Siswati 1996 (SWA96)
31

Joshuwa utsatsa sikhundla saMosi

311Mosi wesuka lapho wakhuluma nankha emavi esiveni sonkhe sema-Israyeli, watsi: 2

31:2
Num. 20:12
27:12
Dut. 3:26
32:52
34:7
“Manje sengimdzala sengineminyaka leli-120, futsi angisakhoni kuchubeka ngibe ngumholi wenu. Simakadze ukhulume kimi, watsi: ‘Ungeke uwewele umfula iJordane.’ 3
31:3
Num. 27:18
Simakadze Nkulunkulu wenu, yena matfupha, uyawuhamba embikwenu ewele kucala kunani. Uyawubhubhisa letive embikwenu, nine niyawudla live lato. Joshuwa-ke naye uyawuhamba embikwenu, ewele kucala kunani, njengobe Simakadze ashito. 4
31:4
Num. 21:21-35
Simakadze uyakwenta kuto loko lakwenta kuboSihoni na-Ogi, emakhosi ema-Amori, lawabhubhisa kanye nelive labo. 5
31:5
Dut. 7:2
Simakadze uyawutinikela kini, nine niyawukwenta kuto konkhe lenginiyale ngako kutsi nikwente. 6
31:6
Dut. 7:21
Josh. 1:5
Heb. 13:5
Cinani nime, nibe nesibindzi. Ningatesabi futsi ningatfutfumeli ngato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uhamba nani; angeke anishiye, futsi angeke aniyekele.”

7

31:7
Num. 27:23
Dut. 3:28
Mosi wabe sewubita Joshuwa, wakhuluma kuye embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, watsi: “Cina ume sibindzi, ngobe kufanele uhambe nalesive uye eveni Simakadze lafunga ngalo kubokhokho baso kutsi utasipha lona, kufanele usabele lelive libe lifa laso. 8
31:8
Josh. 1:5
Heb. 13:5
Simakadze, yena matfupha, uhamba embikwakho, futsi uyawuba nawe; angeke akushiye futsi angeke akuyekele. Ungesabi; ungalahlekelwa litsemba.”

Umtsetfo kufanele ufundvwe njalo nje ekupheleni kweminyaka lesikhombisa

9Ngako-ke Mosi wawubhala phansi lomtsetfo, wase uwunika baphristi, emadvodzana aLevi, labetfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, nabo bonkhe baholi besive saka-Israyeli. 10

31:10
Dut. 15:1
16:13-15
Mosi wase uyabayala utsi: “Njalo nje ekupheleni kweminyaka lesikhombisa, ngemnyaka wekwesulwa kwetikwenede, ngesikhatsi seMkhosi Wemadlangala, 11
31:11
Neh. 8:1
ngesikhatsi onkhe ema-Israyeli atewutibonakalisa kuSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni latayikhetsa, lomtsetfo niyakuwufundza embikwawo eva. 12Hlanganisani sonkhe sive, emadvodza, nebafati, nebantfwana kanye nebetive labahlala emadolobheni enu, khona batewulalela bafundze nekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu. Nibowalandzela ngekucophelela lokukhulu onkhe lamavi alomtsetfo. 13Bantfwababo, labangawati lomtsetfo, kufanele bawulalele bafundze nekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu, yingci nanisehleti kulo lelive lenitakwewela iJordane kuyawulidla.”

Umyalo waSimakadze wekugcina kuMosi

14Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Manje lilanga lakho selisondzele. Bita Joshuwa ute naye ethendeni lekuhlangana, lapho ngitamnikela khona imiyalo nangimbeka.”

Ngako boMosi naJoshuwa beta ethendeni lekuhlangana. 15Simakadze wabonakala ethendeni asensikeni yelifu. Lensika yelifu yema ekungeneni kwelithende lekuhlangana.

16Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wena sewutawuhamba uyewuphumula nabokhokho bakho, emvakwekufa kwakho lesive siyawugwadla nabonkulunkulu betive takulelo live lesiyawungena kulo. Siyawungishiya, sephule nesivumelwane lengasenta naso. 17Ngalelo langa ngiyawubatfukutselela ngibashiye. Ngiyawubafihlela buso bami, bayawubhubha. Bayawukwehlelwa tigemegeme netinhlupho letinyenti, ngalelo langa bayawutibuta batsi: ‘Letigemegeme atikasehleli ngobe Nkulunkulu angasekho kitsi yini?’ 18Nakanjani buso bami ngiyawubufihla ngalelo langa, ngenca yabo bonkhe bubi babo lababentile ngekugucukela kulabanye bonkulunkulu.

19“Manje tibhalele phansi lengoma uyifundzise sive sema-Israyeli, usihlabelelise yona, khona itewuba bufakazi bami kubo. 20Ngitawutsi ngingabangenisa kulelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, live lengaletsembisa ngesifungo kubokhokho babo, futsi batsi bangadla besutse, banotse, bayawube sebaphambukela kulabanye bonkulunkulu babakhonte, bangilahle mine, bephule nesivumelwane sami. 21Kuyawutsi tigemegeme letinyenti netinhlupho nakwehlela etikwabo, lengoma iyawubalahla ngebufakazi bayo, ngobe titukulwane tabo tingeke tiyikhohlwe. Ngiyakwati loko labacabanga kukwenta, ngisho nome basengakangeni kulelo live lengabetsembisa lona ngesifungo.”

22Ngako Mosi wayibhala phansi leyo ngoma ngalona lelo langa, wabe sewuyifundzisa ema-Israyeli.

23

31:23
Num. 27:23
Josh. 1:6
Simakadze wanika lowo myalo kuJoshuwa, umsa waNuni, watsi: “Cina ube nesibindzi, ngobe nguwe lotawungenisa ema-Israyeli eveni lengabetsembisa lona ngesifungo, mine matfupha ngiyawuba nawe.”

24Watsi kube Mosi acedze kubhala encwadzini emavi alomtsetfo kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, 25wabe sewunika lomyalo kumaLevi labenguwona etfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, watsi: 26

31:26
2 Khos. 22:8
“Tsatsani leNcwadzi yeMtsetfo niyibeke eceleni kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, iyawuhlala lapho ibe ngufakazi lonilahlako. 27Ngobe ngiyanati kutsi nibantfu labatsandza kangakanani kuhlubuka nekucinisa tinhloko. Njengobe benitsandza kangaka kuhlubuka Simakadze ngisaphila kanye nani, niyakumhlubuka kakhulu kangakanani-ke nase ngifile. 28Hlanganisani lapha embikwami bonkhe baholi betive tenu kanye nato tonkhe tiphatsimandla tenu, kuze ngitewukhuluma lamavi kubo beva, ngibite lizulu nemhlaba kutsi kube bufakazi kubo. 29Ngobe ngiyati kutsi emvakwekufa kwami nakanjani niyawuba babi kakhulu, nize niphambuke nakulendlela lenginiyale kutsi nihambe ngayo. Kulamalanga letako, nitakwehlelwa tigemegeme letimbi, ngobe niyakwenta bubi embikwaSimakadze nimtfukutselise ngaloko tandla tenu letikwentile.”

Ingoma yaMosi

30Mosi wabe sewucamba emavi alengoma, wawasho onkhe ngenhloko kusukela ekucaleni kuye ekugcineni. Sive sonkhe saka-Israyeli sasilalele.