Siswati 1996 (SWA96)
29

Sivumelwane saSimakadze nesive saka-Israyeli eveni lakaMowabi

291

29:1
Dut. 5:2
Lawa-ke ngemavi esivumelwane Simakadze layala ngawo Mosi kutsi asente nesive saka-Israyeli eveni lakaMowabi, kwengetela kuleso sivumelwane lasenta nabo baseseNtsabeni iHorebe.

2

29:2
Eks. 19:4
Mosi wawabita onkhe ema-Israyeli, wakhuluma kuwo watsi: “Nani matfupha natibonela loko Simakadze lakwenta kuFaro eGibhithe, nakuto tonkhe tiphatsimandla takhe kanye naseveni lakhe lonkhe. 3
29:3
Dut. 7:19
Natibonela nine ngewenu emehlo leto tivivinyo letinkhulu netibonakaliso letinkhulu netimangaliso; 4
29:4
Isa. 6:10
kodvwa kuze kube ngulamuhla Simakadze akakaniniki ingcondvo lecondzako nemehlo labonako nome tindlebe letivako. 5
29:5
Dut. 8:2
Kuyo yonkhe leminyaka lengema-40 lenganginihola ngayo ehlane, timphahla tenu atizange tiguge, netincabule tenu atizange tiguge etinyaweni tenu. 6Anizange senidle sinkhwa, aninatsanga naliwayini, nome lesinye sinatfo lesivutjelwa. Ngakwenta kuze ningati kutsi nginguSimakadze Nkulunkulu wenu.

7

29:7
Num. 21:21-35
Dut. 2:30
3:1
“Natsi nanifika kulendzawo, Sihoni, inkhosi yaseHeshboni, na-Ogi, inkhosi yaseBhashani, baphuma kutekulwa natsi, kodvwa sabehlula. 8
29:8
Num. 32:33
Sadla live labo salinika sive sakaRubeni nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase kutsi libe labo. 9
29:9
Dut. 4:6
1 Khos. 2:3
Yilandzeleni ngekucophelela yonkhe lemininingwane yalesivumelwane, khona nitewuchuma ninotse kuko konkhe lenikwentako.

10“Lamuhla nonkhe nime lapha embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu: baholi benu, netikhulu tenu, nalabadzala benu, netindvuna tenu, nawo onkhe emadvodza esive sema-Israyeli, 11kanye nebantfwabenu, nebafati benu, nebetive labahlala etinkanjini tenu banitfotele tinkhuni banikhelele nemanti, 12nime lapha, nimele kungena esivumelwaneni naSimakadze Nkulunkulu wenu lasenta nani lamuhla ngesifungo, 13

29:13
Dut. 28:9
lacinisa ngaso lamuhla kutsi nine nisive sakhe, nekutsi yena unguNkulunkulu wenu, njengobe anetsembisa nanjengobe afunga kuboyihlomkhulu, bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. 14Ngenta lesivumelwane, nesifungo saso, hhayi nani kuphela, 15lenime natsi lamuhla lapha embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu, kodvwa ngisho nakulabo labangekho kanye natsi lapha lamuhla.

16“Nani ngekwenu niyati kutsi sasiphila kanjani siseseGibhithe nekutsi sadzabula njani kumave ngemave endleleni nasita lapha. 17Natibonela nine titfombe tabo letinengekako, kanye netithico tabo telugodvo, netematje, netesiliva, netegolide. 18

29:18
Imis. 8:23
Heb. 12:15
Caphelisisani kutsi kubete indvodza nome umfati, nome umndeni, nome sive emkhatsini wenu lamuhla, lonenhlitiyo lephambukako kuSimakadze Nkulunkulu wetfu kutsi ahambe ayewukhonta bonkulunkulu baleto tive. Caphelisisani kutsi kubete imphandze lembi emkhatsini wenu lengahle ivete shevu lobabako.

19“Nangabe umuntfu lonjalo eva emavi alesifungo utincengela yena sibusiso kuye ngako angacabanga atsi: ‘Ngitawuphepha nome ngingachubeka ngitihambele ngeyami indlela.’ Loko kuyawehlisela sicalekiso emhlabatsini lomanti nakulowomile.Nome “ngitihambele ngeyami indlela yekwengeta kudzakwa ekomeni” 20

29:20
Dut. 28:15
Simakadze akayiwuze avume kumcolela, intfukutselo yaSimakadze nelulaka lwakhe luyakumvutsela lowo muntfu. Tonkhe ticalekiso letibhalwe kulencwadzi tiyawukwehlela etikwakhe. Simakadze uyawulesula libito lakhe emhlabeni. 21Simakadze uyawumkhipha umkhuphulwane kuto tonkhe tive tema-Israyeli, amehlukanisele tehlakalo macondzana nato tonkhe ticalekiso tesivumelwane letibhalwe kulencwadzi yemtsetfo.

22“Bantfwabenu labayawunilandzela etitukulwaneni letitako nebetive labayawube bavela emaveni lakhashane, bayawutibona letigemegeme letehlela kulelive; netifo Simakadze latehlisela kulo. 23

29:23
Gen. 19:24-25
Hos. 11:8
Live lonkhe liyawuba luswayi lolungenamsebenti lolubhadlako nesibabule. Kute lokuyawuhlanyelwa, kute lokuyawumila, kute nakunye lokuluhlata lokuyawuhluma kulelo live. Kuyawufanana nekubhujiswa kweGomora neSodoma, i-Adma neSeboyimu, Simakadze lakubhubhisa ngalolulaka lolwesabekako. 24
29:24
1 Khos. 9:8
Jer. 22:8
Tonkhe tive tiyawubuta titsi: ‘Simakadze wakwentelani loku kulelive? Siyini sizatfu salolulaka loluvutsa kangaka?’

25“Imphendvulo iyawutsi: ‘Kungobe lesive salahla sivumelwane saSimakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, sivumelwane lasenta nabo ngesikhatsi abakhipha eGibhithe. 26Lesive saphambuka sakhonta labanye bonkulunkulu, sakhotsama bona, bonkulunkulu lesingazange sesibati, Simakadze langazange asilayele bona. 27Ngako-ke, lulaka lwaSimakadze lwavutsela lelive labo kamatima, lase lehlelwa ngito tonkhe leticalekiso letibhalwe kulencwadzi. 28Ngekuvutsa kwentfukutselo nangebumatima belulaka lwakhe Simakadze wabasiphula eveni labo waya wayawubatsela kulelinye live, njengobe kunjalo nje lamuhla.’

29

29:29
Hla. 147:19
“Tintfo letifihlakele taSimakadze Nkulunkulu wetfu, kodvwa tintfo letembuliwe tiphiwe tsine kanye nebantfwana betfu kuze kube phakadze, kuze sitekwenta onkhe emavi labhalwe kulencwadzi yalomtsetfo.”

30

Iminantiso yekubuyiselwa nekubusiswa

301

30:1
Lev. 26:40
Dut. 28:2,15
“Nangabe tonkhe letibusiso naleticalekiso lesengitichazile tinehlela, bese niyawakhumbula lamavi ami nome nisemkhatsini watiphi tive Simakadze Nkulunkulu wenu latawube anisakatele kuto, 2nangabe nine nebantfwabenu seniyabuyela kuSimakadze Nkulunkulu wenu nimlalele ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu, nente njengako konkhe lenginiyale ngako lamuhla, 3
30:3
Hla. 106:45
Jer. 29:14
31:23
32:37
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunibuyisela tonkhe tibusiso tenu,“uyawunibuyisela tibusiso tenu” nome “uyawunibuyisa ekutfunjweni” anihawukele aphindze anibutse kuto tonkhe leto tive, lapho abenisakatele khona. 4Nome ngabe abenisakatele etiveni letikhashane ekugcineni kwemhlaba ngaphansi kwelizulu, khona lapho Simakadze Nkulunkulu wenu uyawuphindze anibutsele ndzawonye anibuyise. 5Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunibuyisela eveni labokhokho benu, niyawulidla libe lenu. Uyawuniphumelelisa nibe sive lesikhulu nalesinotse kakhulu kunabokhokho benu. 6
30:6
Dut. 10:16
Jer. 4:4
32:29
Hez. 11:19
36:26
Rom. 2:29
Fil. 3:3
Khol. 2:11
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawusoka tinhlitiyo tenu netinhlitiyo tetitukulwane tenu, kuze nitsandze yena ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu, niphile. 7Simakadze Nkulunkulu wenu uyakwehlisela tonkhe leticalekiso etikwetitsa tenu letinitondzako naletinihluphako. 8Niyawuphindze nilalele Simakadze nilandzele yonkhe imiyalo yakhe lengininika yona lamuhla. 9
30:9
Dut. 28:11
Jer. 32:41
Simakadze Nkulunkulu wenu uyawube sewuyaniphumelelisa kuko konkhe lenikwentako ngetandla tenu, nakubantfwana benu, nalokutelwe kwetifuyo tenu, nasesivunweni semhlaba wenu, Simakadze uyawuphindze ajabule ngani anente niphumelele, njengobe abejabula ngaboyihlomkhulu. 10Loko-ke kuyakwenteka nanilalela Simakadze Nkulunkulu wenu, nigcine yonkhe imiyalo yakhe netimiso takhe njengobe tibhalwe kulencwadzi yemtsetfo, niphendvukele kuSimakadze wenu, ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu.

11

30:11
Isa. 45:19
“Lomyalo lengininika wona lamuhla awulukhuni kakhulu kini, futsi awukho ngetulu kwenu. 12
30:12-14
Rom. 10:6-8
Awukho etulu esibhakabhakeni, kutsi seningaze nibute nitsi: ‘Ngubani lotakwenyukela ezulwini ayekusetfulela wona asiletsele, khona sitewulalela siwuhloniphe?’ 13Futsi awukho ngesheya kwelwandle, kutsi seningaze nibute nitsi: ‘Ngubani lotakwewela lolwandle ayewusitsatsela asichazele wona, kuze siwulalele siwuhloniphe?’ 14Yebo, livi lisedvute nani lisemilonyeni yenu nasetinhlitiyweni tenu kuze nililalele.

15“Bukani: Lamuhla ngibeka embikwenu kuphila nentfutfuko, kufa nekubhubha. 16Ngiyaniyala lamuhla kutsi nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nihambe endleleni yakhe, nigcine imiyalo yakhe, netimiso takhe, nemitsetfo yakhe, lapho-ke niyawuphila nandze, bese Simakadze Nkulunkulu wenu uyanibusisa kulelo live leningena kulo kutsi libe lenu.

17

30:17
Dut. 8:19
“Kodvwa nanijikisa tinhlityo tenu ningete namlalela, nidvonseleke ekukhotsameleni labanye bonkulunkulu, 18ngiyanitjela lamuhla ngitsi: Nakanjani niyawubhubha. Aniyikuphila sikhatsi lesidze kulelo live lenewela iJordane ningena kulo kutsi nilidle.

19

30:19
Dut. 4:26
11:26
“Lamuhla ngibita lizulu nemhlaba kutsi kube ngufakazi kini kutsi ngibeke embikwenu kufa nekuphila, tibusiso neticalekiso. Ngako khetsani kuphila, kuze niphile nine kanye nebantfwabenu, 20
30:20
Gen. 12:7
26:3
28:13
kuze nitsandze Simakadze Nkulunkulu wenu, nive liphimbo lakhe, ninamatsele kuye. Simakadze uyimphilo yenu, futsi uyakuninika iminyaka leminyenti kulelo live lalifungela kulinika bokhokho benu, bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe.”

31

Joshuwa utsatsa sikhundla saMosi

311Mosi wesuka lapho wakhuluma nankha emavi esiveni sonkhe sema-Israyeli, watsi: 2

31:2
Num. 20:12
27:12
Dut. 3:26
32:52
34:7
“Manje sengimdzala sengineminyaka leli-120, futsi angisakhoni kuchubeka ngibe ngumholi wenu. Simakadze ukhulume kimi, watsi: ‘Ungeke uwewele umfula iJordane.’ 3
31:3
Num. 27:18
Simakadze Nkulunkulu wenu, yena matfupha, uyawuhamba embikwenu ewele kucala kunani. Uyawubhubhisa letive embikwenu, nine niyawudla live lato. Joshuwa-ke naye uyawuhamba embikwenu, ewele kucala kunani, njengobe Simakadze ashito. 4
31:4
Num. 21:21-35
Simakadze uyakwenta kuto loko lakwenta kuboSihoni na-Ogi, emakhosi ema-Amori, lawabhubhisa kanye nelive labo. 5
31:5
Dut. 7:2
Simakadze uyawutinikela kini, nine niyawukwenta kuto konkhe lenginiyale ngako kutsi nikwente. 6
31:6
Dut. 7:21
Josh. 1:5
Heb. 13:5
Cinani nime, nibe nesibindzi. Ningatesabi futsi ningatfutfumeli ngato, ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uhamba nani; angeke anishiye, futsi angeke aniyekele.”

7

31:7
Num. 27:23
Dut. 3:28
Mosi wabe sewubita Joshuwa, wakhuluma kuye embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, watsi: “Cina ume sibindzi, ngobe kufanele uhambe nalesive uye eveni Simakadze lafunga ngalo kubokhokho baso kutsi utasipha lona, kufanele usabele lelive libe lifa laso. 8
31:8
Josh. 1:5
Heb. 13:5
Simakadze, yena matfupha, uhamba embikwakho, futsi uyawuba nawe; angeke akushiye futsi angeke akuyekele. Ungesabi; ungalahlekelwa litsemba.”

Umtsetfo kufanele ufundvwe njalo nje ekupheleni kweminyaka lesikhombisa

9Ngako-ke Mosi wawubhala phansi lomtsetfo, wase uwunika baphristi, emadvodzana aLevi, labetfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, nabo bonkhe baholi besive saka-Israyeli. 10

31:10
Dut. 15:1
16:13-15
Mosi wase uyabayala utsi: “Njalo nje ekupheleni kweminyaka lesikhombisa, ngemnyaka wekwesulwa kwetikwenede, ngesikhatsi seMkhosi Wemadlangala, 11
31:11
Neh. 8:1
ngesikhatsi onkhe ema-Israyeli atewutibonakalisa kuSimakadze Nkulunkulu wenu endzaweni latayikhetsa, lomtsetfo niyakuwufundza embikwawo eva. 12Hlanganisani sonkhe sive, emadvodza, nebafati, nebantfwana kanye nebetive labahlala emadolobheni enu, khona batewulalela bafundze nekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu. Nibowalandzela ngekucophelela lokukhulu onkhe lamavi alomtsetfo. 13Bantfwababo, labangawati lomtsetfo, kufanele bawulalele bafundze nekwesaba Simakadze Nkulunkulu wenu, yingci nanisehleti kulo lelive lenitakwewela iJordane kuyawulidla.”

Umyalo waSimakadze wekugcina kuMosi

14Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Manje lilanga lakho selisondzele. Bita Joshuwa ute naye ethendeni lekuhlangana, lapho ngitamnikela khona imiyalo nangimbeka.”

Ngako boMosi naJoshuwa beta ethendeni lekuhlangana. 15Simakadze wabonakala ethendeni asensikeni yelifu. Lensika yelifu yema ekungeneni kwelithende lekuhlangana.

16Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Wena sewutawuhamba uyewuphumula nabokhokho bakho, emvakwekufa kwakho lesive siyawugwadla nabonkulunkulu betive takulelo live lesiyawungena kulo. Siyawungishiya, sephule nesivumelwane lengasenta naso. 17Ngalelo langa ngiyawubatfukutselela ngibashiye. Ngiyawubafihlela buso bami, bayawubhubha. Bayawukwehlelwa tigemegeme netinhlupho letinyenti, ngalelo langa bayawutibuta batsi: ‘Letigemegeme atikasehleli ngobe Nkulunkulu angasekho kitsi yini?’ 18Nakanjani buso bami ngiyawubufihla ngalelo langa, ngenca yabo bonkhe bubi babo lababentile ngekugucukela kulabanye bonkulunkulu.

19“Manje tibhalele phansi lengoma uyifundzise sive sema-Israyeli, usihlabelelise yona, khona itewuba bufakazi bami kubo. 20Ngitawutsi ngingabangenisa kulelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, live lengaletsembisa ngesifungo kubokhokho babo, futsi batsi bangadla besutse, banotse, bayawube sebaphambukela kulabanye bonkulunkulu babakhonte, bangilahle mine, bephule nesivumelwane sami. 21Kuyawutsi tigemegeme letinyenti netinhlupho nakwehlela etikwabo, lengoma iyawubalahla ngebufakazi bayo, ngobe titukulwane tabo tingeke tiyikhohlwe. Ngiyakwati loko labacabanga kukwenta, ngisho nome basengakangeni kulelo live lengabetsembisa lona ngesifungo.”

22Ngako Mosi wayibhala phansi leyo ngoma ngalona lelo langa, wabe sewuyifundzisa ema-Israyeli.

23

31:23
Num. 27:23
Josh. 1:6
Simakadze wanika lowo myalo kuJoshuwa, umsa waNuni, watsi: “Cina ube nesibindzi, ngobe nguwe lotawungenisa ema-Israyeli eveni lengabetsembisa lona ngesifungo, mine matfupha ngiyawuba nawe.”

24Watsi kube Mosi acedze kubhala encwadzini emavi alomtsetfo kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, 25wabe sewunika lomyalo kumaLevi labenguwona etfwala libhokisi lesivumelwane saSimakadze, watsi: 26

31:26
2 Khos. 22:8
“Tsatsani leNcwadzi yeMtsetfo niyibeke eceleni kwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze Nkulunkulu wenu, iyawuhlala lapho ibe ngufakazi lonilahlako. 27Ngobe ngiyanati kutsi nibantfu labatsandza kangakanani kuhlubuka nekucinisa tinhloko. Njengobe benitsandza kangaka kuhlubuka Simakadze ngisaphila kanye nani, niyakumhlubuka kakhulu kangakanani-ke nase ngifile. 28Hlanganisani lapha embikwami bonkhe baholi betive tenu kanye nato tonkhe tiphatsimandla tenu, kuze ngitewukhuluma lamavi kubo beva, ngibite lizulu nemhlaba kutsi kube bufakazi kubo. 29Ngobe ngiyati kutsi emvakwekufa kwami nakanjani niyawuba babi kakhulu, nize niphambuke nakulendlela lenginiyale kutsi nihambe ngayo. Kulamalanga letako, nitakwehlelwa tigemegeme letimbi, ngobe niyakwenta bubi embikwaSimakadze nimtfukutselise ngaloko tandla tenu letikwentile.”

Ingoma yaMosi

30Mosi wabe sewucamba emavi alengoma, wawasho onkhe ngenhloko kusukela ekucaleni kuye ekugcineni. Sive sonkhe saka-Israyeli sasilalele.