Siswati 1996 (SWA96)
4

Mosi uyala ema-Israyeli kutsi ahloniphe

41“Lalelani sive sema-Israyeli imiyalo nemitsetfo lesengitanifundzisa yona. Hambani ngayo, khona nitewuphila ningene eveni nilidle, live Simakadze, Nkulunkulu wabokhokho benu, lanipha lona. 2

4:2
Dut. 12:32
Josh. 1:7
Taga 30:6
Semb. 22:18-19
Ningacali nengete lutfo kulamavi lenginiyala ngawo, futsi ningaphunguli lutfo kuwo, kodvwa gcinani lemiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu lengininika yona. 3
4:3
Num. 25:1-9
Josh. 22:17
Natibonela ngemehlo enu loko lokwentiwa nguSimakadze eBhali Pheyori. Simakadze Nkulunkulu wenu wababhubhisa bonkhe labo bantfu bakini lababelandzela Bhali wasePheyori, 4kodvwa nonkhe nine lenabambelela kuSimakadze Nkulunkulu wenu nisaphila nalamuhla.

5“Nginifundzise yonkhe imiyalo nemitsetfo, njengobe Simakadze Nkulunkulu wami angitfumile kutsi ngente, kuze nihambe ngayo nakulelo live leniyakungena kulo niyekulidla. 6Ngako yigcineni niyicaphelisise, ngobe loko kuyawuba kuhlakanipha nekucondza kwenu emehlweni aleto tive letiyakuva ngayo yonkhe lemiyalo, bese titsi: ‘Impela lesive lesikhulu sisive lesihlakaniphile nalesinekucondza.’

7

4:7
2 Sam. 7:23
Hla. 145:18
“Ngusiphi nje lesinye sive lesikhulu lesinabonkulunkulu labasedvute naso, njengaSimakadze Nkulunkulu wetfu lohlala asedvute natsi njalo nje nasithandaza kuye? 8
4:8
Hla. 147:19
Ngusiphi nje lesinye sive lesikhulu kangangekutsi singaba nemiyalo nemitsetfo lelungile njengawo wonkhe lomtsetfo lenginifundzise wona lamuhla? 9
4:9
Eks. 19:17
Dut. 6:7
11:19
Caphelani-ke nilindze kahle imiphefumulo yenu, ningaze nikhohlwe nguletintfo lenitibone ngemehlo enu nome nitiyekele tiphunyuke enhlitiyweni yenu yingci nanisaphila. Niyakutifundzisa bantfwabenu nebantfwana bebantfwabenu. 10Khumbulani lilanga lenema ngalo embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu ngesikhatsi akhuluma kimi eHorebe atsi: ‘Hlanganisa sonkhe sive sibutsane la embikwami. Ngifuna kutsi sive kahle emavi ami, khona sitewufundza kungihlonipha, yingci nasisaphila kulomhlaba sibuye sifundzise nebantfwabaso.’

11

4:11-12
Eks. 19:16-18
Heb. 12:18-19
“Nasondzela edvute nema ngephansi kwentsaba naloku yayivutsa emalangabi emlilo lowawufikela esibhakabhakeni, unemafu lamnyama nentfutfu leyesabekako. 12Simakadze wakhuluma asekhatsi emlilweni, nakuva kudvuma kwemavi, kodvwa anizange nisibone simo sakhe, kwakulivi nje. 13
4:13
Eks. 31:18
34:28
Dut. 9:10
Wetfula kini sivumelwane sakhe semiyalo lelishumi laniyala kutsi nihambe ngayo, wase uyibhala phansi etibhelekeceni letimbili tematje. 14
4:14
Eks. 21:1
Simakadze wangikhombisa ngaleso sikhatsi kutsi nginifundzise imiyalo nemitsetfo lekufanele nihambe ngayo kulelive lelingesheya kweJordane, lenewelela kulo kuyakulidla.”

Sicapheliso ngekukhonta tithico

15“Ngako-ke ticaphelisiseni nine, ngobe anibonanga simo salutfo mhlazana Simakadze akhuluma nani asemlilweni entsabeni yaseHorebe. 16

4:16
Eks. 20:4
Lev. 26:1
Dut. 5:8
27:15
Caphelani ningoni ngekutentela tithico letibatiwe, titfombe nome taluphi luhlobo lwendvodza nome lwemfati, 17
4:17-18
Dut. 5:8
Rom. 1:23
nome lokufanana nesilwane nome ngangusiphi lapha emhlabeni, nome lokufanana neluhlobo lwanome nganguyiphi inyoni lendiza emoyeni, 18nome ngangusiphi silwane lesihuma ngesisu emhlabatsini, nome nganguyiphi inhlanti lesemantini ngaphansi kwemhlaba. 19
4:19
Dut. 17:3
2 Khos. 21:5
Jer. 8:2
Nicaphele ningatikhonti tinkhanyiso lenitibona esibhakabhakeni njengelilanga, nenyanga, netinkhanyeti. Ningacali niwungeke ngekutikhotsamela nikhonte leto tintfo Simakadze Nkulunkulu wenu latabela tonkhe tive ngephansi kwelizulu. 20
4:20
Eks. 19:5
Dut. 7:6
14:2
26:18
1 Khos. 8:51
Hla. 135:4
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Kodvwa nine, Simakadze wanikhipha eGibhithe, emlilweni lomkhulu loncibilikisa insimbi, kutsi nitekuba sive lesilifa lakhe, njengobe senaba ngilo nje.

21

4:21
Num. 20:12
Dut. 1:37
3:26
31:2
34:4
“Simakadze wangitfukutselela ngenca yenu, waze wafunga kutsi ngingeke ngisawewela umfula iJordane ngingene eveni lelihle Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha kutsi libe lifa lenu. 22Ngitawufela kulelive ngingeke ngiwewele umfula iJordane, kodvwa nine seniyakwewelela ngesheya niyekudla lelive lelihle. 23Caphelani ningasikhohlwa sivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu lasenta nani. Ningatenteli sithico nome saluphi luhlobo Simakadze Nkulunkulu lanalele kutsi nisente. 24
4:24
Dut. 9:3
Heb. 12:29
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu ungumlilo locotfulako, unguNkulunkulu lonesikhwele.

25“Nase nitelene nandza naba nebantfwana kanye nebantfwana bebantfwabenu, senihleti sikhatsi lesidze kulelo live, ningacali nome ngekutentela tithico nome taluphi luhlobo. Loko kuyawuba kubi emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wenu, kumente atfukutsele. 26

4:26
Lev. 26:14
Dut. 8:19
11:16
28:15
30:19
31:28
Ngibita lizulu nemhlaba kutsi kungifakazele lamuhla kutsi naningangilaleli, niyawunyamalala masinyane emhlabeni. Ningeke nikhonse kulelo live lelingesheya kwemfula iJordane lenewelela kuyawulidla. Niyawubhujiswa niphele. 27
4:27-28
Dut. 28:36,62
Simakadze uyawunisakatela etiveni letinye, bayawuba yingcosana benu labayawusala kuleto tive Simakadze layakube anisakatele kuto. 28
4:28
Hla. 115:4
135:15
Kuleto tive niyawukhonta tithico letentiwe bantfu ngetingodvo nangematje, letingaboni naletingeva, naletingadli, naletingakwati kunuka. 29
4:29
Isa. 55:6
Jer. 29:13
Hos. 3:5
Kodvwa khona lapho nanifuna Simakadze Nkulunkulu wenu, niyawumtfola nanimfunisisa ngenhlitiyo yenu yonkhe nangemphefumulo wenu wonkhe. 30Naniselusizini senehlelwe ngito tonkhe letintfo, kuyawutsi emvakwaloko nibuyele kuSimakadze Nkulunkulu wenu, nimlalele. 31Ngobe Simakadze, Nkulunkulu wenu, unguNkulunkulu lonemusa, angeke anishiye nome anibhubhise nome akhohlwe sivumelwane sakhe lasenta naboyihlomkhulu, lasicinisa kubo ngesifungo.

32“Phenyisisani ngalokwenteka emalangeni akadzeni nisengakatalwa, kusukela ngelilanga Nkulunkulu ladala ngalo umuntfu emhlabeni; phenyisisani kusukela ngale kwemazulu kuye ngale kwawo. Intfo lenkhulu kangaka yake yenteka yini nome intfo lenjengayo yake yevakala yini? 33

4:33
Eks. 19:18
Sikhona sive lesake saliva liphimbo laNkulunkulu“laNkulunkulu” nome “lankulunkulu” likhuluma emlilweni, njengani, sachubeka saphila? 34Sikhona yini sithico lesake setama kutikhetsela sive emkhatsini waletinye tive ngetivivinyo, nangetibonakaliso letimangalisako, nangetimangaliso, nangemphi, nangesandla lesinemandla, nangengalo leyelulekile nome ngetento letinkhulu naletimangalisako, njengato tonkhe letintfo Simakadze Nkulunkulu wenu latenta kini eGibhithe emehlweni enu nibuka?

35

4:35
Dut. 32:39
Isa. 45:5
Mak. 12:32
“Letintfo natikhonjiselwa kutsi nati kutsi Simakadze unguNkulunkulu; ngaphandle kwakhe kute lomunye. 36Wanenta neva livi lakhe asezulwini kutsi atenicondzisa kahle. Emhlabeni wanikhombisa umlilo wakhe, naweva emavi akhe aphuma emlilweni. 37
4:37
Eks. 13:16
Ngobe wabatsandza boyihlomkhulu, wakhetsa titukulwane tabo emvakwabo, wanikhipha eGibhithe ngebukhona bakhe nangemandla akhe lamakhulu, 38wacosha tive letinkhulu naletinemandla kunani, nisengakefiki, kuze aniletse kulelo live lato; walipha nine, laba lifa lenu, njengobe lingilo nje lamuhla.

39“Ngako khumbulani ningaphindzi nikhohlwe kusukela lamuhla kutsi Simakadze unguNkulunkulu, ezulwini etulu nasemhlabeni phansi. Kute lomunye. 40

4:40
Dut. 6:2
Gcinani timiso takhe nemiyalo yakhe lengininika yona lamuhla, kuze kulungele nine nebantfwabenu, khona nitewuphila siphelane kulelo live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona.”

Emadolobha ekukhosela ngasemphumalanga kwemfula iJordane

41

4:41-43
Num. 35:6,11
Dut. 19:2
Josh. 20:2,8-9
Mosi wabe sewumisa emadolobha lamatsatfu ngasemphumalanga kwemfula iJordane, 42lapho bekungakhosela khona nome ngubani lobulele umuntfu ngesiphosiso, angakacondzi. Lowo muntfu abengabaleka akhosele kulelinye lalamadolobha aphephise imphilo yakhe angabe asabulawa. 43Lamadolobha bekuyiBheseri, ehlane letintsaba, yona yaba yebakaRubeni, neRamothi kulaseGileyadi, yona yaba yebakaGadi, iGolani leseBhashani, yona yaba yebakaManase.

Singeniso sekwetfulwa kwemtsetfo waNkulunkulu

44Lona ngumtsetfo Mosi lawetfula embikwesive sema-Israyeli. 45Lena ngimilayeto, nemiyalo, nemitsetfo Mosi labanika yona nabaphuma eGibhithe, 46

4:46
Num. 21:24
Dut. 1:4
sebaseSihosheni saseBhethi Pheyori ngasemphumalanga kweJordane, eveni lakaSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni, wancotjwa nguMosi nema-Israyeli nabaphuma eGibhithe. 47
4:47
Dut. 3:8
Balidla live lakhe nelive la-Ogi, inkhosi yaseBhashani, lamakhosi lamabili esive sema-Amori ngasemphumalanga kwemfula iJordane. 48Lelive lalisuka e-Aroyeri emngcengcemeni weSihosha sase-Anoni, lize liyewufika eNtsabeni iSiyoni,“Siyoni” nome “Siriyoni” leyo yiHemoni, 49
4:49
Dut. 3:17
lifake ekhatsi lonkhe live lase-Arabha ngasemphumalanga kweJordane, kuze kuyewufika eLwandle lwase-Arabha,“Lwandle lwase-Arabha” kusho “Lwandle Lweluswayi” ngaphansi kwemacele asePhisga.