Siswati 1996 (SWA96)
6

Umyalo lomkhulu

61“Lena ngimiyalo, netimiso, nemitsetfo Simakadze Nkulunkulu wenu langiyale ngayo kutsi nginifundzise yona kutsi niyigcine eveni lenitakwewela iJordane newelele kulo kutsi libe lenu, 2khona kutewutsi nine, nebantfwabenu, nebantfwababo emvakwabo batekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu, yingci nanisagcina tonkhe timiso nemiyalo lengininika yona, khona nitewuva bumnandzi bekuphila imphilo lendze. 3Lalelani, ma-Israyeli, nicaphelisise kutsi niyalalela, khona kutanihambela kahle nekutsi nandze kakhulu kulelo live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, njengobe Simakadze Nkulunkulu waboyihlo anetsembisa.

4

6:4
Dut. 4:35
Mak. 12:29
1 Khor. 8:4
Gal. 3:20
“Lalelani, ma-Israyeli, Simakadze Nkulunkulu wetfu nguye yedvwana longuSimakadze. 5
6:5
Dut. 10:12
Mat. 22:37
Mak. 12:30
Luk. 10:27
Tsandza Simakadze Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangawo onkhe emandla akho. 6
6:6-9
Dut. 11:18-20
Lemiyalo lengininika yona lamuhla kufanele ibesetinhlitiyweni tenu. 7
6:7
Gen. 18:19
Dut. 4:10
Niyakuyinamatsisela etingcondvweni tebantfwabenu, nikhulume ngayo nanihleti emakhaya, nome nihamba endleleni, nome nilala nome nivuka. 8
6:8
Eks. 13:6
Taga 3:3
6:21
7:3
Niyakuyibophela ibe timphawu etandleni tenu nasemabuntini enu. 9Niyakuyibhala etinsikeni teminyango yetindlu tenu nasemasangweni enu.”

Secwayiso ngekungalaleli

10

6:10
Gen. 12:7
26:3
28:13
Josh. 24:13
“Simakadze Nkulunkulu wenu utawutsi anganingenisa eveni lafunga ngalo kuboyihlo, Abrahama, na-Isaka, naJakobe kutsi utanipha lona, lelo live linemadolobha lamakhulu lanotsile leningazange niwakhe, 11
6:11
Dut. 8:12
tindlu letigcwele tonkhe tinhlobo tetintfo letinhle leningazange nite nato, nemitfombo leningazange niyimbe, netivini, nemasimi etitselo temncumo leningazange nitihlanyele, nitawutsi ningadla nesutse, 12nicaphele kutsi ningamkhohlwa Simakadze lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 13
6:13
Dut. 10:12,20
13:4
Jer. 4:2
Mat. 4:10
Luk. 4:8
Yesabani Simakadze Nkulunkulu wenu, nikhonte yena yedvwa, nifunge ngelibito lakhe. 14Ningatilandzeli letinye tithico, lekutithico taletive letinihacile; 15
6:15
Eks. 20:5
ngobe Nkulunkulu wenu, losemkhatsini wenu, nguNkulunkulu lonesikhwele; nentfukutselo yakhe itanivutsela inishise inicedze niphele nya kulelive.

16

6:16
Eks. 17:1-7
Mat. 4:7
Luk. 4:12
“Ningamlingi Simakadze Nkulunkulu wenu njengobe nenta eMasa. 17Cinisekani kutsi niyayigcina imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu kanjalo futsi nato timiso laninike tona. 18Yentani lokulungile nalokuhle ebusweni baSimakadze, khona kutanihambela kahle, nitsi ningangena nilitsatse lelive lelihle Simakadze laletsembisa ngesifungo kubokhokho benu, 19nicitse tonkhe titsa tenu embikwenu, njengobe Simakadze asho.

20

6:20
Eks. 13:14
“Etikhatsini letitako indvodzana yakho iyawutsi nayibuta itsi: ‘Isho kutsini lemiyalo, naletimiso, nalemitsetfo Simakadze Nkulunkulu wetfu lasiyala kutsi siyigcine?’ 21uyawuphendvula utsi: ‘Sasitigcili taFaro eGibhithe, kodvwa Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla. 22Satibonela tsine ngewetfu emehlo Simakadze enta tibonakaliso netimanga letesabekako naletinkhulu eGibhithe kuFaro nasemndenini wakhe wonkhe. 23Kodvwa wasikhipha lapho wasiletsa lapha, wasipha lelive laletsembisa ngekufunga kwakhe kubokhokho betfu. 24Simakadze wasiyala kutsi sihloniphe tonkhe letimiso nekutsi sesabe Simakadze Nkulunkulu wetfu, kuze sihlale sichuma njalo, njengobe kunjalo nalamuhla. 25Nasinakekela kutsi sihloniphe wonkhe lomtsetfo nalemiyalo embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu, njengobe asiyalile, loko kutawuba kulunga kwetfu.’ ”