Siswati 1996 (SWA96)
26

Iminikelo yesivuno

261“Nase ningenile eveni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, nalidla nase niyatinta kulo, 2

26:2
Eks. 23:19
34:26
Lev. 23:10
Num. 15:18
Dut. 16:10
kufanele nitsatse tilinga tato tonkhe tivuno temhlaba wenu, Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona, bese nitifaka ebhasikidini. Niyawube seniya endzaweni Simakadze Nkulunkulu wenu latayikhetsa kutsi ibe yindzawo yekubeka Libito lakhe, 3nifike kumphristi loyawube alapho ngaleso sikhatsi nitsi: ‘Lamuhla ngifakaza kuSimakadze Nkulunkulu wakho kutsi sengifikile eveni Simakadze lafunga ngalo kubokhokho betfu kutsi utasipha lona.’

4“Umphristi uyawube sewutsatsa lelibhasikidi esandleni sakho alibeke phansi embikwelilati laSimakadze Nkulunkulu wakho. 5

26:5
Gen. 11:31
46:5
Eks. 1:1
Uyawube sewuyamemetela embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho, utsi: ‘Khokho wami abengum-Aramu labezulazula. Wehlela eGibhithe anebantfu labambalwa wahlala khona, waze wandza waba sive lesikhulu, nalesinemandla, nalesinyenti kakhulu. 6Kodvwa emaGibhithe asiphatsa kabi, asivisa buhlungu, asentisa imisebenti lematima. 7
26:7
Eks. 2:23
Sakhala kuSimakadze, Nkulunkulu wabobabemkhulu, Simakadze wakuva kukhala kwetfu, wakubona kuhlupheka kwetfu, nekushikashikeka kwetfu, kanye nekucindzetelwa kwetfu. 8Ngako Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla lesinemandla, nangengalo leyelulekile, ngekutfutfumelisa lokukhulu nangetibonakaliso nangetimangaliso. 9Wasiletsa kulendzawo wasipha lelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. 10Manje-ke sengetfula titselo tekucala temhlaba, wena, Simakadze, longiphe wona.’

“Uyawubeka lelibhasikidi embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho, ukhotsame embikwakhe. 11Ngako nine nemaLevi nebetive labahlala emkhatsini wenu niyakujabula ngako konkhe lokuhle Simakadze Nkulunkulu wenu laniphe kona nine kanye nemindeni yenu.

12

26:12
Lev. 27:30
Dut. 14:28-29
“Niyawutsi nase nicedzile kwehlukanisa kwelishumi kwato tonkhe tivuno temhlaba wenu ngemnyaka wesitsatfu, lekunguwona mnyaka wekwelishumi, niyawukunika emaLevi, tindzindzi, netintsandzane, nebafelokati, kuze badle besutse emadolobheni enu. 13Niyawube senikhuluma kuSimakadze Nkulunkulu wenu, nitsi: ‘Sengikukhiphile konkhe lokungcwele lokusabelo lobekusendlini yami, sengikunike emaLevi, netindzindzi, netintsandzane, nebafelokati, njengobe wangiyala. Angikaphambuki emiyalweni yakho, futsi angikakhohlwa ngisho munye wayo. 14Kute nakunye lokusabelo lesingcwele lengikudlile ngesikhatsi ngisalila, futsi kute nakunye kwako lengikususile ngesikhatsi ngisengcolile; yebo, kute nakunye kwako lengikunikele kulabafile. Ngimlalele Simakadze Nkulunkulu wami. Ngikwente konkhe longiyale ngako kutsi ngikwente. 15
26:15
Isa. 63:15
Buka phansi usezulwini endzaweni yakho yekuhlala lengcwele. Busisa sive sakho sema-Israyeli kanye nelive lowasipha lona, njengobe waletsembisa ngesifungo kubokhokho betfu, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi.’ ”

Sive saSimakadze

16“Lamuhla Simakadze Nkulunkulu wenu uyaniyala kutsi nitigcine tonkhe letimiso nalemitsetfo. Kufanele niyicaphelisise ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu. 17Lamuhla netsembisile natsi Simakadze unguNkulunkulu wenu, nekutsi niyawuhamba endleleni yakhe, nigcine timiso takhe, nemiyalo yakhe kanye nemitsetfo yakhe, nekutsi futsi niyawumlalela. 18

26:18
Eks. 19:5
Dut. 4:20
7:6
14:2
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Lamuhla naSimakadze sewetsembisile kutsi nisive sakhe, niligugu lakhe latitsengele lona njengobe etsembisa, nekutsi niyawugcina yonkhe imiyalo yakhe. 19
26:19
Dut. 28:1
Jer. 13:11
33:9
Zef. 3:19
Wetsembisile kutsi uyakunenta nidvunyiswe, nidvume, nihlonishwe ngetulu kwato tonkhe tive latentile Nkulunkulu wenu, njengobe etsembisa.”