Siswati 1996 (SWA96)
24

Sehlukaniso semshado nekushada kabusha

241

24:1
Mat. 5:31
19:7
Mak. 10:4
“Nangabe indvodza ishada nemfati, bese kutsi emvakwaloko incuma kutsi ayisamtsandzi ngesici lesitsite, ingambhalela incwadzi yesehlukaniso imnike yona, bese iyamkhipha ekhaya layo, imcoshe. 2Nangabe lomfati utsite nasesukile kulelikhaya, wase ushada nalenye indvodza, 3nayo iphindze futsi ingete yamtsandza, ingambhalela incwadzi yesehlukaniso imnike yona imkhiphe ekhaya layo, imcoshe, nome lendvodza yakhe yesibili ife, 4lendvodza yakhe yekucala leyehlukana naye ngekwemtsetfo akukafaneli ivunyelwe kutsi iphindze imshade emvakwekuba asahlazisiwe, loko kuyakuba sinengiso emehlweni aSimakadze. Ungacali kwenta kutsi lonakale live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu.”

Imitsetfo letinhlobonhlobo

5

24:5
Dut. 20:7
“Nangabe indvodza isandza kushada, akufanele ihanjiswe kuya emphini nome-ke yetfweswe lomunye umsebenti, nome ngumuphi. Kufanele ikhululeke ihlale ekhaya layo, kuze kuphele umnyaka wonkhe solo ijabulisa umfati wayo lesandza kumshada.

6“Naweboleka umuntfu intfo letsite, ungawatsatsi ematje akhe ekusila, ngisho nembokodvo yinye, kutsi kube sibambiso, ngobe loko kusho kutsatsa kuphila kwakhe kutsi kube sibambiso.

7

24:7
Eks. 21:16
1 Thim. 1:10
“Nangabe umuntfu ubanjwe atfumba lomunye um-Israyeli, amphatse njengesigcili nome amtsengise, lowo longumtfumbi kufanele abulawe. Niyakukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

8

24:8
Lev. 13:1 – 14:54
“Naniguliswa sifo lesisabulephelo, nibocaphela kutsi nenta njengobe baphristi, labangemaLevi, baniyala. Nibokulandzela nikucaphelisise konkhe loko lengibayale ngako kutsi bakwente. 9
24:9
Num. 12:10
Khumbulani loko lokwentiwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu kuMiriyamu endleleni ngesikhatsi seniphumile eGibhithe.

10

24:10-13
Eks. 22:26-27
Dut. 6:25
“Naweboleka umuntfu intfo letsite, ungacali uyewungena endlini yakhe kuyawutsatsa loko latakunika kona kube sibambiso. 11Mani ngephandle aze lomeboleki ete naso kuwe leso sibambiso. 12Nangabe lowo muntfu umphofu, leso sibambiso sakhe singalali ngakuwe; 13uyawusibuyisela kuye sembatfo sakhe nakushona lilanga kuze alale ngaso. Uyawukubonga kakhulu, loko kubalelwe kuwe njengesento lesihle embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho.

14

24:14-15
Lev. 19:13
Mal. 3:5
“Ungamcindzeteli umuntfu lomcashile ngenca yekutsi umphofu futsi weswele, nome ngabe ngumnakenu um-Israyeli nome ngabe wetive lohlala kulelinye lalamadolobha enu. 15
24:15
Jak. 5:4
Uyakumkhokhela wonkhe umholo wakhe onkhe emalanga lingakashoni lilanga, ngobe phela weswele, naye wetsembe kusebentisa wona. Ngaphandle kwaloko uyawukhala ngawe kuSimakadze, bese uba nelicala lesono.

16

24:16
2 Khos. 14:6
2 Khr. 25:4
Jer. 31:30
Hez. 18:20
“Boyise abayiwubulawa ngenca yebantfwana babo, nebantfwana futsi abayiwubulawa ngenca yaboyise babo; ngulowo muntfu uyawutifela yena ngesono sakhe.

17

24:17-18
Eks. 22:21
23:9
Lev. 19:33-34
Dut. 27:19
Isa. 1:17
Jer. 5:28
Hez. 22:29
Zak. 7:9
“Ningabadleleli betive nome tintsandzane emalungelo langewabo nome nitsatse sembatfo semfelokati sibe sibambiso salakwebolekile. 18
24:18
Dut. 15:15
Khumbulani kutsi benitigcili eGibhithe, Simakadze Nkulunkulu wenu wanephula kulelo live; ngiko nje nginiyala kutsi nikwente loku.

19

24:19-21
Lev. 19:9-10
23:22
“Nanivuna ensimini, bese kusala lokunye ngesiphosiso, ningabobe nisancandzeka kuyawukukhwimita. Nibosale nikushiyela tindzindzi netintsandzane kanye nebafelokati, kuze Simakadze Nkulunkulu wenu anibusise kuyo yonkhe imisebenti yetandla tenu. 20Nanihhohlota titselo temncumo etihlahleni tawo, ningaphindzi kwesibili kuyawuhhohlota leto letisele emagaleni ato. Loko lokusele kushiyeleni tindzindzi netintsandzane kanye nebafelokati. 21Nanivuna emagelebisi etivinini tenu, ningabuyeli kuto kuyawukhwimita. Loko lokusele kushiyeleni tindzindzi, netintsandzane kanye nebafelokati. 22Khumbulani kutsi nani nanitigcili eGibhithe; ngiko nje nginiyala kutsi nikwente loku.”

25

251

25:1
Dut. 16:18
“Nangabe emadvodza abanga lokutsite, kufanele akumikise enkantolo, behluleli bayekulijuba lelo cala, bavikele longenacala balahle lonelicala. 2Nangabe lona lonelicala kufanele ashaywe, umehluleli uyakumlalisa phansi ashaywe embikwakhe leyo mivimba layifanele, 3
25:3
2 Khor. 11:24
kodvwa akukafaneli amnike imivimba lengetulu kwalengema-40. Nangabe ushaywe imivimba lengetulu kwaleyo, lowo mnakenu uyawube sewuhlazekile kini.

4

25:4
1 Khor. 9:9
1 Thim. 5:18
“Ungayifaki sifonyo inkhabi, nayibhula kolo.”

Umfelokati ungenwa ngumkhula wakhe

5

25:5-6
Rut. 4:5
Mat. 22:24
Mak. 12:19
Luk. 20:28
“Nangabe emadvodza latelamani ahlala khaya linye, bese kufa lenye yawo ingakayitali indvodzana, lomfelokati akukafaneli atsatfwe ngulomunye umuntfu wangaphandle, ngaphandle kwemuntfu walowo mndeni. Umnakabomufi kufanele amngene amtsatse amente umfati wakhe, afeze umsebenti wemkhula wakhe kulomfati. 6Indvodzana yekucala iyawutsatsa libito lemufi, kuze kutsi libito lakhe lingapheli ka-Israyeli.

7

25:7-10
Rut. 4:7-8
“Noko nangabe indvodza ingafuni kungena lomfati wemnakabo, lomfelokati uyawuhamba aye kubaholi enkhundleni, afike atsi: ‘Umkhula wami akafuni kwenta umsebenti wakhe, akafuni kuvusa libito lemnakabo lapha ka-Israyeli.’ 8Labaholi balelo dolobha bayakuyibita bakhulume nayo lendvodza. Nangabe solomane iyachubeka itsi: ‘Angifuni kumngena,’ 9lomfelokati utawube sewusondzela kulomkhula wakhe embikwebaholi, afike kuye akhiphe lenye yetincabule kulomkhula wakhe, aphindze amkhafulele ebusweni atsi: ‘Naku-ke lokufanele kwentiwa endvodzeni leyala kuvusela umnakabo indlu.’ 10Indlu yakaleyo ndvodza iyakwatiwa esiveni saka-Israyeli kutsi Yindlu Lengenancabule.”

Imitsetfo leminye

11“Nangabe kulwa emadvodza lamabili, bese umfati walena lenye uyaphutfuma kuyakwelekelela lendvodza yakhe, ngekutsi abambe emasendze alena lenye indvodza, 12uyawujuba sandla sakhe, ungabi nasihawu naye.

13

25:13-16
Lev. 19:35-36
Taga 20:23
Hez. 45:10
“Akukafaneli ube netisindvo letehlukene, letisindzako naletilula, esikhwameni sakho. 14Akukafaneli ube netilinganiso letehlukene, lesikhulu nalesincane, endlini yakho. 15Kufanele ube netisindvo netilinganiso letikahle naletisemtsetfweni, khona utewuphila sikhatsi lesidze eveni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona. 16
25:16
Taga 11:1
Ngobe Simakadze Nkulunkulu wenu uyamtondza umuntfu lowenta letintfo, nome ngangubani lowenta tintfo ngekungetsembeki.”

Umyalo wekubulala ema-Amaleki

17

25:17-19
Eks. 17:8-14
1 Sam. 15:2-9
1 Khr. 4:43
“Khumbulani kutsi entani kini ema-Amaleki ngesikhatsi nisesendleleni niphuma eGibhithe. 18Ngesikhatsi senikhatsele nidziniwe, ahlangabetana nani endleleni abahlasela ababulala bonkhe labo bebahambela emuva. Akazange amesabe Nkulunkulu. 19Uyawutsi Simakadze Nkulunkulu wenu anganipha kuthula, kutsi hhamu kuhlaselwa nguletitsa tenu letinitungeletile kulelive lanipha lona kutsi nilidle libe lifa lenu, niyawulesula libito la-Amaleki lingaphindzi likhunjulwe ngaphansi kwemtfunti welilanga. Ningakhohlwa.”

26

Iminikelo yesivuno

261“Nase ningenile eveni Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu, nalidla nase niyatinta kulo, 2

26:2
Eks. 23:19
34:26
Lev. 23:10
Num. 15:18
Dut. 16:10
kufanele nitsatse tilinga tato tonkhe tivuno temhlaba wenu, Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha wona, bese nitifaka ebhasikidini. Niyawube seniya endzaweni Simakadze Nkulunkulu wenu latayikhetsa kutsi ibe yindzawo yekubeka Libito lakhe, 3nifike kumphristi loyawube alapho ngaleso sikhatsi nitsi: ‘Lamuhla ngifakaza kuSimakadze Nkulunkulu wakho kutsi sengifikile eveni Simakadze lafunga ngalo kubokhokho betfu kutsi utasipha lona.’

4“Umphristi uyawube sewutsatsa lelibhasikidi esandleni sakho alibeke phansi embikwelilati laSimakadze Nkulunkulu wakho. 5

26:5
Gen. 11:31
46:5
Eks. 1:1
Uyawube sewuyamemetela embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho, utsi: ‘Khokho wami abengum-Aramu labezulazula. Wehlela eGibhithe anebantfu labambalwa wahlala khona, waze wandza waba sive lesikhulu, nalesinemandla, nalesinyenti kakhulu. 6Kodvwa emaGibhithe asiphatsa kabi, asivisa buhlungu, asentisa imisebenti lematima. 7
26:7
Eks. 2:23
Sakhala kuSimakadze, Nkulunkulu wabobabemkhulu, Simakadze wakuva kukhala kwetfu, wakubona kuhlupheka kwetfu, nekushikashikeka kwetfu, kanye nekucindzetelwa kwetfu. 8Ngako Simakadze wasikhipha eGibhithe ngesandla lesinemandla, nangengalo leyelulekile, ngekutfutfumelisa lokukhulu nangetibonakaliso nangetimangaliso. 9Wasiletsa kulendzawo wasipha lelive leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. 10Manje-ke sengetfula titselo tekucala temhlaba, wena, Simakadze, longiphe wona.’

“Uyawubeka lelibhasikidi embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho, ukhotsame embikwakhe. 11Ngako nine nemaLevi nebetive labahlala emkhatsini wenu niyakujabula ngako konkhe lokuhle Simakadze Nkulunkulu wenu laniphe kona nine kanye nemindeni yenu.

12

26:12
Lev. 27:30
Dut. 14:28-29
“Niyawutsi nase nicedzile kwehlukanisa kwelishumi kwato tonkhe tivuno temhlaba wenu ngemnyaka wesitsatfu, lekunguwona mnyaka wekwelishumi, niyawukunika emaLevi, tindzindzi, netintsandzane, nebafelokati, kuze badle besutse emadolobheni enu. 13Niyawube senikhuluma kuSimakadze Nkulunkulu wenu, nitsi: ‘Sengikukhiphile konkhe lokungcwele lokusabelo lobekusendlini yami, sengikunike emaLevi, netindzindzi, netintsandzane, nebafelokati, njengobe wangiyala. Angikaphambuki emiyalweni yakho, futsi angikakhohlwa ngisho munye wayo. 14Kute nakunye lokusabelo lesingcwele lengikudlile ngesikhatsi ngisalila, futsi kute nakunye kwako lengikususile ngesikhatsi ngisengcolile; yebo, kute nakunye kwako lengikunikele kulabafile. Ngimlalele Simakadze Nkulunkulu wami. Ngikwente konkhe longiyale ngako kutsi ngikwente. 15
26:15
Isa. 63:15
Buka phansi usezulwini endzaweni yakho yekuhlala lengcwele. Busisa sive sakho sema-Israyeli kanye nelive lowasipha lona, njengobe waletsembisa ngesifungo kubokhokho betfu, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi.’ ”

Sive saSimakadze

16“Lamuhla Simakadze Nkulunkulu wenu uyaniyala kutsi nitigcine tonkhe letimiso nalemitsetfo. Kufanele niyicaphelisise ngayo yonkhe inhlitiyo yenu, nangawo wonkhe umphefumulo wenu. 17Lamuhla netsembisile natsi Simakadze unguNkulunkulu wenu, nekutsi niyawuhamba endleleni yakhe, nigcine timiso takhe, nemiyalo yakhe kanye nemitsetfo yakhe, nekutsi futsi niyawumlalela. 18

26:18
Eks. 19:5
Dut. 4:20
7:6
14:2
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Lamuhla naSimakadze sewetsembisile kutsi nisive sakhe, niligugu lakhe latitsengele lona njengobe etsembisa, nekutsi niyawugcina yonkhe imiyalo yakhe. 19
26:19
Dut. 28:1
Jer. 13:11
33:9
Zef. 3:19
Wetsembisile kutsi uyakunenta nidvunyiswe, nidvume, nihlonishwe ngetulu kwato tonkhe tive latentile Nkulunkulu wenu, njengobe etsembisa.”