Siswati 1996 (SWA96)
3

Konkhe kunesikhatsi sako

31

3:1
Shu. 9:11
Konkhe kunesikhatsi sako, yonkhe intfo leyentekako inesikhatsi sayo lapha emhlabeni:

2

3:2
Gen. 8:22
Jobe 14:5
Kunesikhatsi sekutalwa nesikhatsi sekufa,

sikhatsi sekuhlanyela nesikhatsi sekusiphula,

3sikhatsi sekubulala nesikhatsi sekuphilisa,

sikhatsi sekubhidlita nesikhatsi sekwakha,

4sikhatsi sekukhala nesikhatsi sekuhleka,

sikhatsi sekulila nesikhatsi sekugidza,

5sikhatsi sekusakata ematje nesikhatsi sekuwabutsa,

sikhatsi sekugona nesikhatsi sekuchilita,

6sikhatsi sekufuna nesikhatsi sekuyekela,

sikhatsi sekulondvolota nesikhatsi sekulahla,

7sikhatsi sekudzabula nesikhatsi sekuchibela,

sikhatsi sekubindza nesikhatsi sekukhuluma,

8sikhatsi sekutsandza nesikhatsi sekutondza,

sikhatsi semphi nesikhatsi sekuthula.

9

3:9
Shu. 1:3
2:22
Umuntfu losebentako ubuyelwa yini ngekukhandleka kwakhe? 10Ngiwubonile umshikashika Nkulunkulu lawunike bantfu kutsi bawente. 11
3:11
Jobe 37:23
Shu. 11:5
Konkhe ukwente kwalungela sikhatsi sako. Uphindze wabeka liphakadze etinhlitiyweni tebantfu; noko abakhoni kuyicondza imisebenti yaNkulunkulu kusukela ekucaleni kwayo kuze kube ngusekugcineni. 12
3:12
Shu. 2:1
8:15
Isa. 22:13
Ngiyati kutsi kute lokuncono ngaphandle kwekutsi bajabule baphile imphilo lekahle basesemhlabeni. 13
3:13
Shu. 5:18
Ngetulu kwaloko kutsi umuntfu adle anatse atijabulise ngayo yonkhe imishikashika yakhe kusipho saNkulunkulu. 14
3:14
Hla. 33:11
Isa. 46:10
Ngiyati kutsi konkhe lokwentiwa nguNkulunkulu kuyakuma phakadze naphakadze; kute lokungengetwa nalokungacetunwa kuko. Konkhe ukwenta ngendlela yekutsi bantfu batfutfumele ebukhoneni bakhe.

15

3:15
Shu. 1:9
Konkhe lokukhona ngulokwake kwaba khona,

naloko lokuyawuba khona sekwake kwaba khona,

Nkulunkulu uyakubuyisa loko lekwake kwenteka

kutsi kuphindze kwenteke ngesikhatsi sako.

Umonakalo emhlabeni

16Ngetulu kwaloko kukhona lokunye lengaphindze ngakubona lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga:

lapho kwakufanele kusebenta khona umtsetfo,

kwasebenta umonakalo;

lapho kwakufanele kusebente khona kulunga,

kwasebenta umonakalo.

17

3:17
Hla. 82:1
Isa. 10:1
Ngacabanga enhlitiyweni yami, ngatsi:

“Nkulunkulu uyakwehlulela labalungile nalababi,

ngobe kutawuba nesikhatsi sako konkhe lokwentiwako,

nesikhatsi sawo wonkhe umsebenti.”

18Ngaphindze ngacabanga ngatsi: “Macondzana nebantfu Nkulunkulu uyaye abavivinye, khona batewubona kutsi bafanana netilwane. 19

3:19
Hla. 39:5,11
49:12,20
78:39
Jak. 4:14
Ngobe siphetfo semuntfu siyafanana nesiphetfo setilwane; kokubili kumelwe siphetfo lesifananako: Njengobe lokunye kufa, naloku lokunye kuyafa. Konkhe kunemiphefumulo lefananako,Nome “kunemoya lofananako” umuntfu kute lancono ngako kunesilwane. Ngako konkhe kulite. 20
3:20
Gen. 2:19
3:19
Jobe 34:15
Hla. 104:29
146:4
Shu. 6:6
12:7
Konkhe kuya endzaweni yinye; konkhe kuphuma elutfulini kuphindze kubuyele elutfulini. 21Ngubani lowatiko kutsi umphefumulo wemuntfu wenyukela etulu yini, nekutsi umphefumulo wesilwane wehlela phansi emhlabatsini?”Nome “Ngubani lowati umoya wemuntfu lowenyukako uye etulu, nome umoya wesilwane lowehlela phansi emhlabatsini”

22

3:22
Shu. 5:17
Ngako ngase ngiyabona kutsi kute lokuncono kumuntfu ngaphandle kwekutsi atijabulise ngemsebenti wakhe lawentako, ngobe phela leso ngusona sabelo sakhe. Empeleni ngubani nje longamvusa kuze atewubona kutsi kutakwentekani nase afile?