Siswati 1996 (SWA96)
2

Kutijabulisa kulite

21

2:1
Shu. 8:15
Luk. 12:19
Ngacabanga enhlitiyweni yami, ngatsi: “Ngitatitika ngato tonkhe tinhlobo tenjabulo ngitsi ngiyatijabulisa, ngifuna kubona kutsi yini lenhle.” Kodvwa ngatfola kutsi naloko kulite.

2Ngabona, ngatsi: “Cha, kuhleka kubuhlanya. Yini nje lenhle ngekutijabulisa?” 3

2:3
Shu. 7:17
Ngako ngetama kutijabulisa ngeliwayini, ngagona bulima. Kodvwa ingcondvo yami yayidvonswa kuhlakanipha. Ngangifuna kubona kutsi yini lokungukona kufanele kwentiwe bantfu lapha emhlabeni kulamalangana emphilo yabo.

4

2:4
1 Khos. 6:1
2 Khr. 3:1
Ngesukela imisebenti lemikhulu: Ngatakhela tindlu, ngahlanyela tivini. 5Ngahlanyela tingadze, ngakha netindzawo tekuphumula, ngahlanyela tonkhe tinhlobo tetihlahla tetitselo lapha ngekhatsi kuletingadze, 6ngatakhela emadamu ekunisela lamahlatsi etihlahla letikhulako, 7
2:7
2 Khr. 1:12
ngatsenga tigcili letidvuna naletisikati, kantsi futsi nganginaleti letatalelwa khona ekhaya kami. Ngetulu kwaloko ngangifuyile, nginemihlambi yetinkhomo, neyetimbuti, neyetimvu, ngendlula bonkhe laba labake bahlala kucala kunami eJerusalema. 8
2:8
1 Khos. 10:11,14
2 Khr. 9:10,13
Ngabutsisa ndzawonye isiliva negolide kanye nengcebo yemakhosi neyemave. Ngatibutsela bahlabeli labadvuna nalabasikati nako konkhe umuntfu langahle atijabulise“atijabulise” siHebheru sengeta emagama lamabili langevakali ngako.

9

2:9
1 Khos. 10:23
2 Khr. 9:22
Ngaba mkhulu, ngadvuma kakhulu, kwendlula bonkhe laba labase babusela eJerusalema kucala kunami. Kuko konkhe loko kuhlakanipha kwami kwakuloku kukimi.

10Konkhe emehlo ami labefisa kukubuka,

ngangiwanika kona.

Angizange ngitibambe ngisho nakukunye kutijabulisa.

Ngatijabulisa ngawo wonkhe umsebenti wami;

loku kwaba ngumvuzo wami ngawo wonkhe umsebenti wami.

11

2:11
Shu. 1:14
Ngako ngesuka lapho ngayibukisisa kahle

yonkhe imisebenti yetandla tami,

wonkhe umshikashika nekukhandleka kwami bekulite,

kufanana nekucosha umoya!

Kute lokwaba yinzuzo lapha

ngaphansi kwemtfunti welilanga.

Kuhlakanipha nebulima kulite

12

2:12
Shu. 1:17
7:26
Ngabe sengicabangisisa ngekuhlakanipha,

nangebuhlanya kanye nangebulima.

Yini nje lengentiwa ngulowo lolandzela inkhosi embusweni

ngaphandle kwaloko lesekwentiwe?

13Ngabona kutsi kuhlakanipha kuncono kunebulima,

njengobe nekukhanya kuncono kunebumnyama.

14

2:14
Taga 14:33
15:7
17:24
Shu. 8:1
Umuntfu lohlakaniphile uyabona lapho aya khona,

kodvwa silima sona sihamba ebumnyameni;

noko ngase ngiyabona

kutsi bobabili befikelwa siphetfo lesifananako.

15

2:15
Jobe 21:7
Shu. 6:8
8:14
9:2
Ngabe sengicabanga enhlitiyweni, ngatsi:

“Ngisho nami imbala

siphetfo sesilima siyakungifikela.

Pho, kungisita ngani kuhlakanipha kwami?”

Ngacabanga enhlitiyweni yami, ngatsi:

“Nako loko kulite.”

16

2:16
Jobe 18:17
Hla. 49:10
Kukhunjulwa kwesihlakaniphi

akukwendluli ngalutfo kukhunjulwa kwesilima,

ngobe ngekuhamba kwemalanga

bobabili bayawukhohlakala.

Lohlakaniphile nalosilima bafa kufa kunye!

Kusebenta kamatima kulite

17

2:17
Jobe 3:21
14:13
Ngako ngakutondza kuphila, ngobe konkhe lokwentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga kuhlupheka kimi. Konkhe loku kulite, kufanana nekucosha umoya.

18

2:18
Hla. 49:17
Ngase ngifika lapho ngiwutondza khona wonkhe umshikashika nekukhandleka kwami lengase ngikwentile ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngobe titselo tako kufanele ngitishiyele lowo loyakuta emvakwami. 19Empeleni ngubani lowatiko kutsi utawuba sihlakaniphi yini nome utawuba silima? Noko kutawuba nguye lotakwengamela tonkhe titselo temsebenti wami netebungcweti bami lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Nako loko kulite. 20Ngako inhlitiyo yami yacala kuphelelwa ngemandla kuko konkhe kukhandleka kwami lengikwentile lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. 21
2:21
Hla. 39:6
Sil. 5:2
Ngobe kunjalo, umuntfu umsebenti wakhe angawenta ngekuhlakanipha, nangelwati kanye nangekucophelela, kodvwa kufanele konkhe loko lokungekwakhe akushiyele umuntfu longakaze wakusebentela. Nako loko kulite nebubi lobukhulu. 22
2:22
Shu. 1:3
Umuntfu utfolani ngako konkhe kukhandleka kwakhe nekushikaneka kwakhe lakwentako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga? 23
2:23
Jobe 7:1
14:1
Shu. 5:16
Kuto tonkhe tinsuku tekuphila kwakhe, umsebenti wakhe yiminjunju nekuhlupheka; ngisho nasebusuku ingcondvo yakhe ayinako kuphumula. Nako loko kulite.

24

2:24
Shu. 5:18
Kute lokuncono umuntfu langakwenta ngaphandle kwekutsi adle anatse eneliseke ngemsebenti wakhe. Nako loku futsi ngikubona kuphuma esandleni saNkulunkulu, 25
2:25
1 Khos. 4:22
ngobe ngubani longadla ajabule ngaphandle kwakhe? 26
2:26
Hla. 97:11
Taga 13:21
28:8
Nkulunkulu uphana ngekuhlakanipha, nangelwati kanye nangenjabulo kumuntfu lotfokotisa yena, kodvwa soni usinika umshikashika wekubutsisa nekucongelela bunjinga, kuze kunikwe lowo lotfokotisa Nkulunkulu. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.

3

Konkhe kunesikhatsi sako

31

3:1
Shu. 9:11
Konkhe kunesikhatsi sako, yonkhe intfo leyentekako inesikhatsi sayo lapha emhlabeni:

2

3:2
Gen. 8:22
Jobe 14:5
Kunesikhatsi sekutalwa nesikhatsi sekufa,

sikhatsi sekuhlanyela nesikhatsi sekusiphula,

3sikhatsi sekubulala nesikhatsi sekuphilisa,

sikhatsi sekubhidlita nesikhatsi sekwakha,

4sikhatsi sekukhala nesikhatsi sekuhleka,

sikhatsi sekulila nesikhatsi sekugidza,

5sikhatsi sekusakata ematje nesikhatsi sekuwabutsa,

sikhatsi sekugona nesikhatsi sekuchilita,

6sikhatsi sekufuna nesikhatsi sekuyekela,

sikhatsi sekulondvolota nesikhatsi sekulahla,

7sikhatsi sekudzabula nesikhatsi sekuchibela,

sikhatsi sekubindza nesikhatsi sekukhuluma,

8sikhatsi sekutsandza nesikhatsi sekutondza,

sikhatsi semphi nesikhatsi sekuthula.

9

3:9
Shu. 1:3
2:22
Umuntfu losebentako ubuyelwa yini ngekukhandleka kwakhe? 10Ngiwubonile umshikashika Nkulunkulu lawunike bantfu kutsi bawente. 11
3:11
Jobe 37:23
Shu. 11:5
Konkhe ukwente kwalungela sikhatsi sako. Uphindze wabeka liphakadze etinhlitiyweni tebantfu; noko abakhoni kuyicondza imisebenti yaNkulunkulu kusukela ekucaleni kwayo kuze kube ngusekugcineni. 12
3:12
Shu. 2:1
8:15
Isa. 22:13
Ngiyati kutsi kute lokuncono ngaphandle kwekutsi bajabule baphile imphilo lekahle basesemhlabeni. 13
3:13
Shu. 5:18
Ngetulu kwaloko kutsi umuntfu adle anatse atijabulise ngayo yonkhe imishikashika yakhe kusipho saNkulunkulu. 14
3:14
Hla. 33:11
Isa. 46:10
Ngiyati kutsi konkhe lokwentiwa nguNkulunkulu kuyakuma phakadze naphakadze; kute lokungengetwa nalokungacetunwa kuko. Konkhe ukwenta ngendlela yekutsi bantfu batfutfumele ebukhoneni bakhe.

15

3:15
Shu. 1:9
Konkhe lokukhona ngulokwake kwaba khona,

naloko lokuyawuba khona sekwake kwaba khona,

Nkulunkulu uyakubuyisa loko lekwake kwenteka

kutsi kuphindze kwenteke ngesikhatsi sako.

Umonakalo emhlabeni

16Ngetulu kwaloko kukhona lokunye lengaphindze ngakubona lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

lapho kwakufanele kusebenta khona umtsetfo,

kwasebenta umonakalo;

lapho kwakufanele kusebente khona kulunga,

kwasebenta umonakalo.

17

3:17
Hla. 82:1
Isa. 10:1
Ngacabanga enhlitiyweni yami, ngatsi:

“Nkulunkulu uyakwehlulela labalungile nalababi,

ngobe kutawuba nesikhatsi sako konkhe lokwentiwako,

nesikhatsi sawo wonkhe umsebenti.”

18Ngaphindze ngacabanga ngatsi: “Macondzana nebantfu Nkulunkulu uyaye abavivinye, khona batewubona kutsi bafanana netilwane. 19

3:19
Hla. 39:5,11
49:12,20
78:39
Jak. 4:14
Ngobe siphetfo semuntfu siyafanana nesiphetfo setilwane; kokubili kumelwe siphetfo lesifananako: Njengobe lokunye kufa, naloku lokunye kuyafa. Konkhe kunemiphefumulo lefananako,Nome “kunemoya lofananako” umuntfu kute lancono ngako kunesilwane. Ngako konkhe kulite. 20
3:20
Gen. 2:19
3:19
Jobe 34:15
Hla. 104:29
146:4
Shu. 6:6
12:7
Konkhe kuya endzaweni yinye; konkhe kuphuma elutfulini kuphindze kubuyele elutfulini. 21Ngubani lowatiko kutsi umphefumulo wemuntfu wenyukela etulu yini, nekutsi umphefumulo wesilwane wehlela phansi emhlabatsini?”Nome “Ngubani lowati umoya wemuntfu lowenyukako uye etulu, nome umoya wesilwane lowehlela phansi emhlabatsini”

22

3:22
Shu. 5:17
Ngako ngase ngiyabona kutsi kute lokuncono kumuntfu ngaphandle kwekutsi atijabulise ngemsebenti wakhe lawentako, ngobe phela leso ngusona sabelo sakhe. Empeleni ngubani nje longamvusa kuze atewubona kutsi kutakwentekani nase afile?

4

Kucindzetelwa, nemshikashika, nekweswela bungani

41

4:1
Jobe 35:9
Shu. 3:16
Ngaphindze ngabuka ngabona konkhe kucindzetelana lokwentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

Ngabona tinyembeti talabacindzetelwe,

bate ngisho nemdvudvuti;

emandla abengakubacindzeteli babo, kodvwa labo labacindzetelwe

bate ngisho nemdvudvuti.

2

4:2
Jobe 3:3
Shu. 7:1
Jer. 20:14
Ngakhandza kutsi labafile bayajabula;

labo lasebalala bancono kunalaba labaphilako.

3Kodvwa loncono kunabo bonkhe ngulowo losengakatalwa

losengakawuboni lomonakalo

lowenteka lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga.

4Ngabona kutsi wonkhe umshikashika nako konkhe kuphumelela kwemuntfu kusukela ekuhawukeleni kwakhe lutfo kumakhelwane wakhe. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.

5

4:5
Taga 6:10
Silima sigoca tandla, silambe size sife. 6Kuncono kubamba ngesandla sinye ube nekuthula emoyeni, kunekubamba emabhabha ngemshikashika nekucosha umoya.

7Ngaphindze futsi ngabona lokunye lokulite lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

8

4:8
Taga 27:20
Shu. 5:9
Bekunemuntfu labehleti yedvwana,

abengenandvodzana ate nemnakabo.

Abeshikaneka siphelane

ajinge angeneliseki ngebunjinga bakhe,

watibuta watsi: “Empeleni ngikhandlekela bani?

Ngitemukelani lokujabula?”

Nako loko kulite, umsebenti lolusizi!

9

4:9
Gen. 2:18
Babili bancono kunamunye,

ngobe batfola umvuzo lomuhle ngemsebenti wabo:

10Nakuwa lomunye wabo,

lomngani wakhe uyamsita amsukumise,

kodvwa maye kulowo muntfu loyedvwa,

lotsi nakawa angabi naye lotamsita amsukumise.

11Kantsi futsi bantfu nabalele bababili bayafutfumetana;

kodvwa umuntfu angatifutfumeta kanjani alele yedvwa?

12Nangabe umuntfu ayedvwa, angehlulwa nakahlaselwa;

kantsi nabababili bangativikela.

Intsambo lenemicu lemitsatfu ayisheshi idzabuke.

Intfutfuko ilite

13Uncono umuntfu lomusha lophuyile nalohlakaniphile kunenkhosi lendzala lesilima nalengasatitsatsi teluleko. 14

4:14
Hla. 113:7
Luk. 1:52
Umuntfu lomusha angaphuma ejele angene esihlalweni sebukhosi, nome abengulotelwe angulomphofu embusweni walenkhosi. 15Ngabona kutsi bonkhe bantfu labake baphila lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga balandzela lona lomusha labetsetse sikhundla senkhosi.“balandzela lomusha labetsetse sikhundla senkhosi” nome “balandzelwa ngumuntfu lomusha” 16
4:16
1 Sam. 15:22
Taga 15:8
21:27
Hos. 6:6
Bangaba banyenti kabi bantfu labangabuswa yinkhosi. Kodvwa itawutsi ingakhotsama, bantfu bangakubongi loko lekwentile. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.