Siswati 1996 (SWA96)
34

Kufa kwaMosi

341

34:1
Dut. 3:27
32:49
Mosi wesuka ematsafeni akaMowabi, wekhwela iNtsaba iNebo, waya esicongweni sasePhisga macondzana neJerikho. Simakadze wamkhombisa lonkhe live: kusukela kulakaGileyadi kuze kufike kulakaDani, 2lonkhe lakaNaftali, live laka-Efrayimu nelakaManase, lonkhe live lakaJuda kuze kuyewufika elwandle lwasenshonalanga,Nome “Lwandle iMedithera” 3
34:3
Khu. 1:16
2 Khr. 28:15
naseNegevu, eningizimu yakaJuda, kanye naso sonkhe leso sifundza kusuka eSihosheni saseJerikho, lidolobha letihlahla temasundvu, kuze kuyewufika kulaseSowari. 4
34:4
Gen. 12:7
26:3
28:13
Simakadze wase ukhuluma kuye utsi: “Leli-ke ngilo lelive lengaletsembisa ngesifungo kubo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe, mhlazana ngitsi: ‘Ngiyawulipha titukulwane takho.’ Ngentela kutsi ulibone ngemehlo akho, kodvwa wena ungeke wewele kuyawungena kulo.”

5Mosi, inceku yaSimakadze, wafela khona lapho kulakaMowabi, njengobe Simakadze abeshito. 6

34:6
Juda 1:9
WamngcwabelaNome “Wangcwatjwa” kulakaMowabi esihosheni lesibhekene neBhethi Pheyori, kodvwa kuze kube ngulamuhla kute lowatiko kutsi lidliza laMosi likuphi. 7
34:7
Dut. 31:2
Mosi abesaneminyaka leli-120 budzala ngesikhatsi afa, noko emehlo akhe abengakacundzeki, kantsi futsi nasemtimbeni abesecinile. 8
34:8
Num. 20:29
Sive saka-Israyeli salilela Mosi ematsafeni akaMowabi emalanga langema-30, kwaze kwaphela leso sikhatsi sekukhala nekulila.

9

34:9
Num. 27:18
Joshuwa, umsa waNuni, abesagcwaliswe ngaMoyaNome “ngemoya” wekuhlakanipha, ngobe Mosi abeke wabeka tandla takhe etikwakhe. Ngako-ke sive sema-Israyeli samlalela senta loko Simakadze labeyale Mosi kutsi sikwente.

10

34:10
Eks. 33:11
Num. 12:8
Kusukela ngaleso sikhatsi kute umphrofethi lowaphindza wavela ka-Israyeli waba njengaMosi lobekatiwa nguSimakadze buso nebuso, 11lowenta tonkhe leto tibonakaliso netimangaliso Simakadze lamtfuma kutsi atente eGibhithe kuFaro nakuto tonkhe tiphatsimandla takhe kanye naseveni lakhe lonkhe. 12Kute namunye umuntfu lowase waba nemandla lamakhulu kangaka nome ente imisebenti leyesabekako leyentiwa nguMosi embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli.