Siswati 1996 (SWA96)
30

Iminantiso yekubuyiselwa nekubusiswa

301

30:1
Lev. 26:40
Dut. 28:2,15
“Nangabe tonkhe letibusiso naleticalekiso lesengitichazile tinehlela, bese niyawakhumbula lamavi ami nome nisemkhatsini watiphi tive Simakadze Nkulunkulu wenu latawube anisakatele kuto, 2nangabe nine nebantfwabenu seniyabuyela kuSimakadze Nkulunkulu wenu nimlalele ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu, nente njengako konkhe lenginiyale ngako lamuhla, 3
30:3
Hla. 106:45
Jer. 29:14
31:23
32:37
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunibuyisela tonkhe tibusiso tenu,“uyawunibuyisela tibusiso tenu” nome “uyawunibuyisa ekutfunjweni” anihawukele aphindze anibutse kuto tonkhe leto tive, lapho abenisakatele khona. 4Nome ngabe abenisakatele etiveni letikhashane ekugcineni kwemhlaba ngaphansi kwelizulu, khona lapho Simakadze Nkulunkulu wenu uyawuphindze anibutsele ndzawonye anibuyise. 5Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunibuyisela eveni labokhokho benu, niyawulidla libe lenu. Uyawuniphumelelisa nibe sive lesikhulu nalesinotse kakhulu kunabokhokho benu. 6
30:6
Dut. 10:16
Jer. 4:4
32:29
Hez. 11:19
36:26
Rom. 2:29
Fil. 3:3
Khol. 2:11
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawusoka tinhlitiyo tenu netinhlitiyo tetitukulwane tenu, kuze nitsandze yena ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu, niphile. 7Simakadze Nkulunkulu wenu uyakwehlisela tonkhe leticalekiso etikwetitsa tenu letinitondzako naletinihluphako. 8Niyawuphindze nilalele Simakadze nilandzele yonkhe imiyalo yakhe lengininika yona lamuhla. 9
30:9
Dut. 28:11
Jer. 32:41
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawube sewuyaniphumelelisa kuko konkhe lenikwentako ngetandla tenu, nakubantfwana benu, nalokutelwe kwetifuyo tenu, nasesivunweni semhlaba wenu, Simakadze uyawuphindze ajabule ngani anente niphumelele, njengobe abejabula ngaboyihlomkhulu. 10Loko-ke kuyakwenteka nanilalela Simakadze Nkulunkulu wenu, nigcine yonkhe imiyalo yakhe netimiso takhe njengobe tibhalwe kulencwadzi yemtsetfo, niphendvukele kuSimakadze wenu, ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu.

11

30:11
Isa. 45:19
“Lomyalo lengininika wona lamuhla awulukhuni kakhulu kini, futsi awukho ngetulu kwenu. 12
30:12-14
Rom. 10:6-8
Awukho etulu esibhakabhakeni, kutsi seningaze nibute nitsi: ‘Ngubani lotakwenyukela ezulwini ayekusetfulela wona asiletsele, khona sitewulalela siwuhloniphe?’ 13Futsi awukho ngesheya kwelwandle, kutsi seningaze nibute nitsi: ‘Ngubani lotakwewela lolwandle ayewusitsatsela asichazele wona, kuze siwulalele siwuhloniphe?’ 14Yebo, livi lisedvute nani lisemilonyeni yenu nasetinhlitiyweni tenu kuze nililalele.

15“Bukani: Lamuhla ngibeka embikwenu kuphila nentfutfuko, kufa nekubhubha. 16Ngiyaniyala lamuhla kutsi nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nihambe endleleni yakhe, nigcine imiyalo yakhe, netimiso takhe, nemitsetfo yakhe, lapho-ke niyawuphila nandze, bese Simakadze Nkulunkulu wenu uyanibusisa kulelo live leningena kulo kutsi libe lenu.

17

30:17
Dut. 8:19
“Kodvwa nanijikisa tinhlityo tenu ningete namlalela, nidvonseleke ekukhotsameleni labanye bonkulunkulu, 18ngiyanitjela lamuhla ngitsi: Nakanjani niyawubhubha. Aniyikuphila sikhatsi lesidze kulelo live lenewela iJordane ningena kulo kutsi nilidle.

19

30:19
Dut. 4:26
11:26
“Lamuhla ngibita lizulu nemhlaba kutsi kube ngufakazi kini kutsi ngibeke embikwenu kufa nekuphila, tibusiso neticalekiso. Ngako khetsani kuphila, kuze niphile nine kanye nebantfwabenu, 20
30:20
Gen. 12:7
26:3
28:13
kuze nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nive liphimbo lakhe, ninamatsele kuye. Simakadze uyimphilo yenu, futsi uyakuninika iminyaka leminyenti kulelo live lalifungela kulinika bokhokho benu, bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe.”