Siswati 1996 (SWA96)
11

Buhle benhlakanipho

111Jika sinkhwa sakho emantini,

ngobe utawuphindze usitfole emvakwemalanga lamanyenti.

2

11:2
Gen. 32:7
Yaba timphahla takho tekutsengiswa kulabasikhombisa,

yebo, kulabasiphohlongo, ngobe awati

kutsi yini lengahle yehlele umhlaba.“umhlaba” nome “live”

3Nangabe emafu agcwele imvula,

lemvula ayitfululela etikwemhlaba.

Nangabe sihlahla siwe sabheka

ngaseningizimu nome ngasenyakatfo,

siyawulala ngaleyo ndlela lesiwe ngayo.

4Lowo lonaka umoya angeke aze ahlanyele;

nalowo lolindzela emafu emvula angeke aze avune.

5

11:5
Jobe 36:24
Hla. 139:6,14
Shu. 3:11
7:24
Joh. 3:8
Njengobe ungati kutsi umoya uvelaphi,

nekutsi kwenteka kanjani

kutsi umfati lotetfwele abe nemtimba lonemoya

lophilako esiswini sakhe,

kanjalo ungeke wati kutsi Nkulunkulu

uMdali wako konkhe, usebenta kanjani.

6Ekuseni hlanyela inhlanyelo yakho,

ungayekeli kusebenta lize liyewushona,

ngobe awuyati lenguyona itawuphumelela,

kutsi ngulena yini nome nguleyo,

nome totimbili tiyawuphumelela kahle ngalokufananako.

Teluleko kulabasha

7Kukhanya kwelilanga kumnandzi,

nekubonakala kwenhlavu yelilanga

kuyawajabulisa emehlo.

8Nangabe umuntfu aphiwe iminyaka leminyenti

yekuphila emhlabeni,

akatijabulise ngayo yonkhe,

kodvwa noko akakhumbule

kutsi ayeta emalanga lamanyenti ebumnyama.

Konkhe lokutako kuyawuba lite lelite.

9

11:9
Shu. 12:14
Mat. 12:36
2 Khor. 5:10
Jabula jaha, ebusheni bakho,

inhlitiyo yakho ayikujabulise

ngemalanga ebusha bakho.

Landzela tindlela tenhlitiyo yakho

nako konkhe lokubonwa ngemehlo akho;

kodvwa ukhumbule

kutsi Nkulunkulu uyawukwehlulela

ngako konkhe lokwentile.

10Ngako-ke cosha kungeneliseki engcondvweni yakho,

utsintsitse tinhlupheko emtimbeni wakho,

ngobe busha nekucala kwemphilo kulite nje.

12

121

12:1
Hla. 71:17
119:9
Khumbula uMdali wakho

etinsukwini tebusha bakho,

tinsuku tekuhlupheka tisengakefiki,

neminyaka isengakasondzeli

lapho uyawusho ngayo utsi:

“Kuphila angisakujabuleli.”

2Mkhumbule yena, lilanga, nekukhanya,

nenyanga netinkhanyeti kusengakafiphali,

nemafu asengakabuyeli emvakwemvula.

3

12:3
Gen. 27:1
Ngaleso sikhatsi balindzi bendlu bayawutfutfumela,

nemadvodza lanemandla ayawutfotfobala,

lapho basili bayakuyekela kusila,

ngobe nalabo basili bayawube sebambalwa;

nalabo labalunguta ngemafasitelo bangabe basahlola;

4ngesikhatsi neminyango lephumela esitaladini seyivalekile,

nemsindvo wesigayo sewushabalala;

ngesikhatsi bantfu bavuswa kuntjilota kwenyoni,

nalokuhlabelela kwato sekuvakala kancane,

5ngesikhatsi bantfu besaba konkhe lokuphakeme,

kanye netingoti tasetitaladini,

ngesikhatsi tihlahla te-alimondi setichakaza,Nome “ngesikhatsi tinwele setimhlophe”

nentsetse itotoba endleleni yayo,

nenkhabunkhabu iphela.

Umuntfu uya ekhaya lakhe laphakadze,

labalilako bazulazula etitaladini.

6Mkhumbule yena,

intsambo yakho yesiliva isengakadzabuki,

nesitja segolide sisengakaphahlaki,

imbita yemanti isengakaphahlaki

ngasemtfonjeni wemanti,

nelisondvo lingakephukeli ngasemtfonjeni.

7

12:7
Gen. 2:7
3:19
Hla. 31:5
Shu. 3:20
Luk. 23:46
Imis. 17:25
Mkhumbule yena,

lutfuli lusengakabuyeli emhlabatsini,

lapho lwatsatfwa khona,

nemoya usengakabuyeli kuNkulunkulu lowawuniketa.

8

12:8
Shu. 1:2
UMshumayeli“UMshumayeli” nome “umholi welibandla” nome “umfundzisi” utsi:

“Lite lelite, konkhe kulite.”

Siphetfo sendzaba

9

12:9
1 Khos. 4:31
Wachubeka kanjalo-ke uMshumayeli afundzisa bantfu ngekuhlakanipha kwakhe konkhe lakwatiko naye. Abecabangisisa aphenyisise, aphindze atihlelise kahle taga letinyenti engcondvweni yakhe, 10bese uphenyisisa kutsi angatimisa kanjani. Abewahlela kahle emavi akhe kuze abe mnandzi, kodvwa loko lakubhala kwakuliciniso lodvwa.

11

12:11
Hla. 80:1
Isa. 49:2
Jer. 23:29
Heb. 4:12
Taga tebantfu labahlakaniphile tinemavi lakhalipha njengentjumentju yemelusi, nanjengetipikili letishayelwe tacina, tinjalo taga natihlanganiswe ndzawonye,“tinjalo taga natihlanganiswe ndzawonye” nome “taga tiyabacondzisa bantfu nabahlangene” ngobe bavela kumelusi munye.

12Ndvodzana yami, caphela kungabikho lokwengetekako. Kubhalwa kwetincwadzi kungeke kuphele, kantsi nekufundza kakhulu kuyawudzinisa umtimba.

13

12:13
Dut. 6:1,24
Konkhe sekuvakele.

Nasi-ke siphetfo sendzaba:

Yesaba Nkulunkulu,

ugcine imiyalo yakhe,

kute lokunye lokungetulu kwaloko

lokudzingekako kumuntfu.

14

12:14
Shu. 11:9
1 Khor. 4:5
2 Khor. 5:10
Semb. 20:12
Ngobe Nkulunkulu uyakuyehlulela

yonkhe imisebenti lesiyentile,

ngisho nalokufihlakele lesikwentako,

nome kuhle nome kubi.