Siswati 1996 (SWA96)
8

Live lelihle lelitawudliwa

81“Caphelani kutsi nilandzela yonkhe imitsetfo lengininika yona lamuhla, khona nitewuphila, nandze, ningene nilidle lelive Simakadze laletsembisa ngesifungo kubokhokho benu. 2Khumbulani kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wanihola njani kuyo yonkhe indlela yenu ehlane kuleminyaka lengema-40, wanitfobisa wanivivinya, khona atewukwati lenanikucondzile enhlitiyweni yenu nekutsi nitayigcina yini imiyalo yakhe, nome cha. 3

8:3
Eks. 16:15,35
Mat. 4:4
Luk. 4:4
Wanitfobisa, wanenta nalamba, wabe sewunondla ngemana, lenaningayati nekuyati nine naboyihlo benu, wentela kunifundzisa kutsi umuntfu akaphili ngesinkhwa sodvwa kodvwa nangawo onkhe emavi laphuma emlonyeni waSimakadze. 4
8:4
Dut. 29:5
Neh. 9:21
Timphahla tenu atizange tiguge, netinyawo tenu atizange tivuvuke kuleminyaka lengema-40. 5
8:5
Dut. 1:31
Yatini-ke etinhlitiyweni tenu kutsi njengobe indvodza iyicondzisa ibuye iyijezise indvodzana yayo, kanjalo Simakadze Nkulunkulu wenu uyanicondzisa abuye anijezise. 6Gcinani imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe nimhloniphe. 7Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uniyisa eveni lelihle: live lelinemifula netitiba temanti, netiyalu letigeleta etihosheni nasetintsabeni; 8live lelinakolo, nebhali, nemivini, nemakhiwa, nemahananandza, nemafutsa emncumo, neluju lwetinyosi; 9
8:9
Dut. 6:11
live lapho singeke sesweleke khona sinkhwa, ningeke neswele lutfo; live lapho emadvwala akhona ayinsimbi, lapho ningemba khona litfusi etintsabeni talo. 10Nase nidlile nesutsa, dvumisani Simakadze Nkulunkulu wenu ngalelive lelihle laniphe lona.”

Tecwayiso ngekukhohlwa Simakadze

11

8:11-16
Hos. 13:5-6
“Caphelani-ke kutsi ningamkhohlwa Simakadze Nkulunkulu wenu ngekungagcini imiyalo yakhe, nemitsetfo yakhe kanye netimiso takhe lengininika tona lamuhla. 12Ngaphandle kwaloko niyawutsi nase nidle nesutsa, nakha netindlu letinhle, natinta, 13nemihlambi yetifuyo tenu seyandzile, nesiliva yenu negolide yenu seyandzile, nako konkhe leninako sekwandzile, 14inhlitiyo yenu bese iyakhukhumala, nize nikhohlwe Simakadze Nkulunkulu wenu, lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 15
8:15
Eks. 17:6
Num. 20:11
21:6
Hla. 78:16
Wanihola nadzabula ekhatsi lihlane lelikhulukati nalelesabekako, live lelomile nalelite emanti, lelinetinyoka letinesihlungu nabofecela. Wanitfululela emanti edvwaleni lelilukhuni. 16Wanipha imana kutsi nitewudla ehlane, intfo boyihlo lababengazange sebayati, entela kunitfobisa anivivinye, khona kutawutsi ekugcineni kunihambele kahle. 17Wena ungatitjela utsi: ‘Ngemandla ami netikhwepha temikhono yami letingikhitsitele wonkhe lomcebo.’ 18Kodvwa khumbula Simakadze Nkulunkulu wakho, ngobe nguye lokunika emandla ekukhitsita lomcebo, abuye agcizelele sivumelwane sakhe lasenta ngesifungo kuboyihlo njengalamuhla.

19

8:19
Dut. 30:17
Josh. 23:16
“Nanike nakhohlwa Simakadze Nkulunkulu wenu nalandzela labanye bonkulunkulu nabakhonta naze nakhotsama kubo, ngiyanecwayisa lamuhla kutsi nakanjani niyawubhujiswa. 20Naningamlaleli Simakadze Nkulunkulu wenu, nani niyawubhujiswa njengato letive Simakadze Nkulunkulu wenu latibhubhisa embikwenu.”

9

Kungalaleli kwesive

91

9:1
Dut. 1:28
“Lalelani-ke, ma-Israyeli! Manje senitakwewela iJordane ningene niyewucosha letive letinyenti naletinemandla kunani, letinemadolobha lamakhulu lanetibondza letindze letifikela esibhakabhakeni. 2
9:2
Num. 13:29,33
Labantfu banemandla, kantsi futsi badze, bangema-Anaki. Niyabati labo bantfu futsi nise neva ngabo kutsiwa: ‘Ngubani longamelana nema-Anaki?’ 3
9:3
Dut. 4:24
Kodvwa banini nesiciniseko lamuhla kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu nguye lohamba embikwenu njengemlilo locotfulako. Utababhubhisa, abehlule embikwenu nibuka. Nitawubakhipha nibacedze ngekushesha, njengobe Simakadze anetsembisa.

4

9:4
Gen. 15:16
Lev. 18:24
“Simakadze Nkulunkulu wenu uyawutsi angaticosha embikwenu, nine-ke ningabosho enhlitiyweni yenu nitsi: ‘Simakadze ungiletse lapha ngitewudla lelive libe lami ngenca yekulunga kwami.’ Cha, akunjalo; kuye ngebubi baletive kutsi Simakadze aticoshe embikwenu. 5
9:5
Gen. 12:7
13:15
22:16
26:3
28:13
Akukayi ngekulunga kwenu nome ngebucotfo benu kutsi nihambe niyekudla lelive lato; kodvwa kuye ngebubi baletive kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu aticoshe embikwenu, kuze kufezeke loko lakufungela kubokhokho benu bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. 6
9:6
Eks. 32:9
Dut. 31:27
Condzisisani-ke kutsi akukayi ngekulunga kwenu kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu aniphe lelive lelihle kutsi nilidle libe lenu, ngobe nine nisive lesinenhloko lelukhuni.

7

9:7
Eks. 14:11
16:2
Num. 11:4
25:1
Hla. 95:10
“Khumbulani loku ningakhohlwa kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu namcansula kanjani ehlane. Kusukela ngelilanga lenaphuma ngalo eGibhithe kuze kube ngulesikhatsi lenifike ngaso lapha seloku animlaleli Simakadze. 8
9:8
Eks. 32:1
Naluvusa lulaka lwaSimakadze eHorebe, naluvusa waze watfukutsela wafuna kunibhubhisa anicedze nonkhe. 9
9:9
Eks. 24:18
34:28
Ngesikhatsi ngenyukela etulu entsabeni kuyawukwemukela tibhelekeca tematje lekwakutibhelekeca tesivumelwane Simakadze lasenta nani, ngahlala entsabeni emalanga langema-40 nebusuku lobungema-40; ngangingadli kudla, nginganatsi manti. 10
9:10
Eks. 19:18
31:18
Dut. 4:11
Simakadze wanginika tibhelekeca letimbili tematje letatibhalwe ngumuno waNkulunkulu. Yayibhalwe kuto yonkhe imiyalo yaSimakadze layimemetela kini emlilweni etikwentsaba ngalelo langa lemhlangano. 11Ekupheleni kwalamalanga langema-40 nebusuku lobungema-40, Simakadze wanginika letibhelekeca letimbili tematje, lekwakutibhelekeca tesivumelwane.

12

9:12
Eks. 32:7
“Simakadze wangitjela watsi: ‘Yewuka ngekushesha, ngobe labantfu bakho lowabakhipha eGibhithe sebonakele. Sebahlubuke ngekushesha kuloko lengabayala ngako, futsi sebatibumbele sithico.’

13“Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Sengibabonile labantfu kutsi basive lesinenhloko lelukhuni ngempela! 14Ase ungiyekele, khona ngitewubabhubhisa ngesule nelibito labo ngaphansi kwelizulu. Wena ngitakwenta ube sive lesinemandla nalesikhulu kunabo.’

15“Ngako ngancandzeka ngehla entsabeni leyayisavutsa umlilo. Letibhelekeca letimbili tematje tatisetandleni tami.Nome “nganginaletibhelekeca letimbili tesivumelwane, lesinye ngesekudla lesinye ngesancele” 16Ngatsi nangibuka, ngabona kutsi senonile kuSimakadze Nkulunkulu wenu; senitentele sithico senu, nasibumba saba nesimo selitfole. Nase nisheshe niyaphambuka endleleni Simakadze labeniyale kutsi nihambe ngayo. 17Ngako ngatsatsa letibhelekeca letimbili tematje ngatilahla phansi, tabhidlika, taba ticucu embikwenu nibuka.

18“Ngaphindza ngatitfoba ngakhotsama kuSimakadze futsi emalanga langema-40 nebusuku lobungema-40; ngangingadli kudla nginganatsi nemanti, ngenca yato tonkhe tono lenase nitentile, ngekwenta lokubi kuSimakadze, ngaloko namcunula, wase uyatfukutsela. 19

9:19
Heb. 12:21
Ngesaba intfukutselo nelulaka lwaSimakadze, ngobe watfukutsela waze wafuna kunibhubhisa anicedze nonkhe. Kodvwa Simakadze waphindza wangilalela. 20Simakadze watfukutselela kubhubhisa Aroni amcedze, kodvwa nangaleso sikhatsi ngamncusela futsi na-Aroni. 21
9:21
Eks. 32:20
Ngaphindza ngatsatsa leyontfo yenu lesono, litfole lenase nilentile, ngalishisa emlilweni. Ngaligaya laba yimphuphu lecolisakele njengelutfuli, ngatsela lolutfuli kulomfula lowawugeleta, wehla kulentsaba.

22

9:22
Eks. 17:7
Num. 11:1,3,34
“Naphindze natfukutselisa Simakadze eThabera, naseMasa kanye naseKhibrothi Hathava.

23

9:23
Num. 13:2,25 – 14:38;
“Ngesikhatsi Simakadze anikhipha eKhadeshi Bhaneya watsi: ‘Hambani nenyuke niyekulidla lelive lenginiphe lona.’ Kodvwa nine anizange niwulalele umyalo waSimakadze, nangete namkholwa, nangete nalilalela ngisho nelivi lakhe. 24Nine anizange nimlalele Simakadze, seloku ngacala kunati.

25

9:25
Eks. 32:11,31
34:8
“Ngawa phansi ngakhotsamisa buso bami embikwaSimakadze kuwo onkhe lamalanga langema-40 nebusuku lobungema-40, ngobe Simakadze abetsite utanibhubhisa. 26Ngathandaza kuSimakadze ngatsi: ‘Hawu, Somandla, Simakadze, ungasibhubhisi sive sakho lesilifa lakho lowalihlenga ngemandla akho lamakhulu, wasikhipha eGibhithe ngesandla lesinemandla. 27Khumbula tinceku takho bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. Ungabunaki buhlongandlebe balesive, nebubi baso, nesono saso. 28
9:28
Num. 14:16
Nakungenjalo, lesive lowasikhipha kuso sitawutsi: “Kungobe Simakadze wehluleka kubangenisa kulelive labebatsembise lona, kantsi futsi kungobe abebatondza, ngako wabakhiphela kutawubabulalela ehlane.” 29Empeleni basive sakho lesilifa lakho, lowalikhipha ngemandla akho lamakhulu nangengalo yakho leyelulekile.’ ”

10

Mosi uphindza wemukela imiyalo

(Eks. 34:1-10)

101

10:1
Eks. 25:10
34:1
“Ngaleso sikhatsi Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Bata tibhelekeca letimbili tematje letifanana naleta takucala, bese wenyuka nato uta lapha kimi etulu entsabeni. Yakha nelibhokisi ngemapulango. 2
10:2
Eks. 25:16,21
32:19
Dut. 9:10
Mine ngitawubhala kuletibhelekeca tematje wona lawo mavi labebhalwe etibhelekeceni tekucala lowatiphihlita. Utawube sewutifaka kulelo bhokisi.’

3“Ngako lelo bhokisi ngavele ngalakha ngemgamba, ngabata naleto tibhelekeca letimbili tematje, tafanana netekucala, ngenyuka ngaya etulu entsabeni ngiphetse leto tibhelekeca letimbili ngetandla tami. 4Simakadze wabhala kuto kona loko labekubhale kwekucala, imiyalo lelishumi labeyikhulume kini entsabeni, emlilweni, ngelilanga lemhlangano. Simakadze wase unginika tona. 5Ngabe sengiyancandzeka, ngehla, ngabeka letibhelekeca tematje ebhokisini lesivumelwane lengase ngilentile, njengobe Simakadze abengiyalile, namanje tisekhona lapho.”

6

10:6
Num. 20:28
33:30,38
Ema-Israyeli esuka emitfonjeni yemaJakani ahamba aya eMosera. Ngulapho Aroni afela khona wangcwatjwa. Eleyazare, indvodzana yakhe, wabe sewuba ngumphristi esikhundleni sakhe. 7Esuka lapho emisa eGudgoda, abesendlulela eJotbatha eveni lelinemifula. 8
10:8
Num. 3:5-8
Ngaso leso sikhatsi Simakadze wehlukanisela sive semaLevi kutsi umsebenti waso kube kwetfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, nekuma embikwaSimakadze sikhonte siphimisele tibusiso egameni lakhe, njengobe sisenta nalamuhla. 9
10:9
Num. 18:1
Josh. 18:7
Ngiko nje emaLevi angenaso sabelo nome lifa emkhatsini wabomnakabo. Simakadze ulifa lawo, njengobe Simakadze Nkulunkulu wenu awatjela.

10

10:10
Eks. 32:11
34:28
Dut. 9:25
“Ngahlala entsabeni emalanga langema-40 nebusuku bawo, njengobe ngangente njalo kwekucala; Simakadze waphindza wangilalela futsi nangaleso sikhatsi. Bekungesiyo intsandvo yakhe kutsi anibhubhise. 11Wakhuluma kimi watsi: ‘Sukuma wehle uyewuhola lesive sitewuhamba singene silidle lelive lengafunga ngalo kubokhokho baso kutsi ngiyawubapha lona.’ ”

Yini lokufunwa nguSimakadze?

12

10:12
Dut. 6:5
“Manje-ke, ma-Israyeli, yini lokufunwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu kini ngaphandle kwekutsi nesabe Simakadze Nkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe tonkhe, nimtsandze nimkhonte Simakadze Nkulunkulu wenu ngenhlitiyo yenu yonkhe, nangemphefumulo wenu wonkhe, 13nigcine nemiyalo yaSimakadze kanye netimiso takhe lengininika tona lamuhla kutsi tibe lusito kini?

14“Emazulu ngewaSimakadze Nkulunkulu wenu, ngisho nemazulu lasetulu kakhulu imbala; nemhlaba nako konkhe lokukuwo kwakhe. 15

10:15
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Noko Simakadze lutsandvo lwakhe walwenta lwanamatsela kubokhokho benu, wabatsandza, wanikhetsa nine titukulwane tabo, ngetulu kwato tonkhe tive, njengobe kunjalo lamuhla. 16
10:16
Dut. 30:6
Jer. 4:4
Imis. 7:51
Rom. 2:29
Khol. 2:11
Ngako-ke, sokani tinhlitiyo tenu, ningaphindzi nibe netinhloko letilukhuni. 17
10:17
2 Khr. 19:7
Jobe 34:19
Imis. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Ef. 6:9
1 Thim. 6:15
Semb. 17:14
19:16
Ngobe Simakadze longuNkulunkulu wenu nguNkulunkulu wabonkulunkulu, neNkhosi yemakhosi, nguNkulunkulu lomkhulu, nalonemandla nalowesabekako; akakhetsi, kantsi futsi akadizelwa. 18Uyabavikela labo labatintsandzane nebafelokati; nesihambi uyasitsandza asiphe kudla nekwekwembatsa. 19
10:19
Eks. 22:21
23:9
Kufanele nibatsandze labo labatihambi, ngobe nani nake naba tihambi eveni laseGibhithe. 20
10:20
Dut. 6:13
Mat. 4:10
Luk. 4:8
Yesabani Simakadze Nkulunkulu wenu, nimkhonte. Bambelelani kuye nitsatse tifungo tenu egameni lakhe. 21LoNkulunkulu nguye loludvumo lwenu, nguye lowanentela leto tintfo letinkhulu netimangaliso letesabekako, lenatibonela nine ngewenu emehlo. 22
10:22
Gen. 15:5
22:17
46:27
Bokhokho benu labehla baya eGibhithe babengema-70 sebabonkhe, kodvwa manje Simakadze Nkulunkulu wenu sewunente nandza naba ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka.”