Siswati 1996 (SWA96)
2

Kutijabulisa kulite

21

2:1
Shu. 8:15
Luk. 12:19
Ngacabanga enhlitiyweni yami, ngatsi: “Ngitatitika ngato tonkhe tinhlobo tenjabulo ngitsi ngiyatijabulisa, ngifuna kubona kutsi yini lenhle.” Kodvwa ngatfola kutsi naloko kulite.

2Ngabona, ngatsi: “Cha, kuhleka kubuhlanya. Yini nje lenhle ngekutijabulisa?” 3

2:3
Shu. 7:17
Ngako ngetama kutijabulisa ngeliwayini, ngagona bulima. Kodvwa ingcondvo yami yayidvonswa kuhlakanipha. Ngangifuna kubona kutsi yini lokungukona kufanele kwentiwe bantfu lapha emhlabeni kulamalangana emphilo yabo.

4

2:4
1 Khos. 6:1
2 Khr. 3:1
Ngesukela imisebenti lemikhulu: Ngatakhela tindlu, ngahlanyela tivini. 5Ngahlanyela tingadze, ngakha netindzawo tekuphumula, ngahlanyela tonkhe tinhlobo tetihlahla tetitselo lapha ngekhatsi kuletingadze, 6ngatakhela emadamu ekunisela lamahlatsi etihlahla letikhulako, 7
2:7
2 Khr. 1:12
ngatsenga tigcili letidvuna naletisikati, kantsi futsi nganginaleti letatalelwa khona ekhaya kami. Ngetulu kwaloko ngangifuyile, nginemihlambi yetinkhomo, neyetimbuti, neyetimvu, ngendlula bonkhe laba labake bahlala kucala kunami eJerusalema. 8
2:8
1 Khos. 10:11,14
2 Khr. 9:10,13
Ngabutsisa ndzawonye isiliva negolide kanye nengcebo yemakhosi neyemave. Ngatibutsela bahlabeli labadvuna nalabasikati nako konkhe umuntfu langahle atijabulise“atijabulise” siHebheru sengeta emagama lamabili langevakali ngako.

9

2:9
1 Khos. 10:23
2 Khr. 9:22
Ngaba mkhulu, ngadvuma kakhulu, kwendlula bonkhe laba labase babusela eJerusalema kucala kunami. Kuko konkhe loko kuhlakanipha kwami kwakuloku kukimi.

10Konkhe emehlo ami labefisa kukubuka,

ngangiwanika kona.

Angizange ngitibambe ngisho nakukunye kutijabulisa.

Ngatijabulisa ngawo wonkhe umsebenti wami;

loku kwaba ngumvuzo wami ngawo wonkhe umsebenti wami.

11

2:11
Shu. 1:14
Ngako ngesuka lapho ngayibukisisa kahle

yonkhe imisebenti yetandla tami,

wonkhe umshikashika nekukhandleka kwami bekulite,

kufanana nekucosha umoya!

Kute lokwaba yinzuzo lapha

ngaphansi kwemtfunti welilanga.

Kuhlakanipha nebulima kulite

12

2:12
Shu. 1:17
7:26
Ngabe sengicabangisisa ngekuhlakanipha,

nangebuhlanya kanye nangebulima.

Yini nje lengentiwa ngulowo lolandzela inkhosi embusweni

ngaphandle kwaloko lesekwentiwe?

13Ngabona kutsi kuhlakanipha kuncono kunebulima,

njengobe nekukhanya kuncono kunebumnyama.

14

2:14
Taga 14:33
15:7
17:24
Shu. 8:1
Umuntfu lohlakaniphile uyabona lapho aya khona,

kodvwa silima sona sihamba ebumnyameni;

noko ngase ngiyabona

kutsi bobabili befikelwa siphetfo lesifananako.

15

2:15
Jobe 21:7
Shu. 6:8
8:14
9:2
Ngabe sengicabanga enhlitiyweni, ngatsi:

“Ngisho nami imbala

siphetfo sesilima siyakungifikela.

Pho, kungisita ngani kuhlakanipha kwami?”

Ngacabanga enhlitiyweni yami, ngatsi:

“Nako loko kulite.”

16

2:16
Jobe 18:17
Hla. 49:10
Kukhunjulwa kwesihlakaniphi

akukwendluli ngalutfo kukhunjulwa kwesilima,

ngobe ngekuhamba kwemalanga

bobabili bayawukhohlakala.

Lohlakaniphile nalosilima bafa kufa kunye!

Kusebenta kamatima kulite

17

2:17
Jobe 3:21
14:13
Ngako ngakutondza kuphila, ngobe konkhe lokwentiwako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga kuhlupheka kimi. Konkhe loku kulite, kufanana nekucosha umoya.

18

2:18
Hla. 49:17
Ngase ngifika lapho ngiwutondza khona wonkhe umshikashika nekukhandleka kwami lengase ngikwentile ngaphansi kwemtfunti welilanga, ngobe titselo tako kufanele ngitishiyele lowo loyakuta emvakwami. 19Empeleni ngubani lowatiko kutsi utawuba sihlakaniphi yini nome utawuba silima? Noko kutawuba nguye lotakwengamela tonkhe titselo temsebenti wami netebungcweti bami lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. Nako loko kulite. 20Ngako inhlitiyo yami yacala kuphelelwa ngemandla kuko konkhe kukhandleka kwami lengikwentile lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga. 21
2:21
Hla. 39:6
Sil. 5:2
Ngobe kunjalo, umuntfu umsebenti wakhe angawenta ngekuhlakanipha, nangelwati kanye nangekucophelela, kodvwa kufanele konkhe loko lokungekwakhe akushiyele umuntfu longakaze wakusebentela. Nako loko kulite nebubi lobukhulu. 22
2:22
Shu. 1:3
Umuntfu utfolani ngako konkhe kukhandleka kwakhe nekushikaneka kwakhe lakwentako lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga? 23
2:23
Jobe 7:1
14:1
Shu. 5:16
Kuto tonkhe tinsuku tekuphila kwakhe, umsebenti wakhe yiminjunju nekuhlupheka; ngisho nasebusuku ingcondvo yakhe ayinako kuphumula. Nako loko kulite.

24

2:24
Shu. 5:18
Kute lokuncono umuntfu langakwenta ngaphandle kwekutsi adle anatse eneliseke ngemsebenti wakhe. Nako loku futsi ngikubona kuphuma esandleni saNkulunkulu, 25
2:25
1 Khos. 4:22
ngobe ngubani longadla ajabule ngaphandle kwakhe? 26
2:26
Hla. 97:11
Taga 13:21
28:8
Nkulunkulu uphana ngekuhlakanipha, nangelwati kanye nangenjabulo kumuntfu lotfokotisa yena, kodvwa soni usinika umshikashika wekubutsisa nekucongelela bunjinga, kuze kunikwe lowo lotfokotisa Nkulunkulu. Nako loko kulite, kufanana nekucosha umoya.