Siswati 1996 (SWA96)
28

Tibusiso tekulalela

(Lev. 26:3-13; Dut. 7:12-24)

281

28:1-14
Dut. 11:13-17
28:1
Lev. 26:3
Dut. 26:18
“Nanimlalela ngalokuphelele Simakadze Nkulunkulu wenu, nigcine yonkhe imiyalo yakhe lengininika yona lamuhla, Simakadze Nkulunkulu wenu uyakuniphakamisa ngetulu kwato tonkhe tive temhlaba. 2Tonkhe letibusiso tiyakwehlela etikwenu tinilandzele, nanilalela Simakadze Nkulunkulu wenu.

3“Niyakubusiswa emadolobheni enu, nibusiseke nasemasimini enu.

4“Sitselo sesisu senu siyawubusiswa, nesivuno selive lenu, nemazinyane etifuyo, nemankhonyane emihlambi yenu, nemazinyane etimvu tenu newetimbuti tenu.

5“Libhasikidi lenu liyawubusiswa kanye nendishi yenu yekubhucela inhlama.

6

28:6
Hla. 121:8
“Niyawubusiswa naningena, nibusiswe nome niphuma.

7“Simakadze uyakwenta kutsi titsa tenu letinivukelako nitehlule. Tiyawuviva titenihlasela, tita ngayinye indlela; kodvwa nase niticosha, tiyawubaleka ngetindlela letisikhombisa.

8“Simakadze uyakwehlisela sibusiso etikwetincolobane tenu nasetikwako konkhe leniyawukwenta ngetandla tenu. Simakadze Nkulunkulu wenu uyawunibusisa kulelo live lanipha lona.

9

28:9
Eks. 19:6
Dut. 7:6
“Simakadze utanenta nibe sive sakhe lesingcwele, njengobe anetsembisa ngesifungo, nanigcina imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, nihambe ngetindlela takhe. 10Tive tonkhe temhlaba tiyawubona kutsi nibitwa ngelibito laSimakadze, bese tiyanesaba. 11
28:11
Dut. 30:9
Simakadze uyawunipha inala yemnotfo lomkhulu nibe nebantfwana, andzise nemihlambi yetifuyo tenu kanye netitselo temhlaba wenu kulelo live lafunga ngalo kubokhokho benu kutsi utanipha lona.

12

28:12
Dut. 11:14
15:6
“Simakadze uyawuvula emazulu, incolobane yakhe yengcebo, anise imvula eveni lenu ngesikhatsi lesifanele, abusise yonkhe imisebenti yetandla tenu. Niyakwebolekisa etiveni letinyenti, kodvwa nine aniyikweboleka ngisho nakusinye sato. 13Simakadze uyawunenta nibe yinhloko ningabi ngumsila. Naniyigcinile yonkhe lemiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, lena lenginiyala ngayo lamuhla, niyilandzele ngekucophelela, niyakuhlala njalo nibaholi, aniyiwuze nibe ngaphansi. 14Ningaphambuki ngisho nakumunye nje walemiyalo lengininika yona lamuhla, ngesekudla nome ngesancele ngekulandzela labanye bonkulunkulu nikhonte bona.”

Imiphumela yekungalaleli

15

28:15
Lev. 26:14
Sil. 2:17
Dan. 9:11
Mal. 2:2
“Kodvwa nangabe ningamlaleli Simakadze Nkulunkulu wenu, ningayilandzeli ngekucophelela yonkhe lemiyalo yakhe netimiso takhe lengininika tona lamuhla, tonkhe leticalekiso tiyawukwehlela etikwenu tinehlule:

16“Niyawucalekiswa emadolobheni, nicalekiswe nasemasimini enu.

17“Libhasikidi lenu nendishi yenu yekubhucela inhlama kuyawucalekiswa.

18“Intalo yesisu sakho iyawucalekiswa, nesivuno selive lakho, nemankhonyane emihlambi yetinkhomo takho, nemazinyane emihlambini yetinkhomo takho, nemazinyane emihlambini yetimvu takho.

19“Uyawucalekiswa nawungena, ucalekiswe nome uphuma.

20“Simakadze uyakwehlisela ticalekiso etikwakho, nekudzidzeka, nekusoleka kuko konkhe loyawubeka sandla sakho etikwakho, uze ubhubhe uphele masinyane ngenca yebubi lobentile ngekutsi umshiye.NgesiHebheru “ungishiye” 21Simakadze uyawunishaya ngesifo lesibulalanako, aze anicedze kulelo live leningena kulo kuyakulidla. 22

28:22
Amo. 4:9
Hag. 2:18
Simakadze uyawunishaya ngetifo letibulalanako naletingelapheki, nangemikhuhlane kanye nangekushisa lokucacabukisa sikhumba; uyakunitfumelela somiso semoya loshisako nesikhutsa. Letintfo tiyakunihlasela niphele nya. 23
28:23
Lev. 26:19
Dut. 11:17
Sibhakabhaka lesingetulu kwetinhloko tenu siyawufanana nelitfusi, bese kutsi umhlaba longaphansi kwetinyawo tenu ufanane nensimbi. 24Simakadze uyawugucula imvula yelive lenu ibe yintfutfu nelutfuli, kuyakwehla esibhakabhakeni uze uphele.

25

28:25
Jer. 15:4
24:9
29:18
34:17
2 Khr. 29:8
“Simakadze uyakunenta nehlulwe titsa tenu. Niyakuta kuto nitetihlasela ngendlela yinye, kodvwa niyawubaleka seninhlanhlatsela niphume ngetindlela letisikhombisa; niyawuba yintfo yekwesatjiswa emkhatsini wayo yonkhe imibuso emhlabeni. 26Tidvumbu tenu tiyawuba kudla kwato tonkhe tinyoni tesiganga netilwane temhlaba; kuyawubate nalotetfusako. 27
28:27
Eks. 9:9
Dut. 7:15
Simakadze uyakunishaya ngematfumba aseGibhithe, nangetimila, nangetilondza letincincako, nangelukhwekhwe lolulumako leningasoze nelapheke kuto. 28
28:28
Rom. 1:28
Simakadze uyakunishaya ngekuhlanya, nangebumphumphutse, nangekusangana kwengcondvo. 29Kuyawutsi emini kala bha, niphumphutse indlela njengemphumphutse ebumnyameni. Aniyiwuphumelela kuko konkhe lenikwentako, imihla ngemihla niyawube nicindzetelekile, niphangwe, kubete nalonephulako.

30

28:30
Dut. 20:5
“Uyakushaywa ngekutsi wetsembise intfombi kusuke lenye indvodza iyidlwengule. Uyawukwakha indlu, kodvwa ungahlali kuyo. Uyawulima sivini, kodvwa ungafinyeleli ekudleni emagelebisi aso. 31Inkhabi yakho iyawugwazwa emehlweni akho, kodvwa wena awuyikudla lutfo lwayo. Imbongolo yakho iyawutsatfwa kuwe ngendluzula ingaphindzi ibuyiselwe kuwe. Imvu yakho iyawuphiwa sitsa sakho, kute naloyakukusindzisa. 32Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawutsatfwa aniketelwe kuletinye tive, nine niyawugugelwa ngemehlo solomane niwagolotele imihla ngemihla, ningasenamandla ngisho newekuphakamisa sandla. 33
28:33
Khu. 6:3
Sive leningasati siyawufika sidle titselo nesivuno selive lenu. Aniyikuba nalutfo, kodvwa niyawucindzetelwa ngelulaka onkhe emalanga ekuphila kwenu. 34Loko leniyawukubona ngemehlo enu kuyawunihlanyisa. 35Simakadze uyawushaya emadvolo enu nemilente yenu ngematfumba labuhlungu nalangeke elapheke, layawubhidlika kusukela esitsendzeni selunyawo kuyewufika etinweleni tenhloko.

36“Simakadze uyawunicosha kanye nenkhosi yenu lenitibekele yona, niye esiveni leningasati nine kanye naboyihlomkhulu. Ngulapho niyawufike nikhonte labanye bonkulunkulu khona, bonkulunkulu labentiwe ngetigodvo nangematje. 37

28:37
1 Khos. 9:17
Jer. 25:9
Niyawuba yintfo leshacisa lugogo, nentfo yekwedzelelwa neyekuphukutwa emkhatsini wato tonkhe tive leniyawube nisakatelwe kuto nguSimakadze.

38

28:38
Mik. 6:15
Hag. 1:6
“Niyawuhlanyela inhlanyelo lenyenti kabi emasimini enu, kodvwa niyawuvuna sivuno lesincane, ngobe sikhonyane siyawutidla tonkhe leto tilimo. 39Niyawuhlanyela tivini nitihlakule, kodvwa aniyikulinatsa liwayini lato, nemagelebisi ato aniyikuwabutsa, ngobe ayawudliwa ngumgundatjani. 40Niyawuba netihlahla temncumo yonkhe indzawo kulelive lenu, kodvwa aniyikuwasebentisa emafutsa ato, ngobe letitselo tato tiyawuhhohloka. 41Niyawuba nemadvodzana nemadvodzakati, kodvwa akayiwuhlala nani, ngobe ayawutfunjwa. 42Emabulo esikhonyane ayawusibekela tonkhe tihlahla tenu netivuno telive lenu.

43“Betive labahlala emkhatsini wenu bayawukhula ngetulu kwenu baye ngekuya benyuka, kodvwa nine niyawushona phansi, niye ngekuya, nehle. 44Bayawuba nemali yekuneboleka, kodvwa nine nibete leningabeboleka yona; bayawuba tinhloko, kodvwa nine niyawuba ngumsila.

45“Tonkhe leticalekiso tiyawunehlela, tinilandzele tize tinehlule tinibhubhise, ngobe anizange nimlalele Simakadze Nkulunkulu wenu ngesikhatsi aniyala kutsi niyigcine imiyalo kanye netimiso takhe. 46Tiyakuba sibonakaliso nesimangaliso kini nasetitukulwaneni tenu phakadze naphakadze. 47Njengobe ningazange nimkhonte Simakadze Nkulunkulu wenu ngenjabulo nangekutsakasa ngesikhatsi senu senala, 48ngako-ke ekulambeni nasekomeni, ekudzikiteni nasebuphuyeni benu niyawukhonta titsa tenu Simakadze latitfumele kini. Uyakunetfwesa lijoko lensimbi etintsanyeni tenu, aze anibhubhise.

49

28:49
Jer. 5:15
6:22
“Simakadze uyawuletsa sive lesiyawumelana nani, lesisuka khashane, emaphetselweni emhlaba sinihlwitse njengelusweti lolundizako, sive lesikhuluma lulwimi leningalwati, 50
28:50
Sil. 4:16
5:12
sive lesesabekako nalesinelunya, lesingabahloniphi bantfu labadzala nalesingenamunyu nebantfwana. 51Letitsa tiyawushwabudzela tifuyo tenu letisetincane, netitselo telive lenu, nize nibhubhe. Atiyikunishiyela mabele neliwayini lelisha, nemafutsa, nome nguliphi litfole lenkhomo nome lizinyane lemvu nome lembuti, nize nibhujiswe. 52Tiyawuvimbetela onkhe emadolobha lasaseveni lenu, kuze kuwe naletibondza letindze lenetsembele kuto. Tiyawuvimbetela onkhe emadolobha laseveni lenu Simakadze Nkulunkulu lanipha lona.

53

28:53
2 Khos. 6:28
Sil. 2:20
4:10
“Ngenca yekuhlushwa leniyawuletselwa kona titsa tenu ngesikhatsi tinivimbetela niyakudla titselo tetisu tenu, inyama yemadvodzana nemadvodzakati enu Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona. 54Ngisho nendvodza lenesisa neluvelo kakhulu kunani nonkhe iyawuba neliso lelibi kumnakabo nakumfati wayo lemtsandzako nakubantfwabayo labayawube basasele basaphila, ngobe ibashiyile. 55Ingeke iphe ngisho namunye licashana nje lalenyama yebantfwabayo leyiyawube iyidla. Sizatfu kuyawube sekunguloko kuphela lokuyawube kusasele ngenca yekuhlushwa titsa tenu ngesikhatsi tivimbetele emadolobha enu onkhe. 56Kanjalo nemfati lonesisa neluvelo kunani nonkhe, loneluvelo nesihawu kangangekutsi angeke asaze alubeke lunyawo lwakhe emhlabatsini, uyawuvundza indvodza yakhe layitsandzako nemadvodzana nemadvodzakati akhe, 57
28:57
2 Khos. 6:28-29
Sil. 4:10
nesidzandzane sakhe lesiphuma esiswini sakhe nebantfwabakhe labatele, ngobe ahlose kubadla ngasense ngesikhatsi sekuvinjetelwa nekujabhiswa leniyakwehliselwa kona titsa tenu emadolobheni enu.

58“Naningawalandzeli ngekunakekela onkhe emavi alomtsetfo labhalwe kulencwadzi, ningalihloniphi nalelibito lenkhatimulo lebabatekako, lelitsi: Simakadze Nkulunkulu wenu, 59Simakadze uyawunehlisela tinhlupho letesabekako, atehlisele ngisho nakubantfwabenu tinhlupho letimatima naletingapheli, letibuhlungu nekugula lokungenawuncamuka.

60“Uyakwehlisela kini tonkhe tifo taseGibhithe lenanitesaba kakhulu, tiyawunamatsela kini tingesuki. 61Ngetulu kwaloko Simakadze uyakwehlisela kini yonkhe inhlobo yemikhuhlane netehlakalo ngisho naletingakabhalwa kulencwadzi yemtsetfo, nize nibhubhe niphele nya.

62

28:62
Dut. 4:27
10:22
“Nine lenanibanyenti ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka niyawusala seniyingcosana, ngobe ningakamlaleli Simakadze Nkulunkulu wenu. 63
28:63
Taga 1:26
Njengobe kwamjabulisa Simakadze kutsi aniphumelelise nandze nibe banyenti ngesibalo, kuyawumjabulisa futsi kutsi anibhidlite ninciphe nize niphele. Niyawuzishulwa kulelo live leningena kulo kutsi libe lenu.

64

28:64
Neh. 1:8
“Simakadze uyakunisakatela emkhatsini wato tonkhe tive, kusuka ngala kwemhlaba kuye ngale kwawo. Lapho-ke niyawukhonta labanye bonkulunkulu labentiwe ngelugodvo, nangelitje, leningazange senibati nine ngisho nabokhokho benu imbala. 65Emkhatsini waleto tive aniyikuba nako kuthula nendzawo yekuphumuta tinyawo tenu. Lapho Simakadze uyakuninika khona ingcondvo leshisekelako nemehlo lakhatsele ngekulangatelela, nenhlitiyo ledzangele. 66Niyawuhlala netfuka tanya siphelane, nigcwale kwesaba busuku nemini ningenasiciniseko ngelikusasa lemphilo yenu.

67“Ekuseni niyawufisa kungatsi ngabe kusebusuku, ebusuku nifise kungatsi ngabe ngusekuseni, ngenca yeluvalo loluyawube lusetinhlitiyweni tenu nangenca yaloko leniyawube nikubona ngemehlo enu. 68

28:68
Dut. 17:16
Simakadze uyawunincandzekisa ngemikhumbi nibuyele eGibhithe, ngendlela lengangetsembise kutsi ningeke niphindze nibuyele ngayo. Lapho-ke niyawutinikela nine matfupha kutsi nibe yindali etitseni tenu kutsi tinitsenge nibe tigcili netigcilikati tato, kodvwa kute loyawunitsenga.”