Siswati 1996 (SWA96)
5

Imiyalo lelishumi

(Eks. 20:1-17)

51Mosi wabita sonkhe sive sema-Israyeli wakhuluma kuso, watsi: “Lalelani, ma-Israyeli, timiso nemitsetfo lengininika yona lamuhla. Yifundzeni nibe neliciniso kutsi nitayilalela niyilandzele. 2

5:2
Eks. 19:5
Simakadze Nkulunkulu wetfu wasenta natsi sivumelwane eHorebe.“Horebe” nome “Sinayi” 3Yebo, Simakadze akasentanga nabobabe betfu leso sivumelwane, kodvwa wasenta natsi tsine lesisaphila lamuhla. 4
5:4
Eks. 19:19
20:1
Simakadze wakhuluma nani buso nebuso asemlilweni etikwentsaba. 5
5:5
Eks. 19:16
20:18
Ngaleso sikhatsi mine ngema emkhatsini waSimakadze nani kuze ngimementele livi laSimakadze kini, ngobe nine benesaba umlilo anizange nenyukele entsabeni.

“Simakadze watsi: 6

5:6
Eks. 20:2
‘NginguSimakadze Nkulunkulu wakho lowakukhipha eGibhithe, eveni lebugcili.

7

5:7
Hla. 81:9
97:7
“ ‘Ungabi nalabanye bonkulunkulu ngaphandle kwami.

8

5:8-9
Eks. 34:7
Lev. 26:1
Num. 14:18
Dut. 4:15-18
24:16
27:15
Jer. 32:18
“ ‘Ungatenteli sithico lesinesimo salokusezulwini etulu, nome salokusemhlabeni phansi, nome emantini ngaphansi kwemhlaba. 9
5:9-10
Eks. 34:6-7
Num. 14:18
Dut. 7:9-10
Ungasikhotsameli nome usikhonte; ngobe mine, Simakadze Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele, ngijezisa bantfwana ngesono saboyise esitukulwaneni sesitsatfu nesesine kulabo labangitondzako, 10kodvwa ngentela lutsandvo kuto titukulwane letitinkhulungwane“titukulwane letitinkhulungwane” nome “tinkhulungwane” talabangitsandzako bagcine imiyalo yami.

11

5:11
Lev. 19:12
“ ‘Ungalisebentiseli lite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho, ngobe Simakadze angeke ahlale angambeki licala lowo lolisebentisa ngelite libito lakhe.

12

5:12
Eks. 16:23-30
31:12-14
“ ‘Gcina liSabatha ngekulenta libe ngcwele, njengobe Simakadze akuyala. 13
5:13-14
Gen. 2:2
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Lev. 23:3
Hez. 20:12
Heb. 4:4
Uyawusebenta emalanga lasitfupha, wente wonkhe umsebenti wakho, 14kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Awuyikuwenta umsebenti, wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nenceku yakho, nencekukati yakho, nenkhabi yakho, nembongolo yakho, nome ngusiphi setifuyo takho, newetive lokakho, khona inceku yakho nencekukati yakho batewuphumula, njengawe. 15Khumbula kutsi nawe bewusigcili eGibhithe nekutsi Simakadze Nkulunkulu wakho wakukhipha lapho ngesandla lesinemandla nemkhono lowelulekile. Ngako-ke Simakadze Nkulunkulu wakho ukuyalile kutsi uligcine liSabatha.

16

5:16
Dut. 27:16
Mat. 15:4
19:19
Mak. 7:10
10:19
Luk. 18:20
Ef. 6:2-3
“ ‘Hlonipha uyihlo nenyoko, njengobe Simakadze Nkulunkulu wakho akuyala, khona utewuphila sikhatsi lesidze kuze kukuhambele kahle eveni Simakadze Nkulunkulu wakho lakupha lona.

17

5:17
Gen. 9:6
Lev. 24:17
Mat. 5:21
19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘Ungabulali.

18

5:18
Lev. 20:10
Mat. 5:27
19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘Ungaphingi.

19

5:19
Lev. 19:11
Mat. 19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
“ ‘Ungebi.

20

5:20
Eks. 23:1
Mat. 19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
“ ‘Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.

21

5:21
Rom. 7:7
13:9
“ ‘Ungamkhanuki umfati wamakhelwane wakho. Ungayihawukeli ngisho nendlu yamakhelwane wakho, nemhlaba wakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, nenkhabi yakhe, nembongolo yakhe, nome ngabe seyini-ke yamakhelwane wakho.’

22

5:22-27
Heb. 12:18-19
“Lena-ke ngimiyalo Simakadze laninika yona akhuluma ngeliphimbo lelikhulu kini nonkhe, yena akhuluma asekhatsi emlilweni, etulu entsabeni efini nasebumnyameni lobulicinsi; kute lokunye lakwengeta. Wayibhala etibhelekeceni letimbili tematje, wase unginika tona.”

Bantfu bayesaba

(Eks. 20:18-21)

23“Natsi naniliva lelivi likhuluma ebumnyameni, intsaba isavutsa umlilo, onkhe emadvodza labaholi betive tenu netikhulu tenu teta kimi. 24

5:24
Dut. 4:33
Nafike natsi: ‘Simakadze Nkulunkulu wetfu usikhombise inkhatimulo yakhe nebukhosi bakhe, neliphimbo lakhe silive ekhatsi emlilweni. Lamuhla sesibonile kutsi kantsi umuntfu angajinge aphile nome Nkulunkulu akhuluma naye. 25Kodvwa-ke manje sifelani? Lomlilo lomkhulu kangaka utasishisa usicedze, futsi sitakufa nangabe sichubeka kuliva leliphimbo laSimakadze Nkulunkulu wetfu. 26
5:26
Khu. 13:22
Kwase kwenteka yini kutsi umuntfu lobhubhako eve liphimbo laNkulunkulu lophilako likhuluma emlilweni, njengatsi, abuye aphile?

27

5:27
Eks. 27:3,7
“ ‘Sondzela wena uyekuva konkhe loko Simakadze Nkulunkulu wetfu lakushoko. Tsine sitawutjelwa nguwe loko Simakadze lakutjela kona, natsi sitawulalela sikwente loko.’

28“Simakadze waniva nanikhuluma kimi, wase ukhuluma kimi utsi: ‘Ngikuvile loku lokukhulunywe ngulabantfu kuwe. Konkhe loko labakukhulume kuwe kulungile kuhle. 29

5:29
Hla. 81:13
Yebo, shangatsi tinhlitiyo tabo tingatsambela ekungesabeni, bagcine imiyalo yami ngaso sonkhe sikhatsi, khona kutawubahambela kahle bona nebantfwababo kuze kube phakadze! 30Hamba ubatjele bancandzeke babuyele emathendeni abo. 31Kodvwa wena hlala nami lapha, khona ngitekunika yonkhe imiyalo yami, netimiso tami, nemitsetfo yami lekufanele uyifundzise kutsi bayilandzele eveni lengibanika lona kutsi libe labo.’

32“Ngako caphelani kwenta loko Simakadze Nkulunkulu wenu laniyale ngako kutsi nikwente; ningacali nijikele ngesekudla nome ngesancele. 33Hambani endleleni Simakadze Nkulunkulu wenu laniyale kutsi nihambe ngayo, khona nitewuphila nichume, netinsuku tenu tandze eveni lelitawuba lenu.”

6

Umyalo lomkhulu

61“Lena ngimiyalo, netimiso, nemitsetfo Simakadze Nkulunkulu wenu langiyale ngayo kutsi nginifundzise yona kutsi niyigcine eveni lenitakwewela iJordane newelele kulo kutsi libe lenu, 2khona kutewutsi nine, nebantfwabenu, nebantfwababo emvakwabo batekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu, yingci nanisagcina tonkhe timiso nemiyalo lengininika yona, khona nitewuva bumnandzi bekuphila imphilo lendze. 3Lalelani, ma-Israyeli, nicaphelisise kutsi niyalalela, khona kutanihambela kahle nekutsi nandze kakhulu kulelo live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, njengobe Simakadze Nkulunkulu waboyihlo anetsembisa.

4

6:4
Dut. 4:35
Mak. 12:29
1 Khor. 8:4
Gal. 3:20
“Lalelani, ma-Israyeli, Simakadze Nkulunkulu wetfu nguye yedvwana longuSimakadze. 5
6:5
Dut. 10:12
Mat. 22:37
Mak. 12:30
Luk. 10:27
Tsandza Simakadze Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangawo onkhe emandla akho. 6
6:6-9
Dut. 11:18-20
Lemiyalo lengininika yona lamuhla kufanele ibesetinhlitiyweni tenu. 7
6:7
Gen. 18:19
Dut. 4:10
Niyakuyinamatsisela etingcondvweni tebantfwabenu, nikhulume ngayo nanihleti emakhaya, nome nihamba endleleni, nome nilala nome nivuka. 8
6:8
Eks. 13:6
Taga 3:3
6:21
7:3
Niyakuyibophela ibe timphawu etandleni tenu nasemabuntini enu. 9Niyakuyibhala etinsikeni teminyango yetindlu tenu nasemasangweni enu.”

Secwayiso ngekungalaleli

10

6:10
Gen. 12:7
26:3
28:13
Josh. 24:13
“Simakadze Nkulunkulu wenu utawutsi anganingenisa eveni lafunga ngalo kuboyihlo, Abrahama, na-Isaka, naJakobe kutsi utanipha lona, lelo live linemadolobha lamakhulu lanotsile leningazange niwakhe, 11
6:11
Dut. 8:12
tindlu letigcwele tonkhe tinhlobo tetintfo letinhle leningazange nite nato, nemitfombo leningazange niyimbe, netivini, nemasimi etitselo temncumo leningazange nitihlanyele, nitawutsi ningadla nesutse, 12nicaphele kutsi ningamkhohlwa Simakadze lowanikhipha eGibhithe, eveni lebugcili. 13
6:13
Dut. 10:12,20
13:4
Jer. 4:2
Mat. 4:10
Luk. 4:8
Yesabani Simakadze Nkulunkulu wenu, nikhonte yena yedvwa, nifunge ngelibito lakhe. 14Ningatilandzeli letinye tithico, lekutithico taletive letinihacile; 15
6:15
Eks. 20:5
ngobe Nkulunkulu wenu, losemkhatsini wenu, nguNkulunkulu lonesikhwele; nentfukutselo yakhe itanivutsela inishise inicedze niphele nya kulelive.

16

6:16
Eks. 17:1-7
Mat. 4:7
Luk. 4:12
“Ningamlingi Simakadze Nkulunkulu wenu njengobe nenta eMasa. 17Cinisekani kutsi niyayigcina imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu kanjalo futsi nato timiso laninike tona. 18Yentani lokulungile nalokuhle ebusweni baSimakadze, khona kutanihambela kahle, nitsi ningangena nilitsatse lelive lelihle Simakadze laletsembisa ngesifungo kubokhokho benu, 19nicitse tonkhe titsa tenu embikwenu, njengobe Simakadze asho.

20

6:20
Eks. 13:14
“Etikhatsini letitako indvodzana yakho iyawutsi nayibuta itsi: ‘Isho kutsini lemiyalo, naletimiso, nalemitsetfo Simakadze Nkulunkulu wetfu lasiyala kutsi siyigcine?’ 21uyawuphendvula utsi: ‘Sasitigcili taFaro eGibhithe, kodvwa Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla sakhe lesinemandla. 22Satibonela tsine ngewetfu emehlo Simakadze enta tibonakaliso netimanga letesabekako naletinkhulu eGibhithe kuFaro nasemndenini wakhe wonkhe. 23Kodvwa wasikhipha lapho wasiletsa lapha, wasipha lelive laletsembisa ngekufunga kwakhe kubokhokho betfu. 24Simakadze wasiyala kutsi sihloniphe tonkhe letimiso nekutsi sesabe Simakadze Nkulunkulu wetfu, kuze sihlale sichuma njalo, njengobe kunjalo nalamuhla. 25Nasinakekela kutsi sihloniphe wonkhe lomtsetfo nalemiyalo embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu, njengobe asiyalile, loko kutawuba kulunga kwetfu.’ ”

7

Sive saSimakadze

(Eks. 34:11-16)

71

7:1
Eks. 23:23
34:11
Dut. 31:3
Imis. 13:19
“Simakadze Nkulunkulu wenu utaningenisa eveni lenitawuhlala kulo libe lenu. Utawucosha embikwenu letive letinyenti letikulo: emaHethi, nemaGirigashi, nema-Amori, nemaKhenani, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, tive letisikhombisa letinkhulu naletinemandla kunani. 2
7:2
Eks. 23:32
Dut. 20:16
Simakadze Nkulunkulu wenu letive utawutsi angatinikela etandleni tenu, nitehlule, niboticedza tiphele nya. Ningenti sivumelwane nato, ningabi namusa kuto. 3
7:3
Josh. 23:12
Khu. 3:5
Ezra 9:1
Ningendziselani nato. Emadvodzakati enu ningavumi kutsi ashade nemadvodzana ato, nemadvodzana enu ningavumi kutsi ashade nemadvodzakati ato, 4ngobe ayawuhlubukisa lamadvodzana enu angabe asangilandzela, awente akhonte labanye bonkulunkulu, intfukutselo yaSimakadze bese iyanivutsela, inibhubhise ngekushesha. 5
7:5
Dut. 12:2-3
Naku-ke lenitakwenta kuto: Bhidlitani emalati ato, nephule netinsikamatje tato lekutsiwa tingcwele, nijube tinsika tato tabo-Ashera losithicokati sabo, nishise netithico tato ngemlilo. 6
7:6
Eks. 19:5
Dut. 4:20
14:2
26:18
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Ngobe nine nisive lesingcwele saSimakadze Nkulunkulu wenu. Simakadze Nkulunkulu wenu unikhetse emkhatsini wato tonkhe tive letisebusweni bemhlaba, kutsi nibe sive sakhe, sive lesiligugu lelingelakhe.

7“Simakadze akazange anitsandze waze wanikhetsa ngobe nisive lesinyenti kwendlula letinye, ngobe vele nanisive lesincane kunato tonkhe. 8

7:8
Dut. 10:5
Kodvwa kwaya ngekutsi Simakadze wanitsandza wasigcina sifungo sakhe lasenta kubokhokho benu kutsi anikhiphe ngesandla lesinemandla, wanihlenga eveni lebugcili, nasemandleni aFaro, inkhosi yaseGibhithe. 9
7:9-10
Eks. 20:5-6
34:6-7
Num. 14:18
Dut. 5:9-10
32:4
Yatini-ke kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu unguNkulunkulu; unguNkulunkulu lowetsembekile losigcinako sivumelwane sakhe selutsandvo kuto titukulwane letitinkhulungwane kulabo labamtsandzako bagcine imiyalo yakhe, 10kodvwa labo labamtondzako uyawuphindzisela kubo yena matfupha ngekubabhubhisa; angeke alibale kuphindzisela kubo babukile labo labamtondzako. 11Ngako-ke caphelani nilandzele imiyalo, netimiso, nemitsetfo lengininika yona lamuhla.”

Tibusiso tekulalela

(Dut. 28:1-14)

12

7:12-16
Lev. 26:3
Dut. 11:13-17
28:1
“Naniyilandzela lemitsetfo, niyinakekela ngekuyenta njengobe injalo, naye Simakadze Nkulunkulu wenu utasigcina setsembiso sakhe selutsandvo kini, njengobe afunga kuboyihlomkhulu. 13Utanitsandza, anibusise, anandzise nibe banyenti. Utasibusisa sitselo sesisu senu, netilimo telive lenu, nakolo wenu, neliwayini lenu lelisha, nemafutsa enu, nemankhonyane etinkhomo tenu, nemazinyane emihlambi yenu kulelive lafunga ngalo kuboyihlomkhulu kutsi utawunipha lona. 14
7:14
Eks. 23:26
Niyawubusiswa kwendlula tonkhe tive; kute lomdvuna nome lomsikati longeyiwutala umntfwana, ngisho netifuyo tenu tingeke tibe tinyumba. 15
7:15
Eks. 9:14
15:26
Simakadze utanigcina aniphephise kuto tonkhe tifo. Angeke anijezise ngetifo letesabekako lenatibona eGibhithe, kodvwa uyakubajezisa ngato labo labanitondzako. 16
7:16
Eks. 23:23
Dut. 12:30
Kufanele nibhubhise tonkhe leto tive Simakadze Nkulunkulu wenu lataninika tona. Ningatihawukeli ningabakhonti ngisho nabonkulunkulu bato, ngobe loko kuyawuba lugibe kini.

17“Encenye etinhlitiyweni tenu nitsi: ‘Letive tinemandla kakhulu kunatsi; singaticosha kanjani lapha sitikhiphe?’ 18Cha, ningatesabi, khumbulani kahle kutsi Simakadze Nkulunkulu wenu wentani kuFaro naseveni lonkhe laseGibhithe. 19

7:19
Dut. 4:34
29:2
Natibonela nine ngewenu emehlo timangaliso letinkhulu netibonakaliso, nesandla lesinemandla leseluliwe, Simakadze Nkulunkulu wenu lanikhiphe ngaso. Simakadze Nkulunkulu wenu utakwenta njalo kuto tonkhe tive lenitesabako nyalo. 20
7:20
Eks. 23:28
Josh. 24:12
Ngetulu kwaloko Simakadze Nkulunkulu wenu utawutfumela kutfutfumela nekwesaba“kutfutfumela nekwesaba” nome “bomanyovu” emkhatsini wato, kuze kutsi ngisho nalabo labasasele banibhacele nabo babhujiswe. 21Ningabesabi, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu, losemkhatsini wenu, unguNkulunkulu lomkhulu nalowesabekako. 22
7:22
Eks. 23:29
Tonkhe letive letisembikwenu Simakadze Nkulunkulu wenu utatikhipha kancane kancane. Ningeke nivunyelwe kutsi niticitse tonkhe tiphele ngasikhatsi sinye, ngobe phela kungabe sekwandza tilwane tesiganga emkhatsini wenu. 23Kodvwa Simakadze Nkulunkulu wenu letive utatinikela esandleni senu, atisanganise kakhulu tize tibhujiswe. 24
7:24
Josh. 10:22
11:12
12:7
Emakhosi ato utawanikela esandleni senu, nine niwabhubhise, emabito awo aphele emhlabeni. Kute loyakuba nemandla ekumelana nani; niyakuwabhubhisa. 25
7:25
Dut. 12:3
Josh. 7:1
Tithico tato niyakutishisa ngemlilo. Ningacali nihawukele isiliva negolide lekuto, ningatitsatseli loko, ngobe nitawubanjwa lugibe lwato, ngobe loko kusinengiso kuSimakadze Nkulunkulu wenu. 26
7:26
Dut. 13:17
Ningacali niletse loko lokusinengiso etindlini tenu, funa nani nehlukaniswe nibekwe eceleni, khona nitewubhujiswa njengako. Kufanele nitenyanye letithico, ngobe setivele tehlukaniselwe kubhujiswa.”