Siswati 1996 (SWA96)
5

Imiyalo lelishumi

(Eks. 20:1-17)

51Mosi wabita sonkhe sive sema-Israyeli wakhuluma kuso, watsi: “Lalelani, ma-Israyeli, timiso nemitsetfo lengininika yona lamuhla. Yifundzeni nibe neliciniso kutsi nitayilalela niyilandzele. 2

5:2
Eks. 19:5
Simakadze Nkulunkulu wetfu wasenta natsi sivumelwane eHorebe.“Horebe” nome “Sinayi” 3Yebo, Simakadze akasentanga nabobabe betfu leso sivumelwane, kodvwa wasenta natsi tsine lesisaphila lamuhla. 4
5:4
Eks. 19:19
20:1
Simakadze wakhuluma nani buso nebuso asemlilweni etikwentsaba. 5
5:5
Eks. 19:16
20:18
Ngaleso sikhatsi mine ngema emkhatsini waSimakadze nani kuze ngimementele livi laSimakadze kini, ngobe nine benesaba umlilo anizange nenyukele entsabeni.

“Simakadze watsi: 6

5:6
Eks. 20:2
‘NginguSimakadze Nkulunkulu wakho lowakukhipha eGibhithe, eveni lebugcili.

7

5:7
Hla. 81:9
97:7
“ ‘Ungabi nalabanye bonkulunkulu ngaphandle kwami.

8

5:8-9
Eks. 34:7
Lev. 26:1
Num. 14:18
Dut. 4:15-18
24:16
27:15
Jer. 32:18
“ ‘Ungatenteli sithico lesinesimo salokusezulwini etulu, nome salokusemhlabeni phansi, nome emantini ngaphansi kwemhlaba. 9
5:9-10
Eks. 34:6-7
Num. 14:18
Dut. 7:9-10
Ungasikhotsameli nome usikhonte; ngobe mine, Simakadze Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele, ngijezisa bantfwana ngesono saboyise esitukulwaneni sesitsatfu nesesine kulabo labangitondzako, 10kodvwa ngentela lutsandvo kuto titukulwane letitinkhulungwane“titukulwane letitinkhulungwane” nome “tinkhulungwane” talabangitsandzako bagcine imiyalo yami.

11

5:11
Lev. 19:12
“ ‘Ungalisebentiseli lite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho, ngobe Simakadze angeke ahlale angambeki licala lowo lolisebentisa ngelite libito lakhe.

12

5:12
Eks. 16:23-30
31:12-14
“ ‘Gcina liSabatha ngekulenta libe ngcwele, njengobe Simakadze akuyala. 13
5:13-14
Gen. 2:2
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Lev. 23:3
Hez. 20:12
Heb. 4:4
Uyawusebenta emalanga lasitfupha, wente wonkhe umsebenti wakho, 14kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Awuyikuwenta umsebenti, wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nenceku yakho, nencekukati yakho, nenkhabi yakho, nembongolo yakho, nome ngusiphi setifuyo takho, newetive lokakho, khona inceku yakho nencekukati yakho batewuphumula, njengawe. 15Khumbula kutsi nawe bewusigcili eGibhithe nekutsi Simakadze Nkulunkulu wakho wakukhipha lapho ngesandla lesinemandla nemkhono lowelulekile. Ngako-ke Simakadze Nkulunkulu wakho ukuyalile kutsi uligcine liSabatha.

16

5:16
Dut. 27:16
Mat. 15:4
19:19
Mak. 7:10
10:19
Luk. 18:20
Ef. 6:2-3
“ ‘Hlonipha uyihlo nenyoko, njengobe Simakadze Nkulunkulu wakho akuyala, khona utewuphila sikhatsi lesidze kuze kukuhambele kahle eveni Simakadze Nkulunkulu wakho lakupha lona.

17

5:17
Gen. 9:6
Lev. 24:17
Mat. 5:21
19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘Ungabulali.

18

5:18
Lev. 20:10
Mat. 5:27
19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘Ungaphingi.

19

5:19
Lev. 19:11
Mat. 19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
“ ‘Ungebi.

20

5:20
Eks. 23:1
Mat. 19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
“ ‘Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.

21

5:21
Rom. 7:7
13:9
“ ‘Ungamkhanuki umfati wamakhelwane wakho. Ungayihawukeli ngisho nendlu yamakhelwane wakho, nemhlaba wakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, nenkhabi yakhe, nembongolo yakhe, nome ngabe seyini-ke yamakhelwane wakho.’

22

5:22-27
Heb. 12:18-19
“Lena-ke ngimiyalo Simakadze laninika yona akhuluma ngeliphimbo lelikhulu kini nonkhe, yena akhuluma asekhatsi emlilweni, etulu entsabeni efini nasebumnyameni lobulicinsi; kute lokunye lakwengeta. Wayibhala etibhelekeceni letimbili tematje, wase unginika tona.”

Bantfu bayesaba

(Eks. 20:18-21)

23“Natsi naniliva lelivi likhuluma ebumnyameni, intsaba isavutsa umlilo, onkhe emadvodza labaholi betive tenu netikhulu tenu teta kimi. 24

5:24
Dut. 4:33
Nafike natsi: ‘Simakadze Nkulunkulu wetfu usikhombise inkhatimulo yakhe nebukhosi bakhe, neliphimbo lakhe silive ekhatsi emlilweni. Lamuhla sesibonile kutsi kantsi umuntfu angajinge aphile nome Nkulunkulu akhuluma naye. 25Kodvwa-ke manje sifelani? Lomlilo lomkhulu kangaka utasishisa usicedze, futsi sitakufa nangabe sichubeka kuliva leliphimbo laSimakadze Nkulunkulu wetfu. 26
5:26
Khu. 13:22
Kwase kwenteka yini kutsi umuntfu lobhubhako eve liphimbo laNkulunkulu lophilako likhuluma emlilweni, njengatsi, abuye aphile?

27

5:27
Eks. 27:3,7
“ ‘Sondzela wena uyekuva konkhe loko Simakadze Nkulunkulu wetfu lakushoko. Tsine sitawutjelwa nguwe loko Simakadze lakutjela kona, natsi sitawulalela sikwente loko.’

28“Simakadze waniva nanikhuluma kimi, wase ukhuluma kimi utsi: ‘Ngikuvile loku lokukhulunywe ngulabantfu kuwe. Konkhe loko labakukhulume kuwe kulungile kuhle. 29

5:29
Hla. 81:13
Yebo, shangatsi tinhlitiyo tabo tingatsambela ekungesabeni, bagcine imiyalo yami ngaso sonkhe sikhatsi, khona kutawubahambela kahle bona nebantfwababo kuze kube phakadze! 30Hamba ubatjele bancandzeke babuyele emathendeni abo. 31Kodvwa wena hlala nami lapha, khona ngitekunika yonkhe imiyalo yami, netimiso tami, nemitsetfo yami lekufanele uyifundzise kutsi bayilandzele eveni lengibanika lona kutsi libe labo.’

32“Ngako caphelani kwenta loko Simakadze Nkulunkulu wenu laniyale ngako kutsi nikwente; ningacali nijikele ngesekudla nome ngesancele. 33Hambani endleleni Simakadze Nkulunkulu wenu laniyale kutsi nihambe ngayo, khona nitewuphila nichume, netinsuku tenu tandze eveni lelitawuba lenu.”