kubamba ngesandla sinye ube nekuthula emoyeni, kunekubamba emabhabha ngemshikashika nekucosha umoya.

7Ngaphindze futsi ngabona lokunye lokulite lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

8

4:8
Taga 27:20
Shu. 5:9
Bekunemuntfu labehleti yedvwana,

abengenandvodzana ate nemnakabo.

Abeshikaneka siphelane

ajinge angeneliseki ngebunjinga bakhe,

watibuta watsi: “Empeleni ngikhandlekela bani?

Ngitemukelani lokujabula?”

Nako loko kulite, umsebenti lolusizi!

9

4:9
Gen. 2:18
Babili bancono kunamunye,

ngobe batfola umvuzo lomuhle ngemsebenti wabo:

10Nakuwa lomunye wabo,

lomngani wakhe uyamsita amsukumise,

kodvwa maye kulowo muntfu loyedvwa,

lotsi nakawa angabi naye lotamsita amsukumise.

11Kantsi futsi bantfu nabalele bababili bayafutfumetana;

kodvwa umuntfu angatifutfumeta kanjani alele yedvwa?

12Nangabe umuntfu ayedvwa, angehlulwa nakahlaselwa;

kantsi nabababili bangativikela.

Intsambo lenemicu lemitsatfu ayisheshi idzabuke.

Intfutfuko ilite

13Uncono umuntfu lomusha lophuyile nalohlakaniphile kunenkhosi lendzala lesilima nalengasatitsatsi teluleko. 14

4:14
Hla. 113:7
Luk. 1:52
Umuntfu lomusha angaphuma ejele angene esihlalweni sebukhosi, nome abengulotelwe angulomphofu embusweni walenkhosi. 15Ngabona kutsi bonkhe bantfu labake baphila lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga balandzela lona lomusha labetsetse sikhundla senkhosi.“balandzela lomusha labetsetse sikhundla senkhosi” nome “balandzelwa ngumuntfu lomusha” 16
4:16
1 Sam. 15:22
Taga 15:8
21:27
Hos. 6:6
Bangaba banyenti kabi bantfu labangabuswa yinkhosi. Kodvwa itawutsi ingakhotsama, bantfu bangakubongi loko lekwentile. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.

5

Mani ekwesabeni Nkulunkulu

51

5:1
Mat. 6:7
Jak. 1:19
Caphela tinyatselo takho, nawuya endlini yaNkulunkulu. Ngobe kuncono kusondzela nekulalela kunekutsi unikele ngemhlatjelo wetilima, letingati kutsi ngekwenta loko tiyona.Kuletinye tincwadzi tekucala lelivesi lisekugcineni kwesahluko sesine

2

5:2
Taga 10:14
Ungasheshi ukhulume ngemlomo wakho,

ungabi nematata enhlitiyweni yakho

kutsi ukhulume nome yini kuNkulunkulu.

Nkulunkulu usezulwini,

wena usemhlabeni,

ngako emavi akho akabe mbalwa.

3

5:3
Num. 30:3
Dut. 23:21
Hla. 76:11
Njengobe liphupho likuhlasela nawuneminako leminyenti,

kanjalo nenkhulumo yesilima

ibonakala ngemavi lamanyenti.

4Nawenta sifungo kuNkulunkulu, ungacali wephute ekusifezeni. Akatijabuleli tilima; sifungo sakho sifeze. 5

5:5
Num. 30:7
Mal. 2:7
Kuncono kutsi ungasenti setsembiso kunekutsi usente ungabe usasifeza. 6Ungawuvumeli umlomo wakho kutsi ukuholele esonweni, bese ukhuluma engilosini yaNkulunkulu“engilosini yaNkulunkulu” nome “kumphristi waNkulunkulu” utsi: “Cha, loko ngikushito ngesiphosiso.” Kudzingeke ngani kutsi Nkulunkulu aze atfukutseliswe ngemavi akho nekutsi yonkhe imisebenti yakho ibe lite kuye? 7
5:7
Hla. 82:1
Taga 22:8
Khol. 3:25
1 Thes. 4:6
Kwandza kwemaphupho nemavi lamanyenti kulite. Ngako wena yesaba Nkulunkulu.

Bunjinga lite

8Nawubona lophuyile acindzetelwe endzaweni letsite, asemukwe emalungelo akhe nekwehlulelwa ngebucotfo, kungakumangalisi loko. Lowo nalowo lophetse unemuntfu longetulu kwakhe, kantsi nalowo longetulu kwakhe unemuntfu longetulu kwabo bonkhe. 9

5:9
Jobe 20:18
27:16
Hla. 49:10
Shu. 4:8
Hag. 1:6
Inala yemhlaba itfolwa ngibo bonkhe bantfu; ngisho nenkhosi imbala nayo iyabuyelwa nguloko lokutfolakala emhlabatsini.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

10Umuntfu lotsandza imali akeneliseki ngayo;

nemuntfu lotsandza bunjinga lobukhulu

akeneliswa nguloko lakutfolile.

Nako loko kulite.

11Ngekwandza kwetimphahla,

nalabo labatisebentisako bayandza.

Pho, timsita ngani-ke lomnikati

ngaphandle kwekutsi atitsaphe ngemehlo?

12

5:12
Jobe 20:20
Maye, butfongo besisebenti bumnandzi,

lite nome sidle kancane nome sidle sesutsa;

kodvwa inala yemuntfu lonjingile

ayimniki butfongo.

13Ngibone intfo lembi lelusizi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Umcebo lobutselwe ndzawonye

bese usuka ulimata umnikati wawo,

14

5:14
Jobe 1:21
27:19
Hla. 49:17
1 Thim. 6:7
nome-ke lomcebo bese ulahleka ngelishwa lelitsite,

nendvodzana yalomnikati ingasatfoli lutfo.

15Umuntfu uphuma angcunu esiswini senina,

kanjalo nome asahamba, uyawuhamba angcunu.

Kute layawukuphatsa ngesandla sakhe

kuko konkhe lakusebentele.

16Nako loko kuyimvisabuhlungu:

Kufika kwemuntfu kufanana nekuhamba kwakhe;

utfolani-ke umuntfu,

nangabe kantsi wonkhe

lomshikashika wakhe ungumoya nje?

17

5:17
Shu. 3:12,22
Onkhe emalanga akhe udlela ebumnyameni,

ngekukhatsateka lolukhulu, nelusizi, nelulaka.

18

5:18
Shu. 2:24
3:13
Ngase ngiyabona kutsi kuhle kutsi umuntfu adle, anatse, atijabulise ngayo yonkhe imisebenti yakhe layentako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, atijabulise ngawo onkhe lawo malangana Nkulunkulu lamuphe wona kutsi awaphile ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngobe loko kusabelo sakhe, 19ngetulu kwaloko kusipho saNkulunkulu kuye wonkhe umuntfu lamuphe bunjinga, nemcebo, nemandla, kutsi atijabulise ngako, asemukele leso sabelo sakhe, ajabule emsebentini wakhe. 20Ngobe akayikutikhumbula kakhulu tinsuku tekuphila kwakhe, ngobe phela Nkulunkulu umenta ahlale amatasatasa ngekujabula enhlitiyweni yakhe.

6

61Ngibone lenye intfo lembi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, futsi ingumtfwalo lomatima kubantfu: 2

6:2
Esta 5:11
Hla. 39:6
Nkulunkulu upha umuntfu ingcebo, netimphahla letinyenti, nekuhlonipheka, kuze kutsi kubete lakweswelako lokufiswa yinhlitiyo yakhe, kodvwa Nkulunkulu angamvumeli kutsi atijabulise ngayo, esikhundleni saloko kube ngumfokati nje lotijabulisa ngayo. Nako loko kulite nemvisabuhlungu lembi.

3Indvodza ingaba nebantfwana labalikhulu, iphile iminyaka leminyenti; kodvwa nome ingaphila sikhatsi lesidze, ingakwati kutijabulisa ngetintfo letinhle tekuphila, bese kutsi ekugcineni ingabe insangcwatjwa nakahle, ngitsi umntfwana lotelwe asafile uncono kakhulu kunayo. 4Kutalwa kwakhe kulite, unyamalala ebumnyameni nelibito lakhe lifihlakale ebumnyameni. 5Nome angazange alibone lilanga, angazange ati nalutfo, kuphumula kwakhe kuncono kunekwaleyo ndvodza, 6

6:6
Shu. 3:20
lite nome leyo ndvodza ingaphila iminyaka leyinkhulungwane lephindvwe kabili, kodvwa ibe yehluleka kutijabulisa ngalengcebo yayo. Abayi ndzawonye bonkhe yini?

7Yonkhe imitamo yemuntfu ngeyekutfola kudla,

noko lutsandvo lwekudla alweneliseki.

8

6:8
Shu. 2:15
Umuntfu lohlakaniphile uncono ngani kunemuntfu losilima?

Umuntfu lophuyile utfolani

ngekwati kutiphatsa kahle embikwebantfu?Lamanye emahumusho atsi “ngekwati kubhekana nemphilo”

9Kuncono kweneliswa nguloko lokubona ngemehlo akho

kunekushangashangiswa lutsandvo lwekudla.

Nako loko kulite,

kufanana nekucosha umoya.

10

6:10
Hla. 139:16
Konkhe lokukhona sekwetsiwa libito lako,

nemvelo yemuntfu iyatiwa.

Kute umuntfu longamelana nalonemandla kunaye.

11

6:11
Jobe 8:9
Hla. 39:5
Ngekwandza kwemavi,

kwandza nebute bawo.

Kona loko kumbuyiselani nje umuntfu?

12Empeleni ngubani longahle ati kutsi yini lenhle lefanele umuntfu kulokuphila, nakulamalangana lambalwa nalalite lendlula kuwo njengesitfunti? Ngubani nje longatjela lomunye umuntfu kutsi kutakwentekani lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga nangasekho?