Siswati 1996 (SWA96)
3

Konkhe kunesikhatsi sako

31

3:1
Shu. 9:11
Konkhe kunesikhatsi sako, yonkhe intfo leyentekako inesikhatsi sayo lapha emhlabeni:

2

3:2
Gen. 8:22
Jobe 14:5
Kunesikhatsi sekutalwa nesikhatsi sekufa,

sikhatsi sekuhlanyela nesikhatsi sekusiphula,

3sikhatsi sekubulala nesikhatsi sekuphilisa,

sikhatsi sekubhidlita nesikhatsi sekwakha,

4sikhatsi sekukhala nesikhatsi sekuhleka,

sikhatsi sekulila nesikhatsi sekugidza,

5sikhatsi sekusakata ematje nesikhatsi sekuwabutsa,

sikhatsi sekugona nesikhatsi sekuchilita,

6sikhatsi sekufuna nesikhatsi sekuyekela,

sikhatsi sekulondvolota nesikhatsi sekulahla,

7sikhatsi sekudzabula nesikhatsi sekuchibela,

sikhatsi sekubindza nesikhatsi sekukhuluma,

8sikhatsi sekutsandza nesikhatsi sekutondza,

sikhatsi semphi nesikhatsi sekuthula.

9

3:9
Shu. 1:3
2:22
Umuntfu losebentako ubuyelwa yini ngekukhandleka kwakhe? 10Ngiwubonile umshikashika Nkulunkulu lawunike bantfu kutsi bawente. 11
3:11
Jobe 37:23
Shu. 11:5
Konkhe ukwente kwalungela sikhatsi sako. Uphindze wabeka liphakadze etinhlitiyweni tebantfu; noko abakhoni kuyicondza imisebenti yaNkulunkulu kusukela ekucaleni kwayo kuze kube ngusekugcineni. 12
3:12
Shu. 2:1
8:15
Isa. 22:13
Ngiyati kutsi kute lokuncono ngaphandle kwekutsi bajabule baphile imphilo lekahle basesemhlabeni. 13
3:13
Shu. 5:18
Ngetulu kwaloko kutsi umuntfu adle anatse atijabulise ngayo yonkhe imishikashika yakhe kusipho saNkulunkulu. 14
3:14
Hla. 33:11
Isa. 46:10
Ngiyati kutsi konkhe lokwentiwa nguNkulunkulu kuyakuma phakadze naphakadze; kute lokungengetwa nalokungacetunwa kuko. Konkhe ukwenta ngendlela yekutsi bantfu batfutfumele ebukhoneni bakhe.

15

3:15
Shu. 1:9
Konkhe lokukhona ngulokwake kwaba khona,

naloko lokuyawuba khona sekwake kwaba khona,

Nkulunkulu uyakubuyisa loko lekwake kwenteka

kutsi kuphindze kwenteke ngesikhatsi sako.

Umonakalo emhlabeni

16Ngetulu kwaloko kukhona lokunye lengaphindze ngakubona lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

lapho kwakufanele kusebenta khona umtsetfo,

kwasebenta umonakalo;

lapho kwakufanele kusebente khona kulunga,

kwasebenta umonakalo.

17

3:17
Hla. 82:1
Isa. 10:1
Ngacabanga enhlitiyweni yami, ngatsi:

“Nkulunkulu uyakwehlulela labalungile nalababi,

ngobe kutawuba nesikhatsi sako konkhe lokwentiwako,

nesikhatsi sawo wonkhe umsebenti.”

18Ngaphindze ngacabanga ngatsi: “Macondzana nebantfu Nkulunkulu uyaye abavivinye, khona batewubona kutsi bafanana netilwane. 19

3:19
Hla. 39:5,11
49:12,20
78:39
Jak. 4:14
Ngobe siphetfo semuntfu siyafanana nesiphetfo setilwane; kokubili kumelwe siphetfo lesifananako: Njengobe lokunye kufa, naloku lokunye kuyafa. Konkhe kunemiphefumulo lefananako,Nome “kunemoya lofananako” umuntfu kute lancono ngako kunesilwane. Ngako konkhe kulite. 20
3:20
Gen. 2:19
3:19
Jobe 34:15
Hla. 104:29
146:4
Shu. 6:6
12:7
Konkhe kuya endzaweni yinye; konkhe kuphuma elutfulini kuphindze kubuyele elutfulini. 21Ngubani lowatiko kutsi umphefumulo wemuntfu wenyukela etulu yini, nekutsi umphefumulo wesilwane wehlela phansi emhlabatsini?”Nome “Ngubani lowati umoya wemuntfu lowenyukako uye etulu, nome umoya wesilwane lowehlela phansi emhlabatsini”

22

3:22
Shu. 5:17
Ngako ngase ngiyabona kutsi kute lokuncono kumuntfu ngaphandle kwekutsi atijabulise ngemsebenti wakhe lawentako, ngobe phela leso ngusona sabelo sakhe. Empeleni ngubani nje longamvusa kuze atewubona kutsi kutakwentekani nase afile?

4

Kucindzetelwa, nemshikashika, nekweswela bungani

41

4:1
Jobe 35:9
Shu. 3:16
Ngaphindze ngabuka ngabona konkhe kucindzetelana lokwentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Ngabona tinyembeti talabacindzetelwe,

bate ngisho nemdvudvuti;

emandla abengakubacindzeteli babo, kodvwa labo labacindzetelwe

bate ngisho nemdvudvuti.

2

4:2
Jobe 3:3
Shu. 7:1
Jer. 20:14
Ngakhandza kutsi labafile bayajabula;

labo lasebalala bancono kunalaba labaphilako.

3Kodvwa loncono kunabo bonkhe ngulowo losengakatalwa

losengakawuboni lomonakalo

lowenteka lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

4Ngabona kutsi wonkhe umshikashika nako konkhe kuphumelela kwemuntfu kusukela ekuhawukeleni kwakhe lutfo kumakhelwane wakhe. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.

5

4:5
Taga 6:10
Silima sigoca tandla, silambe size sife. 6Kuncono kubamba ngesandla sinye ube nekuthula emoyeni, kunekubamba emabhabha ngemshikashika nekucosha umoya.

7Ngaphindze futsi ngabona lokunye lokulite lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

8

4:8
Taga 27:20
Shu. 5:9
Bekunemuntfu labehleti yedvwana,

abengenandvodzana ate nemnakabo.

Abeshikaneka siphelane

ajinge angeneliseki ngebunjinga bakhe,

watibuta watsi: “Empeleni ngikhandlekela bani?

Ngitemukelani lokujabula?”

Nako loko kulite, umsebenti lolusizi!

9

4:9
Gen. 2:18
Babili bancono kunamunye,

ngobe batfola umvuzo lomuhle ngemsebenti wabo:

10Nakuwa lomunye wabo,

lomngani wakhe uyamsita amsukumise,

kodvwa maye kulowo muntfu loyedvwa,

lotsi nakawa angabi naye lotamsita amsukumise.

11Kantsi futsi bantfu nabalele bababili bayafutfumetana;

kodvwa umuntfu angatifutfumeta kanjani alele yedvwa?

12Nangabe umuntfu ayedvwa, angehlulwa nakahlaselwa;

kantsi nabababili bangativikela.

Intsambo lenemicu lemitsatfu ayisheshi idzabuke.

Intfutfuko ilite

13Uncono umuntfu lomusha lophuyile nalohlakaniphile kunenkhosi lendzala lesilima nalengasatitsatsi teluleko. 14

4:14
Hla. 113:7
Luk. 1:52
Umuntfu lomusha angaphuma ejele angene esihlalweni sebukhosi, nome abengulotelwe angulomphofu embusweni walenkhosi. 15Ngabona kutsi bonkhe bantfu labake baphila lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga balandzela lona lomusha labetsetse sikhundla senkhosi.“balandzela lomusha labetsetse sikhundla senkhosi” nome “balandzelwa ngumuntfu lomusha” 16
4:16
1 Sam. 15:22
Taga 15:8
21:27
Hos. 6:6
Bangaba banyenti kabi bantfu labangabuswa yinkhosi. Kodvwa itawutsi ingakhotsama, bantfu bangakubongi loko lekwentile. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.

5

Mani ekwesabeni Nkulunkulu

51

5:1
Mat. 6:7
Jak. 1:19
Caphela tinyatselo takho, nawuya endlini yaNkulunkulu. Ngobe kuncono kusondzela nekulalela kunekutsi unikele ngemhlatjelo wetilima, letingati kutsi ngekwenta loko tiyona.Kuletinye tincwadzi tekucala lelivesi lisekugcineni kwesahluko sesine

2

5:2
Taga 10:14
Ungasheshi ukhulume ngemlomo wakho,

ungabi nematata enhlitiyweni yakho

kutsi ukhulume nome yini kuNkulunkulu.

Nkulunkulu usezulwini,

wena usemhlabeni,

ngako emavi akho akabe mbalwa.

3

5:3
Num. 30:3
Dut. 23:21
Hla. 76:11
Njengobe liphupho likuhlasela nawuneminako leminyenti,

kanjalo nenkhulumo yesilima

ibonakala ngemavi lamanyenti.

4Nawenta sifungo kuNkulunkulu, ungacali wephute ekusifezeni. Akatijabuleli tilima; sifungo sakho sifeze. 5

5:5
Num. 30:7
Mal. 2:7
Kuncono kutsi ungasenti setsembiso kunekutsi usente ungabe usasifeza. 6Ungawuvumeli umlomo wakho kutsi ukuholele esonweni, bese ukhuluma engilosini yaNkulunkulu“engilosini yaNkulunkulu” nome “kumphristi waNkulunkulu” utsi: “Cha, loko ngikushito ngesiphosiso.” Kudzingeke ngani kutsi Nkulunkulu aze atfukutseliswe ngemavi akho nekutsi yonkhe imisebenti yakho ibe lite kuye? 7
5:7
Hla. 82:1
Taga 22:8
Khol. 3:25
1 Thes. 4:6
Kwandza kwemaphupho nemavi lamanyenti kulite. Ngako wena yesaba Nkulunkulu.

Bunjinga lite

8Nawubona lophuyile acindzetelwe endzaweni letsite, asemukwe emalungelo akhe nekwehlulelwa ngebucotfo, kungakumangalisi loko. Lowo nalowo lophetse unemuntfu longetulu kwakhe, kantsi nalowo longetulu kwakhe unemuntfu longetulu kwabo bonkhe. 9

5:9
Jobe 20:18
27:16
Hla. 49:10
Shu. 4:8
Hag. 1:6
Inala yemhlaba itfolwa ngibo bonkhe bantfu; ngisho nenkhosi imbala nayo iyabuyelwa nguloko lokutfolakala emhlabatsini.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

10Umuntfu lotsandza imali akeneliseki ngayo;

nemuntfu lotsandza bunjinga lobukhulu

akeneliswa nguloko lakutfolile.

Nako loko kulite.

11Ngekwandza kwetimphahla,

nalabo labatisebentisako bayandza.

Pho, timsita ngani-ke lomnikati

ngaphandle kwekutsi atitsaphe ngemehlo?

12

5:12
Jobe 20:20
Maye, butfongo besisebenti bumnandzi,

lite nome sidle kancane nome sidle sesutsa;

kodvwa inala yemuntfu lonjingile

ayimniki butfongo.

13Ngibone intfo lembi lelusizi lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Umcebo lobutselwe ndzawonye

bese usuka ulimata umnikati wawo,

14

5:14
Jobe 1:21
27:19
Hla. 49:17
1 Thim. 6:7
nome-ke lomcebo bese ulahleka ngelishwa lelitsite,

nendvodzana yalomnikati ingasatfoli lutfo.

15Umuntfu uphuma angcunu esiswini senina,

kanjalo nome asahamba, uyawuhamba angcunu.

Kute layawukuphatsa ngesandla sakhe

kuko konkhe lakusebentele.

16Nako loko kuyimvisabuhlungu:

Kufika kwemuntfu kufanana nekuhamba kwakhe;

utfolani-ke umuntfu,

nangabe kantsi wonkhe

lomshikashika wakhe ungumoya nje?

17

5:17
Shu. 3:12,22
Onkhe emalanga akhe udlela ebumnyameni,

ngekukhatsateka lolukhulu, nelusizi, nelulaka.

18

5:18
Shu. 2:24
3:13
Ngase ngiyabona kutsi kuhle kutsi umuntfu adle, anatse, atijabulise ngayo yonkhe imisebenti yakhe layentako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga, atijabulise ngawo onkhe lawo malangana Nkulunkulu lamuphe wona kutsi awaphile ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngobe loko kusabelo sakhe, 19ngetulu kwaloko kusipho saNkulunkulu kuye wonkhe umuntfu lamuphe bunjinga, nemcebo, nemandla, kutsi atijabulise ngako, asemukele leso sabelo sakhe, ajabule emsebentini wakhe. 20Ngobe akayikutikhumbula kakhulu tinsuku tekuphila kwakhe, ngobe phela Nkulunkulu umenta ahlale amatasatasa ngekujabula enhlitiyweni yakhe.