Siswati 1996 (SWA96)
25

251

25:1
Dut. 16:18
“Nangabe emadvodza abanga lokutsite, kufanele akumikise enkantolo, behluleli bayekulijuba lelo cala, bavikele longenacala balahle lonelicala. 2Nangabe lona lonelicala kufanele ashaywe, umehluleli uyakumlalisa phansi ashaywe embikwakhe leyo mivimba layifanele, 3
25:3
2 Khor. 11:24
kodvwa akukafaneli amnike imivimba lengetulu kwalengema-40. Nangabe ushaywe imivimba lengetulu kwaleyo, lowo mnakenu uyawube sewuhlazekile kini.

4

25:4
1 Khor. 9:9
1 Thim. 5:18
“Ungayifaki sifonyo inkhabi, nayibhula kolo.”

Umfelokati ungenwa ngumkhula wakhe

5

25:5-6
Rut. 4:5
Mat. 22:24
Mak. 12:19
Luk. 20:28
“Nangabe emadvodza latelamani ahlala khaya linye, bese kufa lenye yawo ingakayitali indvodzana, lomfelokati akukafaneli atsatfwe ngulomunye umuntfu wangaphandle, ngaphandle kwemuntfu walowo mndeni. Umnakabomufi kufanele amngene amtsatse amente umfati wakhe, afeze umsebenti wemkhula wakhe kulomfati. 6Indvodzana yekucala iyawutsatsa libito lemufi, kuze kutsi libito lakhe lingapheli ka-Israyeli.

7

25:7-10
Rut. 4:7-8
“Noko nangabe indvodza ingafuni kungena lomfati wemnakabo, lomfelokati uyawuhamba aye kubaholi enkhundleni, afike atsi: ‘Umkhula wami akafuni kwenta umsebenti wakhe, akafuni kuvusa libito lemnakabo lapha ka-Israyeli.’ 8Labaholi balelo dolobha bayakuyibita bakhulume nayo lendvodza. Nangabe solomane iyachubeka itsi: ‘Angifuni kumngena,’ 9lomfelokati utawube sewusondzela kulomkhula wakhe embikwebaholi, afike kuye akhiphe lenye yetincabule kulomkhula wakhe, aphindze amkhafulele ebusweni atsi: ‘Naku-ke lokufanele kwentiwa endvodzeni leyala kuvusela umnakabo indlu.’ 10Indlu yakaleyo ndvodza iyakwatiwa esiveni saka-Israyeli kutsi Yindlu Lengenancabule.”

Imitsetfo leminye

11“Nangabe kulwa emadvodza lamabili, bese umfati walena lenye uyaphutfuma kuyakwelekelela lendvodza yakhe, ngekutsi abambe emasendze alena lenye indvodza, 12uyawujuba sandla sakhe, ungabi nasihawu naye.

13

25:13-16
Lev. 19:35-36
Taga 20:23
Hez. 45:10
“Akukafaneli ube netisindvo letehlukene, letisindzako naletilula, esikhwameni sakho. 14Akukafaneli ube netilinganiso letehlukene, lesikhulu nalesincane, endlini yakho. 15Kufanele ube netisindvo netilinganiso letikahle naletisemtsetfweni, khona utewuphila sikhatsi lesidze eveni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona. 16
25:16
Taga 11:1
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyamtondza umuntfu lowenta letintfo, nome ngangubani lowenta tintfo ngekungetsembeki.”

Umyalo wekubulala ema-Amaleki

17

25:17-19
Eks. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9
1 Khr. 4:43
“Khumbulani kutsi entani kini ema-Amaleki ngesikhatsi nisesendleleni niphuma eGibhithe. 18Ngesikhatsi senikhatsele nidziniwe, ahlangabetana nani endleleni abahlasela ababulala bonkhe labo bebahambela emuva. Akazange amesabe Nkulunkulu. 19Uyawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu anganipha kuthula, kutsi hhamu kuhlaselwa nguletitsa tenu letinitungeletile kulelive lanipha lona kutsi nilidle libe lifa lenu, niyawulesula libito la-Amaleki lingaphindzi likhunjulwe ngaphansi kwemtfunti welilanga. Ningakhohlwa.”