Siswati 1996 (SWA96)
32

321

32:1
Dut. 31:28
Isa. 1:2
“Lalelani, mazulu, ngitawukhuluma.

Vani, wena mhlaba,

emavi emlomo wami.

2Imfundziso yami ayehle njengemvula,

emavi ami ahhohloke njengematolo; yebo,

njengemabhudlo etjanini lobuluhlata,

nanjengemvula lenkhulu etikwalokumilile.

3

32:3
Hla. 34:4
Ngiyawumemetela Libito laSimakadze,

kudvunyiswe bukhulu baNkulunkulu wetfu.

4

32:4
Hla. 92:15
“Yena uLidvwala, imisebenti yakhe iphelele;

yebo, netindlela takhe tonkhe tilungile.

Nkulunkulu lowetsembekile longakwenti lokubi,

ucotfo akakhetsi muntfu.

5

32:5
Eks. 32:9
Isa. 1:3
Mat. 12:39
Bonile kuye, batindlisamahloni.

Ngako-ke abasesibo bantfwana bakhe,

kodvwa situkulwane lesesigwegwile,

nalesintsamo yaso ishwilekile.

6

32:6
Mal. 1:6
Kungabe lena nguyona ndlela yini

lenibonga ngayo kuSimakadze,

nine sive lesilibele nalesingakahlakaniphi?

Akusiyena yini longuyihlo,

uMdali wenu,

lowo lowanenta wanibumba?

7“Khumbulani tikhatsi tasemandvulo,

cabangani ngetitukulwane lese tendlula kadzeni.

Buta kuboyihlo, batakunitjela,

nakubo labadzala, batawunichazela.

8

32:8
Gen. 11:8
Imis. 17:26
Ngesikhatsi Losetikwako Konkhe

abela tive emafa ato,

mhlazana ehlukanisa tive ngetive

wemisa iminyele yetive,

kwaya ngebungako bemadvodzana a-Israyeli.

9

32:9
Eks. 19:5
1 Phet. 2:9
Ngobe sabelo saSimakadze sive sakhe,

Jakobe losabelo lesilifa lakhe.

10“Eveni lelisehlane,

lapho amtfola khona,

esikhotseni kalashameshame,

wamvikela wamnakekela;

wamlondvolota njengenhlavu yeliso lakhe,

11

32:11
Eks. 19:4
Isa. 63:9
njengelusweti lolunyakatisa sidleke salo,

lundizele etikwemazini alo,

lwendlale timphiko talo,

kuze luwabambe ngato,

luwetfwale ngetingwabha talo.

12NguSimakadze kuphela lowamhola;

kwakute namunye

nkulunkulu wetive labenaye.

13“Wamgibelisa eticongweni etindze temhlaba,

wamondla ngetitselo tesiganga.

Wamkhuluphalisa ngeluju lwemadvwala

nangemafutsa asemifantfwini, ematjeni emlilo.

14Wamkhuluphalisa ngemasi nangelubisi lwemhlambi

yetinkhomo netimbuti,

nangemazinyane lakhuluphalisiwe etimvu netimbuti,

nangetihhanca telikhetselo taseBhashani,

nangetinhlavu letikhetsekile takolo.

Wanatsa liwayini lelimnandzi kakhulu lelibovu.

15“Jeshuruni“Jeshuruni” kusho “Locotfo” lekungu-Israyeli wazimuka wakhahlela;

wesutsa kudla, wesuleka, watamasa.

Wamfulatsela Nkulunkulu lowamenta,

walala Lidvwala lelinguMsindzisi wakhe.

16Bamenta waba nesikhwele

ngabonkulunkulu babo betive;

bamtfukutselisa ngaleto tithico

tabo letinengekako.

17

32:17
Hla. 106:37
1 Khor. 10:20
Benta imihlatjelo emadimonini

langasiye Nkulunkulu,

bonkulunkulu labangazange sebaze babati,

bonkulunkulu lababesandza kuvela nje,

bonkulunkulu boyihlo labebangazange sebabesabe.

18Nalilahla Lidvwala lelaba nguyihlo kini,

namkhohlwa Nkulunkulu lowanitala.

19“Simakadze wakubona loko, wabalahla,

ngobe abetfukutseliswe

ngemadvodzana nemadvodzakati akhe.

20Watsi: ‘Ngiyawubufihla buso bami kubo,

ngibone kutsi siphetfo sabo kutawuba yini.

Ngobe basitukulwane lesigwegwile,

bantfwana labangaketsembeki.

21

32:21
Rom. 10:19
1 Khor. 10:22
Bangenta ngaba nesikhwele

ngalokungesiye nkulunkulu.

Bangitfukutselisa

ngetithico tabo letingenamsebenti.

Ngiyawubenta babe nemona

ngalabo labangesiso sive.

Ngiyawubatfukutselisa ngesive lesingenakucondza.

22

32:22
Jer. 15:14
17:4
Ngobe umlilo uphembeke ngentfukutselo yami,

umlilo lovutsa ufike phansi

ekujuleni endzaweni yalabafile.Nome “eSheyoli”

Uyawudla umhlaba kanye netivuno tawo,

ulumeke umlilo etisekelweni tetintsaba.

23“ ‘Ngiyawubutsisa tehlakalo etikwabo

ngibafumbe ngemicibisholo yami.

24

32:24
Dut. 28:22
Ngiyawubahlasela ngendlala lephundlako,

namashaya acotfule wetifo letibulalanako,

kanye netijeziso letibulalako.

Ngiyawubahlasela ngetidladla tetilwane tesiganga,

nangesihlungu setindlondlo

letintjuma elutfulini.

25

32:25
Sil. 1:20
Esitaladini inkemba iyawubenta

babe ngulabangenabantfwana.

Emakhaya abo kuyawubusa luvalo.

Emajaha netintfombi kuyawubhubha,

emakhehla netinswane kuphele.

26Ngatsi ngiyawubasakata,

ngesule nekukhunjulwa kwabo

etingcondvweni tebantfu.

27

32:27
Num. 14:15
Hez. 20:14
Kodvwa ngakwesaba kucolosha kwesitsa,

funa sitsa singacondzisisi kahle, bese sitsi:

“Sandla sami sincobile

akukentiwa nguSimakadze konkhe loku.” ’

28“Basive lesite ingcondvo,

kute kubo kwehlukanisa lokubi nalokuhle.

29Kube mane bebangahlakanipha,

bakucondze loku, bakhanyelwe

kutsi siphetfo sabo sitakuba yini!

30Kodvwa indvodza yinye ingawacosha kanjani

emadvodza layinkhulungwane,

nome-ke lamabili acoshe emadvodza

latinkhulungwane letilishumi,

ngaphandle kwekutsi Lidvwala labo libatsengisile,

ngaphandle kwekutsi Simakadze ubanikele kubo?

31Ngobe lidvwala labo alifanani neLidvwala letfu,

ngisho netitsa tetfu tiyakuvuma loko.

32

32:32
Hez. 16:49
Umvini wabo uphuma emvinini waseSodoma

nasemasimini aseGomora.

Emagelebisi abo agcwele shevu,

netitfungo tabo ticuketse kubaba.

33Liwayini labo lisihlungu setinyoka,

sihlungu lesibulalako semfeti.

34“Loku angikakugcini yini esilulwini,

ngakubeka luphawu etingungwini tami?

35

32:35
Rom. 12:19
Heb. 10:30
Kuphindzisela kwami;

ngimi loyawutibuyiselela.

Ngesikhatsi lesikahle

lunyawo lwabo luyawushelela.

Lilanga labo lekuhlupheka selisedvute,

kubhujiswa kwabo kuyabahlasela.”

36

32:36a
Hla. 135:14
32:36
1 Khos. 14:10
2 Khos. 14:26
Simakadze uyawusehlulela sive sakhe.

Unesihawu etincekwini takhe,

nase abone kutsi emandla ato aphelile,

sekute namunye losasele,

sigcili nome lokhululekile.

37Uyawutsi: “Manje sebaphi bonkulunkulu babo,

lelo lidvwala lababephephele kulo.

38

32:38
Khu. 10:14
Sebaphi bonkulunkulu

labadla emanoni emihlatjelo yabo,

banatsa liwayini leminikelo yabo yekunatsa?

Abavuke batenisita!

Ababe sivikelo senu, banivikele!

39

32:39
Dut. 4:35
1 Sam. 2:6
Isa. 45:5
Hos. 6:1
“Bonani-ke manje kutsi Ngimi leNginguye,

kute lomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.

Ngiyisa ekufeni, ngibuyise ekuphileni;

ngilimatile ngiyawuphilisa futsi.

Kute longakhulula lutfo esandleni sami.

40

32:40
Semb. 10:5
Ngiphakamisela sandla sami ezulwini,

ngimemetele ngitsi:

‘Njengobe ngiphila kuze kube phakadze,

41nangilola inkemba yami lekhaliphako

ngiyibambe ngesandla sami nangehlulela,

ngiyakuphindzisela etitseni tami,

ngitiphindzisele kulabo labangitondzako.

42Imicibisholo yami ngiyakuyenta idzakwe yingati,

ngesikhatsi inkemba yami idla inyama,

ingati yalabagwaziwe nalabatfunjiwe,

tinhloko tebaholi betitsa.’ ”

43

32:43
Hla. 9:12
Rom. 15:10
Semb. 19:2
Jabulani nine tive kanye nesive sakhe,Nome “Jabulisani sive, nine tive”

ngobe uyawutiphindzisela ngengati yetinceku takhe.

Uyawutiphindzisela etitseni takhe,

ente inhlawulo yekubuyisana

nelive lakhe nesive sakhe.

44

32:44
Num. 13:17
Mosi weta naJoshuwa, umsa waNuni, wawakhuluma onkhe emavi alengoma sive sonkhe silalele.

Imiyalo yaMosi yekugcina

45Watsi Mosi kube acedze kukhuluma onkhe emavi alengoma kuma-Israyeli, 46

32:46
Dut. 6:6
11:18
wakhuluma kubo watsi: “Wafakeni etinhlitiyweni tenu onkhe lamavi lenginitjela wona lamuhla, khona niyekuyala ngawo bantfwabenu kutsi bawahloniphe ngekucophelela onkhe emavi alomtsetfo. 47
32:47
Heb. 4:12
Lamavi akusiwo emavi lalite kini, akuphila kwenu. Niyawuphila ngawo sikhatsi lesidze kulelo live lenewela iJordane kuyakulidla.”

48

32:48-52
Num. 27:12-14
Dut. 3:23-27
Ngalona lelo langa Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 49“Yenyukela etintsabeni tase-Abarimu eNtsabeni iNebo leseveni lakaMowabi, lemacondzana neJerikho, ubuke iKhenani ngesheya, live lengilipha sive saka-Israyeli kutsi libe laso. 50
32:50
Num. 20:25
33:38
Lapho-ke kuleyo ntsaba lotayekhwela ngulapho uyawufela khona, uye kubakini, njengemnakenu Aroni lowafela eNtsabeni iHori, waya kubakubo. 51
32:51
Num. 20:12
Loko kungenca yekutsi nine nobabili anizange netsembeke kimi embikwesive saka-Israyeli emantini aseMeribha Khadeshi, eHlane laseSini; kungobe anizange nibuphakamise bungcwele bami kuma-Israyeli. 52
32:52
Dut. 34:4
Ngako, lelive utalibonela khashane; ngeke usangena kulelive lengilipha sive saka-Israyeli.”