Siswati 1996 (SWA96)
24

Sehlukaniso semshado nekushada kabusha

241

24:1
Mat. 5:31
19:7
Mak. 10:4
“Nangabe indvodza ishada nemfati, bese kutsi emvakwaloko incuma kutsi ayisamtsandzi ngesici lesitsite, ingambhalela incwadzi yesehlukaniso imnike yona, bese iyamkhipha ekhaya layo, imcoshe. 2Nangabe lomfati utsite nasesukile kulelikhaya, wase ushada nalenye indvodza, 3nayo iphindze futsi ingete yamtsandza, ingambhalela incwadzi yesehlukaniso imnike yona imkhiphe ekhaya layo, imcoshe, nome lendvodza yakhe yesibili ife, 4lendvodza yakhe yekucala leyehlukana naye ngekwemtsetfo akukafaneli ivunyelwe kutsi iphindze imshade emvakwekuba asahlazisiwe, loko kuyakuba sinengiso emehlweni aSimakadze. Ungacali kwenta kutsi lonakale live Simakadze Nkulunkulu wenu lanipha lona kutsi libe lifa lenu.”

Imitsetfo letinhlobonhlobo

5

24:5
Dut. 20:7
“Nangabe indvodza isandza kushada, akufanele ihanjiswe kuya emphini nome-ke yetfweswe lomunye umsebenti, nome ngumuphi. Kufanele ikhululeke ihlale ekhaya layo, kuze kuphele umnyaka wonkhe solo ijabulisa umfati wayo lesandza kumshada.

6“Naweboleka umuntfu intfo letsite, ungawatsatsi ematje akhe ekusila, ngisho nembokodvo yinye, kutsi kube sibambiso, ngobe loko kusho kutsatsa kuphila kwakhe kutsi kube sibambiso.

7

24:7
Eks. 21:16
1 Thim. 1:10
“Nangabe umuntfu ubanjwe atfumba lomunye um-Israyeli, amphatse njengesigcili nome amtsengise, lowo longumtfumbi kufanele abulawe. Niyakukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu.

8

24:8
Lev. 13:1 – 14:54

“Naniguliswa sifo lesisabulephelo, nibocaphela kutsi nenta njengobe baphristi, labangemaLevi, baniyala. Nibokulandzela nikucaphelisise konkhe loko lengibayale ngako kutsi bakwente. 9
24:9
Num. 12:10
Khumbulani loko lokwentiwa nguSimakadze Nkulunkulu wenu kuMiriyamu endleleni ngesikhatsi seniphumile eGibhithe.

10

24:10-13
Eks. 22:26-27
Dut. 6:25
“Naweboleka umuntfu intfo letsite, ungacali uyewungena endlini yakhe kuyawutsatsa loko latakunika kona kube sibambiso. 11Mani ngephandle aze lomeboleki ete naso kuwe leso sibambiso. 12Nangabe lowo muntfu umphofu, leso sibambiso sakhe singalali ngakuwe; 13uyawusibuyisela kuye sembatfo sakhe nakushona lilanga kuze alale ngaso. Uyawukubonga kakhulu, loko kubalelwe kuwe njengesento lesihle embikwaSimakadze Nkulunkulu wakho.

14

24:14-15
Lev. 19:13
Mal. 3:5
“Ungamcindzeteli umuntfu lomcashile ngenca yekutsi umphofu futsi weswele, nome ngabe ngumnakenu um-Israyeli nome ngabe wetive lohlala kulelinye lalamadolobha enu. 15
24:15
Jak. 5:4
Uyakumkhokhela wonkhe umholo wakhe onkhe emalanga lingakashoni lilanga, ngobe phela weswele, naye wetsembe kusebentisa wona. Ngaphandle kwaloko uyawukhala ngawe kuSimakadze, bese uba nelicala lesono.

16

24:16
2 Khos. 14:6
2 Khr. 25:4
Jer. 31:30
Hez. 18:20
“Boyise abayiwubulawa ngenca yebantfwana babo, nebantfwana futsi abayiwubulawa ngenca yaboyise babo; ngulowo muntfu uyawutifela yena ngesono sakhe.

17

24:17-18
Eks. 22:21
23:9
Lev. 19:33-34
Dut. 27:19
Isa. 1:17
Jer. 5:28
Hez. 22:29
Zak. 7:9
“Ningabadleleli betive nome tintsandzane emalungelo langewabo nome nitsatse sembatfo semfelokati sibe sibambiso salakwebolekile. 18
24:18
Dut. 15:15
Khumbulani kutsi benitigcili eGibhithe, Simakadze Nkulunkulu wenu wanephula kulelo live; ngiko nje nginiyala kutsi nikwente loku.

19

24:19-21
Lev. 19:9-10
23:22
“Nanivuna ensimini, bese kusala lokunye ngesiphosiso, ningabobe nisancandzeka kuyawukukhwimita. Nibosale nikushiyela tindzindzi netintsandzane kanye nebafelokati, kuze Simakadze Nkulunkulu wenu anibusise kuyo yonkhe imisebenti yetandla tenu. 20Nanihhohlota titselo temncumo etihlahleni tawo, ningaphindzi kwesibili kuyawuhhohlota leto letisele emagaleni ato. Loko lokusele kushiyeleni tindzindzi netintsandzane kanye nebafelokati. 21Nanivuna emagelebisi etivinini tenu, ningabuyeli kuto kuyawukhwimita. Loko lokusele kushiyeleni tindzindzi, netintsandzane kanye nebafelokati. 22Khumbulani kutsi nani nanitigcili eGibhithe; ngiko nje nginiyala kutsi nikwente loku.”