Siswati 1996 (SWA96)
29

Sivumelwane saSimakadze nesive saka-Israyeli eveni lakaMowabi

291

29:1
Dut. 5:2
Lawa-ke ngemavi esivumelwane Simakadze layala ngawo Mosi kutsi asente nesive saka-Israyeli eveni lakaMowabi, kwengetela kuleso sivumelwane lasenta nabo baseseNtsabeni iHorebe.

2

29:2
Eks. 19:4
Mosi wawabita onkhe ema-Israyeli, wakhuluma kuwo watsi: “Nani matfupha natibonela loko Simakadze lakwenta kuFaro eGibhithe, nakuto tonkhe tiphatsimandla takhe kanye naseveni lakhe lonkhe. 3
29:3
Dut. 7:19
Natibonela nine ngewenu emehlo leto tivivinyo letinkhulu netibonakaliso letinkhulu netimangaliso; 4
29:4
Isa. 6:10
kodvwa kuze kube ngulamuhla Simakadze akakaniniki ingcondvo lecondzako nemehlo labonako nome tindlebe letivako. 5
29:5
Dut. 8:2
Kuyo yonkhe leminyaka lengema-40 lenganginihola ngayo ehlane, timphahla tenu atizange tiguge, netincabule tenu atizange tiguge etinyaweni tenu. 6Anizange senidle sinkhwa, aninatsanga naliwayini, nome lesinye sinatfo lesivutjelwa. Ngakwenta kuze ningati kutsi nginguSimakadze Nkulunkulu wenu.

7

29:7
Num. 21:21-35
Dut. 2:30
3:1
“Natsi nanifika kulendzawo, Sihoni, inkhosi yaseHeshboni, na-Ogi, inkhosi yaseBhashani, baphuma kutekulwa natsi, kodvwa sabehlula. 8
29:8
Num. 32:33
Sadla live labo salinika sive sakaRubeni nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase kutsi libe labo. 9
29:9
Dut. 4:6
1 Khos. 2:3
Yilandzeleni ngekucophelela yonkhe lemininingwane yalesivumelwane, khona nitewuchuma ninotse kuko konkhe lenikwentako.

10“Lamuhla nonkhe nime lapha embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu: baholi benu, netikhulu tenu, nalabadzala benu, netindvuna tenu, nawo onkhe emadvodza esive sema-Israyeli, 11kanye nebantfwabenu, nebafati benu, nebetive labahlala etinkanjini tenu banitfotele tinkhuni banikhelele nemanti, 12nime lapha, nimele kungena esivumelwaneni naSimakadze Nkulunkulu wenu lasenta nani lamuhla ngesifungo, 13

29:13
Dut. 28:9
lacinisa ngaso lamuhla kutsi nine nisive sakhe, nekutsi yena unguNkulunkulu wenu, njengobe anetsembisa nanjengobe afunga kuboyihlomkhulu, bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. 14Ngenta lesivumelwane, nesifungo saso, hhayi nani kuphela, 15lenime natsi lamuhla lapha embikwaSimakadze Nkulunkulu wetfu, kodvwa ngisho nakulabo labangekho kanye natsi lapha lamuhla.

16“Nani ngekwenu niyati kutsi sasiphila kanjani siseseGibhithe nekutsi sadzabula njani kumave ngemave endleleni nasita lapha. 17Natibonela nine titfombe tabo letinengekako, kanye netithico tabo telugodvo, netematje, netesiliva, netegolide. 18

29:18
Imis. 8:23
Heb. 12:15
Caphelisisani kutsi kubete indvodza nome umfati, nome umndeni, nome sive emkhatsini wenu lamuhla, lonenhlitiyo lephambukako kuSimakadze Nkulunkulu wetfu kutsi ahambe ayewukhonta bonkulunkulu baleto tive. Caphelisisani kutsi kubete imphandze lembi emkhatsini wenu lengahle ivete shevu lobabako.

19“Nangabe umuntfu lonjalo eva emavi alesifungo utincengela yena sibusiso kuye ngako angacabanga atsi: ‘Ngitawuphepha nome ngingachubeka ngitihambele ngeyami indlela.’ Loko kuyawehlisela sicalekiso emhlabatsini lomanti nakulowomile.Nome “ngitihambele ngeyami indlela yekwengeta kudzakwa ekomeni” 20

29:20
Dut. 28:15
Simakadze akayiwuze avume kumcolela, intfukutselo yaSimakadze nelulaka lwakhe luyakumvutsela lowo muntfu. Tonkhe ticalekiso letibhalwe kulencwadzi tiyawukwehlela etikwakhe. Simakadze uyawulesula libito lakhe emhlabeni. 21Simakadze uyawumkhipha umkhuphulwane kuto tonkhe tive tema-Israyeli, amehlukanisele tehlakalo macondzana nato tonkhe ticalekiso tesivumelwane letibhalwe kulencwadzi yemtsetfo.

22“Bantfwabenu labayawunilandzela etitukulwaneni letitako nebetive labayawube bavela emaveni lakhashane, bayawutibona letigemegeme letehlela kulelive; netifo Simakadze latehlisela kulo. 23

29:23
Gen. 19:24-25
Hos. 11:8
Live lonkhe liyawuba luswayi lolungenamsebenti lolubhadlako nesibabule. Kute lokuyawuhlanyelwa, kute lokuyawumila, kute nakunye lokuluhlata lokuyawuhluma kulelo live. Kuyawufanana nekubhujiswa kweGomora neSodoma, i-Adma neSeboyimu, Simakadze lakubhubhisa ngalolulaka lolwesabekako. 24
29:24
1 Khos. 9:8
Jer. 22:8
Tonkhe tive tiyawubuta titsi: ‘Simakadze wakwentelani loku kulelive? Siyini sizatfu salolulaka loluvutsa kangaka?’

25“Imphendvulo iyawutsi: ‘Kungobe lesive salahla sivumelwane saSimakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, sivumelwane lasenta nabo ngesikhatsi abakhipha eGibhithe. 26Lesive saphambuka sakhonta labanye bonkulunkulu, sakhotsama bona, bonkulunkulu lesingazange sesibati, Simakadze langazange asilayele bona. 27Ngako-ke, lulaka lwaSimakadze lwavutsela lelive labo kamatima, lase lehlelwa ngito tonkhe leticalekiso letibhalwe kulencwadzi. 28Ngekuvutsa kwentfukutselo nangebumatima belulaka lwakhe Simakadze wabasiphula eveni labo waya wayawubatsela kulelinye live, njengobe kunjalo nje lamuhla.’

29

29:29
Hla. 147:19
“Tintfo letifihlakele taSimakadze Nkulunkulu wetfu, kodvwa tintfo letembuliwe tiphiwe tsine kanye nebantfwana betfu kuze kube phakadze, kuze sitekwenta onkhe emavi labhalwe kulencwadzi yalomtsetfo.”