Siswati 1996 (SWA96)
10

101Njengobe timphungane letifile tenta emakha abe neliphunga lelibi, kanjalo nebulima lobuncane nje benta kuhlakanipha neludvumo kulahlekelwe simo sako.

2Inhlitiyo yalohlakaniphile ibheke ekulungeni,

kodvwa yesilima ibuke ebubini.

3Nome sihamba emgwacweni,

silima asikhombisi ingcondvo,

sihambe sikhombisa bonkhe bantfu kutsi singiso.“sikhombisa bonkhe bantfu kutsi singiso” nome “sitsi bonkhe bantfu tilima”

4

10:4
Taga 19:11
25:15
Shu. 8:3
Nangabe intfukutselo yembusi ikuvukela,

ungawushiyi umsebenti wakho.

Kutfobeka kulungisa emaphutsa lamakhulu.

5Kukhona bubi lengibubonile

lapha ngaphansi kwemtfunti welilanga,

sono lesentiwa ngumbusi:

6Tilima tifakwa etikhundleni letiphakeme,

kutsi labakhulu nalabanjingile

bafakwe kuletiphansi.

7Ngibone tigcili tigibele emahhashi,

kwatsi bantfu labakhulu bahamba phansi

ngetinyawo njengetigcili.

8

10:8
Hla. 7:15
Taga 11:27
26:27
Umuntfu lomba umgodzi angahle awele kuwo.

Umuntfu lobhidlita lubondza angahle alunywe yinyoka.

9Umuntfu lomba ematje enkwali angahle alinyatwe ngiwo;

lowo locheketa tingodvo angahle alinyatwe ngito.

10Nangabe lizembe lisidlindzi lingakacali lalolwa,

umuntfu kudzingeka asebentise emandla lamakhulu;

kodvwa likhono liletsa imphumelelo.

11Nangabe inyoka iluma ingakatfotjiswa,

kute inzuzo kulowo mwungi wayo.

12

10:12
Taga 10:11,20
25:11
Emavi laphuma emlonyeni wemuntfu lohlakaniphile

amentela ludvumo,

kodvwa silima sidliwa tindzebe taso.

13Ekucaleni emavi aso abulima,

kutsi ekugcineni abe kwedzelela nebuhlanya;

14

10:14
Shu. 7:1
8:7
silima siba nemavi lamanyenti.

Kodvwa ekugcineni kubate lowatiko kutsi yini letako.

Ngubani nje longamtjela kutsi kutakwentekani emvakwakhe?

15Silima sitigugisa sona ngemisebenti yaso size sife,

ngobe asiyati nendlela leya edolobheni.

16

10:16
2 Khr. 13:7
Isa. 3:4
5:11
Nako kuwe wena live,

nangabe sigcili sesigucuke

saba yinkhosi yakho,Nome “inkhosi yakho ingumntfwana”

kantsi nebantfwabenkhosi belive lakini

badla lidzili ekuseni.

17Libusisiwe live,

nangabe inkhosi yalo yatalwa ingulehlakaniphile,

nebantfwabenkhosi balo badla ngesikhatsi lesingiso,

labadlela emandla,

hhayi kudzakwa.

18Nangabe umnikati wendlu avilapha,

luphahla lwendlu yakhe luyahhibika;

kantsi futsi nakayingileka nje,

indlu yakhe igcina seyingenela.

19

10:19
Hla. 104:15
Lidzili lentelwa injabulo,

neliwayini lenta kutsi kutsakaswe;

kodvwa imali iyimphendvulo yako konkhe.

20

10:20
Eks. 22:28
Imis. 23:5
Rom. 13:2
Ungakhulumi kabi ngenkhosi,

ngisho nangekucabanga kwakho,

nangalonjingile ekamelweni lakho,

ngobe inyoni yemoya ingahle iwetfwale emavi akho,

nesitfunywa lesinemaphiko

singahle sisho kutsi utsiteni.