Siswati 1996 (SWA96)
31

Joshuwa utsatsa sikhundla saMosi

311Mosi wesuka lapho wakhuluma nankha emavi esiveni sonkhe sema-Israyeli, watsi: 2

31:2
Num. 20:12
27:12
Dut. 3:26
32:52
34:7
“Manje sengimdzala sengineminyaka leli-120, futsi angisakhoni kuchubeka ngibe ngumholi wenu. Simakadze ukhulume kimi, watsi: ‘Ungeke uwewele umfula iJordane.’ 3
31:3
Num. 27:18
Simakadze Nkulunkulu wenu, yena matfupha, uyawuhamba embikwenu ewele kucala kunani. Uyawubhubhisa letive embikwenu, nine niyawudla live lato. Joshuwa-ke naye uyawuhamba embikwenu, ewele kucala kunani, njengobe Simakadze ashito. 4
31:4
Num. 21:21-35
Simakadze uyakwenta kuto loko lakwenta kuboSihoni na-Ogi, emakhosi ema-Amori, lawabhubhisa kanye nelive labo. 5
31:5
Dut. 7:2
Simakadze uyawutinikela kini, nine niyawukwenta kuto konkhe lenginiyale ngako kutsi nikwente. 6
31:6
Dut. 7:21
Josh. 1:5
Heb. 13:5
Cinani nime, nibe nesibindzi. Ningatesabi futsi ningatfutfumeli ngato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uhamba nani; angeke anishiye, futsi angeke aniyekele.”

7

31:7
Num. 27:23
Dut. 3:28
Mosi wabe sewubita Joshuwa, wakhuluma kuye embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, watsi: “Cina ume sibindzi, ngobe kufanele uhambe nalesive uye eveni Simakadze lafunga ngalo kubokhokho baso kutsi utasipha lona, kufanele usabele lelive libe lifa laso. 8
31:8
Josh. 1:5
Heb. 13:5
Simakadze, yena matfupha, uhamba embikwakho, futsi uyawuba nawe; angeke akushiye futsi angeke akuyekele. Ungesabi; ungalahlekelwa litsemba.”

Umtsetfo kufanele ufundvwe njalo nje ekupheleni kweminyaka lesikhombisa

9Ngako-ke Mosi wawubhala phansi lomtsetfo, wase uwunika baphristi, emadvodzana aLevi, labetfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, nabo bonkhe baholi besive saka-Israyeli. 10

31:10
Dut. 15:1
16:13-15
Mosi wase uyabayala utsi: “Njalo nje ekupheleni kweminyaka lesikhombisa, ngemnyaka wekwesulwa kwetikwenede, ngesikhatsi seMkhosi Wemadlangala, 11
31:11
Neh. 8:1
ngesikhatsi onkhe ema-Israyeli atewutibonakalisa kuSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni latayikhetsa, lomtsetfo niyakuwufundza embikwawo eva. 12Hlanganisani sonkhe sive, emadvodza, nebafati, nebantfwana kanye nebetive labahlala emadolobheni enu, khona batewulalela bafundze nekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu. Nibowalandzela ngekucophelela lokukhulu onkhe lamavi alomtsetfo. 13Bantfwababo, labangawati lomtsetfo, kufanele bawulalele bafundze nekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu, yingci nanisehleti kulo lelive lenitakwewela iJordane kuyawulidla.”

Umyalo waSimakadze wekugcina kuMosi

14Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Manje lilanga lakho selisondzele. Bita Joshuwa ute naye ethendeni lekuhlangana, lapho ngitamnikela khona imiyalo nangimbeka.”

Ngako boMosi naJoshuwa beta ethendeni lekuhlangana. 15Simakadze wabonakala ethendeni asensikeni yelifu. Lensika yelifu yema ekungeneni kwelithende lekuhlangana.

16Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wena sewutawuhamba uyewuphumula nabokhokho bakho, emvakwekufa kwakho lesive siyawugwadla nabonkulunkulu betive takulelo live lesiyawungena kulo. Siyawungishiya, sephule nesivumelwane lengasenta naso. 17Ngalelo langa ngiyawubatfukutselela ngibashiye. Ngiyawubafihlela buso bami, bayawubhubha. Bayawukwehlelwa tigemegeme netinhlupho letinyenti, ngalelo langa bayawutibuta batsi: ‘Letigemegeme atikasehleli ngobe Nkulunkulu angasekho kitsi yini?’ 18Nakanjani buso bami ngiyawubufihla ngalelo langa, ngenca yabo bonkhe bubi babo lababentile ngekugucukela kulabanye bonkulunkulu.

19“Manje tibhalele phansi lengoma uyifundzise sive sema-Israyeli, usihlabelelise yona, khona itewuba bufakazi bami kubo. 20Ngitawutsi ngingabangenisa kulelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, live lengaletsembisa ngesifungo kubokhokho babo, futsi batsi bangadla besutse, banotse, bayawube sebaphambukela kulabanye bonkulunkulu babakhonte, bangilahle mine, bephule nesivumelwane sami. 21Kuyawutsi tigemegeme letinyenti netinhlupho nakwehlela etikwabo, lengoma iyawubalahla ngebufakazi bayo, ngobe titukulwane tabo tingeke tiyikhohlwe. Ngiyakwati loko labacabanga kukwenta, ngisho nome basengakangeni kulelo live lengabetsembisa lona ngesifungo.”

22Ngako Mosi wayibhala phansi leyo ngoma ngalona lelo langa, wabe sewuyifundzisa ema-Israyeli.

23

31:23
Num. 27:23
Josh. 1:6
Simakadze wanika lowo myalo kuJoshuwa, umsa waNuni, watsi: “Cina ube nesibindzi, ngobe nguwe lotawungenisa ema-Israyeli eveni lengabetsembisa lona ngesifungo, mine matfupha ngiyawuba nawe.”

24Watsi kube Mosi acedze kubhala encwadzini emavi alomtsetfo kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, 25wabe sewunika lomyalo kumaLevi labenguwona etfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, watsi: 26

31:26
2 Khos. 22:8
“Tsatsani leNcwadzi yeMtsetfo niyibeke eceleni kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, iyawuhlala lapho ibe ngufakazi lonilahlako. 27Ngobe ngiyanati kutsi nibantfu labatsandza kangakanani kuhlubuka nekucinisa tinhloko. Njengobe benitsandza kangaka kuhlubuka Simakadze ngisaphila kanye nani, niyakumhlubuka kakhulu kangakanani-ke nase ngifile. 28Hlanganisani lapha embikwami bonkhe baholi betive tenu kanye nato tonkhe tiphatsimandla tenu, kuze ngitewukhuluma lamavi kubo beva, ngibite lizulu nemhlaba kutsi kube bufakazi kubo. 29Ngobe ngiyati kutsi emvakwekufa kwami nakanjani niyawuba babi kakhulu, nize niphambuke nakulendlela lenginiyale kutsi nihambe ngayo. Kulamalanga letako, nitakwehlelwa tigemegeme letimbi, ngobe niyakwenta bubi embikwaSimakadze nimtfukutselise ngaloko tandla tenu letikwentile.”

Ingoma yaMosi

30Mosi wabe sewucamba emavi alengoma, wawasho onkhe ngenhloko kusukela ekucaleni kuye ekugcineni. Sive sonkhe saka-Israyeli sasilalele.

32

321

32:1
Dut. 31:28
Isa. 1:2
“Lalelani, mazulu, ngitawukhuluma.

Vani, wena mhlaba,

emavi emlomo wami.

2Imfundziso yami ayehle njengemvula,

emavi ami ahhohloke njengematolo; yebo,

njengemabhudlo etjanini lobuluhlata,

nanjengemvula lenkhulu etikwalokumilile.

3

32:3
Hla. 34:4
Ngiyawumemetela Libito laSimakadze,

kudvunyiswe bukhulu baNkulunkulu wetfu.

4

32:4
Hla. 92:15
“Yena uLidvwala, imisebenti yakhe iphelele;

yebo, netindlela takhe tonkhe tilungile.

Nkulunkulu lowetsembekile longakwenti lokubi,

ucotfo akakhetsi muntfu.

5

32:5
Eks. 32:9
Isa. 1:3
Mat. 12:39
Bonile kuye, batindlisamahloni.

Ngako-ke abasesibo bantfwana bakhe,

kodvwa situkulwane lesesigwegwile,

nalesintsamo yaso ishwilekile.

6

32:6
Mal. 1:6
Kungabe lena nguyona ndlela yini

lenibonga ngayo kuSimakadze,

nine sive lesilibele nalesingakahlakaniphi?

Akusiyena yini longuyihlo,

uMdali wenu,

lowo lowanenta wanibumba?

7“Khumbulani tikhatsi tasemandvulo,

cabangani ngetitukulwane lese tendlula kadzeni.

Buta kuboyihlo, batakunitjela,

nakubo labadzala, batawunichazela.

8

32:8
Gen. 11:8
Imis. 17:26
Ngesikhatsi Losetikwako Konkhe

abela tive emafa ato,

mhlazana ehlukanisa tive ngetive

wemisa iminyele yetive,

kwaya ngebungako bemadvodzana a-Israyeli.

9

32:9
Eks. 19:5
1 Phet. 2:9
Ngobe sabelo saSimakadze sive sakhe,

Jakobe losabelo lesilifa lakhe.

10“Eveni lelisehlane,

lapho amtfola khona,

esikhotseni kalashameshame,

wamvikela wamnakekela;

wamlondvolota njengenhlavu yeliso lakhe,

11

32:11
Eks. 19:4
Isa. 63:9
njengelusweti lolunyakatisa sidleke salo,

lundizele etikwemazini alo,

lwendlale timphiko talo,

kuze luwabambe ngato,

luwetfwale ngetingwabha talo.

12NguSimakadze kuphela lowamhola;

kwakute namunye

nkulunkulu wetive labenaye.

13“Wamgibelisa eticongweni etindze temhlaba,

wamondla ngetitselo tesiganga.

Wamkhuluphalisa ngeluju lwemadvwala

nangemafutsa asemifantfwini, ematjeni emlilo.

14Wamkhuluphalisa ngemasi nangelubisi lwemhlambi

yetinkhomo netimbuti,

nangemazinyane lakhuluphalisiwe etimvu netimbuti,

nangetihhanca telikhetselo taseBhashani,

nangetinhlavu letikhetsekile takolo.

Wanatsa liwayini lelimnandzi kakhulu lelibovu.

15“Jeshuruni“Jeshuruni” kusho “Locotfo” lekungu-Israyeli wazimuka wakhahlela;

wesutsa kudla, wesuleka, watamasa.

Wamfulatsela Nkulunkulu lowamenta,

walala Lidvwala lelinguMsindzisi wakhe.

16Bamenta waba nesikhwele

ngabonkulunkulu babo betive;

bamtfukutselisa ngaleto tithico

tabo letinengekako.

17

32:17
Hla. 106:37
1 Khor. 10:20
Benta imihlatjelo emadimonini

langasiye Nkulunkulu,

bonkulunkulu labangazange sebaze babati,

bonkulunkulu lababesandza kuvela nje,

bonkulunkulu boyihlo labebangazange sebabesabe.

18Nalilahla Lidvwala lelaba nguyihlo kini,

namkhohlwa Nkulunkulu lowanitala.

19“Simakadze wakubona loko, wabalahla,

ngobe abetfukutseliswe

ngemadvodzana nemadvodzakati akhe.

20Watsi: ‘Ngiyawubufihla buso bami kubo,

ngibone kutsi siphetfo sabo kutawuba yini.

Ngobe basitukulwane lesigwegwile,

bantfwana labangaketsembeki.

21

32:21
Rom. 10:19
1 Khor. 10:22
Bangenta ngaba nesikhwele

ngalokungesiye nkulunkulu.

Bangitfukutselisa

ngetithico tabo letingenamsebenti.

Ngiyawubenta babe nemona

ngalabo labangesiso sive.

Ngiyawubatfukutselisa ngesive lesingenakucondza.

22

32:22
Jer. 15:14
17:4
Ngobe umlilo uphembeke ngentfukutselo yami,

umlilo lovutsa ufike phansi

ekujuleni endzaweni yalabafile.Nome “eSheyoli”

Uyawudla umhlaba kanye netivuno tawo,

ulumeke umlilo etisekelweni tetintsaba.

23“ ‘Ngiyawubutsisa tehlakalo etikwabo

ngibafumbe ngemicibisholo yami.

24

32:24
Dut. 28:22
Ngiyawubahlasela ngendlala lephundlako,

namashaya acotfule wetifo letibulalanako,

kanye netijeziso letibulalako.

Ngiyawubahlasela ngetidladla tetilwane tesiganga,

nangesihlungu setindlondlo

letintjuma elutfulini.

25

32:25
Sil. 1:20
Esitaladini inkemba iyawubenta

babe ngulabangenabantfwana.

Emakhaya abo kuyawubusa luvalo.

Emajaha netintfombi kuyawubhubha,

emakhehla netinswane kuphele.

26Ngatsi ngiyawubasakata,

ngesule nekukhunjulwa kwabo

etingcondvweni tebantfu.

27

32:27
Num. 14:15
Hez. 20:14
Kodvwa ngakwesaba kucolosha kwesitsa,

funa sitsa singacondzisisi kahle, bese sitsi:

“Sandla sami sincobile

akukentiwa nguSimakadze konkhe loku.” ’

28“Basive lesite ingcondvo,

kute kubo kwehlukanisa lokubi nalokuhle.

29Kube mane bebangahlakanipha,

bakucondze loku, bakhanyelwe

kutsi siphetfo sabo sitakuba yini!

30Kodvwa indvodza yinye ingawacosha kanjani

emadvodza layinkhulungwane,

nome-ke lamabili acoshe emadvodza

latinkhulungwane letilishumi,

ngaphandle kwekutsi Lidvwala labo libatsengisile,

ngaphandle kwekutsi Simakadze ubanikele kubo?

31Ngobe lidvwala labo alifanani neLidvwala letfu,

ngisho netitsa tetfu tiyakuvuma loko.

32

32:32
Hez. 16:49
Umvini wabo uphuma emvinini waseSodoma

nasemasimini aseGomora.

Emagelebisi abo agcwele shevu,

netitfungo tabo ticuketse kubaba.

33Liwayini labo lisihlungu setinyoka,

sihlungu lesibulalako semfeti.

34“Loku angikakugcini yini esilulwini,

ngakubeka luphawu etingungwini tami?

35

32:35
Rom. 12:19
Heb. 10:30
Kuphindzisela kwami;

ngimi loyawutibuyiselela.

Ngesikhatsi lesikahle

lunyawo lwabo luyawushelela.

Lilanga labo lekuhlupheka selisedvute,

kubhujiswa kwabo kuyabahlasela.”

36

32:36a
Hla. 135:14
32:36
1 Khos. 14:10
2 Khos. 14:26
Simakadze uyawusehlulela sive sakhe.

Unesihawu etincekwini takhe,

nase abone kutsi emandla ato aphelile,

sekute namunye losasele,

sigcili nome lokhululekile.

37Uyawutsi: “Manje sebaphi bonkulunkulu babo,

lelo lidvwala lababephephele kulo.

38

32:38
Khu. 10:14
Sebaphi bonkulunkulu

labadla emanoni emihlatjelo yabo,

banatsa liwayini leminikelo yabo yekunatsa?

Abavuke batenisita!

Ababe sivikelo senu, banivikele!

39

32:39
Dut. 4:35
1 Sam. 2:6
Isa. 45:5
Hos. 6:1
“Bonani-ke manje kutsi Ngimi leNginguye,

kute lomunye nkulunkulu ngaphandle kwami.

Ngiyisa ekufeni, ngibuyise ekuphileni;

ngilimatile ngiyawuphilisa futsi.

Kute longakhulula lutfo esandleni sami.

40

32:40
Semb. 10:5
Ngiphakamisela sandla sami ezulwini,

ngimemetele ngitsi:

‘Njengobe ngiphila kuze kube phakadze,

41nangilola inkemba yami lekhaliphako

ngiyibambe ngesandla sami nangehlulela,

ngiyakuphindzisela etitseni tami,

ngitiphindzisele kulabo labangitondzako.

42Imicibisholo yami ngiyakuyenta idzakwe yingati,

ngesikhatsi inkemba yami idla inyama,

ingati yalabagwaziwe nalabatfunjiwe,

tinhloko tebaholi betitsa.’ ”

43

32:43
Hla. 9:12
Rom. 15:10
Semb. 19:2
Jabulani nine tive kanye nesive sakhe,Nome “Jabulisani sive, nine tive”

ngobe uyawutiphindzisela ngengati yetinceku takhe.

Uyawutiphindzisela etitseni takhe,

ente inhlawulo yekubuyisana

nelive lakhe nesive sakhe.

44

32:44
Num. 13:17
Mosi weta naJoshuwa, umsa waNuni, wawakhuluma onkhe emavi alengoma sive sonkhe silalele.

Imiyalo yaMosi yekugcina

45Watsi Mosi kube acedze kukhuluma onkhe emavi alengoma kuma-Israyeli, 46

32:46
Dut. 6:6
11:18
wakhuluma kubo watsi: “Wafakeni etinhlitiyweni tenu onkhe lamavi lenginitjela wona lamuhla, khona niyekuyala ngawo bantfwabenu kutsi bawahloniphe ngekucophelela onkhe emavi alomtsetfo. 47
32:47
Heb. 4:12
Lamavi akusiwo emavi lalite kini, akuphila kwenu. Niyawuphila ngawo sikhatsi lesidze kulelo live lenewela iJordane kuyakulidla.”

48

32:48-52
Num. 27:12-14
Dut. 3:23-27
Ngalona lelo langa Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 49“Yenyukela etintsabeni tase-Abarimu eNtsabeni iNebo leseveni lakaMowabi, lemacondzana neJerikho, ubuke iKhenani ngesheya, live lengilipha sive saka-Israyeli kutsi libe laso. 50
32:50
Num. 20:25
33:38
Lapho-ke kuleyo ntsaba lotayekhwela ngulapho uyawufela khona, uye kubakini, njengemnakenu Aroni lowafela eNtsabeni iHori, waya kubakubo. 51
32:51
Num. 20:12
Loko kungenca yekutsi nine nobabili anizange netsembeke kimi embikwesive saka-Israyeli emantini aseMeribha Khadeshi, eHlane laseSini; kungobe anizange nibuphakamise bungcwele bami kuma-Israyeli. 52
32:52
Dut. 34:4
Ngako, lelive utalibonela khashane; ngeke usangena kulelive lengilipha sive saka-Israyeli.”

33

Mosi ubusisa tive tema-Israyeli

331

33:1
Gen. 49:1
Lesi sibusiso Mosi, umuntfu waNkulunkulu, labusisa ngaso ema-Israyeli ngaphambi kwekufa kwakhe. 2
33:2
Dan. 7:10
Hab. 3:3
Imis. 7:53
Gal. 3:19
Wakhuluma watsi:

“Simakadze wachamuka eSinayi,

kwasa kitsiNgesiHebheru “kubo” nakavela eSeyiri,

wakhanya aseNtsabeni iPharani.

Wefika achamuka

etinkhulungwaneni talabangcwele,

weta kuvutsa umlilo

ngasesandleni sakhe sangesekudla.NgesiHebheru lomusho awukhanyi

3Ngempela nguwe lotsandza lesive;

bonkhe labangcwele basesandleni sakho.

Bakhotsama etinyaweni takho bonkhe.

Kuwe bemukela tifundvo,

4umtsetfo lesawunikwa nguMosi,

lifa lesive sakaJakobe.

5Simakadze waba yinkhosi yakaJeshuruni“Jeshuruni” kusho “Locotfo” lekungu-Israyeli

ngesikhatsi baholi besive

bahlangene netive taka-Israyeli.

6“Shangatsi Rubeni angaphila

angete afa,

nesive nemadvodzana akhe

angete aba mbalwa.”

7NgaJuda wakhuluma watsi:

“Vani, Simakadze,

kukhala kwa-Juda;

umletse esiveni sakhe.

Ngetandla takhe uvikela indlela yakhe.

Awu, bani ngumsiti wakhe etitseni takhe.”

8

33:8
Eks. 17:7
28:30
Num. 20:13
NgaLevi wakhuluma watsi:

“IThumimu yakho ne-Urimu yakho

ngeyalowo muntfu lowamtsandza.Nome “ngeyenceku yakho letsembekile”

Wamvivinya eMasa;

wamelana naye emantini aseMeribha.

9

33:9
Eks. 32:25
Mat. 10:37
19:29
Luk. 14:26
Wakhuluma ngeyise nenina watsi:

‘Anginandzaba nabo.’

Akazange abanake bomnakabo,

wabatsalalisela bantfwabakhe.

Kodvwa walilindza livi lakho,

wasilondvolota nesivumelwane sakho.

10Uyawufundzisa imiyalo yakho kuJakobe,

nemitsetfo yakho ku-Israyeli.

Ushisa imphepho embikwakho,

neminikelo yekushiswa yonkhe elatini lakho.

11Simakadze,

busisa lonkhe likhono lakhe,

imisebenti yetandla takhe ikujabulise.

Gwaza tinkhalo talabo labamvukelako,

ushaye titsa takhe uticedze,

tingaphindzi tivuke.”

12NgaBhenjamini wakhuluma watsi:

“Lotsandzekako waSimakadze

akahlale aphephile kuye,

ngobe uyamvikela lilanga lonkhe,

uhlala emhlane wakhe.”

13NgaJosefa wakhuluma watsi:

“Simakadze akabusise live lakhe

ngematolo laligugu asezulwini

nangemanti lajulile langaphansi kwemhlaba.

14Akalibusise ngalokuncono kakhulu

lokuvetwa lilanga,

nangetivuno letinhle tenyanga.

15Akalibusise ngetipho telikhetselo

tetintsaba tasendvulo,

nangenala yemagcuma aphakadze.

16

33:16
Eks. 3:2
Imis. 7:30
Akalibusise ngetipho letikhetsekile temhlaba,

nangekugcwala kwawo.

Akalibusise nangekutsandzeka kulowo

lohlala esihlahleni lesivutsako.NgesiHebheru “esihlahleni”

Sibusiso asehlele etikwenhloko yaJosefa,

yebo, etikwelibunti lakhe

lowo lowehlukaniswa nabomnakabo.

17

33:17
Num. 23:22
24:8
Litubulo lakhe lenkunzi linebukhosi,

timphondvo takhe tenyatsi.

Ngaletimphondvo uyawudvungulula

tonkhe tive kanyekanye,

kuze kufike emaphetselweni emhlaba.

Banjalo baka-Efrayimu,

batinkhulungwane tetinkhulungwane.

Banjalo nabakaManase, batinkhulungwane.”

18NgaZebuloni wakhuluma watsi:

“Jabula Zebuloni, ekuphumeni kwakho,

nawe, Isakhari, emathendeni akho.

19Bayakubitela tive entsabeni yabo

banikele khona lapho imihlatjelo yekulunga;

batitapele enaleni yetilwandle

nasemnotfweni lofihlwe esihlabatsini.”

20NgaGadi wakhuluma watsi:

“Ubusisiwe lowo lowandzisa umbuso waGadi!

Gadi uhlala lapho njengelibhubesi,

udzabula umkhono, yebo, nelukhakhayi.

21

33:21
Num. 32:16
Watikhetsela live lelihle kakhulu,

ngobe sabelo semholi sasigciniwe.

Yena weta kubaholi besive,

yebo, akanye nebaholi baka-Israyeli,

wafeza kulunga kwaSimakadze

kanye netimiso taSimakadze.”

22NgaDani wakhuluma watsi:

“Dani liwundlu lelibhubesi,

leligcume laphuma eBhashani.”

23NgaNaftali wakhuluma watsi:

“Naftali weneliswe kutsandvwa,

ugcwele tibusiso taSimakadze.

Uyakudla live lelingasenshonalanga,

nelive lelingaseningizimu

nelwandle lwaseGalile.”

24Nga-Asheri wakhuluma watsi:

“Lobusiseke kakhulu

kumadvodzana onkhe ngu-Asheri.

Uyawutsandvwa bomnakabo,

ageze tinyawo takhe ngemafutsa.

25Imicabo yemasango akho

iyawuba ngeyensimbi neyelitfusi,

nemandla akho alingane nemalanga akho.

26“Kute lonjengaNkulunkulu, Jeshuruni,“Jeshuruni” kusho “Locotfo” lekungu-Israyeli

logibela emazulu kuze atewusita wena,

agibele nemafu ngebukhosi bakhe.

27

33:27
Hla. 90:1
Nkulunkulu waphakadze siphephelo sakho,

ngaphansi ngimikhono yaphakadze.

Uyawucosha titsa takho embikwakho,

akhulume atsi: ‘Tibhubhise!’

28

33:28
Jer. 23:6
33:16
Ngako Israyeli uyawuhlala aphephile,

umtfombo waJakobe uvikelekile,

eveni lemabele neleliwayini lelisha,

lapho emazulu ehlisela khona ematolo.

29Ubusisiwe wena, Israyeli!

Ngubani lofanana nawe,

sive lesisindziswe nguSimakadze?

Nguye losihlangu sakho nemsiti wakho,

nenkemba yakho yeludvumo.

Titsa takho tiyawutiletsa kuwe,

wena uyakutigcobagcoba

tindzawo tato letiphakeme.”Nome “ugcobagcobe imitimba yato”