Siswati 1996 (SWA96)
3

Ema-Israyeli ancoba Ogi, inkhosi yaseBhashani

(Num. 21:31-35)

31

3:1
Num. 21:33
Dut. 29:7
“Sesuka lapho senyuka ngemgwaco locondza eBhashani; Ogi, inkhosi yaseBhashani, waphuma kanye nemabutfo akhe onkhe atesihlasela emphini e-Edreyi. 2
3:2
Num. 21:24
Kodvwa Simakadze wakhuluma kimi, watsi: ‘Ungamesabi, ngobe yena kanye nemabutfo akhe onkhe, nelive lakhe, sengimnikele etandleni takho. Yenta kuye kona loko lowakwenta kuSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni.’

3“Ngako Simakadze Nkulunkulu wetfu, wanikela Ogi, inkhosi yaseBhashani, kanye nabo bonkhe bantfu bakhe etandleni tetfu. Sabagwaza bonkhe, kwangete kwasala ngisho namunye lowasindza. 4Ngaleso sikhatsi sawatfumba onkhe emadolobha akhe; kute ngisho nalinye kulamadolobha labengema-60 lelasala sangete salitfumba kuso sonkhe leso sifundza sase-Agobhu, embusweni wa-Ogi, inkhosi yaseBhashani. 5Onkhe lamadolobha abetinqaba ngekwawo, anetibondza letiphakeme nemasango laveletelwa ngemishudvo yensimbi, kanye nalamanye emadolobha lamanyenti kakhulu labete tibondza. 6Sawabhubhisa sawacedza onkhe, njengobe senta kuSihoni, inkhosi yaseHeshboni; sabhubhisa onkhe emadolobha, nemadvodza, nebafati nebantfwana. 7

3:7
Dut. 20:14
Kodvwa tonkhe tifuyo nalokunye lokwakuyimphango sakwetfwala, sahamba nako.

8“Ngako lelive salitsatsa ngaso leso sikhatsi esandleni semakhosi lamabili ema-Amori, ngesheya emphumalanga nemfula iJordane, kusuka eSihosheni sase-Anoni, kuze kuyewufika eNtsabeni iHemoni.”

9INtsaba iHemoni emaSidoni ayibita ngekutsi yiSiriyoni, kantsi ema-Amori wona ayibita ngekutsi yiSeniri.

10“Salidla lonkhe live laka-Ogi, inkhosi yaseBhashani: emadolobha lasentsabeni, netifundza takaGileyadi naseBhashani, kuze kuyewufika emadolobheni aseSalekha nase-Edreyi lekungemadolobha embuso wa-Ogi eBhashani.”

11Kwase kusele Ogi, inkhosi yaseBhashani, kuphela kuleyo nsali yesive semaRefa. Umbhedze wakhe“Umbhedze wakhe” nome “libhokisi lakhe lemngcwabo” wawentiwe ngensimbi, budze ungemamitha labengaba mane, bubanti ungemamitha labengaba mabili. Ungatfolakala eRabha, edolobheni lema-Amoni.

Tive letacaba emphumalanga neJordane

(Num. 32:1-42)

12

3:12
Num. 32:33
Josh. 12:1
13:8
“Lelive salidla kanjalo-ke ngaleso sikhatsi. Indzawo lesukela enyakatfo yase-Aroyeri ngaseSihosheni sase-Anoni nencenye yelive letintsaba takaGileyadi kanye nemadolobha alo ngakwabela emaRubeni nemaGadi. 13Lenye incenye yelive lakaGileyadi neBhashani yonkhe, umbuso wa-Ogi, ngisho sonkhe sifundza sase-Agobhu ngayabela incenye yesive sakaManase.

“IBhashani yayatiwa ngekutsi live lakaRefa. 14

3:14
Num. 32:41
Jayire, umsa waManase, watsatsa sonkhe sifundza sase-Agobhu, kuze kuyewufika emnyeleni wemaGeshuri nemaMakhathi. Leyo ndzawo wayetsa ngaye; kuze kube ngulamuhla iBhashani yatiwa ngekutsi yiHavothi Jayire.

15

3:15
Num. 32:39
“IGileyadi ngayabela Makhire. 16Sive sakaRubeni nesakaGadi ngatabela live lakaGileyadi, kuze kuyewufika eSihosheni sase-Anoni, ekhatsi nesihosha kwaba ngumnyele, kanye nasemfuleni iJabhoki, umnyele wesive sema-Amoni. 17
3:17
Num. 34:11
Ngasenshonalanga lelive labo lalihamba lize liyewufika emfuleni iJordane, e-Arabha, lalisuka eKhinerethi lize liyewufika eLwandle lwase-Arabha, Lwandle Lweluswayi, ngaphansi kwemacele asePhisga.

18

3:18
Num. 32:17
3:18-20
Josh. 1:12-15
22:4
“Ngaso leso sikhatsi ngabe sengiyaniyala, ngatsi: ‘Simakadze Nkulunkulu wenu uniphe lelive kutsi nilidle. Nonkhe nine mabutfo emphi lenihlomele kulwa, hambani embikwetive tema-Israyeli, newelele ngesheya kwemfula. 19Kodvwa bafati benu, nebantfwabenu, netifuyo tenu – njengobe ngiyati kutsi ninetifuyo letinyenti – kutawusala kulamadolobha lenginiphe wona, 20aze Simakadze anike banakenu lendzawo lesasele, njengobe enta nakini, nabo futsi sebalitsetse lelo live Simakadze Nkulunkulu wenu labanika lona lelingesheya kwemfula iJordane. Emvakwaloko-ke nonkhe seningabuyela emuva, nguloyo naloyo aye eveni lakhe lengimabele lona.’

21“Ngaso leso sikhatsi ngayala Joshuwa, ngatsi: ‘Nawe utibonele ngewakho emehlo konkhe loko Simakadze Nkulunkulu wakho lakwentile kulamakhosi lamabili; utakwenta njalo-ke kuyo yonkhe lemibuso lenisetakwewelela kuyo. 22

3:22
Josh. 10:14,42
Ningayesabi, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu nguye lotanilwela.’ ”

Mosi akavunyelwa kungena eKhenani

23

3:23-27
Num. 27:12-14
Dut. 32:48-52
“Ngaphindze ngancusa Simakadze ngaleso sikhatsi, ngatsi: 24
3:24
Hla. 86:8
89:7
‘Hawu! Nkhosi Simakadze, sewucalile kukhombisa inceku yakho bukhulu bakho nesandla sakho lesinemandla. Ngumuphi nje nkulunkulu losezulwini nome losemhlabeni longenta lemisebenti nalemimangaliso yemandla loyentako? 25Ngicela kwewela ngiyewubona lelive lelihle lelingesheya kweJordane, live lelihle letintsaba, kanye neLebanoni.’

26

3:26
Num. 20:12
Dut. 1:37
4:21
31:2
“Kodvwa ngenca yenu Simakadze wangitfukutselela, wangabe asangilalela nekungilalela, watsi kimi: ‘Sekwenele! Ungaphindze ukhulume kimi ngalendzaba. 27
3:27
Dut. 34:4
Yenyuka uye esicongweni sentsaba iPhisga, ubukisise ngasenshonalanga, nangasenyakatfo, nangaseningizimu kanye nangasemphumalanga; lelive ulibukisise ngemehlo akho, ngobe wena ungeke usawewela umfula iJordane. 28
3:28
Num. 27:18
Dut. 31:23
Josh. 14:1
Kodvwa yala Joshuwa, umcinise umkhutsate, ngobe nguye lotakuhola lesive asewetele ngesheya kwemfula; nguye futsi lotabenta badle lelive lolibonako.’

29“Ngako sahlala esihosheni, macondzana nelidolobha laseBhethi Pheyori.”

4

Mosi uyala ema-Israyeli kutsi ahloniphe

41“Lalelani sive sema-Israyeli imiyalo nemitsetfo lesengitanifundzisa yona. Hambani ngayo, khona nitewuphila ningene eveni nilidle, live Simakadze, Nkulunkulu wabokhokho benu, lanipha lona. 2

4:2
Dut. 12:32
Josh. 1:7
Taga 30:6
Semb. 22:18-19
Ningacali nengete lutfo kulamavi lenginiyala ngawo, futsi ningaphunguli lutfo kuwo, kodvwa gcinani lemiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu lengininika yona. 3
4:3
Num. 25:1-9
Josh. 22:17
Natibonela ngemehlo enu loko lokwentiwa nguSimakadze eBhali Pheyori. Simakadze Nkulunkulu wenu wababhubhisa bonkhe labo bantfu bakini lababelandzela Bhali wasePheyori, 4kodvwa nonkhe nine lenabambelela kuSimakadze Nkulunkulu wenu nisaphila nalamuhla.

5“Nginifundzise yonkhe imiyalo nemitsetfo, njengobe Simakadze Nkulunkulu wami angitfumile kutsi ngente, kuze nihambe ngayo nakulelo live leniyakungena kulo niyekulidla. 6Ngako yigcineni niyicaphelisise, ngobe loko kuyawuba kuhlakanipha nekucondza kwenu emehlweni aleto tive letiyakuva ngayo yonkhe lemiyalo, bese titsi: ‘Impela lesive lesikhulu sisive lesihlakaniphile nalesinekucondza.’

7

4:7
2 Sam. 7:23
Hla. 145:18
“Ngusiphi nje lesinye sive lesikhulu lesinabonkulunkulu labasedvute naso, njengaSimakadze Nkulunkulu wetfu lohlala asedvute natsi njalo nje nasithandaza kuye? 8
4:8
Hla. 147:19
Ngusiphi nje lesinye sive lesikhulu kangangekutsi singaba nemiyalo nemitsetfo lelungile njengawo wonkhe lomtsetfo lenginifundzise wona lamuhla? 9
4:9
Eks. 19:17
Dut. 6:7
11:19
Caphelani-ke nilindze kahle imiphefumulo yenu, ningaze nikhohlwe nguletintfo lenitibone ngemehlo enu nome nitiyekele tiphunyuke enhlitiyweni yenu yingci nanisaphila. Niyakutifundzisa bantfwabenu nebantfwana bebantfwabenu. 10Khumbulani lilanga lenema ngalo embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu ngesikhatsi akhuluma kimi eHorebe atsi: ‘Hlanganisa sonkhe sive sibutsane la embikwami. Ngifuna kutsi sive kahle emavi ami, khona sitewufundza kungihlonipha, yingci nasisaphila kulomhlaba sibuye sifundzise nebantfwabaso.’

11

4:11-12
Eks. 19:16-18
Heb. 12:18-19
“Nasondzela edvute nema ngephansi kwentsaba naloku yayivutsa emalangabi emlilo lowawufikela esibhakabhakeni, unemafu lamnyama nentfutfu leyesabekako. 12Simakadze wakhuluma asekhatsi emlilweni, nakuva kudvuma kwemavi, kodvwa anizange nisibone simo sakhe, kwakulivi nje. 13
4:13
Eks. 31:18
34:28
Dut. 9:10
Wetfula kini sivumelwane sakhe semiyalo lelishumi laniyala kutsi nihambe ngayo, wase uyibhala phansi etibhelekeceni letimbili tematje. 14
4:14
Eks. 21:1
Simakadze wangikhombisa ngaleso sikhatsi kutsi nginifundzise imiyalo nemitsetfo lekufanele nihambe ngayo kulelive lelingesheya kweJordane, lenewelela kulo kuyakulidla.”

Sicapheliso ngekukhonta tithico

15“Ngako-ke ticaphelisiseni nine, ngobe anibonanga simo salutfo mhlazana Simakadze akhuluma nani asemlilweni entsabeni yaseHorebe. 16

4:16
Eks. 20:4
Lev. 26:1
Dut. 5:8
27:15
Caphelani ningoni ngekutentela tithico letibatiwe, titfombe nome taluphi luhlobo lwendvodza nome lwemfati, 17
4:17-18
Dut. 5:8
Rom. 1:23
nome lokufanana nesilwane nome ngangusiphi lapha emhlabeni, nome lokufanana neluhlobo lwanome nganguyiphi inyoni lendiza emoyeni, 18nome ngangusiphi silwane lesihuma ngesisu emhlabatsini, nome nganguyiphi inhlanti lesemantini ngaphansi kwemhlaba. 19
4:19
Dut. 17:3
2 Khos. 21:5
Jer. 8:2
Nicaphele ningatikhonti tinkhanyiso lenitibona esibhakabhakeni njengelilanga, nenyanga, netinkhanyeti. Ningacali niwungeke ngekutikhotsamela nikhonte leto tintfo Simakadze Nkulunkulu wenu latabela tonkhe tive ngephansi kwelizulu. 20
4:20
Eks. 19:5
Dut. 7:6
14:2
26:18
1 Khos. 8:51
Hla. 135:4
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Kodvwa nine, Simakadze wanikhipha eGibhithe, emlilweni lomkhulu loncibilikisa insimbi, kutsi nitekuba sive lesilifa lakhe, njengobe senaba ngilo nje.

21

4:21
Num. 20:12
Dut. 1:37
3:26
31:2
34:4
“Simakadze wangitfukutselela ngenca yenu, waze wafunga kutsi ngingeke ngisawewela umfula iJordane ngingene eveni lelihle Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha kutsi libe lifa lenu. 22Ngitawufela kulelive ngingeke ngiwewele umfula iJordane, kodvwa nine seniyakwewelela ngesheya niyekudla lelive lelihle. 23Caphelani ningasikhohlwa sivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu lasenta nani. Ningatenteli sithico nome saluphi luhlobo Simakadze Nkulunkulu lanalele kutsi nisente. 24
4:24
Dut. 9:3
Heb. 12:29
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ungumlilo locotfulako, unguNkulunkulu lonesikhwele.

25“Nase nitelene nandza naba nebantfwana kanye nebantfwana bebantfwabenu, senihleti sikhatsi lesidze kulelo live, ningacali nome ngekutentela tithico nome taluphi luhlobo. Loko kuyawuba kubi emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wenu, kumente atfukutsele. 26

4:26
Lev. 26:14
Dut. 8:19
11:16
28:15
30:19
31:28
Ngibita lizulu nemhlaba kutsi kungifakazele lamuhla kutsi naningangilaleli, niyawunyamalala masinyane emhlabeni. Ningeke nikhonse kulelo live lelingesheya kwemfula iJordane lenewelela kuyawulidla. Niyawubhujiswa niphele. 27
4:27-28
Dut. 28:36,62
Simakadze uyawunisakatela etiveni letinye, bayawuba yingcosana benu labayawusala kuleto tive Simakadze layakube anisakatele kuto. 28
4:28
Hla. 115:4
135:15
Kuleto tive niyawukhonta tithico letentiwe bantfu ngetingodvo nangematje, letingaboni naletingeva, naletingadli, naletingakwati kunuka. 29
4:29
Isa. 55:6
Jer. 29:13
Hos. 3:5
Kodvwa khona lapho nanifuna Simakadze Nkulunkulu wenu, niyawumtfola nanimfunisisa ngenhlitiyo yenu yonkhe nangemphefumulo wenu wonkhe. 30Naniselusizini senehlelwe ngito tonkhe letintfo, kuyawutsi emvakwaloko nibuyele kuSimakadze Nkulunkulu wenu, nimlalele. 31Ngobe Simakadze, Nkulunkulu wenu, unguNkulunkulu lonemusa, angeke anishiye nome anibhubhise nome akhohlwe sivumelwane sakhe lasenta naboyihlomkhulu, lasicinisa kubo ngesifungo.

32“Phenyisisani ngalokwenteka emalangeni akadzeni nisengakatalwa, kusukela ngelilanga Nkulunkulu ladala ngalo umuntfu emhlabeni; phenyisisani kusukela ngale kwemazulu kuye ngale kwawo. Intfo lenkhulu kangaka yake yenteka yini nome intfo lenjengayo yake yevakala yini? 33

4:33
Eks. 19:18
Sikhona sive lesake saliva liphimbo laNkulunkulu“laNkulunkulu” nome “lankulunkulu” likhuluma emlilweni, njengani, sachubeka saphila? 34Sikhona yini sithico lesake setama kutikhetsela sive emkhatsini waletinye tive ngetivivinyo, nangetibonakaliso letimangalisako, nangetimangaliso, nangemphi, nangesandla lesinemandla, nangengalo leyelulekile nome ngetento letinkhulu naletimangalisako, njengato tonkhe letintfo Simakadze Nkulunkulu wenu latenta kini eGibhithe emehlweni enu nibuka?

35

4:35
Dut. 32:39
Isa. 45:5
Mak. 12:32
“Letintfo natikhonjiselwa kutsi nati kutsi Simakadze unguNkulunkulu; ngaphandle kwakhe kute lomunye. 36Wanenta neva livi lakhe asezulwini kutsi atenicondzisa kahle. Emhlabeni wanikhombisa umlilo wakhe, naweva emavi akhe aphuma emlilweni. 37
4:37
Eks. 13:16
Ngobe wabatsandza boyihlomkhulu, wakhetsa titukulwane tabo emvakwabo, wanikhipha eGibhithe ngebukhona bakhe nangemandla akhe lamakhulu, 38wacosha tive letinkhulu naletinemandla kunani, nisengakefiki, kuze aniletse kulelo live lato; walipha nine, laba lifa lenu, njengobe lingilo nje lamuhla.

39“Ngako khumbulani ningaphindzi nikhohlwe kusukela lamuhla kutsi Simakadze unguNkulunkulu, ezulwini etulu nasemhlabeni phansi. Kute lomunye. 40

4:40
Dut. 6:2
Gcinani timiso takhe nemiyalo yakhe lengininika yona lamuhla, kuze kulungele nine nebantfwabenu, khona nitewuphila siphelane kulelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona.”

Emadolobha ekukhosela ngasemphumalanga kwemfula iJordane

41

4:41-43
Num. 35:6,11
Dut. 19:2
Josh. 20:2,8-9
Mosi wabe sewumisa emadolobha lamatsatfu ngasemphumalanga kwemfula iJordane, 42lapho bekungakhosela khona nome ngubani lobulele umuntfu ngesiphosiso, angakacondzi. Lowo muntfu abengabaleka akhosele kulelinye lalamadolobha aphephise imphilo yakhe angabe asabulawa. 43Lamadolobha bekuyiBheseri, ehlane letintsaba, yona yaba yebakaRubeni, neRamothi kulaseGileyadi, yona yaba yebakaGadi, iGolani leseBhashani, yona yaba yebakaManase.

Singeniso sekwetfulwa kwemtsetfo waNkulunkulu

44Lona ngumtsetfo Mosi lawetfula embikwesive sema-Israyeli. 45Lena ngimilayeto, nemiyalo, nemitsetfo Mosi labanika yona nabaphuma eGibhithe, 46

4:46
Num. 21:24
Dut. 1:4
sebaseSihosheni saseBhethi Pheyori ngasemphumalanga kweJordane, eveni lakaSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni, wancotjwa nguMosi nema-Israyeli nabaphuma eGibhithe. 47
4:47
Dut. 3:8
Balidla live lakhe nelive la-Ogi, inkhosi yaseBhashani, lamakhosi lamabili esive sema-Amori ngasemphumalanga kwemfula iJordane. 48Lelive lalisuka e-Aroyeri emngcengcemeni weSihosha sase-Anoni, lize liyewufika eNtsabeni iSiyoni,“Siyoni” nome “Siriyoni” leyo yiHemoni, 49
4:49
Dut. 3:17
lifake ekhatsi lonkhe live lase-Arabha ngasemphumalanga kweJordane, kuze kuyewufika eLwandle lwase-Arabha,“Lwandle lwase-Arabha” kusho “Lwandle Lweluswayi” ngaphansi kwemacele asePhisga.

5

Imiyalo lelishumi

(Eks. 20:1-17)

51Mosi wabita sonkhe sive sema-Israyeli wakhuluma kuso, watsi: “Lalelani, ma-Israyeli, timiso nemitsetfo lengininika yona lamuhla. Yifundzeni nibe neliciniso kutsi nitayilalela niyilandzele. 2

5:2
Eks. 19:5
Simakadze Nkulunkulu wetfu wasenta natsi sivumelwane eHorebe.“Horebe” nome “Sinayi” 3Yebo, Simakadze akasentanga nabobabe betfu leso sivumelwane, kodvwa wasenta natsi tsine lesisaphila lamuhla. 4
5:4
Eks. 19:19
20:1
Simakadze wakhuluma nani buso nebuso asemlilweni etikwentsaba. 5
5:5
Eks. 19:16
20:18
Ngaleso sikhatsi mine ngema emkhatsini waSimakadze nani kuze ngimementele livi laSimakadze kini, ngobe nine benesaba umlilo anizange nenyukele entsabeni.

“Simakadze watsi: 6

5:6
Eks. 20:2
‘NginguSimakadze Nkulunkulu wakho lowakukhipha eGibhithe, eveni lebugcili.

7

5:7
Hla. 81:9
97:7
“ ‘Ungabi nalabanye bonkulunkulu ngaphandle kwami.

8

5:8-9
Eks. 34:7
Lev. 26:1
Num. 14:18
Dut. 4:15-18
24:16
27:15
Jer. 32:18
“ ‘Ungatenteli sithico lesinesimo salokusezulwini etulu, nome salokusemhlabeni phansi, nome emantini ngaphansi kwemhlaba. 9
5:9-10
Eks. 34:6-7
Num. 14:18
Dut. 7:9-10
Ungasikhotsameli nome usikhonte; ngobe mine, Simakadze Nkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu lonesikhwele, ngijezisa bantfwana ngesono saboyise esitukulwaneni sesitsatfu nesesine kulabo labangitondzako, 10kodvwa ngentela lutsandvo kuto titukulwane letitinkhulungwane“titukulwane letitinkhulungwane” nome “tinkhulungwane” talabangitsandzako bagcine imiyalo yami.

11

5:11
Lev. 19:12
“ ‘Ungalisebentiseli lite libito laSimakadze Nkulunkulu wakho, ngobe Simakadze angeke ahlale angambeki licala lowo lolisebentisa ngelite libito lakhe.

12

5:12
Eks. 16:23-30
31:12-14
“ ‘Gcina liSabatha ngekulenta libe ngcwele, njengobe Simakadze akuyala. 13
5:13-14
Gen. 2:2
Eks. 23:12
31:15
34:21
35:2
Lev. 23:3
Hez. 20:12
Heb. 4:4
Uyawusebenta emalanga lasitfupha, wente wonkhe umsebenti wakho, 14kodvwa lilanga lesikhombisa liSabatha kuSimakadze Nkulunkulu wakho. Awuyikuwenta umsebenti, wena, nendvodzana yakho, nendvodzakati yakho, nenceku yakho, nencekukati yakho, nenkhabi yakho, nembongolo yakho, nome ngusiphi setifuyo takho, newetive lokakho, khona inceku yakho nencekukati yakho batewuphumula, njengawe. 15Khumbula kutsi nawe bewusigcili eGibhithe nekutsi Simakadze Nkulunkulu wakho wakukhipha lapho ngesandla lesinemandla nemkhono lowelulekile. Ngako-ke Simakadze Nkulunkulu wakho ukuyalile kutsi uligcine liSabatha.

16

5:16
Dut. 27:16
Mat. 15:4
19:19
Mak. 7:10
10:19
Luk. 18:20
Ef. 6:2-3
“ ‘Hlonipha uyihlo nenyoko, njengobe Simakadze Nkulunkulu wakho akuyala, khona utewuphila sikhatsi lesidze kuze kukuhambele kahle eveni Simakadze Nkulunkulu wakho lakupha lona.

17

5:17
Gen. 9:6
Lev. 24:17
Mat. 5:21
19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘Ungabulali.

18

5:18
Lev. 20:10
Mat. 5:27
19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
Jak. 2:11
“ ‘Ungaphingi.

19

5:19
Lev. 19:11
Mat. 19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
Rom. 13:9
“ ‘Ungebi.

20

5:20
Eks. 23:1
Mat. 19:18
Mak. 10:19
Luk. 18:20
“ ‘Ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho.

21

5:21
Rom. 7:7
13:9
“ ‘Ungamkhanuki umfati wamakhelwane wakho. Ungayihawukeli ngisho nendlu yamakhelwane wakho, nemhlaba wakhe, nesisebenti sakhe lesidvuna nome lesisikati, nenkhabi yakhe, nembongolo yakhe, nome ngabe seyini-ke yamakhelwane wakho.’

22

5:22-27
Heb. 12:18-19
“Lena-ke ngimiyalo Simakadze laninika yona akhuluma ngeliphimbo lelikhulu kini nonkhe, yena akhuluma asekhatsi emlilweni, etulu entsabeni efini nasebumnyameni lobulicinsi; kute lokunye lakwengeta. Wayibhala etibhelekeceni letimbili tematje, wase unginika tona.”

Bantfu bayesaba

(Eks. 20:18-21)

23“Natsi naniliva lelivi likhuluma ebumnyameni, intsaba isavutsa umlilo, onkhe emadvodza labaholi betive tenu netikhulu tenu teta kimi. 24

5:24
Dut. 4:33
Nafike natsi: ‘Simakadze Nkulunkulu wetfu usikhombise inkhatimulo yakhe nebukhosi bakhe, neliphimbo lakhe silive ekhatsi emlilweni. Lamuhla sesibonile kutsi kantsi umuntfu angajinge aphile nome Nkulunkulu akhuluma naye. 25Kodvwa-ke manje sifelani? Lomlilo lomkhulu kangaka utasishisa usicedze, futsi sitakufa nangabe sichubeka kuliva leliphimbo laSimakadze Nkulunkulu wetfu. 26
5:26
Khu. 13:22
Kwase kwenteka yini kutsi umuntfu lobhubhako eve liphimbo laNkulunkulu lophilako likhuluma emlilweni, njengatsi, abuye aphile?

27

5:27
Eks. 27:3,7
“ ‘Sondzela wena uyekuva konkhe loko Simakadze Nkulunkulu wetfu lakushoko. Tsine sitawutjelwa nguwe loko Simakadze lakutjela kona, natsi sitawulalela sikwente loko.’

28“Simakadze waniva nanikhuluma kimi, wase ukhuluma kimi utsi: ‘Ngikuvile loku lokukhulunywe ngulabantfu kuwe. Konkhe loko labakukhulume kuwe kulungile kuhle. 29

5:29
Hla. 81:13
Yebo, shangatsi tinhlitiyo tabo tingatsambela ekungesabeni, bagcine imiyalo yami ngaso sonkhe sikhatsi, khona kutawubahambela kahle bona nebantfwababo kuze kube phakadze! 30Hamba ubatjele bancandzeke babuyele emathendeni abo. 31Kodvwa wena hlala nami lapha, khona ngitekunika yonkhe imiyalo yami, netimiso tami, nemitsetfo yami lekufanele uyifundzise kutsi bayilandzele eveni lengibanika lona kutsi libe labo.’

32“Ngako caphelani kwenta loko Simakadze Nkulunkulu wenu laniyale ngako kutsi nikwente; ningacali nijikele ngesekudla nome ngesancele. 33Hambani endleleni Simakadze Nkulunkulu wenu laniyale kutsi nihambe ngayo, khona nitewuphila nichume, netinsuku tenu tandze eveni lelitawuba lenu.”