Siswati 1996 (SWA96)
25

251

25:1
Dut. 16:18
“Nangabe emadvodza abanga lokutsite, kufanele akumikise enkantolo, behluleli bayekulijuba lelo cala, bavikele longenacala balahle lonelicala. 2Nangabe lona lonelicala kufanele ashaywe, umehluleli uyakumlalisa phansi ashaywe embikwakhe leyo mivimba layifanele, 3
25:3
2 Khor. 11:24
kodvwa akukafaneli amnike imivimba lengetulu kwalengema-40. Nangabe ushaywe imivimba lengetulu kwaleyo, lowo mnakenu uyawube sewuhlazekile kini.

4

25:4
1 Khor. 9:9
1 Thim. 5:18
“Ungayifaki sifonyo inkhabi, nayibhula kolo.”

Umfelokati ungenwa ngumkhula wakhe

5

25:5-6
Rut. 4:5
Mat. 22:24
Mak. 12:19
Luk. 20:28
“Nangabe emadvodza latelamani ahlala khaya linye, bese kufa lenye yawo ingakayitali indvodzana, lomfelokati akukafaneli atsatfwe ngulomunye umuntfu wangaphandle, ngaphandle kwemuntfu walowo mndeni. Umnakabomufi kufanele amngene amtsatse amente umfati wakhe, afeze umsebenti wemkhula wakhe kulomfati. 6Indvodzana yekucala iyawutsatsa libito lemufi, kuze kutsi libito lakhe lingapheli ka-Israyeli.

7

25:7-10
Rut. 4:7-8
“Noko nangabe indvodza ingafuni kungena lomfati wemnakabo, lomfelokati uyawuhamba aye kubaholi enkhundleni, afike atsi: ‘Umkhula wami akafuni kwenta umsebenti wakhe, akafuni kuvusa libito lemnakabo lapha ka-Israyeli.’ 8Labaholi balelo dolobha bayakuyibita bakhulume nayo lendvodza. Nangabe solomane iyachubeka itsi: ‘Angifuni kumngena,’ 9lomfelokati utawube sewusondzela kulomkhula wakhe embikwebaholi, afike kuye akhiphe lenye yetincabule kulomkhula wakhe, aphindze amkhafulele ebusweni atsi: ‘Naku-ke lokufanele kwentiwa endvodzeni leyala kuvusela umnakabo indlu.’ 10Indlu yakaleyo ndvodza iyakwatiwa esiveni saka-Israyeli kutsi Yindlu Lengenancabule.”

Imitsetfo leminye

11“Nangabe kulwa emadvodza lamabili, bese umfati walena lenye uyaphutfuma kuyakwelekelela lendvodza yakhe, ngekutsi abambe emasendze alena lenye indvodza, 12uyawujuba sandla sakhe, ungabi nasihawu naye.

13

25:13-16
Lev. 19:35-36
Taga 20:23
Hez. 45:10
“Akukafaneli ube netisindvo letehlukene, letisindzako naletilula, esikhwameni sakho. 14Akukafaneli ube netilinganiso letehlukene, lesikhulu nalesincane, endlini yakho. 15Kufanele ube netisindvo netilinganiso letikahle naletisemtsetfweni, khona utewuphila sikhatsi lesidze eveni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona. 16
25:16
Taga 11:1
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyamtondza umuntfu lowenta letintfo, nome ngangubani lowenta tintfo ngekungetsembeki.”

Umyalo wekubulala ema-Amaleki

17

25:17-19
Eks. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9
1 Khr. 4:43
“Khumbulani kutsi entani kini ema-Amaleki ngesikhatsi nisesendleleni niphuma eGibhithe. 18Ngesikhatsi senikhatsele nidziniwe, ahlangabetana nani endleleni abahlasela ababulala bonkhe labo bebahambela emuva. Akazange amesabe Nkulunkulu. 19Uyawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu anganipha kuthula, kutsi hhamu kuhlaselwa nguletitsa tenu letinitungeletile kulelive lanipha lona kutsi nilidle libe lifa lenu, niyawulesula libito la-Amaleki lingaphindzi likhunjulwe ngaphansi kwemtfunti welilanga. Ningakhohlwa.”

26

Iminikelo yesivuno

261“Nase ningenile eveni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, nalidla nase niyatinta kulo, 2

26:2
Eks. 23:19
34:26
Lev. 23:10
Num. 15:18
Dut. 16:10
kufanele nitsatse tilinga tato tonkhe tivuno temhlaba wenu, Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona, bese nitifaka ebhasikidini. Niyawube seniya endzaweni Simakadze Nkulunkulu wenu latayikhetsa kutsi ibe yindzawo yekubeka Libito lakhe, 3nifike kumphristi loyawube alapho ngaleso sikhatsi nitsi: ‘Lamuhla ngifakaza kuSimakadze Nkulunkulu wakho kutsi sengifikile eveni Simakadze lafunga ngalo kubokhokho betfu kutsi utasipha lona.’

4“Umphristi uyawube sewutsatsa lelibhasikidi esandleni sakho alibeke phansi embikwelilati laSimakadze Nkulunkulu wakho. 5

26:5
Gen. 11:31
46:5
Eks. 1:1
Uyawube sewuyamemetela embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho, utsi: ‘Khokho wami abengum-Aramu labezulazula. Wehlela eGibhithe anebantfu labambalwa wahlala khona, waze wandza waba sive lesikhulu, nalesinemandla, nalesinyenti kakhulu. 6Kodvwa emaGibhithe asiphatsa kabi, asivisa buhlungu, asentisa imisebenti lematima. 7
26:7
Eks. 2:23
Sakhala kuSimakadze, Nkulunkulu wabobabemkhulu, Simakadze wakuva kukhala kwetfu, wakubona kuhlupheka kwetfu, nekushikashikeka kwetfu, kanye nekucindzetelwa kwetfu. 8Ngako Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla lesinemandla, nangengalo leyelulekile, ngekutfutfumelisa lokukhulu nangetibonakaliso nangetimangaliso. 9Wasiletsa kulendzawo wasipha lelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. 10Manje-ke sengetfula titselo tekucala temhlaba, wena, Simakadze, longiphe wona.’

“Uyawubeka lelibhasikidi embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho, ukhotsame embikwakhe. 11Ngako nine nemaLevi nebetive labahlala emkhatsini wenu niyakujabula ngako konkhe lokuhle Simakadze Nkulunkulu wenu laniphe kona nine kanye nemindeni yenu.

12

26:12
Lev. 27:30
Dut. 14:28-29
“Niyawutsi nase nicedzile kwehlukanisa kwelishumi kwato tonkhe tivuno temhlaba wenu ngemnyaka wesitsatfu, lekunguwona mnyaka wekwelishumi, niyawukunika emaLevi, tindzindzi, netintsandzane, nebafelokati, kuze badle besutse emadolobheni enu. 13Niyawube senikhuluma kuSimakadze Nkulunkulu wenu, nitsi: ‘Sengikukhiphile konkhe lokungcwele lokusabelo lobekusendlini yami, sengikunike emaLevi, netindzindzi, netintsandzane, nebafelokati, njengobe wangiyala. Angikaphambuki emiyalweni yakho, futsi angikakhohlwa ngisho munye wayo. 14Kute nakunye lokusabelo lesingcwele lengikudlile ngesikhatsi ngisalila, futsi kute nakunye kwako lengikususile ngesikhatsi ngisengcolile; yebo, kute nakunye kwako lengikunikele kulabafile. Ngimlalele Simakadze Nkulunkulu wami. Ngikwente konkhe longiyale ngako kutsi ngikwente. 15
26:15
Isa. 63:15
Buka phansi usezulwini endzaweni yakho yekuhlala lengcwele. Busisa sive sakho sema-Israyeli kanye nelive lowasipha lona, njengobe waletsembisa ngesifungo kubokhokho betfu, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi.’ ”

Sive saSimakadze

16“Lamuhla Simakadze Nkulunkulu wenu uyaniyala kutsi nitigcine tonkhe letimiso nalemitsetfo. Kufanele niyicaphelisise ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu. 17Lamuhla netsembisile natsi Simakadze unguNkulunkulu wenu, nekutsi niyawuhamba endleleni yakhe, nigcine timiso takhe, nemiyalo yakhe kanye nemitsetfo yakhe, nekutsi futsi niyawumlalela. 18

26:18
Eks. 19:5
Dut. 4:20
7:6
14:2
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Lamuhla naSimakadze sewetsembisile kutsi nisive sakhe, niligugu lakhe latitsengele lona njengobe etsembisa, nekutsi niyawugcina yonkhe imiyalo yakhe. 19
26:19
Dut. 28:1
Jer. 13:11
33:9
Zef. 3:19
Wetsembisile kutsi uyakunenta nidvunyiswe, nidvume, nihlonishwe ngetulu kwato tonkhe tive latentile Nkulunkulu wenu, njengobe etsembisa.”

27

Imitsetfo yaNkulunkulu lebhalwe ematjeni

271Mosi kanye nebaholi bema-Israyeli bakhuluma esiveni sonkhe, batsi: “Yigcineni yonkhe lemiyalo lengininika yona lamuhla. 2Mhlazana newela umfula iJordane ningena eveni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona, niyawumisa ematje lamakhulu, bese niwahuca ngemcakaco lomhlophe. 3Niyawubhala kuwo onkhe emavi alomtsetfo, nase newele nangena kulelive Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, njengobe Simakadze Nkulunkulu waboyihlomkhulu anetsembisa. 4Niyawutsi ningewela umfula iJordane, bese nimisa lamatje, niwembele eNtsabeni i-Ebhali, njengobe sengishito lamuhla, bese niwahuca ngemcakaco lomhlophe. 5

27:5-6
Eks. 20:25
Josh. 8:30
Lilati laSimakadze Nkulunkulu wenu niyawulakha khona lapho, lilati lematje. Aniyikuwacopha ngelishizolo lensimbi. 6Lilati laSimakadze Nkulunkulu wenu niyakulakha ngematje esiganga langakacotwa, lasuka esigangeni, ngulapho niyawunikelela khona umhlatjelo wekushiswa kuSimakadze Nkulunkulu wenu. 7Niyakuyinikelela lapho iminikelo yekuthula, niyidle nijabule embikwaSimakadze Nkulunkulu wenu. 8Niyakuwabhala kahle ngalokucacile onkhe emavi alomtsetfo, niwabhala kulamatje leniwagcumekile.”

9

27:9
Dut. 26:16
29:10
Mosi kanye nebaphristi labangemaLevi bakhuluma kuwo onkhe ema-Israyeli, batsi: “Thulani, sive sema-Israyeli, nilalele kahle! Lamuhla senisive saSimakadze Nkulunkulu wenu. 10Lalelani Simakadze Nkulunkulu wenu, nilandzele yonkhe imiyalo yakhe netimiso takhe lengininika tona lamuhla.”

Ticalekiso tekungaleleli

11Ngalona lelo langa Mosi wayala sive watsi: 12

27:12
Dut. 11:29
Josh. 8:33-35
“Niyakutsi nase newelele ngesheya kweJordane, tive letiyakuma eNtsabeni iGerizimu tibusise sive sonkhe kuyawuba bakaSimeyoni, nebakaLevi, nebakaJuda, nebaka-Isakhari, nebakaJosefa kanye nebakaBhenjamini. 13Letive leti ngito futsi letiyakuma naseNtsabeni i-Ebhali tikhulume ticalekiso: sive sakaRubeni, nesakaGadi, nesaka-Asheri, nesakaZebuloni, nesakaDani kanye nesakaNaftali. 14Sive sakaLevi siyawukhuluma siphakamise livi laso kuwo onkhe ema-Israyeli sitsi:

15

27:15
Eks. 20:4
34:17
Lev. 19:4
26:1
Dut. 4:15-18
5:8
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lobata sitfombe nome ente sithico, intfo lesinengiso kuSimakadze, umsebenti wengcweti yetekubata ngetandla, akubeke ngasense endzaweni lesitsekile.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

16

27:16
Eks. 20:12
21:17
Lev. 20:9
Dut. 5:16
Taga 20:20
Mat. 15:4
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lowedzelela uyise nome unina.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

17

27:17
Dut. 19:14
Taga 23:10
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lotfutsa akhweshise sikhonkhwane semnyele wamakhelwane wakhe.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

18

27:18
Lev. 19:14
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lohola imphumphutse ayedukise endleleni.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

19

27:19
Eks. 22:21
23:9
Lev. 19:33-34
Dut. 24:17-18
Jer. 7:6
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu logodla emalungelo kuto tindzindzi, nakuto tintsandzane kanye nakubafelokati.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

20

27:20
Lev. 18:7-8
20:11
Dut. 22:30
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lolala nemkayise, ngobe uhlambalata licansi leyise.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

21

27:21
Eks. 22:19
Lev. 18:23
20:15
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lolala nesilwane nome ngangusiphi.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

22

27:22
Lev. 18:9
20:17
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lolala nadzadzewabo, indvodzakati yeyise nome yenina.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

23

27:23
Lev. 18:17
20:14
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lolala neninatala.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

24

27:24
Dut. 19:11
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lobulala makhelwane wakhe ngasense.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

25

27:25
Eks. 23:7
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu lotsatsa umdizo, khona atewubulala umuntfu longenacala.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’

26

27:26
Jer. 11:3
Dan. 9:11
Gal. 3:10
“ ‘Ucalekisiwe umuntfu longawemukeli emavi alomtsetfo ngekutsi awente.’

“Bonkhe bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Amen.’ ”