Siswati 1996 (SWA96)
6

Umyalo lomkhulu

61“Lena ngimiyalo, netimiso, nemitsetfo Simakadze Nkulunkulu wenu langiyale ngayo kutsi nginifundzise yona kutsi niyigcine eveni lenitakwewela iJordane newelele kulo kutsi libe lenu, 2khona kutewutsi nine, nebantfwabenu, nebantfwababo emvakwabo batekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu, yingci nanisagcina tonkhe timiso nemiyalo lengininika yona, khona nitewuva bumnandzi bekuphila imphilo lendze. 3Lalelani, ma-Israyeli, nicaphelisise kutsi niyalalela, khona kutanihambela kahle nekutsi nandze kakhulu kulelo live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, njengobe Simakadze Nkulunkulu waboyihlo anetsembisa.

4

6:4
Dut. 4:35
Mak. 12:29
1 Khor. 8:4
Gal. 3:20
“Lalelani, ma-Israyeli, Simakadze Nkulunkulu wetfu nguye yedvwana longuSimakadze. 5
6:5
Dut. 10:12
Mat. 22:37
Mak. 12:30
Luk. 10:27
Tsandza Simakadze Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangawo onkhe emandla akho. 6
6:6-9
Dut. 11:18-20
Lemiyalo lengininika yona lamuhla kufanele ibesetinhlitiyweni tenu. 7
6:7
Gen. 18:19
Dut. 4:10
Niyakuyinamatsisela etingcondvweni tebantfwabenu, nikhulume ngayo nanihleti emakhaya, nome nihamba endleleni, nome nilala nome nivuka. 8
6:8
Eks. 13:6
Taga 3:3
6:21
7:3
Niyakuyibophela ibe timphawu etandleni tenu nasemabuntini enu. 9Niyakuyibhala etinsikeni teminyango yetindlu tenu nasemasangweni enu.”

Secwayiso ngekungalaleli

10

6:10
Gen. 12:7
26:3
28:13
Josh. 24:13
“Simakadze Nkulunkulu wenu utawutsi anganingenisa eveni lafunga ngalo kuboyihlo, Abrahama, na-Isaka, naJakobe kutsi utanipha lona, lelo live linemadolobha lamakhulu lanotsile leningazange niwakhe, 11
6:11
Dut. 8:12
tindlu letigcwele tonkhe tinhlobo tetintfo letinhle leningazange nite nato, nemitfombo leningazange niyimbe, netivini, nemasimi etitselo temncumo leningazange nitihlanyele, nitawutsi ningadla nesutse, 12nicaphele kutsi ningamkhohlwa Simakadze lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 13
6:13
Dut. 10:12,20
13:4
Jer. 4:2
Mat. 4:10
Luk. 4:8
Yesabani Simakadze Nkulunkulu wenu, nikhonte yena yedvwa, nifunge ngelibito lakhe. 14Ningatilandzeli letinye tithico, lekutithico taletive letinihacile; 15
6:15
Eks. 20:5
ngobe Nkulunkulu wenu, losemkhatsini wenu, nguNkulunkulu lonesikhwele; nentfukutselo yakhe itanivutsela inishise inicedze niphele nya kulelive.

16

6:16
Eks. 17:1-7
Mat. 4:7
Luk. 4:12
“Ningamlingi Simakadze Nkulunkulu wenu njengobe nenta eMasa. 17Cinisekani kutsi niyayigcina imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu kanjalo futsi nato timiso laninike tona. 18Yentani lokulungile nalokuhle ebusweni baSimakadze, khona kutanihambela kahle, nitsi ningangena nilitsatse lelive lelihle Simakadze laletsembisa ngesifungo kubokhokho benu, 19nicitse tonkhe titsa tenu embikwenu, njengobe Simakadze asho.

20

6:20
Eks. 13:14
“Etikhatsini letitako indvodzana yakho iyawutsi nayibuta itsi: ‘Isho kutsini lemiyalo, naletimiso, nalemitsetfo Simakadze Nkulunkulu wetfu lasiyala kutsi siyigcine?’ 21uyawuphendvula utsi: ‘Sasitigcili taFaro eGibhithe, kodvwa Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla. 22Satibonela tsine ngewetfu emehlo Simakadze enta tibonakaliso netimanga letesabekako naletinkhulu eGibhithe kuFaro nasemndenini wakhe wonkhe. 23Kodvwa wasikhipha lapho wasiletsa lapha, wasipha lelive laletsembisa ngekufunga kwakhe kubokhokho betfu. 24Simakadze wasiyala kutsi sihloniphe tonkhe letimiso nekutsi sesabe Simakadze Nkulunkulu wetfu, kuze sihlale sichuma njalo, njengobe kunjalo nalamuhla. 25Nasinakekela kutsi sihloniphe wonkhe lomtsetfo nalemiyalo embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu, njengobe asiyalile, loko kutawuba kulunga kwetfu.’ ”

7

Sive saSimakadze

(Eks. 34:11-16)

71

7:1
Eks. 23:23
34:11
Dut. 31:3
Imis. 13:19
“Simakadze Nkulunkulu wenu utaningenisa eveni lenitawuhlala kulo libe lenu. Utawucosha embikwenu letive letinyenti letikulo: emaHethi, nemaGirigashi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, tive letisikhombisa letinkhulu naletinemandla kunani. 2
7:2
Eks. 23:32
Dut. 20:16
Simakadze Nkulunkulu wenu letive utawutsi angatinikela etandleni tenu, nitehlule, niboticedza tiphele nya. Ningenti sivumelwane nato, ningabi namusa kuto. 3
7:3
Josh. 23:12
Khu. 3:5
Ezra 9:1
Ningendziselani nato. Emadvodzakati enu ningavumi kutsi ashade nemadvodzana ato, nemadvodzana enu ningavumi kutsi ashade nemadvodzakati ato, 4ngobe ayawuhlubukisa lamadvodzana enu angabe asangilandzela, awente akhonte labanye bonkulunkulu, intfukutselo yaSimakadze bese iyanivutsela, inibhubhise ngekushesha. 5
7:5
Dut. 12:2-3
Naku-ke lenitakwenta kuto: Bhidlitani emalati ato, nephule netinsikamatje tato lekutsiwa tingcwele, nijube tinsika tato tabo-Ashera losithicokati sabo, nishise netithico tato ngemlilo. 6
7:6
Eks. 19:5
Dut. 4:20
14:2
26:18
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Ngobe nine nisive lesingcwele saSimakadze Nkulunkulu wenu. Simakadze Nkulunkulu wenu unikhetse emkhatsini wato tonkhe tive letisebusweni bemhlaba, kutsi nibe sive sakhe, sive lesiligugu lelingelakhe.

7“Simakadze akazange anitsandze waze wanikhetsa ngobe nisive lesinyenti kwendlula letinye, ngobe vele nanisive lesincane kunato tonkhe. 8

7:8
Dut. 10:5
Kodvwa kwaya ngekutsi Simakadze wanitsandza wasigcina sifungo sakhe lasenta kubokhokho benu kutsi anikhiphe ngesandla lesinemandla, wanihlenga eveni lebugcili, nasemandleni aFaro, inkhosi yaseGibhithe. 9
7:9-10
Eks. 20:5-6
34:6-7
Num. 14:18
Dut. 5:9-10
32:4
Yatini-ke kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu unguNkulunkulu; unguNkulunkulu lowetsembekile losigcinako sivumelwane sakhe selutsandvo kuto titukulwane letitinkhulungwane kulabo labamtsandzako bagcine imiyalo yakhe, 10kodvwa labo labamtondzako uyawuphindzisela kubo yena matfupha ngekubabhubhisa; angeke alibale kuphindzisela kubo babukile labo labamtondzako. 11Ngako-ke caphelani nilandzele imiyalo, netimiso, nemitsetfo lengininika yona lamuhla.”

Tibusiso tekulalela

(Dut. 28:1-14)

12

7:12-16
Lev. 26:3
Dut. 11:13-17
28:1
“Naniyilandzela lemitsetfo, niyinakekela ngekuyenta njengobe injalo, naye Simakadze Nkulunkulu wenu utasigcina setsembiso sakhe selutsandvo kini, njengobe afunga kuboyihlomkhulu. 13Utanitsandza, anibusise, anandzise nibe banyenti. Utasibusisa sitselo sesisu senu, netilimo telive lenu, nakolo wenu, neliwayini lenu lelisha, nemafutsa enu, nemankhonyane etinkhomo tenu, nemazinyane emihlambi yenu kulelive lafunga ngalo kuboyihlomkhulu kutsi utawunipha lona. 14
7:14
Eks. 23:26
Niyawubusiswa kwendlula tonkhe tive; kute lomdvuna nome lomsikati longeyiwutala umntfwana, ngisho netifuyo tenu tingeke tibe tinyumba. 15
7:15
Eks. 9:14
15:26
Simakadze utanigcina aniphephise kuto tonkhe tifo. Angeke anijezise ngetifo letesabekako lenatibona eGibhithe, kodvwa uyakubajezisa ngato labo labanitondzako. 16
7:16
Eks. 23:23
Dut. 12:30
Kufanele nibhubhise tonkhe leto tive Simakadze Nkulunkulu wenu lataninika tona. Ningatihawukeli ningabakhonti ngisho nabonkulunkulu bato, ngobe loko kuyawuba lugibe kini.

17“Encenye etinhlitiyweni tenu nitsi: ‘Letive tinemandla kakhulu kunatsi; singaticosha kanjani lapha sitikhiphe?’ 18Cha, ningatesabi, khumbulani kahle kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wentani kuFaro naseveni lonkhe laseGibhithe. 19

7:19
Dut. 4:34
29:2
Natibonela nine ngewenu emehlo timangaliso letinkhulu netibonakaliso, nesandla lesinemandla leseluliwe, Simakadze Nkulunkulu wenu lanikhiphe ngaso. Simakadze Nkulunkulu wenu utakwenta njalo kuto tonkhe tive lenitesabako nyalo. 20
7:20
Eks. 23:28
Josh. 24:12
Ngetulu kwaloko Simakadze Nkulunkulu wenu utawutfumela kutfutfumela nekwesaba“kutfutfumela nekwesaba” nome “bomanyovu” emkhatsini wato, kuze kutsi ngisho nalabo labasasele banibhacele nabo babhujiswe. 21Ningabesabi, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu, losemkhatsini wenu, unguNkulunkulu lomkhulu nalowesabekako. 22
7:22
Eks. 23:29
Tonkhe letive letisembikwenu Simakadze Nkulunkulu wenu utatikhipha kancane kancane. Ningeke nivunyelwe kutsi niticitse tonkhe tiphele ngasikhatsi sinye, ngobe phela kungabe sekwandza tilwane tesiganga emkhatsini wenu. 23Kodvwa Simakadze Nkulunkulu wenu letive utatinikela esandleni senu, atisanganise kakhulu tize tibhujiswe. 24
7:24
Josh. 10:22
11:12
12:7
Emakhosi ato utawanikela esandleni senu, nine niwabhubhise, emabito awo aphele emhlabeni. Kute loyakuba nemandla ekumelana nani; niyakuwabhubhisa. 25
7:25
Dut. 12:3
Josh. 7:1
Tithico tato niyakutishisa ngemlilo. Ningacali nihawukele isiliva negolide lekuto, ningatitsatseli loko, ngobe nitawubanjwa lugibe lwato, ngobe loko kusinengiso kuSimakadze Nkulunkulu wenu. 26
7:26
Dut. 13:17
Ningacali niletse loko lokusinengiso etindlini tenu, funa nani nehlukaniswe nibekwe eceleni, khona nitewubhujiswa njengako. Kufanele nitenyanye letithico, ngobe setivele tehlukaniselwe kubhujiswa.”

8

Live lelihle lelitawudliwa

81“Caphelani kutsi nilandzela yonkhe imitsetfo lengininika yona lamuhla, khona nitewuphila, nandze, ningene nilidle lelive Simakadze laletsembisa ngesifungo kubokhokho benu. 2Khumbulani kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wanihola njani kuyo yonkhe indlela yenu ehlane kuleminyaka lengema-40, wanitfobisa wanivivinya, khona atewukwati lenanikucondzile enhlitiyweni yenu nekutsi nitayigcina yini imiyalo yakhe, nome cha. 3

8:3
Eks. 16:15,35
Mat. 4:4
Luk. 4:4
Wanitfobisa, wanenta nalamba, wabe sewunondla ngemana, lenaningayati nekuyati nine naboyihlo benu, wentela kunifundzisa kutsi umuntfu akaphili ngesinkhwa sodvwa kodvwa nangawo onkhe emavi laphuma emlonyeni waSimakadze. 4
8:4
Dut. 29:5
Neh. 9:21
Timphahla tenu atizange tiguge, netinyawo tenu atizange tivuvuke kuleminyaka lengema-40. 5
8:5
Dut. 1:31
Yatini-ke etinhlitiyweni tenu kutsi njengobe indvodza iyicondzisa ibuye iyijezise indvodzana yayo, kanjalo Simakadze Nkulunkulu wenu uyanicondzisa abuye anijezise. 6Gcinani imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, nihambe etindleleni takhe nimhloniphe. 7Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uniyisa eveni lelihle: live lelinemifula netitiba temanti, netiyalu letigeleta etihosheni nasetintsabeni; 8live lelinakolo, nebhali, nemivini, nemakhiwa, nemahananandza, nemafutsa emncumo, neluju lwetinyosi; 9
8:9
Dut. 6:11
live lapho singeke sesweleke khona sinkhwa, ningeke neswele lutfo; live lapho emadvwala akhona ayinsimbi, lapho ningemba khona litfusi etintsabeni talo. 10Nase nidlile nesutsa, dvumisani Simakadze Nkulunkulu wenu ngalelive lelihle laniphe lona.”

Tecwayiso ngekukhohlwa Simakadze

11

8:11-16
Hos. 13:5-6
“Caphelani-ke kutsi ningamkhohlwa Simakadze Nkulunkulu wenu ngekungagcini imiyalo yakhe, nemitsetfo yakhe kanye netimiso takhe lengininika tona lamuhla. 12Ngaphandle kwaloko niyawutsi nase nidle nesutsa, nakha netindlu letinhle, natinta, 13nemihlambi yetifuyo tenu seyandzile, nesiliva yenu negolide yenu seyandzile, nako konkhe leninako sekwandzile, 14inhlitiyo yenu bese iyakhukhumala, nize nikhohlwe Simakadze Nkulunkulu wenu, lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 15
8:15
Eks. 17:6
Num. 20:11
21:6
Hla. 78:16
Wanihola nadzabula ekhatsi lihlane lelikhulukati nalelesabekako, live lelomile nalelite emanti, lelinetinyoka letinesihlungu nabofecela. Wanitfululela emanti edvwaleni lelilukhuni. 16Wanipha imana kutsi nitewudla ehlane, intfo boyihlo lababengazange sebayati, entela kunitfobisa anivivinye, khona kutawutsi ekugcineni kunihambele kahle. 17Wena ungatitjela utsi: ‘Ngemandla ami netikhwepha temikhono yami letingikhitsitele wonkhe lomcebo.’ 18Kodvwa khumbula Simakadze Nkulunkulu wakho, ngobe nguye lokunika emandla ekukhitsita lomcebo, abuye agcizelele sivumelwane sakhe lasenta ngesifungo kuboyihlo njengalamuhla.

19

8:19
Dut. 30:17
Josh. 23:16
“Nanike nakhohlwa Simakadze Nkulunkulu wenu nalandzela labanye bonkulunkulu nabakhonta naze nakhotsama kubo, ngiyanecwayisa lamuhla kutsi nakanjani niyawubhujiswa. 20Naningamlaleli Simakadze Nkulunkulu wenu, nani niyawubhujiswa njengato letive Simakadze Nkulunkulu wenu latibhubhisa embikwenu.”