Siswati 1996 (SWA96)
9

Kungalaleli kwesive

91

9:1
Dut. 1:28
“Lalelani-ke, ma-Israyeli! Manje senitakwewela iJordane ningene niyewucosha letive letinyenti naletinemandla kunani, letinemadolobha lamakhulu lanetibondza letindze letifikela esibhakabhakeni. 2
9:2
Num. 13:29,33
Labantfu banemandla, kantsi futsi badze, bangema-Anaki. Niyabati labo bantfu futsi nise neva ngabo kutsiwa: ‘Ngubani longamelana nema-Anaki?’ 3
9:3
Dut. 4:24
Kodvwa banini nesiciniseko lamuhla kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu nguye lohamba embikwenu njengemlilo locotfulako. Utababhubhisa, abehlule embikwenu nibuka. Nitawubakhipha nibacedze ngekushesha, njengobe Simakadze anetsembisa.

4

9:4
Gen. 15:16
Lev. 18:24
“Simakadze Nkulunkulu wenu uyawutsi angaticosha embikwenu, nine-ke ningabosho enhlitiyweni yenu nitsi: ‘Simakadze ungiletse lapha ngitewudla lelive libe lami ngenca yekulunga kwami.’ Cha, akunjalo; kuye ngebubi baletive kutsi Simakadze aticoshe embikwenu. 5
9:5
Gen. 12:7
13:15
22:16
26:3
28:13
Akukayi ngekulunga kwenu nome ngebucotfo benu kutsi nihambe niyekudla lelive lato; kodvwa kuye ngebubi baletive kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu aticoshe embikwenu, kuze kufezeke loko lakufungela kubokhokho benu bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. 6
9:6
Eks. 32:9
Dut. 31:27
Condzisisani-ke kutsi akukayi ngekulunga kwenu kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu aniphe lelive lelihle kutsi nilidle libe lenu, ngobe nine nisive lesinenhloko lelukhuni.

7

9:7
Eks. 14:11
16:2
Num. 11:4
25:1
Hla. 95:10
“Khumbulani loku ningakhohlwa kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu namcansula kanjani ehlane. Kusukela ngelilanga lenaphuma ngalo eGibhithe kuze kube ngulesikhatsi lenifike ngaso lapha seloku animlaleli Simakadze. 8
9:8
Eks. 32:1
Naluvusa lulaka lwaSimakadze eHorebe, naluvusa waze watfukutsela wafuna kunibhubhisa anicedze nonkhe. 9
9:9
Eks. 24:18
34:28
Ngesikhatsi ngenyukela etulu entsabeni kuyawukwemukela tibhelekeca tematje lekwakutibhelekeca tesivumelwane Simakadze lasenta nani, ngahlala entsabeni emalanga langema-40 nebusuku lobungema-40; ngangingadli kudla, nginganatsi manti. 10
9:10
Eks. 19:18
31:18
Dut. 4:11
Simakadze wanginika tibhelekeca letimbili tematje letatibhalwe ngumuno waNkulunkulu. Yayibhalwe kuto yonkhe imiyalo yaSimakadze layimemetela kini emlilweni etikwentsaba ngalelo langa lemhlangano. 11Ekupheleni kwalamalanga langema-40 nebusuku lobungema-40, Simakadze wanginika letibhelekeca letimbili tematje, lekwakutibhelekeca tesivumelwane.

12

9:12
Eks. 32:7
“Simakadze wangitjela watsi: ‘Yewuka ngekushesha, ngobe labantfu bakho lowabakhipha eGibhithe sebonakele. Sebahlubuke ngekushesha kuloko lengabayala ngako, futsi sebatibumbele sithico.’

13“Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Sengibabonile labantfu kutsi basive lesinenhloko lelukhuni ngempela! 14Ase ungiyekele, khona ngitewubabhubhisa ngesule nelibito labo ngaphansi kwelizulu. Wena ngitakwenta ube sive lesinemandla nalesikhulu kunabo.’

15“Ngako ngancandzeka ngehla entsabeni leyayisavutsa umlilo. Letibhelekeca letimbili tematje tatisetandleni tami.Nome “nganginaletibhelekeca letimbili tesivumelwane, lesinye ngesekudla lesinye ngesancele” 16Ngatsi nangibuka, ngabona kutsi senonile kuSimakadze Nkulunkulu wenu; senitentele sithico senu, nasibumba saba nesimo selitfole. Nase nisheshe niyaphambuka endleleni Simakadze labeniyale kutsi nihambe ngayo. 17Ngako ngatsatsa letibhelekeca letimbili tematje ngatilahla phansi, tabhidlika, taba ticucu embikwenu nibuka.

18“Ngaphindza ngatitfoba ngakhotsama kuSimakadze futsi emalanga langema-40 nebusuku lobungema-40; ngangingadli kudla nginganatsi nemanti, ngenca yato tonkhe tono lenase nitentile, ngekwenta lokubi kuSimakadze, ngaloko namcunula, wase uyatfukutsela. 19

9:19
Heb. 12:21
Ngesaba intfukutselo nelulaka lwaSimakadze, ngobe watfukutsela waze wafuna kunibhubhisa anicedze nonkhe. Kodvwa Simakadze waphindza wangilalela. 20Simakadze watfukutselela kubhubhisa Aroni amcedze, kodvwa nangaleso sikhatsi ngamncusela futsi na-Aroni. 21
9:21
Eks. 32:20
Ngaphindza ngatsatsa leyontfo yenu lesono, litfole lenase nilentile, ngalishisa emlilweni. Ngaligaya laba yimphuphu lecolisakele njengelutfuli, ngatsela lolutfuli kulomfula lowawugeleta, wehla kulentsaba.

22

9:22
Eks. 17:7
Num. 11:1,3,34
“Naphindze natfukutselisa Simakadze eThabera, naseMasa kanye naseKhibrothi Hathava.

23

9:23
Num. 13:2,25 – 14:38;
Dut. 1:21,26
Heb. 3:16
“Ngesikhatsi Simakadze anikhipha eKhadeshi Bhaneya watsi: ‘Hambani nenyuke niyekulidla lelive lenginiphe lona.’ Kodvwa nine anizange niwulalele umyalo waSimakadze, nangete namkholwa, nangete nalilalela ngisho nelivi lakhe. 24Nine anizange nimlalele Simakadze, seloku ngacala kunati.

25

9:25
Eks. 32:11,31
34:8
“Ngawa phansi ngakhotsamisa buso bami embikwaSimakadze kuwo onkhe lamalanga langema-40 nebusuku lobungema-40, ngobe Simakadze abetsite utanibhubhisa. 26Ngathandaza kuSimakadze ngatsi: ‘Hawu, Somandla, Simakadze, ungasibhubhisi sive sakho lesilifa lakho lowalihlenga ngemandla akho lamakhulu, wasikhipha eGibhithe ngesandla lesinemandla. 27Khumbula tinceku takho bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. Ungabunaki buhlongandlebe balesive, nebubi baso, nesono saso. 28
9:28
Num. 14:16
Nakungenjalo, lesive lowasikhipha kuso sitawutsi: “Kungobe Simakadze wehluleka kubangenisa kulelive labebatsembise lona, kantsi futsi kungobe abebatondza, ngako wabakhiphela kutawubabulalela ehlane.” 29Empeleni basive sakho lesilifa lakho, lowalikhipha ngemandla akho lamakhulu nangengalo yakho leyelulekile.’ ”